1)

TOSFOS DH Ela Eima Ad she'Tehei Porekes

תוספות ד"ה אלא אימא עד שתהא פורקת

(SUMMARY: Tosfos explains that the Chidush is that it eats even though it does not see the vine.)

דסד"א שאינה אוכלת אלא כשהיא רואה הגפן בפניה אבל כשאינה רואה שהגפן עליה או בעגלה אינה אוכלת

(a)

Explanation: One might have thought that it eats only when it sees the vine in front of it, but when it does not see, for the vine is above it or in the wagon, it does not eat;

ואף על גב דטעמא דחסימה לאו משום דחזיא ומצטערת הוא קמ"ל

1.

Even though the reason for [the Isur of] muzzling is not because it sees and is pained (90a, one might have thought that it does not eat). The Mishnah teaches that this is not so.

דלא קאי אמפני השבת אבידה דמן הדין אוכלת אלא מילתא באפי נפשיה הוא.

(b)

Observation: This (until it unloads) does not apply to "due to Hashavas Aveidah". It eats according to letter of the law. Rather, this is an independent matter.

2)

TOSFOS DH Iyba'is Eima d'Rav Ika Beinaihu

תוספות ד"ה איבעית אימא דרב איכא בינייהו

(SUMMARY: Tosfos explains that Isi holds like Rav.)

דת"ק שמזכיר פועל לית ליה דרב

(a)

Explanation: The first Tana, who mentioned a worker, argues with Rav.

ואף על גב דאיסי בן יהודה איירי בעושין בסעודתן

(b)

Implied question: Isi ben Yehudah discusses people who work for their meal!

מ"מ לא מיקרו פועלים כיון שלא מדעת בעל הבית עושין.

(c)

Answer: Even so, they are not called workers, since they do not do according to the desire of the owner.

3)

TOSFOS DH Iy Amrat mi'Shelo Hu Ochel Yahavinan Lehu

תוספות ד"ה אי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן להו

(SUMMARY: Tosfos explains why it depends on why he eats.)

דמשעה ששכרו הוי כאילו התנה עמו

(a)

Explanation: From the text that he hired him, it is as if he stipulated with him;

ואי משל שמים הוא אוכל לא יהבינן להו שלא זיכה לו הכתוב אלא מה שהוא לועס ואוכל ואין לו כח ליתן כלום (הגהה בגליון).

1.

If he eats from Shamayim, we do not give to them, for the Torah awarded to him only what he chews and eats, and he has no power to give anything.

4)

TOSFOS DH Ken Nimtza bi'Seforim Yeshanim... Lo bich'Nafshecha ka'Mipalgei

תוספות ד"ה כן נמצא בספרים ישנים... לא בכנפשך קמפלגי

(SUMMARY: Tosfos defends an alternative text.)

ואי לאו כנפשך הוו מודו כ"ע דאוכל יותר מכדי שכרו דרחמנא זכה ליה

(a)

Explanation: Had the Torah not written k'Nafshecha, all would agree that one may eat more than his wages, for the Torah awarded him.

ולא גרסי' דכולי עלמא משלו הוא אוכל דהא כ"ש דאי משל שמים הוא אוכל דהוה אכיל יתר מכדי שכרו אי לאו כנפשך

(b)

Opinion #1: The text does not say "all agree that he eats from his own", for all the more so, if he eats from Shamayim, he could eat more than his wages, if not for k'Nafshecha!

ויש ליישב הגירסא משום דמעיקרא הוה בעי למיפשט מת"ק דמשל שמים הוא אוכל ודחה לו וחוזר ופושט מדברי חכמים דסברי משל שמים כו'

(c)

Opinion #2: We can resolve the text. Initially, we wanted to resolve from the first Tana that he eats from Shamayim. He rejected this, and resolved from Chachamim, who hold that he eats from Shamayim;

וא"כ ת"ק נמי סבר הכי דבין ת"ק לחכמים ליכא אלא הא דאמרן לעיל

1.

If so, also the first Tana holds like this, for the only difference between the first Tana and Chachamim is what we said above (whether or not we teach people not to be gluttonous).

והדוחה אומר לעולם אימא לך משלו הוא אוכל כמו שדחיתי לך למעלה.

2.

The one who rejected this says "really, I can say that he eats from his own", like I rejected you above.

5)

TOSFOS DH v'Iy Amrat mi'Shelo Hu Ochel Amai Ein Shom'in Lo

תוספות ד"ה ואי אמרת משלו הוא אוכל אמאי אין שומעין לו

(SUMMARY: Tosfos explains why a Nazir is unlike a Choleh.)

וא"ת דמאי פריך הא כיון דהוא אינו יכול לאכול הוה ליה כחולה שאינו יכול ליתן להם

(a)

Question: What was the question? Since he cannot eat, he is like a Choleh (sick person), who may not give to them!

וי"ל דלא דמי לחולה דחולה אינו תאב לפירות שלפניו ולהכי לא זכי ליה רחמנא

(b)

Answer: He is unlike a Choleh, A Choleh does not desire the Peros in front of him. Therefore, the Torah did not award him;

אבל נזיר דתאב זכי ליה כשאר פועל

1.

However, a Nazir, who desires [grapes], the Torah awarded him like other workers.

וא"ת אלא מאי משל שמים הוא אוכל א"כ אמאי נקט נזיר

(c)

Question: If we conclude that he eats from Shamayim, why did it mention a Nazir?

וי"ל דאורחא דמילתא נקט שהנזיר רגיל לומר כן לפי שאינו אוכל.

(d)

Answer: It gave a usual case. A Nazir commonly says so, since he may not eat.

6)

TOSFOS DH ha'Socher Es ha'Po'el Liktzos Lo v'Chulei

תוספות ד"ה השוכר את הפועל לקצות לו כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why this is not considered after final processing.)

תימה דאם היה רוצה לאכול כך בלא קציצה היתה נגמרה מלאכתו ולא היה בכלל דייש ובשביל שחושב הוי בכלל דייש

(a)

Question: If he wanted to eat [the figs] like this without drying them, their processing [for Ma'aser] would have been finished, and this would not be included in Dayish. Due to his intent [to dry them], is it included in Dayish (and a worker may eat without tithing)?!

וי"ל דהכא מיירי במקום שמנהג הוא לקצות תאנים דהשתא בלא מחשבה אלא בסתמא הוי דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר

(b)

Answer #1: Here we discuss a place in which the custom is to leave figs to dry. Now, even without intent, rather, Stam, there was no final processing for Ma'aser.

ועוד דין הוא שיאכל פועל ע"י מחשבתו כיון דעל ידי מחשבה זאת חשיב לא נגמרה מלאכתו לענין שאוכל ופטור.

(c)

Answer #2: It is proper that a worker eat through intent, since through this intent, it is considered that there was no final processing, so that one may eat and he is exempt [from tithing].

92b----------------------------------------92b

7)

TOSFOS DH Al Menas she'Yochal Beni bi'Schari

תוספות ד"ה על מנת שיאכל בני בשכרי

(SUMMARY: Tosfos explains that he eats in place of his father.)

פי' בקונט' שיאכל בנו עם האב בשכר פעולת האב

(a)

Explanation #1 (Rashi): [He stipulates that] his son will eat with his father, as wages for the father's work.

וקשה דמאי פריך בנו אמאי חייב הא ודאי מקח גמור הוא ומאי קאמר נמי דמיחזי כמקח

(b)

Question: [If so,] what was the question "why is his son obligated [to tithe]?" Surely this is an absolute sale! Also, why does it say "it looks like a sale"?

אלא נראה בשכרו היינו תחתיו

(c)

Explanation #2: Rather, "for his wages" means in place of [his father's rights to eat];

ואיצטריך להתנות שיאכל הבן כמו שירצה אפילו יאכל יותר מן האב

1.

He needs to stipulate that the son will eat as much as he wants, even more than the father [would have eaten].

והא דפריך ואי אמרת משלו הוא אוכל אמאי חייב

(d)

Implied question: Why does it ask "if you will say that he eats from his own, why is he liable?" (Surely he is liable for what he eats more than the father!)

היינו אמאי חייב בכל מה שיאכל דהא לא הוה לו לחייבו אלא במה שאוכל יותר מן האב.

(e)

Answer: We ask why he is liable for all that he eats. He should be liable only for what he eats more than the father.

8)

TOSFOS DH Hachi Garsinan

תוספות ד"ה הכי גרסינן

(SUMMARY: Tosfos prefers our text to R. Chananel's.)

בספרים שלנו אלא אי אמרת משל שמים הוא אוכל אמאי פודה ומאכילן איסורא לא זכי ליה כו'

(a)

Explanation #1: Our Seforim say "however, if you will say that he eats from Shamayim, why does he redeem and feed them? The Torah did not award him [rights to eat] Isur...!

אבל אי משלו הוא אוכל אתי שפיר שהרי הוא כאילו התנה עמו מעיקרא כדפרישית לעיל

1.

However, if he eats from his own, this is fine. It is as if he stipulated with him from the beginning, like I explained above.

ומשני משום דמיחזי כמקח טעות

(b)

Explanation #1 (cont.): [The Gemara] answers "it looks like a Mekach Ta'os."

ור"ח פי' אמאי פודה ומאכילן יאכלו בלא פדייה כיון דמשל שמים אוכל

(c)

Explanation #2 (R. Chananel): Why does he redeem and feed them? They should eat without redemption, since he eats from Shamayim!

ומשני איסורא לא זכי ליה רחמנא

1.

[The Gemara] answers that the Torah did not award him [rights to eat] Isur. (R. Chananel's text does not say "it looks like a Mekach Ta'os.")

ולגירסא זו קשה דאכתי הוה ליה למיפרך אמאי אוכלין כלל דהכי פריך בסמוך גבי נתפרסו עגוליו

(d)

Question: According to this text, it is still difficult. We should have asked why they eat at all, for so we ask below regarding one whose rings [of figs] broke up...

והוה ליה לשנויי משום דמיחזי כמקח טעות כדמשני בסמוך.

1.

And we should have answered "because it looks like a Mekach Ta'os", like we answer below!

9)

TOSFOS DH Iy Hachi Gedolim Nami

תוספות ד"ה א"ה גדולים נמי

(SUMMARY: Tosfos explains why we thought that it depends on feeding them.)

אא"ב במעלה להן מזונות ומשל שמים הוא אוכל אתי שפיר דקוצץ בגדולים דכיון דזן אותם מחלי בלב שלם

(a)

Explanation: Granted, if you will say that he feeds them, and he eats from Shamayim, this is fine that he stipulates for adults. Since he feeds them, they totally resolve to pardon;

אלא אי אמרת בשאין מעלה להן מזונות אמאי קוצץ לגדולים דאין מתרצין בלב שלם כיון שאינו זן אותם אלא מיראה הן עושין ואנוסים הן

1.

However, if you will say that he does not feed them, why does he stipulate for adults? They do not sincerely consent, since he does not feed them! Rather, they do (say that they consent) due to fear. This is Ones!

ומשני גדולים אפילו כשאין זן מחלי בלב שלם.

2.

We answer that adults, even when he does not feed them, totally resolve to pardon.

10)

TOSFOS DH Mai Lav Idi v'Idi b'Ma'aleh Lahen Mezonos

תוספות ד"ה מאי לאו אידי ואידי במעלה להן מזונות

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara says so.)

אף על גב דשפיר אוקי כבר מתני' באין מעלה להן מזונות

(a)

Implied question: We properly established our Mishnah when he does not feed them!

השתא דאייתי ברייתא דצריכים לאוקמה במעלה להן מזונות סבירא ליה לאוקמא מתני' דומיא דברייתא.

(b)

Answer: Now that we brought a Beraisa that we must establish when he feeds them, [the Gemara] holds that we should establish our Mishnah like the Beraisa.

11)

TOSFOS DH b'Mai Ukimta

תוספות ד"ה במאי אוקימתא

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask based on what we said above.)

לברייתא במעלה להן מזונות קטנים נמי ניקוץ מהדר נמי אמאי דמוקי מעיקרא אידי ואידי במעלה כו'

(a)

Explanation: [The question "how did you establish] the Beraisa - when he feeds them? Also minors he should stipulate for them!" refers also to how we initially established both [the Mishnah and Beraisa] when he feeds them...

דבין מעיקרא ובין השתא מוקמת ברייתא במעלה להן מזונות.

1.

Both initially, and also now, we establish the Beraisa when he feeds them.

12)

TOSFOS DH Lo Zachi Lei Rachmana

תוספות ד"ה לא זכי ליה רחמנא

(SUMMARY: Tosfos points out that the Torah did not give to a father rights to his son.)

לאו דוקא נקט רחמנא דמדרבנן הוה מציאת קטן ושכרו לאביו

(a)

Implied question: This is not precise that the Torah awarded him! Mid'Rabanan a father receives Metzi'os and wages of his minor son!

אלא כלומר לא זכו ליה רבנן

(b)

Answer #1: It means that Rabanan did not award him. Rivan's text says "Rabanan did not award him."

אי נמי נקט רחמנא משום בתו דמן התורה מעשה ידיה שלו וצערה לא זכי ליה רחמנא.

(c)

Answer #2: It mentions Rachmana (the Torah) due to his daughter. Mid'Oraisa, he gets her earnings, but the Torah did not award to him her pain.