english
1)

רש"י: בארות הרבה היו: מנין שהיו שם בארות הרבה?

1.

גור אריה: אם לא כן, למה כפל הלשון "בארות בארות"?!

2)

רש"י: שנוטלין משם אדמה לטיט של בנין: מנין שלכך שימשו הבארות?

1.

גור אריה: אם לא כן, "חמר" למה לי?!

3)

רש"י: ונעשה נס למלך סדום וכו': מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: קשה מה בכך שהיה שם חמר לבנין? אלא שהיה בהם טיט [ונעשה בהם נס למלך סדום] וכו'.

4)

רש"י: האמינו באברהם למפרע: למה ע"י הנס הזה יאמינו לנס של אברהם, אדרבא- מלך סדום עבד לע"ז, והנס הזה יחזק את אמונתם?

1.

רמב"ן: אולי מלך סדום יצא מהבאר כששב אברהם להשיב את הרכוש, ונעשה הנס לכבוד אברהם.

2.

רא"ם: עובדי ע"ז לא האמינו כלל בניסים וכאשר ראו שהעולם מתנהג שלא בדרך הטבע, האמינו בניסים בכלל.

3.

גור אריה: ארבעת המלכים גיבורים היו, ומנצחונו של אברהם ראו שה' עמו ולא עם מלך סדום שהרי הוא לא ניצח במלחמה, ואם הוא היה ראוי להנצל בזכות עצמו- מתחילה לא היה נופל שם, ולכן האמינו שמלך סדום ניצל בזכות אברהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים