english
1)

רש"י: מיום ראשון נבראו: קשה שרש"י פירש לעיל שהאור הראשון נגנז, וא"כ אפשר לומר שביום הרביעי נברא אור חדש שיצא מהמאורות?

1.

גור אריה: גם האור הגנוז יצא מהמאורות אלא שהאור הבהיר נגנז ונשאר רק מקצת ממנו לעולם הזה, שהרי היום הראשון נקבע לבריאת האור, ומסתבר שגם האור של העוה"ז נברא בו ורק נתלה ביום הרביעי.

2.

גור אריה: בפסוק לא כתוב 'יהי מאורות...ויהי מאורות...ויתן אותם ברקיע', אלא "יהי מאורות ברקיע", משמע שאז רק נתלו. 1


1

עיי"ש עוד בביאור מחלוקת התנאים האם האור הראשון יצא מהמאורות.

2)

רש"י: בשבעת ימי בראשית שמשו וכו': למה לא נגנז האור הראשון מיד?

1.

גור אריה: האור הראשון נגנז רק במוצאי שבת כי הבריאה הייתה ראוייה לו עד חטא אדם הראשון, וגם אחר החטא לא נגנז האור מיד, מפני כבוד השבת.

3)

רש"י: כשהמאורות לוקין סימן רע: קשה שליקוי המאורות תלוי במהלך [הטבעי] של המאורות, ולא בחטאי האדם?

1.

מהר"ל, (באר הגולה באר ו, עמ' קו ד"ה בפרק): אמנם זוהי הסיבה הטבעית, אבל חז"ל נותנים את סיבת הסיבה, ואלמלא שהיו חטאים בעולם לא היה סדר העולם נותן שילקו המאורות. ואם תאמר א"כ מוכרח האדם לחטוא ואין בידו בחירה? בודאי שכלל העולם איננו נקי מחטא, אבל הבחירה נתונה ביד כל אדם להיות צדיק.

4)

רש"י: והם נמנים למולד הלבנה: כתוב "והיו" לשון רבים, והרי המועדים נמנים רק ללבנה?

1.

גור אריה: המועדים נמנים גם לחמה שהרי מעברים את השנה בשביל תקופת החמה.

5)

רש"י: שלש מאות ששים וחמשה ימים: בשנים שלנו יש פחות ימים?

1.

גור אריה: זהו מהלך החמה, ואילו הלבנה משלימה סיבוב פעם בחודש. 1


1

ואנו מונים שנה אחרי יב' סיבובים של הירח נמצא שהשנה תלויה בלבנה, ובחמה- על ידי עיבור השנה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים