חולין דף קכב. א

שני חצאי זיתים שישנן על גבי העור, מה דינם?

אליבא דר' ישמעאל אליבא דר' עקיבא
פלטתו חיה העור לא מבטלן ומצטרפים [1] העור מבטלן ולא ומצטרפים [2]
פלטתו סכין להו"א: העור מבטלן
 
למסקנא: לא מבטלן ומצטרפין
העור מבטלן ולא ומצטרפים

האם עור האדם מטמא כבשר מה"ת או מדרבנן?

כשהעור בלא עיבוד עבדן, הילך עליהן כשיעור זמן עיבוד
מאן דמתני לעולא ארישא מה"ת טהורין - ורבנן גזרו [3] כ"ש שמה"ת טהורין - ורבנן גזרו
מאן דמתני לעולא אסיפא טמאין מן התורה מה"ת טהורין - ורבנן גזרו

האם עור חזיר מטמא כבשרו, ומדוע?

עור חזיר של ישוב עור חזיר הבר
לתנא קמא מטמא - דעורו רך אינו מטמא - דעורו קשה
לר' יהודה מטמא - דעורו רך מטמא - דעורו רך [4]

חולין דף קכב: א

עור הראש של עגל הרך לתנא דמתנתין [5], האם נחשב עורו כבשרו באופנים דלהלן? [תוד"ה ואם].

כשהוא יונק כשאינו יונק
כשהוא תוך שנתו הוא כבשרו אינו כבשרו [6]
כשהוא אחר שנתו לעולא: אינו כבשרו
 
לר' יוחנן: הוא כבשרו
אינו כבשרו

חולין דף קכב: א

מה נחשב עור הפרסות - שעורן כבשרן?

עור הפרסות ממש העור שעד הארכובה התחתונה
לרב נחשב לא נחשב
לר' חנינא נחשב ג"כ נחשב

איזה שרצים עורותיהם אינם נחשבים כעור, ומטמאים טומאת נבלות כבשר?

הָאֲנָקָה הַכֹּחַ הַחֹמֶט הַלְּטָאָה הַחֹלֶד הָעַכְבָּר הַצָּב הַתִּנְשָׁמֶת
לחכמים עורם כבשרם ומטמאים אין עורם כבשרם ואינם מטמאים
לר' יהודה עורם כבשרם ומטמאים אין עורם כבשרם ואינם מטמאים
אליבא דרב [7] עורם כבשרם ומטמאים אין עורם כבשרם עורה כבשרה
-------------------------------------------------

[1] לענין לטמא טומאת משא, אכן טומאת מגע לא שייך, כי נוגע רק בחצי זית, ואין נוגע וחוזר ונוגע.

[2] ולמסקנא זה חידוש רב הונא אליבא דר"ע שאפי' שפלטתו חיה בכל אופן העור מבטלן.

[3] כדי שלא יבוא אדם לעשות מעורות אביו ואמו שטיחין. [יש מפרשין, שהכוונה שהיה מנהג אצל העכו"ם לעשות מהם שטיח נאה, כדי לזכור מיתהם ולהתאבל עליהם ימים רבים].

[4] ודאי שעור חזיר הבר אינו רך כעור חזיר ישוב, אלא שס"ל לר' יהודה שכיון שיש ששולקים את עורו ברותחין ועי"ז מרככים אותו - לכן גם הוא חשוב עור רך לטמא כבשר.

[5] בהמשך הסוגיא מבואר שר' יוחנן שונה את משנתנו כתנא יחידי - אלעזר בן יהודה, אבל רבנן חולקים וסוברים שרק עור שתחת האליה לחודיה נקרא בשר, ושאר עורות שמנו חכמים אין עורותיהם כבשרן.

[6] כן מבואר בתוס' דלא נחלקו עולא ור' יוחנן כל כך - ומודה עולא דבעינן יונק. וכן פירש גם ר' יעקב מקורביל שמסברא דכל זמן שלא יונק אפי' בתוך שנתו הראשונה עורו קשה.

[7] ס"ל דכל אלה דקרא קמא אין עורם כבשרם, ואלה דקרא בתרא (והם ה') עורם כבשרם ומטמאים, דלמנהו שכתוב אחרי הצב בקרא קמא הפסיק הענין, דהכי כתיב: (ויקרא יא:כט-ל) "וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא בַּשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר וְהַצָּב לְמִינֵהוּ. וְהָאֲנָקָה וְהַכֹּחַ וְהַלְּטָאָה וְהַחֹמֶט וְהַתִּנְשָׁמֶת".

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף