english
1)

רש"י: ושם אהיה להם לאלוקים: מנין שהבטחת "והייתי...לאלוקים" תלויה בארץ?

1.

גור אריה: כבר כתוב בפסוק הקודם "להיות לך לאלוקים", [ולכן פירש שכאן תלה זאת בארץ].

2)

רש"י: אבל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוק: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: כל הארצות נמסרו למלאכים ורק את ארץ ישראל ה' דורש בפרט לעזור ולסייע לדר בה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים