For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בלק תשפ"ב
יולי 3 - יולי 9 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תמוז ד ה ו ז ח ט י
יולי 3 4 5 6 7 8 9
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
קיח
יבמות
קיט
יבמות
קכ
יבמות
קכא
יבמות
קכב
כתובות
ב
כתובות
ג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
מכות
ד
מכות
ה
מכות
ו
מכות
ז
מכות
ח
מכות
ט
סנהדרין
א
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

הלכה ה עד פא: סוף הפרק
יבמות

פרק טז הל''א עד פב: הל''ג
יבמות

הלכה ג עד פג. אפילו ראוהו מגוייד
יבמות

מהנ''ל עד פד. הל''ו
יבמות

הלכה ו עד הדרן עלך!
כתובות

פרק א הל''א עד א. ר' לעזר
כתובות

מהנ''ל עד א: קידשה בחופה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
תרומות
ד:יא-יב
תרומות
ד:יג-ה:א
תרומות
ה:ב-ג
תרומות
ה:ד-ה
תרומות
ה:ו-ז
תרומות
ה:ח-ט
תרומות
ו:א-ב
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
שא:כה-כז שא:כח-ל שא:לא-לג שא:לד-לו שא:לז-לט שא:מ-מב שא:מג-מה
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף עד
עמוד ב
כרך א
דף עה
עמוד א
כרך א
דף עה
עמוד ב
כרך א
דף עו
עמוד א
כרך א
דף עו
עמוד ב
כרך א
דף עז
עמוד א
כרך א
דף עז
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ד
9-10
הלכות לשון הרע
כלל ד
11
הלכות לשון הרע
כלל ד
12
הלכות לשון הרע
כלל ה
1
הלכות לשון הרע
כלל ה
2
הלכות לשון הרע
כלל ה
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ה
5-6
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מקוואות
יא
נזקי ממון
א
נזקי ממון
ב
נזקי ממון
ג
נזקי ממון
ד
נזקי ממון
ה
נזקי ממון
ו
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שבת
כז-כט
שבת ל
- עירובין ב
עירובין
ג-ה
עירובין
ו-ח
שביתת עשור
א-ג
שביתת יו''ט
א-ג
שביתת יו''ט
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בלק 5782 \ יולי 3 - יולי 9 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ישעיהו 29-32
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דברי הימים א 5-10
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס