english
1)

רש"י: להודיעך שגיבורים היו: את העובדה שהם היו ארבעה מלכים כבר ידענו, וכיצד משמע מהפסוק כאן שהם היו גיבורים?

1.

גור אריה: היה מקום לומר שהארבעה נצחו לא מחמת גבורתם אלא במקרה ומזלם גרם ואז לא היה כאן דבר חידוש, ולכן השמיענו הפסוק שהיה זה חידוש שנצחו הארבעה, ובהכרח שגיבורים היו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים