1)

TOSFOS DH B'BEITZAS

תוספות ד"ה בביצת

(SUMMARY: Tosfos notes a Halachic difference between peeled and unpeeled eggs.)

וה"ה בשאר בנמצא בה דם דשדא תיכלא בכולה

(a)

Observation: The same is true regarding the rest of the egg if it contains blood, as this causes a problem with the entire egg.

ונראה דטמאה שהיא קלופה אפשר דאסורה

(b)

Opinion: It appears that a non kosher egg that is peeled might also prohibit.

ובירושלמי גבי גיעולי ביצים משמע דיש חילוק בין קלופות לשאין קלופות

1.

Opinion (cont.): When the Yerushalmi discusses cooking eggs, it implies that there is a difference between peeled and non peeled eggs.

ושמא לענין זה נמי יש חילוק

2.

Opinion (cont.): Perhaps it is a difference that applies here as well (regarding a non kosher egg).

והא דלא משני הכא הא בקלופה הא בשאינה קלופה

(c)

Implied Question: Our Gemara does not answer that in one case it is peeled and in one case it is not. (Why not?)

משום דסתם ביצים מבשלים אותן בקליפתן

(d)

Answer: This is because most eggs are presumed cooked in their shell.

2)

TOSFOS DH PIRUSHEI

תוספות ד"ה פירושי

(SUMMARY: Tosfos notes that the Gemara does not ask why it is necessary to say twice "Assuros" - "they are forbidden."

הכא לא פריך א"ה אסורות אסורות למה לי

(a)

Observation: The Gemara here does not ask why it is necessary to say twice "Assuros" - "they are forbidden."

וכן בכמה דוכתין ובכמה דוכתין פריך

1.

Observation (cont.): In many other places, this question is asked. (See Tosfos Bechoros 31b, DH "Im Kein.")

3)

TOSFOS DH D'NAFAL

תוספות ד"ה דנפל

(SUMMARY: Tosfos discusses the definition of the word "Dikula.")

בערוך חברו בהדי היא ניימא ודיקולא שפיל פירוש קלתא

(a)

Opinion #1: The Aruch connects this words with its usage in Sanhedrin (7a), "She sleeps, and her basket is lower." This means that "Dikula" is a basket.

וכתוב בתשובת הגאונים דהכי קאמר דנפל ליורה גדולה שיש בה שיעור דיקולא

1.

Opinion #1 (cont.): The Teshuvos ha'Gaonim writes that this means that it fell into a big pot that contains the amount of a basketful (of meat).

וקשה כיון דלאו לדיקולא נפל מאי קאמר סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלעה דיקולא

(b)

Question: This is difficult. Since it did not fall into a basket, why would Rav Ashi think to measure it with what a basket would absorb?

ובקונטרס פירש דיקולא קלחת וקלחת הוא כלי שמבשלין בה בשר כדאמר בהמוכר את הספינה (ב"ב עד.) כל שלשים יום מהפך להם גיהנם כבשר בקלחת

(c)

Opinion #2: Rashi explains that a Dikula is a pot in which one cooks meat. This is as stated in Bava Basra (74a) that every thirty days Gehinnom turns them over like meat in a pot.

ואפשר דקרי ליה דיקולא משום הרתיחות שעולות בתוכו שנקראים דיקולי

1.

Opinion #2 (cont.): Perhaps this is called a "Dikula" because of the boiling that rises up from inside of it that is called Dikuli.

כדאמר פרק כל שעה (פסחים דף לט:) אמר רב יוסף לא ליחלט איניש תרתי חיטי בהדי הדדי דילמא אזל חדא בצדי דחברתה ולא סליק ליה דיקולא דמיא מד' רוחתא

2.

Proof: This is as stated in Pesachim (39b) that Rav Yosef says that a person should not cook two grains of wheat together on Pesach, as perhaps one will stick to the side of the other, and the "Dikula" - "boiling" of the water will not reach it from all four sides (causing it to become Chametz).

4)

TOSFOS DH V'IBA'I LEHU

תוספות ד"ה ואיבעיא להו

(SUMMARY: Tosfos explains that Rebbi Yehoshua ben Levi was unsure about the Halachah in a case of sixty parts permitted and one forbidden.)

ומדלא פירש בהדיא בששים והיא מותרת ליכא למיפשט מידי

(a)

Implied Question: We cannot extrapolate anything from the fact that he did not explicitly state it is permitted if there is sixty and it. (Why not?)

דשמא רבי יהושע בן לוי עצמו הוא מסופק

(b)

Answer: Perhaps Rebbi Yehoshua ben Levi himself was unsure regarding the Halachah in this case.

ומיהו קשה דלקמן קאמר רבי יהושע בן לוי כל איסורין שבתורה בששים משמע בששים של היתר כמו גיד בששים ואין גיד מן המנין

(c)

Question: However, there is a difficulty. Later, Rebbi Yehoshua ben Levi says that all prohibited items in the Torah are nullified with sixty equivalent parts of permitted items. This implies that when there are sixty parts that are permitted, such as in a case of a Gid and sixty parts permitted items not including the Gid, it is permitted!

ויש לומר דהתם משמיה דבר קפרא קאמר לה אבל הכא מדקאמר בששים אסור משמע שפיר דבששים של היתר נמי אסור להכי אית לן למימר דלדידיה הוה מספקא ליה

(d)

Answer: Rebbi Yehoshua ben Levi said that in the name of Bar Kapara. In our Gemara, since he says it is forbidden with sixty, the implication is that when there are sixty parts of permitted items it is still permitted! This is why we can say that Rebbi Yehoshua ben Levi himself was unsure of the Halachah in this case.

5)

TOSFOS DH KOL ISSURIN

תוספות ד"ה כל איסורין

(SUMMARY: Tosfos argues on Rashi, and notes that he will explain this at length later.)

פירש בקונטרס דאף כי לא יהיב טעמא בעי ששים

(a)

Explanation: Rashi explains that even though it does not give off any taste, it requires Shishim to permit it.

ואין נראה ומה שהביא ראיה מלקמן אפרש לקמן בעזרת הש"י

(b)

Implied Question: This does not seem correct. The proof from the Gemara later that he quotes to support his position I will explain later, with the help of Hash-m Yisbarach.

98b----------------------------------------98b

6)

TOSFOS DH AIN BESHEILAH

תוספות ד"ה אין בשלה

(SUMMARY: Tosfos explains how "Besheilah" implies whole.)

פירש בקונטרס דלא נתפרש באיזה לשון

(a)

Implied Question: Rashi comments that it is not clear how the term "Besheilah" - "cooked" means "Shleimah" - "whole."

ונראה לפרש דמשמע בשלה כמו בשל לה למ"ד דגושה ומפיק ה"א כמו שיש לה כלומר כמו שהיא

(b)

Answer: It appears that "Besheilah" implies "cook it" due to the Lamed having a dot and a Mapik Heh, as if to say "like it has" meaning "as it is" (which is whole).

7)

TOSFOS DH D'KULEI ALMA

תוספות ד"ה דכולי עלמא

(SUMMARY: Tosfos explains that generally a Pasuk is not taken out of its simple context.)

דאין מקרא יוצא מידי פשוטו

(a)

Explanation: This is because there is no Pasuk that is taken out of its simple meaning.

אבל לאיכא דאמרי דבקדרה אחרת מבשל לה לתנא קמא מוציא אותו מידי פשוטו

(b)

Observation: However, according to the other version that he cooks it in another pot, according to the Tana Kama the Pasuk is indeed taken out of its simple meaning.

8)

TOSFOS DH MAR SAVAR

תוספות ד"ה מר סבר

(SUMMARY: Tosfos argues with Rashi regarding the first "Mar Savar" in the Gemara.)

פירש בקונטרס דהיינו ת"ק ושלימה דקאמר היינו דאין מחתכין לחתיכות

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this refers to the Tana Kama. When the Pasuk implies whole, it means that it is not cut up into pieces.

והשתא לא הוי מר סבר קמא ללישנא קמא כמ"ס קמא דאיכא דאמרי דהוי ר"ש

(b)

Implied Question: Accordingly, the first "Mar Savar" of the first version is unlike the first "Mar Savar" of the alternate version which is Rebbi Shimon.

ונראה לפרש מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה היינו ר"ש בן יוחאי אבל ת"ק סבר דמבשל והדר מחתך והיינו שלימה דקאמר שתהא מחוברת לאחר בישול והשתא הוי מר סבר קמא ר"ש בן יוחאי כמו לאידך לישנא

(c)

Explanation #2: It appears that the opinion that says it is cut off and then cooked is Rebbi Shimon ben Yochai. However, the Tana Kama understands that it is cooked and then cut off, meaning it is cooked whole so that the animal remains whole until after it is cooked. Accordingly, the first "Mar Savar" that is Rebbi Shimon ben Yochai is the same according to both versions.

ומיהו ללישנא בתרא צריך לומר שלימה היינו שלא יחתכנה חתיכות

1.

Explanation #2 (cont.): However, according to the second version one must say that whole means that it should not be cut up into pieces.

9)

TOSFOS DH U'MAN D'AMAR

תוספות ד"ה ומאן דאמר

(SUMMARY: Tosfos explains that the Pasuk does not actually teach Ta'am k'Ikar regarding Min b'Sheaino Mino.)

לאו דרשא גמורה היא למילף מינה לענין מין בשאינו מינו דטעם כעיקר דאורייתא דהכא מין במינו הוא דמדאורייתא בטילה ברובא

(a)

Observation: This is not a regular Torah derivation teaching that Min b'She'aino Mino is nullified if the taste is not present. Our Gemara's case is Min b'Mino which is nullified by a majority of permitted items according to Torah law!

אלא בששים ומאה קבלה היתה בידם ואסמכוה אהאי קרא

1.

Observation (cont.): Rather, nullification through sixty or one hundred times the amount of permitted items was a tradition, and they "leaned it" on this Pasuk.

ומכל מקום פריך שפיר מהא דתניא זהו היתר הבא מכלל איסור דמשמע שיש כאן היתר דבעלמא אסור כיוצא בו

2.

Observation (cont.): Even so, the Gemara is asking a good question from the Beraisa that says this is a permitted item that is coming from a prohibited item. This implies that this is a permitted item that would normally be deemed forbidden.

10)

TOSFOS DH LAV L'MIUTEI

תוספות ד"ה לאו למעוטי

(SUMMARY: Tosfos explains that the Beraisa implies more than just nullifying Lechatchilah.)

וא"ת ומאי קושיא דילמא היינו דוקא לענין שאין מבטלין איסור לכתחילה והכא שרי

(a)

Question: What is the question? Perhaps this is only regarding the Halachah that one cannot nullify something Lechatchilah, while here it is permitted!

וי"ל דלשון זהו היתר הבא מכלל איסור משמע מכלל דבר האסור לאכילה

(b)

Answer: The phrase, "this is a permitted item that comes from a prohibited item" implies that it is from something that is forbidden to be eaten.

11)

TOSFOS DH MAI CHAZIS

תוספות ד"ה מאי חזית

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not focus on comparing in a stringent manner.)

ואף על גב דלחומרא מקשינן

(a)

Implied Question: This is despite the fact that we do compare in a stringent manner.

כיון דאיכא לאוקומי קרא דדם הפר בעולין כרבנן בהקומץ רבה (מנחות דף כב:) אית לן למילף מזרוע בשלה אע"ג דלקולא

(b)

Answer: Since it is possible to establish the Pasuk regarding the blood of the bull as only being relative to the laws of sacrifices as per the opinion of the Rabbanan in Menachos (22b), we should even compare regarding the cooked Zeroa in a lenient manner.

וכן בסמוך פריך דאדרבה ניגמר מהכא לקולא דאיכא לאוקומי קרא דחטאת ודמשרת להיתר מצטרף לאיסור וצריכי כדאמר בפרק שלשה מינין (נזיר דף לז:)

(c)

Proof: Indeed, the Gemara later asks, "On the contrary, we should derive from here in a lenient manner." This is because we can establish the Pasuk regarding Chatas and Mishras as regarding a permitted item joining a forbidden item. The Gemara there concludes that all of the Pesukim are necessary, as stated in Nazir (37b).

12)

TOSFOS DH L'CHUMRA

תוספות ד"ה לחומרא

(SUMMARY: Tosfos explains the stringency.)

וא"ת הא תינח במינו אבל בשאינו מינו לא בטיל דטעם כעיקר דאורייתא

(a)

Question: This is understandable if it is the same type. However, if it is not the same type it should not be nullified, as Ta'am k'Ikar is a Torah law!

וי"ל דלאו דרשא גמורה היא כדפרישית

(b)

Answer #1: This is not an actual derivation, as I have explained.

ולענין מין במינו גמרינן לחומרא ובשאינו מינו קים להו דביותר מששים למר ומאה למר פוסק הטעם ואסמכינהו נמי אהאי קרא

1.

Answer #1 (cont.): Regarding Min b'Mino we derive stringently, and regarding Aino Mino one opinion holds that more than sixty parts (permitted item) causes nullification of the taste, while the other holds one hundred parts are required for nullification of the taste. This is "leaned" on this Pasuk.

ועוד דזימנין פוסק בפחות מששים או ממאה א"כ הא דילפינן לאסור עד ששים ומאה חומרא בעלמא הוא

(c)

Answer #2: Additionally, sometimes it (the taste) stops with less than sixty or one hundred. If so, when we derive that until there are sixty or one hundred parts it is forbidden, this is a stringent derivation.

13)

TOSFOS DH RAVA AMAR

תוספות ד"ה רבא אמר

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding Rava's position regarding whether Ta'am k'Ikar is a Torah law or Rabbinic law.)

פירש בקונטרס דזהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר ילפינן מיניה למאה וששים דמדאורייתא בטלי ברוב וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטל אלא במאה וששים

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this excludes other Kodshim. However, we can derive Chulin from it regarding one hundred and sixty, as according to Torah law it is nullified with a majority. The stringency of this derivation is that even so it should only be nullified with one hundred or sixty. (In other words, Rava holds that Ta'am k'Ikar is not a Torah law, but rather a Rabbinic stringency.)

משמע דר"ל דטעם כעיקר דקאמר לאו לטעם גמור הוא דהא בטיל במאה וששים אלא טעם כל דהו קאמר

1.

Explanation #1 (cont.): This implies that Rashi means that when our Gemara discusses Ta'am k'Ikar it does not mean actual (i.e. strong) taste, as it is nullified with one hundred or sixty. Rather, it means a small (i.e. weak) amount of taste.

וגם צ"ל דכה"ג אסור בקדשים ואע"ג דלא הוי אלא משהו וכי פריך וליגמר מיניה היינו דלישתרו אף בשר קדשים בק' וס' כזרוע בשלה

2.

Explanation #1 (cont.): It also must be that in this situation it would be forbidden for Kodshim, despite the fact that it is only a small taste. When the Gemara asks that we should derive from this, it means that we should permit even meat of Kodshim to be nullified in one hundred or sixty times its amount like a Zeroa cooked (together with the rest of the ram, as discussed earlier).

והשתא תימה כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא בכל שהוא מי דחקו לפרש דרבא אית ליה טעם כעיקר בחולין לאו דאורייתא כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא בכל שהוא כדפרישית

(b)

Question #1: This is difficult, as we are not discussing actual taste but rather small taste. Accordingly, who forced Rashi to explain that Rava holds Ta'am k'Ikar regarding Chulin is not a Torah law? Our Gemara is not discussing a real taste, but rather a small taste! (Of course Rava holds Ta'am k'Ikar is a Torah law regarding actual taste!)

ועוד תימה דעל כרחיך אין כל שהוא אוסר בקדשים דלא אסר במשהו אלא עולין דוקא לרבנן ומין במינו לר' יהודה כדאמרינן בהדיא בהקומץ רבה (מנחות דף כב. כג.)

(c)

Question #2: There is an additional difficulty. Obviously a small amount does not cause something to be forbidden regarding Kodshim, as only Olos can become forbidden in this manner according to the Rabbanan, and only Min b'Mino can be forbidden in this manner according to Rebbi Yehudah in the Gemara in Menachos (22-3a).

וכן בפ' התערובת (זבחים עח.) אמר ר"ל הפגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא אלמא משמע דאפילו כדי נתינת טעם לא אסר במינו וזרוע בשלה וחטאת דשמעתין במינו עסקינן

1.

Proof #1: Similarly, Reish Lakish says in Zevachim (78a) that a person who mixes Pigul, Nosar, and Tamei and eats them is exempt (from offering a sacrifice). The Gemara says, this proves that giving taste to a majority (even though the majority is not this item) is not a Torah law (that this is considered like that prohibited item). This implies that even giving taste is not forbidden with its type, and the cooked Zeroa and the Chatas in our Gemara are discussing Mino.

ועוד אמר בהקומץ רבה (מנחות דף כג:) שתי מנחות שנקמצו ונתערבו דבטל ברוב לרבנן דאמרי מין במינו בטיל אלמא אין כל שהוא אוסר בקדשים וכן בכמה דוכתין

2.

Proof #2: Similarly, the Gemara in Menachos (23b) says that two Menachos that each had a Kometz taken from them but later became mixed up are nullified by majority according to the Rabbanan who says that Min b'Mino is nullified. This shows that there is no prohibition of a small amount forbidding in Kodshim. This is evident in many places.

ונראה לפרש דהכא איירי בטעם גמור דבקדשים אסור מקרא דחטאת והוא הדין דבחולין אסור מקרא דמשרת

(d)

Explanation #2: It appears that our Gemara is discussing an actual taste, which is forbidden in Kodshim due to the Pasuk of "Chatas" (Vayikra 16:18) and which is forbidden in Chulin due to the Pasuk of "Mishras" (Bamidbar 6:3, see Pesachim 45a).

אלא נקט קדשים משום דבזרוע בשלה דהוי קדשים קאי והכא שרי דפעמים שהזרוע ומקצת מן האיל היו חוץ לרוטב ונותן הזרוע טעם במה שחוץ וזימנין נמי שיש משמנונית הזרוע הרבה על אותו מקצת עד שלא יהא רוב באותו מקצת לבטלו ובכל ענין שיבשל התיר הכתוב

1.

Explanation #2 (cont.): Rather, Kodshim is stated because we are discussing the cooked Zeroa and the rest of the ram is deemed permitted. This is because there are times when the Zeroa and part of the ram are outside the sauce, and the Zeroa gives a taste to the rest of the meat that is outside the sauce. Sometimes, the fattiness of the Zeroa will be much more than the rest of the meat, until the rest of the meat will not be a majority that will able to nullify the Zeroa. Even so, the Pasuk said the rest of the meat is permitted.

ורבא לא פליג אר' יוחנן דמשרת אתא לטעם כעיקר ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא

2.

Explanation #2 (cont.): Rava does not argue on Rebbi Yochanan regarding the teaching of "Mishras" (that Ta'am k'Ikar is a Torah law), and agrees it is a real derivation and not an Asmachta.

דמדר"ע נשמע לרבנן דדריש לה להיתר מצטרף לאיסור דלקי והוא הדין דלרבנן דמוקי לה לטעם כעיקר נמי לקי

i.

Proof: This is because from the position of Rebbi Akiva we can understand the position of the Rabbanan. Rebbi Akiva derives Mishras as allowing permitted items to combine with forbidden items to cause a person to be liable for lashes. The Rabbanan who says the Pasuk teaches Ta'am k'Ikar will also say such a person receives lashes.

והא דאמר אביי בפרק כל הבשר (לקמן דף קח.) ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן להו דחדוש הוא אי חדוש הוא אע"ג דליכא נותן טעם נמי אמר לך רבא דרך בישול אסרה תורה פירוש לעולם דרבנן

(e)

Implied Question: Abaye says later (108a) that we see from here that taste without physical presence is a Torah prohibition. The Gemara asks, if it would be a Rabbinic prohibition, why don't we derive it from Basar b'Chalav? The Gemara answers, it is a novel law. The Gemara asks, if it is a novel law, even if it would not give taste it should be prohibited! Rava answers, the Torah only forbade it through cooking. This means that in fact Rava holds Ta'am k'Ikar is Rabbinic in nature (unlike what we have just said)!

התם דיחוי בעלמא הוא כלומר מהכא לא תידוק

(f)

Answer: Rava is merely pushing aside the proof, meaning that there is no proof from Basar b'Chalav (not saying that he actually holds Ta'am k'Ikar is Rabbinic in nature).

ובפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף סז.) דאמר רבי יוחנן טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו

(g)

Implied Question: In Avodah Zarah (67a), Rebbi Yochanan says that taste without physical presence is forbidden, but one does not receive lashes for this. (We see clearly that Ta'am k'Ikar is not necessarily a Torah law!)

והיינו במינו דמדאורייתא ברובא בטל וטעמו וממשו דקאמר התם דלוקין כגון שהאיסור בעין ומכירו

(h)

Answer: This is regarding Mino, as according to Torah law it is nullified with a majority (and therefore one cannot receive lashes due to taste alone when the physical presence of the taste is nullified according to Torah law). When he says that taste with physical presence receives lashes, he means that the prohibited item is clearly extant (on its own) and identifiable.

וכי קתני טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו

1.

Implied Question: Rebbi Yochanan says taste without physical presence does not receive lashes. (Why doesn't he say this regarding physical presence that is nullified if he held one possibly is not liable for physical presence of the prohibited item?)

ה"ה אפילו טעמו וממשו אם אין מכירו אלא מילתא דפסיקא נקט בכל ענין

2.

Answer #1: He agrees that one does not even receive lashes if there is physical presence of the prohibited item, as long as it is mixed up so that it is not recognizable. He said a case where it is not physically present in order to be able to make a general statement.

אי נמי נקט ולא ממשו לרבותא דאפ"ה אסור

3.

Answer #2: Alternatively, he said that there is no physical presence in order to show that even so it will still be prohibited to eat it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF