english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: אבל ישמעאל שהיה ילד הוזקק...ולפרוע המילה: קשה שאברהם לא נצטווה על הפריעה?

1.

גור אריה: אין הכוונה כאן לפריעה ממש [דהיינו הסרת הקרום הרך שתחת הערלה] כי על זה לא נצטווה אברהם, אלא שאצל ישמעאל היה צריך שלא יהיה נראה שהבשר מכסה את ראש הגיד [דהיינו הסרת עור הערלה החופה את העטרה], ואילו אברהם לא היה נראה מכוסה כי כבר נתמעך מתשמיש.

2.

גור אריה: הכוונה שאצל אברהם די היה בחיתוך בעלמא ואילו אצל ישמעאל היה צריך לדקדק להסיר את הערלה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים