For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת במדבר תשפ"ב
מאי 22 - מאי 28 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר כא כב כג כד כה כו כז
מאי 22 23 24 25 26 27 28
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
עו
יבמות
עז
יבמות
עח
יבמות
עט
יבמות
פ
יבמות
פא
יבמות
פב
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שבועות
ו
שבועות
ז
שבועות
ח
שבועות
ט
שבועות
י
שבועות
יא
שבועות
יב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

מהנ''ל עד מח: הל''ג
יבמות

הלכה ג עד מט. ר' יעקב בר אחא
יבמות

מהנ''ל עד מט: הל''ד
יבמות

הלכה ד עד נ. הל''ה
יבמות

הלכה ה עד נ. הל''ו
יבמות

הלכה ו עד נ: ואין חלוקין על
יבמות

מהנ''ל עד נ: א'ר בקשתי ולא מצאתי
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שביעית
ה:ג-ד
שביעית
ה:ה-ו
שביעית
ה:ז-ח
שביעית
ה:ט-ו:א
שביעית
ו:ב-ג
שביעית
ו:ד-ה
שביעית
ו:ו-ז:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רעט:ז - רפ:ב רפא:א - רפב:ב רפב:ג-ה רפב:ו - רפג:א רפד:א-ג רפד:ד-ו רפד:ז - רפה:ב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף נג
עמוד ב
כרך א
דף נד
עמוד א
כרך א
דף נד
עמוד ב
כרך א
דף נה
עמוד א
כרך א
דף נה
עמוד ב
כרך א
דף נו
עמוד א
כרך א
דף נו
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הקדמה
וכאשר נחפשה - מגודל העוון
הקדמה
ונראה פשוט - לאין שיעור
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן (כולל הגהה)
פתיחה
באהבת - במדרש איכה
פתיחה
ומפני גודל - החונן דעת
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
טומאת אוכלין
יג
טומאת אוכלין
יד
טומאת אוכלין
טו
טומאת אוכלין
טז
כלים
א
כלים
ב
כלים
ג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מנין המצוות על סדר הרמבם:
מ-וראיתי לחלק עד הסוף
יסודי התורה
א-ג
יסודי התורה
ד-ו
יסודי התורה
ז-ט
יסודי התורה י
- דעות ב
דעות
ג-ה
דעות ו
- תלמוד תורה א

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת במדבר 5782 \ מאי 22 - מאי 28 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ישעיהו 1-4
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
עזרא 1-4
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס