english
1)

רש"י: הרפאים- ארץ עוג: קשה שעוג הוא ממלכי האמורי?

1.

רא"ם: ארץ הרפאים היא ארץ החיוי, ועוג היה להם למלך אע"פ שהיה אמורי כי הוא היה ענק כמותם.

2.

גור אריה: האמורי התחלקו לעבר הירדן המזרחי והמערבי, [ובמזרח נקראו רפאים].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים