english
1)

רש"י: שמלאו לאברהם וכו' ולישמעאל וכו': מנין שהיה זה כשמלאו שנותם?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה ש"בעצם היום הזה" מיותר.

2)

רש"י: שמלאו לאברהם וכו' ולישמעאל וכו': רמב"ן: הלכה שבתשרי נברא העולם ואז נולדו האבות, ואילו יצחק נולד בפסח ושנה לפני כן נתבשר אברהם על הולדת יצחק [והיה זה בשלישי למילתו, נמצא שאברהם לא מל כשמלאו לו 99 שנה]?

1.

גור אריה: אמרו שבתשרי נולדו האבות רק לסוברים שבשורת לידת יצחק הייתה בתשרי, אבל רש"י לקמ' (יח,יד) מפרש שהבשורה והלידה היו בפסח, ולפי"ז גם האבות נולדו בניסן, וכמאן דאמר בניסן נברא העולם.

3)

רש"י: שמלאו לאברהם וכו' ולישמעאל וכו': רמב"ן: מה בא להשמיע לנו בכך שבאותו יום מלאו שנותיו?

1.

גור אריה: קודם מתן תורה נענשו רק מגיל מאה, ובא להשמיענו שלא נכנס אברהם לשנת המאה כשהוא ערל, וכן ישמעאל- אם כבר היה נעשה גדול היה יוצא מרשות אביו, וצריך שימול אותו בעודו ברשותו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים