hebrew
1)

למה מת יוסף לפני אחיו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' נד ד"ה מפני, סוטה דף יג:): יוסף מת קודם מפני שהנהיג עצמו ברבנות ועל ידי כך הוא נבדל מהכלל ונעשה יחידי, והיחיד מתקיים פחות מהכלל.

2)

מה הראיה שהאומר "פקוד פקדתי" הוא אכן הגואל, ולא שמע זאת מאחרים?

1.

גור אריה (שמות ג,יח): כאשר יאמר הגואל לשון זו ישמעו לו ויתבוננו בדבריו, ואחר כך הוא יעשה אותות כדי להוכיח. 1

2.

מהר"ל (גבורות ה' פכ"ו עמ' קח): ה' הבטיח שכשיאמר הגואל "פקוד פקדתי", יחזק ה' את אמונתם ויאמינו לגמרי.


1

הגור אריה שם מוסיף שמשה עזב את בית אביו בגיל 12 ולכן יש בדבריו קצת ראיה וישמעו לו להתבונן בדבריו.

3)

כאן כתוב רק שיוסף אמר כך לאחיו, ומה המקור שיעקב מסר סימן זה לבניו?

1.

גור אריה (שמות ג,יח): בודאי יוסף שמע זאת מאביו, שאם לא כן- מנין לו?!

4)

למה הגאולה באה דוקא בלשון "פקוד פקדתי"?

1.

גור אריה (שמות ג,יח): מילת "פקוד" משמשת לטובה ולרעה, וכך נגאלו- במידה הכוללת טוב לראויים ורע לעוברי רצונו. 1

2.

גור אריה (שמות ג,יח): מילת "פקד" רומזת לכל צרותיהם על ידי האותיות הנעלמות 2 שלה- א' מ-פ"א רומז לשנתם האחרונה במצרים ששחטו בניהם, ו"ף מ-קו"ף רומז ל86 שנה שמררו את חייהם, ו-ל"ת מ-דל"ת רומז ל430 שנה שהיו גרים.


1

המהר"ל בגבורות ה' (פכ"ו עמ' קח) הוסיף שלמשל בראיה- אפשר לראות לטובה או לרעה אבל הראיה עצמה היא אחת וכן בשאר דברים, לעומת זאת פקידה לטובה ורעה הן שתי דברים שונים.

2

הכוונה למילוי של האותיות, כגון האות 'פא'- ה-א' היא האות הנעלמת.

5)

למה כפל הכתוב "פקוד יפקוד"?

1.

גור אריה (שמות ג,יח): הכתוב בא ללמד שהייתה פקידה כפולה- טובה לישראל ורעה למצרים.

2.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ל עמ' קטז ד"ה והנה): הגאולה התחלקה לשתים (-אחרי בקשת משה הכביד פרעה את העבודה ומשה נכסה מעיניהם ל-6 חודשים) ולכן הפקידה כפולה.

6)

למה גאולה זו באה דוקא באות פ' שהיא כפולה- פ' כפופה ופ' פשוטה [-סופית]?

1.

גור אריה (שמות ג,יח): האותיות הכפולות (מנצפ"ך) הן גדולות יותר [בערכן המספרי] משאר האותיות, והן מעל שאר האותיות ולכן הם באות בסוף מילה. משום כך הגאולות באו באותיות הללו. 1


1

עיין עוד במהר"ל בגבורות ה' (פכ"ו עמ' קט ד"ה ובפרקי) שהוסיף לבאר למה גדולה מעלתן של האותיות הפשוטות.

Sefer: Perek: Pasuk:
Month: Day: Year:
Month: Day: Year:

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations Readers' Feedback Mailing Lists Talmud Archives Ask the Kollel Dafyomi Weblinks Dafyomi Calendar Other Yomi calendars