12th Cycle dedication

CHULIN 59 - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Raanana, l'Iluy Nishmas his mother, Golda bas Chaim Yitzchak Ozer (Mrs. Gisela Turkel) who passed away on 25 Av 5760. Mrs. Turkel accepted Hashem's Gezeiros with love; may she be a Melitzas Yosher for her offspring and for all of Klal Yisrael.

חולין דף נט. א

מה הן סימני הבהמות הטהורות שנמנו בסוגיין, ואלו יוצאים מן הכלל?

אלו יוצאים מן הכלל - שטמאים?
כל שאין לה שינים קדמיות בלסת העליונה בן גמל [1]
כל שמעלה גרה (יש לה ד' קיבות: כרס, בית הכוסות, המסס וקיבה) גמל, שפן ארנבת, השסועה
כל שמפרסת פרסה ושוסעת שסע (פרסתה סדוקה וגם חלוקה בצפורנים) חזיר
כל שבשרה תחת עצם האליה נקרע שתי וערב ערוד

חולין דף נט: א

האם צריך בחיה גם לסימן קרנים וגם לסימן טלפים כדי לדעת שהיא טהורה? [תוד"ה אלו].

אליבא דרבנן אליבא דר' חנינא
לריב"ם [2] צריך לא צריך - ודי בקרנים
לרבינו תם [3] לא צריך - ודי באחד מהם לא צריך - ודי באחד מהם

חולין דף נט: א

סימני קרנים כדלהלן, האם הם מורים שהיא חיה וחלבה מותר, או יש לחוש למין אחר?

קרניה מפוצלות [4] קרניה אינן מפוצלות [5]
כרוכות - שעשויות גלדים גלדים [6] ודאי חיה יש לחוש אולי הוא שור
חרוקות - שמלאות פגימות וחריצים [7] ודאי חיה יש לחוש אולי הוא עז
חדורות - עגולות / שחדין קרניהן למעלה [8] ודאי חיה יש לחוש אולי הוא עז כרכוז [9]
-------------------------------------------------

[1] שבעודו קטן אין לו ניבים עד שיגדיל, ויש ב' לשונות ברש"י האם הכוונה לשני הניבים בב' הצדדים שבהם הוא נושך, או הכוונה לשני החניכים שבולטות כמו שינים בלסת העליונה.

[2] פירש ריב"ם דהקרנים מורות לנו שהיא חיה, (והיינו בקרנים כפי המבואר בטבלא הבאה), אכן גם אם יש לה קרנים וודאי לנו שהיא חיה, עדיין יש להסתפק שמא חיה טמאה היא, ולכך צריך שיהיה לה גם טלפים (והיינו שמפריסה פרסה ושסעת שסע, אלא שטלפים של חיה הם יותר דקות וחדות מאשר הפרסות של הבהמה) וכך ס"ל לרבנן. ור' דוסא חולק וסובר שאם יש לה קרנים ל"צ לחזור אחר טלפים, דס"ל דאין לחיה טמאה קרנים כאלה.

[3] ר"ת ס"ל דחיה די לה לכו"ע בסימן אחד, או קרנים או טלפים ובזה אנחנו יודעים שהוא מין טהור, דקרנים אין רק לחיות הטהורות וטלפים שסועות ג"כ אין רק לטהורות חוץ מן החזיר, וחזיר הוא מין בהמה. וכל המחלוקת בין רבנן ור' דוסא היא לא לענין אם היא טהורה או לא, אלא לענין אם חשובה חיה וחלבה מותר, או היא בהמה וחלבה אסור, דרבנן מצריכים גם קרנים וגם טלפים, דיש בהמה שאינה מצויה בינינו שיש לה קרנים כקני בהמה, או טלפים כפרסות בהמה, ולכן צריך לשני הסימנים, דבשני הסימנין אין שום בהמה. ור' דוסא חולק וסובר שאין שום בהמה שיש לה קרנים (באופן המבואר בטבלא הבאה), ולכך מי שיש לה קרנים ודאי שהיא חיה וחלבה מותר באכילה. אכן בטלפים גרידא לא סגי, דיש טלפי חיה טהורה שהן דומות לטלפי בהמה.

[4] היכא שקרניה מפוצלות לכו"ע היא חיה ולא בהמה דלא נמצאת בהמה שקרניה מפוצלות. ופירש"י מפוצלות כפשוטו שיש לקרניה כמה פיצולין ואינה קרן אחת אלא שהקשתה הגמ' על הכלל הזה שכל חיה קרניה מפוצלות, דהרי צבי אין קרניו מפוצלות, [והקשה רש"י דצבי כן קרניו מפוצלות (והקשה כן, כיון שבזמנו קראו לאיל בשם צבי), ותירץ שצבי של התלמוד הוא לא מה שבזמננו קוראים צבי, אלא הכוונה לשטיינבו"ק (תאו - יעל סלע). אכן למה שאנו קוראים היום צבי לא קשה כלום, דצבי שלנו אין קרניו מפוצלות]. ור"ת בתוס' (ד"ה והרי צבי), גרס "מבוצלות" דהיינו שראשיהן כפופים לאחריהם, ואילו צבי אין קרניו כפופות לאחריו כלל אלא עומדות זקוף.

[5] כשאין קרניה מפוצלות, צריך עוד ג' סימנים, שיהיו כרוכות חרוקות וחדורות, דאל"כ יש להסתפק בהם בספק בהמות דלהלן.

[6] פי', כל שנה שגדל השור נוסף עוד גלד בקרניו, וקרניו עשויות שכבות על גבי שכבות, וכאילו הם כמה שופרות אחד בתוך השני.

[7] ודוקא שיש להם חריצים תכופים וסמוכים ומובלעים זה בזה.

[8] רש"י ביאר ב' פירושים מהו חדורות. פירוש א', דקרני החיה הם עגולות, ר"ל כשנחתוך את הקרן באמצעה נראה עיגול שלם, משא"כ אם נחתוך את קרן העז באמצעה יראה לפנינו כמין משולש ואינו עגול. פירוש ב', חדורות שקרניהן חדים למעלה ודוקרים כמו קרני צבי ואיל. ולא כמו אצל עז שקרניו רחבות גם למעלה.

[9] אכן בעז כרכוז עצמה נחלקו בסוגיין אם היא בהמה או חיה, ולמ"ד שהוא בהמה צריך לג' הסימנים הנ"ל אבל למ"ד שהוא חיה לא צריך.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף