For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בהר תשפ"ד
מאי 19 - מאי 25 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר יא יב יג יד טו טז יז
מאי 19 20 21 22 23 24 25
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא
פא
בבא מציעא
פב
בבא מציעא
פג
בבא מציעא
פד
בבא מציעא
פה
בבא מציעא
פו
בבא מציעא
פז
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
פסחים
א
פסחים
ב
פסחים
ג
פסחים
ד
פסחים
ה
פסחים
ו
פסחים
ז
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
מעשרות
לא
מעשרות
לב
מעשרות
לג
מעשרות
לד
מעשרות
לה
מעשרות
לו
מעשרות
לז
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא

הלכה ו עד כז: סוף הפרק
בבא מציעא

פרק ז הל''א עד כח. הל''ב
בבא מציעא

הלכה ב עד כח. היה עושה בידיו
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

מהנ''ל עד כח: הל''ד
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
סוטה
ד:ה-ה:א
סוטה
ה:ב-ג
סוטה
ה:ד-ה
סוטה
ו:א-ב
סוטה
ו:ג-ד
סוטה
ז:א-ב
סוטה
ז:ג-ד
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרכט:טו-יז תרכט:יח - תרל:א תרל:ב-ד תרל:ה-ז תרל:ח-י תרל:יא-יג תרלא:א-ג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קיד
עמוד ב
כרך ג
דף קטו
עמוד א
כרך ג
דף קטו
עמוד ב
כרך ג
דף קטז
עמוד א
כרך ג
דף קטז
עמוד ב
כרך ג
דף קיז
עמוד א
כרך ג
דף קיז
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ט
11-12
הלכות רכילות
כלל ט
13
הלכות רכילות
כלל ט
14-15
ציורים
1-2
ציורים
3
ציורים
4-5
ציורים
6-7
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשר
ג
מעשר
ד
מעשר
ה
מעשר
ו
מעשר
ז
מעשר
ח
מעשר
ט
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
חמץ ומצה
ב-ד
חמץ ומצה
ה-ז
חמץ ומצה ח
- שופר וסכה ולולב ב
שופר וסכה ולולב
ג-ה
שופר וסכה ולולב
ו-ח
שקלים
א-ג
שקלים ד
- קדוש החדש ב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בהר 5784 \ מאי 19 - מאי 25 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 43-45
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דניאל 6-7
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס