חולין דף עו. א

איזו היא הארכובה הנזכרת במשנתנו, ומה דין עצם האמצעית שנחתכה [1]?

באיזה ארכובה מיירי? מה דין עצם האמצעית שנחתכה?
לרב יהודה אמר רב אמר ר' חייא בארכובה התחתונה [2] טרפה
לעולא אמר ר' אושעיא
 
ולרב פפא בשם רב יהודה וכו'
בארכובה העליונה כשרה [3]

חולין דף עו: א

צומת הגידים דבהמה [4] שנפסקו בה חוטים, לאמוראים דלהלן, מה הדין?

כשנפסק אחד מהדקים [5] כשנפסקו שני הדקים /
כשנפסק האחד העבה
כשנפסק אחד עבה ואחד דק
לאמימר משמיה דרב זביד כשרה טרפה [6] טרפה
למר בר רב אשי כשרה כשרה [7] טרפה

חולין דף עו: א

צומת הגידים שנפסקו בה חוטים ברובם לאמוראים דלהלן מה הדין?

בנפסק רוב אחד מהם בנפסק רוב שלושתם
ללישנא קמא לרב: טרפה
 
לשמואל: כשרה
לרב יהודה: טרפה [8]
 
לרבנאי בשם שמואל: כשרה [9]
לאיכא דאמרי כשרה לרב: טרפה
 
לשמואל: כשרה

נשבר העצם של רגל הבהמה, מה דין הבהמה ומה דין חלק האבר שנשבר?

כשרוב הבשר קיים כשאין רוב הבשר קיים
למעלה מן הארכובה שניהם מותרים לרב: שניהם אסורים
 
לשמואל: האבר אסור והבהמה מותרת
למטה מן הארכובה שניהם מותרים האבר אסור והבהמה מותרת

נשבר העצם ויצא לחוץ וחופים עור ובשר את רובו, מה הדין באופנים דלהלן?

לצד שעור הרי הוא כבשר לצד שעור מצטרף לבשר לצד שעור משלים לבשר
בניטל הבשר מתחת העור והעור חופה לרובו כשרה [10] טרפה [11] טרפה
העור והבשר חופים חצי חצי כשרה כשרה טרפה [12]
-------------------------------------------------

[1] פי', ברגל הבהמה יש ג' חלקים - עצמות (ולא כרגל אדם שיש בה רק שנים), וביניהם יש ב' ארכובות. העצם התחתונה היא זו שנחתכת עם הפרסות, ועליה יש את הארכובה התחתונה, והיא הנקראת ארכובה הנמכרת עם הראש. ולמעלה ממנה יש עצם אמצעית (ובה המחלוקת דלהלן), ועליה יש את הארכובה העליונה, שכנגדה בגמל ניכר, (ר"ל דבגמל היא ניכרת ובולטת). ומעליה יש את העצם השלישית העליונה והיא הקולית התחובה באליה.

[2] ועליה אמרה המשנה שלמטה ממנה - כשרה, ולמעלה ממנה - דהיינו כל העצם האמצעית פסולה. ומעליה נמצא גם צומת הגידים, וזה שהקשתה הגמ' דכיון שכבר אמר שאם נחתכה למעלה מן הארכובה והיינו בעצם האמצעי פסולה, מה צריך לומר וכן שניטל צומת הגידים, והא כבר אני יודע שבמקום עצם האמצעי נעשית טרפה.

[3] כלומר אם נחתכה שלא בצומת הגידים, אמנם במקום צומת הגידים טרפה, וזה שאמרה המשנה שאם ניטל צומת הגידים טרפה. ואף שיוצא שלמעלה יותר כשרה ולמטה במקום צומת הגידים טפרה, אין מדמים טרפות להדדי.

[4] שיש בה ג' חוטים שנים דקים ואחד עבה. אכן בעוף יש ט"ז חוטים, ושם הדין שאפי' אם נפסק אחד מהם טרפה, כיון שמחמתו סוף כולן להפסק (תוד"ה איפסיק).

[5] ע' בטבלא הבאה שיש דעות בזה.

[6] ס"ל דאם נפסקו שני הדקים הרי שנפסק רוב מנין החוטים וטרפה, ואם נפסק העבה לבדו הרי שנפסק רוב מנין, ולכן בשני אופנים אלו הוי טרפה.

[7] ס"ל להיפך, דאף שנפסקו ב' הדקים שהם רוב מנין, אכתי יש רוב בנין, וכן אם נפסק העבה שהוא רוב בנין אכתי נשאר רוב מנין - וכשרה.

[8] הלשון הראשון ס"ל שכל מחלוקת רב ושמואל היא בנפסק רוב אחד מהן, דרב פוסל גם בזה, וס"ל שרק בנפסק מיעוטו של אחד מן החוטים כשרה, ושמואל מכשיר בנפסק רוב אחד מהם כיון שנשארו שנים שלמים, ולפ"ז לכו"ע בנפסקו רוב שלושתם היא טרפה.

[9] רבנאי אמר בשם שמואל שצומת הגידים שלא נשתייר ממנה אלא כחוט הסרבל - כשרה, וא"כ אפי' נפסקו שנים וגם השלישי נפסק ברובו - כשרה, כל שנשתייר כחוט הסרבל.

[10] דכיון שחשוב העור כבשר אפי' אם ניטל הבשר, מ"מ היות שהעור חופה לעצם ברוב עוביו ורוב היקפו - כשר

[11] דכיון שהעור רק מצטרף לבשר להשלים לרוב, לכך לא מהני להיות במקום בשר, אכן גם לצד זה יכולים העור והבשר כשהם חצי חצי להועיל ליצור את הרוב, ולא צריך שיהיה העיקר בשר והעור רק משלים לרוב.

[12] דבעינן שרוב הכיסוי של רוב היקפו ועוביו יהיה ע"י בשר ורק מיעוט אפשר שיהיה ע"י עור, ולכך אם העור והבשר עושים את הכיסוי חצי חצי לא מהני.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף