CHULIN 31-43 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

חולין דף מב. א

מה הם י"ח הטרפות שנמנו במשנתו, ומה הם י"ח טרפות שיש למנות לתנא דבי ר' ישמעאל?

לתנא דמשנתנו [1] לתנא דבי ר' ישמעאל
א. נקובת הושט טרפות שע"י זריקה [2]
ב. פסוקת הגרגרת טרפות שע"י פסיקה [3]
ג. ניקב קרום של מוח ניטל הכבד [4]
ד. ניקב הלב לבית חללו חסרה הריאה
ה. נפסק חוט השדרה נקרע רוב הכרס החיצונה
ו. ניטל הכבד נפלה מן הגג
ז. ניקבה הריאה נשתברו רוב צלעותיה
ח. חסרה הריאה דרוסת הזאב
ט. ניקבה הקבה בהמה שנחתכו רגליה מהארכובה ולמעלה [5]
י. ניקבה המרה [6] חסרה חוליות (לב"ש שתים ולב"ה אפי' אחת)
יא. ניקבו הדקין גלודה (שניטל עורה מחמת מלאכה או שחין) [7]
יב. ניקבה הכרס הפנימית חרותה (שצמקה ריאתה מבהלת אדם)
יג. נקרע רוב הכרס החיצונה בוקא דאטמא שנעקר ממקומו [8]
יד. ניקב המסס לקתה אפי' בכליה אחת עד חריצי הכליה
טו. ניקב בית הכוסות סימנים שנדלדלו - שנתלשו בכמה מקומות
טז. נפלה מן הגג נעקרה צלע אחת עם חצי חוליתה לגמרי
יז. נשתברו רוב צלעותיה גולגולת שנחבטה ונתמעכה ברובה אפי' לא פחתה
יח. דרוסת הזאב נקרע / ניטל בשר החופה לרוב הכרס
-------------------------------------------------

[1] תנא דמתניתין מנה בפירוש לי"ח טרפות דלהלן, אכן בזה הכלל רמז לנו שיש עוד טרפות וכגון אלו שסימנם בסג"ר ושב שמעתתא, וכדלהלן.

[2] מבואר בגמ' דשמנה הם (מאלה שמנויים במשנה. והגם שבמשנה נמנו עשר נקובות, מ"מ לא חשיב לניקב המרה, וכן ניקב המסס ובית הכוסות בחד חשיב להו), ואלו הן: א' נקובת הושט, ב' קרום המוח, ג' לב, ד' הריאה, ה' הקבה, ו' הדקין, ז' הכרס הפנימית, ח' המסס ובית הכוסות. ואחת משמעתא, ניקב הטרול דרב עוירא, ובגמ' מבואר שיש חולקים על רב עוירא ולא חושבים לה לטרפה.

[3] ושנים הם, א' נפסקה הגרגרת, ב' נפסק חוט השדרה.

[4] כל ששת הטרפות דללהן, לכו"ע הם נמנים בתוך הי"ח טרפות.

[5] ארבע טרפות דלהלן הם המנויות בסימן בסג"ר. ומבואר בגמ' שעל טרפה זו של בהמה שנחתכו רגליה רשב"א מכשיר. ובתחילה סברה הגמ' שר' ישמעאל לא מונה אותה, ולמסקנא (בדף מג.) מבואר שכן מונה אותה.

[6] משנתנו מנתה לזו הטרפה וכן ס"ל נמי לר' יוסי בר' יהודה, אולם חכמים חולקים.

[7] בתחילה סברה הגמ' דר' ישמעאל ס"ל כר"מ שמכשיר בגלודה, ולבסוף הסיקה שכן מונה לה.

[8] מכאן והלאה נמנו שש טרפות מתוך שבע דשב שמעתתא, והשביעית דניקב הטחול היא בכלל הטריפה הראשונה דהיינו בכלל הנקובות. ולגבי שלש טרפות מתוך השבע, שהם: בוקא דאטמא, לקתה בכליה, ניקב הטחול, יש מחלוקת להלן (דף מג.).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף