חולין דף צה. א

האם מותר לקנות בשר במקולין של עכו"ם כשהרוב הם טבחי ישראל,
לדעת רבי באופנים דלהלן?

בסתם באיתחזק איסורא
ללשון הראשון מותר מותר [1]
לאיכא דאמרי מותר [2] אסור

דבר שנאסר משום קבוע ואח"כ פירש מן הקביעות, האם מותר משום כל דפריש מרובא פריש? [תוד"ה הכא].

בחולין בקדשים
לתוס' אסור [3] אסור
לרבינו תם מותר אסור
-------------------------------------------------

[1] דכיון שמיירי במקום שמכריזין כשמוכרים טרפה במקולין ועתה לא הכריזו אין לחוש ואזלינן בתר הרוב, ומשום אותו שוטה שעשה שלא כהוגן למכור טרפה לגוי למוכרה במקולין בלא הכרזה, אין לאסור את הכל.

[2] וה"ה נמי באמר אחד ששונא לחבירו שמכר בשר טרפה למוכרה במקולין, ג"כ לא חיישינן, דאמרינן שרק נתכוין לצער את חבירו, ולא שהיה כן באמת.

[3] ומטעם דגזרינן שמא יקח מן הקבוע, ולכן כוס של ע"ז שנתערבה בכוסות אחרים - שנאסר התערובת, ואח"כ פירש מהתערובת כוס אחת ונתערבה באחרות התערובת השניה מותרת, אבל כשפרש לבד ולא נתערבה שוב - אסור. אמנם כאן בסוגיין אמרינן שבנמצא ביד עכו"ם לא גזרינן שמא יטול מהקבוע, היות שהאיסור ידוע במקומו, דכל אחד יודע שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ולא יבואו לקחת מן החנויות הקבועות אולם לגבי אם התערב כבש טרפה בין שאר הכבשים - כולם אסורים גם אם פירש אחד מהם, שלא ניכר האיסור ובזה יש לגזור בפירש אטו קבוע.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף