CHULIN 48 (8 Shevat) -ֲ Dedicated in honor of the birthday of Gila Linzer.

1)

TOSFOS DH SHALCHUFIS

תוספות ד"ה שלפוחית

(SUMMARY: Tosfos discusses the urinary bladder.)

היינו במקום שהולד מונח, אבל ניקב כיס השתן או ניטל, טרפה.

(a)

Clarification: This refers to the location where the baby lies; But if there is a hole in the urine tract, or if the urinary bladder has been removed, the animal is T'reifah.

ומה שלא הוזכר לא במשנה ולא בגמרא ...

(b)

Implied Question: Why is this not mentioned anywhere in the Mishnah or the Gemara?

שמא הוי בכלל 'ניקבו הדקין'.

(c)

Answer #1: Perhaps it is included in 'Nikvu ha'Dakin' (if the intestines are holed).

ויש מתירין ומפרשין דהיינו שלפוחית

(d)

Answer #2: Some commentaries however, permit it, claiming that it is 'Shalchufis.

2)

TOSFOS DH MAYSINA SAKINA D'CHALISH PUMEIH

תוספות ד"ה מייתינן סכינא דחליש פומיה

(SUMMARY: Tosfos confines the ruling to where the lung did not grow ulcers.)

היינו כשלא העלתה צמחים, אבל העלתה צמחים, אפילו איכא ריעותא בדופן, לא תלינן בדופן.

(a)

Clarification: That is only if it did not grow ulcers; because if it did, then even if there is something wrong with the ribs, we do not ascribe the fault to the ribs.

3)

TOSFOS DH RAV NECHEMYAH B'REI D'RAV YOSEF BADIK LEI B'PESHURI

תוספות ד"ה רב נחמיה בריה דרב יוסף בדיק לה בפשורי

(SUMMARY: Tosfos explains when the test on the lungs is conducted and what the practice is today.)

א'איכא ריעותא בדופן קאי, כדפירש בקונטרס.

(a)

Clarification: This pertains to the case where there is something wrong with the ribs, as Rashi explains.

ועתה נוהגין להטריף כל הסירכות, ואין בודקין אותן לא בדופן ולא בפשורי.

(b)

Halachah: The Minhag nowadays however, is to declare T'reifah all Sirchos (adhesions); One examines them neither via the ribs nor with warm water.

4)

TOSFOS DH AMAR RAVINA V'HU D'SAVICH B'VISRA

תוספות ד"ה אמר רבינא והוא דסביך בבשרא

(SUMMARY: Tosfos 'Savich', and the opinions of Rav Nachman and Ravina.)

פירוש נאחז ומסובך היטב בבשר, כמו 'צמר מסובך'.

(a)

Clarification: This means that the lung is held and well attached to the flesh (between the ribs) - like we learned (above on Daf 30b 'Tzemer Mesubach' (matted wool).

ולהכי נקט 'סביך' ולא נקט 'סריך'.

(b)

Reason: 'That explains why the Gemara uses the word 'Mesubach', rather than 'Sarich'.

ובתשובת רב שר שלום גאון כתב דבין סריך וסביך ובין לא סביך וסריך, כשרה.

(c)

Ruling: Rav Sar Shalom Ga'on writes in his Teshuvos, that irrespective of whether the lung is 'Savich' or not, it is Kasher ...

ולית הלכתא כרבינא אלא כרב נחמן דאמר 'ריאה שניקבה ודופן סותמתה, כשרה'.

(d)

Reason: Because the Halachah is not like Ravina, but like Rav Nachman, who says that a lung that is holed and that is stopped up by the wall of the rib-cage is Kasher (period).

ומשמע מתוך דבריו דרבינא לא בא לפרש דבריו של רב נחמן, אלא סברא דנפשיה קאמר.

(e)

Inference: His statement implies that Ravina is not coming to explain the words of Rav Nachman, but that he is presenting his own S'vara.

וכן נראה - מדפריך לעיל עלה ד'העלתה צמחים חוששין לה' - 'ומי אמר רב נחמן הכי, והאמר רב נחמן "ריאה שניקבה ודופן סותמתה, כשרה" ', ולא משני 'הא דסביך, הא דלא סביך'.

(f)

Proof #1: And so it seems, since the Gemara earlier queried Rav Nachman's statement 'If it grows ulcers, we suspect that it is T'reifah' - 'But how can Rav Nachman say that? Did he not say that 'A Lung that is holed and that is stopped up by the wall of the rib-cage is Kasher?' And the Gemara did not answer "One speaks where it is attached, and the other, where it is not!?"

ועוד, מדפריך רב יוסף לרבינא ולא לרב נחמן, משמע דלרב נחמן לא בעי לא סביך ולא סריך, ואין נקב פוסל שם, שדופן סותמתו.

(g)

Proof #2: Moreover, the fact that Rav Yosef queries Ravina and not Rav Nachman indicates that Rav Nachman requires neither 'Savich' not Sarich', and that, since the wall stops it up, the hole does not render it Pasul.

ומיהו לא ידעינן מנא ליה שלא יהא הלכה כרבינא שהוא בתרא?

(h)

Question: From where does Rabeinu Gershom take it however, that the Halachah is not like Ravina, in spite of the fact that he is last opinion?

ושמא אין זה רבינא סתמא שבכל הש"ס, שהיה חבירו של רב אשי, שנולד ביום שמת רבא, מדבא רב יוסף להשיב על דבריו.

(i)

Answer: Perhaps this is not the Ravina that is mentioned S'tam throughout Shas, who was the colleague of Rav Ashi, who in turn, was born on the day that Rava died; since Rav Yosef (who belonged to the generation before Rava) comes to query his words.

ובהלכות טרפות של רבינו גרשום כתב דריאה הסמוכה לדופן אף במקום רביתייהו דאוני וסרוכה וסבוכה בבשר שבין הצלעות או בצלעות עצמן, בדקינא להו בנפיחה עם הצלעות, או גוררין הבשר עם הסירכא ומנפחין לה; אם עולה בנפיחה כשרה.

(j)

Halachah: It is written in the Halachos of Rabeinu Gershom that a lung that is next to the wall of the rib-cage even if it is in its natural location that the two meet, and it is held and attached to the flesh between two ribs or to the ribs themselves, we examine it by blowing it up together with the ribs, or by scraping away the Basar with the Sircha and blowing it up. If one succeeds in blowing it up, it is Kasher.

דכיון שהסירכא קיימת וסותמת כל הנקב, לא יתפרק עוד, כיון דבמקום רביתייהו קיימא.

(k)

Reason: This is because, seeing as the Sircha continues to stop up the hole, it will not come apart any more, since it is situated in its natural location.

ובקונטרס פירש ד'סביך בבשרא' היינו דוקא בבשר שבין הצלעות, אבל בצלעות עצמן לא.

(l)

Rashi Disagrees: Rashi however, explains that 'Savich be'Bisra' refers to where it is attached to the Basar between the ribs, but not to where it is attached to the ribs themselves.

5)

TOSFOS DH LO LIME'UTEI KERUM SHE'ALAH MACHMAS MAKAH BERIAH

תוספות ד"ה לא למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה

(SUMMARY: Tosfos gives an alternative answer.)

ה"נ הוה מצי למימר למעוטי שלא במקום רביתייהו.

(a)

Alternative Answer: The Gemara could also have answered that it comes to preclude where it came up not in its location (where the lungs and the ribs grow together).

6)

TOSFOS DH HE'ELAH TZEMACHIM MAHU AMAR LEI KESHEIRAH

תוספות ד"ה העלתה צמחין מהו אמר ליה כשרה

(SUMMARY: Tosfos reconciles this ruling with the Gemara earlier, which is more stringent.)

והא דאמר לעיל דחוששין לה ...

(a)

Implied Question: And when the Gemara said earlier that we suspect that it is T'reifah ...

היינו בסרוכה לדופן, דמוכחא מילתא שהסירכא מחמת נקב.

(b)

Answer: That speaks in a case where it is stuck to the ribs, where it is evident that the Sircha came on account of a hole.

48b----------------------------------------48b

7)

TOSFOS DH SHADRAH L'KAMEIH D'REBBI YITZCHAK NAFCHA

תוספות ד"ה שדרה לקמיה דרבי יצחק נפחא

(SUMMARY: Tosfos explains Rebbi Ami's reason and queries him from his own Kashya earlier.)

לא מפני שקבל לקושיתם כדפירש בקונטרס ...

(a)

Refuted Reason: Not because he accepted their Kashya, as Rashi explains ...

דלעיל שנינו דלא צריכא אלא לר"ש.

(b)

Refutation: Seeing as above (47b), we answered that we only need it according to Rebbi Shimon (and we could answer the same here).

אלא משום דדלמא אי הוה ריאה קמן הוה מינקבה.

(c)

Right Reason: But because perhaps, had the lung been in front of them, it might have been found to have a hole.

ואע"פ שרבי אמי הקשה לעיל קושיא זו לעולא ממתניתין ד'הריאה שניקבה או שחסרה' ...

(d)

Implied Question: And even though Rebbi Ami himself asked Ula this Kashya from the Mishnah of 'A lung that has a hole or that is lacking' ...

קיבל תירוצו של עולא.

(e)

Answer #1: He accepted Ula's answer.

ויש ספרים דגרסי לעיל 'איתיביה רבי אחא לעולא'.

(f)

Answer #2: Some Sefarim however, have the text there that it was Rebbi Acha who asked Ula the Kashya (and not Rebbi Ami).

8)

TOSFOS DH DILMA I HAVAH REI'AH KAMAN HAVAH MENAKVAH

תוספות ד"ה דלמא אי הוה ריאה קמן הוה מנקבה

(SUMMARY: Tosfos explains why the animal would be T'reifah if it was seen to have a hole in its lung.)

לא משום דדרך הוושט מינקיב ואתאי ...

(a)

Refuted Reason: Not because it entered the lung by holing its way through the esophagus ...

דא"כ אמאי מכשר בסמוך בחתיכה דכבדא?

(b)

Refutation: Because if so, why will the Gemara shortly declare it Kasher if the needle is found in a piece of liver?

אלא בעי למימר דרך הסמפונות יצא ונכנס בריאה מבחוץ.

(c)

Right Reason: The reason must therefore be because we are afraid that it entered the lung by way of the Simponos (the bronchi) and holed its way through the lung (see Maharam).

9)

TOSFOS DH I KUPA L'GAV I KUPA L'BAR

תוספות ד"ה אי קופא לגיו אי קופא לבר

(SUMMARY: Tosfos proves that it must also be speaking where the needle is inside.)

אין לפרש כשהמחט מקצתה חוץ לכבד ומקצתה בתוכו, אבל כולו בתוך הכבד כשרה בכל ענין, דסמפונא נקיט ואתא ...

(a)

Refuted Explanation: We cannot explain that the needle is partly outside the liver and partly inside, but if it was completely inside, it would be Kasher ...

דא"כ מאי פריך מ'מחט שנמצא בעובי בית הכוסות' ...

(b)

Refutation (Part 1): Because what would the Gemara then be asking from the case of 'a needle that is found in the Beis ha'Kosos' (the reticulum) ...

דעל כרחך התם כשהוא בתוך בית הכוסות איירי, דאי בחלל הגוף - היכי קאמר 'מצד אחד (שלא ניקבה אלא עור אחד), כשרה' ...

(c)

Refutation (Part 2): Which can only be speaking where the needle is inside the Beis ha'Kosos; Why is that? Because if it was in the cavity of the body, how can the Gemara say that on one side (where the needle only holed one of the skins) it is Kasher ...

הא ודאי דרך הוושט נקיב ואתא?

(d)

Refutation (Part 3): Seeing as it can only have arrived there by holing its way through the Veshet?

אלא 'אי קופא לגיו' - לצד סמפון של כבד קאמר, ואי קופא לבר לצד חוץ, ואפילו כולה בתוך הכבד.

(e)

Explanation: Therefore, when it says 'If the head of the needle is facing the inside' - it means toward the Simpon (blood-vessel) of the liver, whereas if the head is facing the outside, and even if the needle is completely inside the liver ... .

ונראה דדוקא גבי כבד יש חילוק בין קופא לגיו לקופא לבר, אבל בריאה כשרה בכל ענין ...

(f)

Ruling #1: It seems that specifically with regard to the liver that we differentiate between whether the head of the needle is facing inside or outside; but in the lung, it is Kasher either way ...

דקרובה לקנה, וסמפונא דריאה יש לה ריוח וחלל גדול.

(g)

Reason: Seeing as it is lose to the trachea, and since the Simpon of the lung is spacious and has a large cavity.

וכן אם נמצאת בתוך הקורקבן כשר, שדרך הוושט בא מחט עם המאכל - שהקורקבן תלוי בוושט.

(h)

Ruling #2: Similarly, if a needle is found in the Kurk'van (the gizzard), the bird is Kasher. This is because the needle came together with the food - seeing as the Kurk'van is directly connected to the Veshet.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF