חולין דף ג. א

דברים דלהלן שנגעו בטומאות כדלהלן, האם מקבלים טומאה?

כלי מתכות שאר כלים אוכלים ומשקים
מת - אבי אבות מקבלים - ונעשים אבי אבות מקבלים - ונעשים אב מקבלים
טמא מת - אב מקבלים ונעשים אב מקבלים - ונעשים ראשון מקבלים
טמא שרץ - ראשון אינם מקבלים אינם מקבלים מקבלים

מה הן ששת האוקימתות בגמ' להעמיד את משנתנו?

הכל שוחטין - לכתחילה שחיטתן כשרה - בדיעבד וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם - בדיעבד
לרבה בר עולא טמא בחולין על טהרת הקודש טמא בקדשים כששואלים לו ואומר שלא נגע טמא בקדשים ואיננו בפנינו לשואלו
לאביי כותי בישראל עומד על גביו בכותי וישראל נכנס ויוצא - ומאכילו חתיכה בחש"ו [1]
לרבא כותי בישראל נכנס ויוצא בכותי ולא היה שם ישראל - ומאכילו חתיכה בחש"ו
לרב אשי ישראל מומר לתאבון שנותנים לו סכין בדוק כששחט בסכין לא בדוק ובודקים הסכין עכשיו בחש"ו [2]
לרבינא בלשון ראשון מומחין שוחטין אע"פ שאינם מוחזקין באין ידוע אם למד הלכות ושחט - ובודקים אותו באין ידוע אם למד הלכות ושחט ואינו בפנינו לבודקו
לרבינא בלשון השני מוחזקין שוחטין אע"פ שאינם מומחין באין ידוע אם אינו מתעלף ושחט - ואמר ברי לי באין ידוע אם אינו מתעלף ושחט ואינו בפנינו לשואלו
-------------------------------------------------

[1] דא"א לאוקמי בכותי, דכותי אם ישראל עומד ע"ג מותר אפי' לכתחילה, וע"כ דקאי בחש"ו ששחיטתן פסולה אפי' בדיעבד אולם אם ישראל עומד ע"ג כשרה, רק נשאר קשה דמהו הלשון "וכולן" הרי עליהם מדבר, והיה לו לומר "ואם שחטו". וכן להלן לרבא שהתיר לכתחילה בישראל נכנס ויוצא, א"א לאוקמי ל"וכולן" וכו' בכותי ולומר שרק בדיעבד ישראל עומד על גביו, דהא הוא מתיר לכתחילה אפי' בישראל נכנס ויוצא.

[2] דא"א לאוקמי בישראל מומר ושלא בדקו הסכין ואינו נמצא כאן, דמה יעזור שאחרים עומדים על גביו אם החשש שהסכין אינו בדוק. ולכך גם על רב אשי נשארה הגמ' בקושיא מלשון "וכולן" וכנ"ל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף