english
1)

רש"י: ויעבור...נכנס לתוכה: למה לא פירש רש"י שהוא עבר את הארץ ויצא ממנה?

1.

גור אריה: א"כ צריך היה לכתוב 'ויעבור...את הארץ' ולא "בארץ".

2)

רש"י: שכם- להתפלל על בני יעקב: מנין שהתפלל שם?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה למה עבר עד שכם דוקא?!

3)

רש"י: אלון מורה - הוא שכם: מנין שאלון מורה הוא שכם?

1.

גור אריה: בפסוק כתוב תחילה שהלך עד שכם, על כרחך שהם אחד.

4)

רש"י: ששם קבלו ישראל שבועת התורה: לכאורה מספיק לספר לו שיקבלו שם את התורה, ולמה היה צריך להראות לו?

1.

גור אריה: יש מקומות בארץ הקשורים במעלה העליונה לברכה או קללה, והקב"ה הראה לו את מעלת הארץ וכיצד הם מתקשרים לעליונים.

2.

גור אריה: 'המקום גורם' וכשבא למקום הראוי לכך, באה אליו הנבואה על הדברים הללו.

5)

רש"י: הולך וכובש...מזרעו של שם: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: משמעות המילה 'אז' שזה לא היה קודם לכן.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים