חולין דף יא. א

לפי הסוגיא בע"ז (דף כג:) האם התנאים דלהלן דורשים לגבי פרה אדומה "חטאת קרייה רחמנא"? [תוד"ה חטאת].

אליבא דרבנן אליבא דר' שמעון
לקושית התוס' [1] לא דורשים לא דורשים
לתירוץ הראשון [2] דורשים לא דורשים
לתירוץ השני [3] דורשים דורשים

חולין דף יא: א

עדים המעידים ברוצח, וחקרום בחקירות כדלהלן, ואמרו שאינם יודעים, או שעד אחד אמר כך והשני אחרת, האם מתקבלת העדות, או לא ונפטר הרוצח? [תוד"ה ליחוש].

אמרו אין אנו יודעים הוכחשו העדים ביניהם
לר"ע ור"ט ששואלים אם יודעים שהסיף לא נקב במקום נקב פטור הרוצח פטור הרוצח
כששאלום אם הרגו בסיף או בארירן חייב הרוצח פטור הרוצח
כששאלום אם היו כליו שחורים או לבנים חייב הרוצח חייב הרוצח
-------------------------------------------------

[1] פי', בסוגיא שם רצו להביא ראיה ממה שפוסלים התנאים לפרה אדומה שנרבעה - שפרה היא קדשי מזבח, ודחתה הגמ', דשאני פרה ד"חטאת קרייה רחמנא". אלא שהקשתה הגמ' על זה, דא"כ איך ר"ש מכשיר פרה ביוצא דופן, הרי בקרבנות יוצא דופן פסול. ולכך אמרה הגמ', ששאני פרה הואיל ומום פוסל בה דבר ערוה פוסל בה, הרי לנו שתירוץ "חטאת קרייה רחמנא" לא קאי למסקנא.

[2] ודחו תוס' דעל כרחנו שלא חזרה הגמ' ממה שתירצה "חטאת קרייה רחמנא", דאם נאמר שחזרה בה, א"כ רבנן הסוברים שפסולה אפי' ביוצא דופן ע"כ הוא מטעם שפרה היא קדשי מזבח, ולזה לא יתכן, דבכל מקום אמרינן שפרה היא קדשי בדק הבית. ואלא ע"כ שטעם רבנן הוא משום ד"חטאת קרייה רחמנא", ולכך גם פסול בה דבר ערוה וטריפה, ורק ר"ש שחולק וסובר שכשרה ביוצא דופן ולא דורש "חטאת קרייה רחמנא" הוא צריך לתירוץ שכיון שמום פוסל בה דבר ערוה פוסל בה.

[3] עוד תירצו, שבפסול התלוי בגוף הפרה עצמה, לכו"ע דרשינן "חטאת קרייה רחמנא", ומזה גם ילפינן לכו"ע שטריפה פסולת בה. רק פסול של יוצא דופן שאינו פסול בגופה, לכך פליג ביה ר"ש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף