english
1)

מה ענין הברית? ולמה נצטווה בכך אברהם?

1.

מהר"ל (תפארת ישראל פי"ט, עמ' ס, ד"ה ובמדרש): הערלה היא כיסוי ואטימה, וכל הדורות עד אברהם היו תחת הטבע והטבע היה מבדיל בינם ובין ה'. אברהם הוא הראשון שיצא מהאטימה של הטבע ובזה היה לו ברית וחיבור עם ה', ולכן נימול בשמיני כי השמיני הוא מעל הטבע [שהרי הטבע נברא בשבעה ימים].

2)

מה גדולתה של ברית מילה שנכרתו עליה 13 בריתות?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות עמ' ה, ד"ה והוסיף, נדרים דף לא:): הערלה היא קליפה המפסיקה בין ה' לאדם, והסרתה היא ברית גמורה עם ה', ולא שייך ברית גמורה עם שניים אלא עם אחד, ולכן נקרא אברהם יחיד ונכרתו על המילה י"ג בריתות כי י"ג בגימטריא 'אחד'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים