For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת חוקת תשפ"ד
יולי 7 - יולי 13 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תמוז א ב ג ד ה ו ז
יולי 7 8 9 10 11 12 13
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא בתרא
יב
בבא בתרא
יג
בבא בתרא
יד
בבא בתרא
טו
בבא בתרא
טז
בבא בתרא
יז
בבא בתרא
יח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
פסחים
נ
פסחים
נא
פסחים
נב
פסחים
נג
פסחים
נד
פסחים
נה
פסחים
נו
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
מעשר שני
לד
מעשר שני
לה
מעשר שני
לו
מעשר שני
לז
מעשר שני
לח
מעשר שני
לט
מעשר שני
מ
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא בתרא

מהנ''ל עד ג. החצרות שהיו
בבא בתרא

מהנ''ל עד ג. וכתבי הקודש
בבא בתרא

מהנ''ל עד ג: סוף הפרק
בבא בתרא

פרק ב הל''א עד ג: הכא את
בבא בתרא

כמו אתמול
בבא בתרא

כמו אתמול
בבא בתרא

מהנ''ל עד ג: תני בצונם
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
גיטין
ח:ד-ה
גיטין
ח:ו-ז
גיטין
ח:ח-ט
גיטין
ח:י-ט:א
גיטין
ט:ב-ג
גיטין
ט:ד-ה
גיטין
ט:ו-ז
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרנב:ב - תרנג:ב תרנד:א - תרנו:א תרנז:א - תרנח:ב תרנח:ג-ה תרנח:ו-ח תרנח:ט - תרס:א תרס:ב - תרסא:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קלט
עמוד א
כרך ג
דף קלט
עמוד ב
כרך ג
דף קמ
עמוד א
כרך ג
דף קמ
עמוד ב
כרך ג
דף קמא
עמוד א
כרך ג
דף קמא
עמוד ב
כרך ג
דף קמב
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ד
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ד
5-6
הלכות לשון הרע
כלל ד
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ד
9-10
הלכות לשון הרע
כלל ד
11
הלכות לשון הרע
כלל ד
12
הלכות לשון הרע
כלל ה
1
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
בית הבחירה
ב
בית הבחירה
ג
בית הבחירה
ד
בית הבחירה
ה
בית הבחירה
ו
בית הבחירה
ז
בית הבחירה
ח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שחיטה
ט-יא
שחיטה
יב-יד
שבועות
א-ג
שבועות
ד-ו
שבועות
ז-ט
שבועות
י-יב
נדרים
א-ג

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת חוקת 5784 \ יולי 7 - יולי 13 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ישעיהו 24-28
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דברי הימים א 1-4
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס