english
1)

רש"י: ולא נתן להם אלא שבעה גוים: במקומות אחרים מצאנו ש'הכנעני' כולל עוד אומות, א"כ אפשר שבכנעני שירשו כלולים עוד שלוש אומות?

1.

גור אריה: כיון שכתוב (דברים פרק ז פסוק א) שירשו "שבעה גויים רבים ועצומים ממך" ואח"כ מפרטים את שבעת העמים, על כרחך ש"שבעה" בדוקא, שאם לא כן- מנין למה לי?!

2)

רש"י: אדום ומואב ועמון: מנין שקיני קניזי וקדמוני הם אדום מואב ועמון?

1.

גור אריה: יש לומר כך כי מצאנו בנביא שלעתיד לבא ישראל ירשו אותם, וכן מבואר בספר דברים שהם סמוכים לארץ ישראל ולכן לבסוף הם ינתנו לישראל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים