PAST DEDICATION
BAVA METZIA 51-55 - Dedicated by Andy & Nancy Neff of Teaneck, N.J. in honor of those who learn the Dafyomi around the world.

1)

TOSFOS DH l'Inyan Chomesh ka'Amrat (cont.)

תוספות ד"ה לענין חומש קאמרת (המשך)

מנין לרבות קדשי קדשים וקדשים קלים ת"ל בבהמה טמאה ואם כל בהמה טמאה

(a)

Citation (cont.): What is the source to include Kodshei Kodoshim and Kodshim Kalim? It [does not] say "bi'Behemah Teme'ah", rather, "v'Im Kol Behemah Teme'ah."

וכי פריך לעיל בשלמא כולה לשמים למעוטי קדשים קלים דליכא מעילה

(b)

Implied question: Above, [R. Elazar] asked "granted, 'it is totally to Shamayim' excludes Kodshim Kalim, to which Me'ilah does not apply"!

לא מסיק אדעתיה מסוף הברייתא דמרבה אף קדשים קלים.

(c)

Answer: He did not know the end of the Toras Kohanim, which includes Kodshim Kalim. (Maharsha discusses why we cannot say that he thought that the Reisha means that if not for an inclusion, we would have excluded them.)

2)

TOSFOS DH Nidmei li'Techilas Hekdesh

תוספות ד"ה נדמייה לתחילת הקדש

(SUMMARY: Tosfos explains why we still need a verse to exclude Chomesh.)

וא"ת אם כן קרא למה לי

(a)

Question: If so, why do we need a verse?

אי למעוטי סוף הקדש הא אין חומש שייך בו כיון שאין נפדה עוד

1.

If it is to exclude final Hekdesh, Chomesh does not apply, since it cannot be redeemed any more!

וי"ל כגון שלקח אבנים כדי לשקען בבנין ונמלך עליהם לפדותם

(b)

Answer #1: The case is, he took rocks in order to leave them built into the Mikdash, and reconsidered and decided to redeem them;

ומקרי אפ"ה סוף הקדש כיון שמתחילה היה דעתו לשקען

1.

Even so, it is called final Hekdesh, since initially he intended to leave them built.

אי נמי כגון שנפל הבנין ורוצה לפדות האבנים

(c)

Answer #2: The case is, the building fell, and he wants to redeem the rocks.

אי נמי הכי פריך מנ"ל למעוטי אמצע הקדש דלמא קרא לא אתא אלא למעוטי אין כולה לשמים.

(d)

Answer #3: We ask "what is the source to exclude middle Hekdesh? Perhaps the verse excludes only what is not totally to Shamayim!"

3)

TOSFOS DH ha'Olah Olah Rishonah

תוספות ד"ה העולה עולה ראשונה

(SUMMARY: Tosfos brings three explanations of this.)

הכתובה ראשונה בקרבנות בפרשת פינחס והיינו תמיד של שחר וכן פי' רש"י פרק תמיד נשחט (פסחים דף נח: ושם)

(a)

Explanation #1: It is the first Olah written among the Korbanos in Parshas Pinchas, i.e. the morning Tamid. Rashi explained so in Pesachim (58b).

אי נמי ראשונה שהקריבו ישראל במדבר [למאן] דאמר דעולת תמיד הואי

(b)

Explanation #2: It is the first Olah that Yisrael offered in the Midbar, according to the opinion that it was Olas Tamid.

אי נמי ראשונה לחינוך המזבח כדאמר בהתכלת (מנחות דף מט. ושם) אין מחנכין את המזבח אלא בתמיד השחר.

(c)

Explanation #3: It was first to inaugurate the Mizbe'ach, like it says in Menachos (49a) "we inaugurate the Mizbe'ach only with the morning Tamid."

4)

TOSFOS DH Parah Zu Tachas Parah Shel Hekdesh Hekdesho

תוספות ד"ה פרה זו תחת פרה של הקדש הקדשו פדוי

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why Temurah does not apply.)

וא"ת והכתיב (ויקרא כז) והיה הוא ותמורתו יהיה קדש

(a)

Question: It says "v'Hayah Hu u'Semuraso Yihyeh Kodesh"!

י"ל דהכא מיירי בקדשי בדק הבית ואפילו בתמימים

(b)

Answer #1: Here we discuss Kodshei Bedek ha'Bayis, and even Temimim;

דאמר בריש תמורה (ד' ה:) המתפיס תמימים לבדק הבית אף על פי שעובר בלא תעשה מה שעשה עשוי

1.

It says in Temurah (5b) that if one was Matfis (Makdish) Temimim for Bedek ha'Bayis, even though he transgresses a Lav, what he did, he did.

והא דאמרי' התם כל הראוי לגבי המזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם

2.

Implied question: It says there that anything proper for the Mizbe'ach never leaves the Mizbe'ach!

היינו דכשפודין אותו מוכרין אותו לצרכי עולות

3.

Answer: This means that when they redeem it, they sell it to people who need Olos.

אי נמי מיירי אפילו בקדשי מזבח וכגון שקדם המום להקדש דאינו עושה תמורה

(c)

Answer #2: We discuss even Kodshei Mizbe'ach. The case is, they had a blemish before he was Makdish them. Such Kodshim do not make Temurah.

אבל אין לפרש דמיירי אפילו קדם הקדשו למומו וכגון דידו אקודש דלא עביד תמורה אלא היכא דאנח ידו אחולין

(d)

Suggestion: We discuss even he was Makdish them before they had a Mum, and his hand was on the Kodesh animal, for it makes Temurah only when his hand was on the Chulin!

דפרה זו תחת פרה של הקדש משמע דידו אחולין.

(e)

Rejection: "This cow is Tachas this Hekdesh cow" connotes that his hand was on the Chulin.

5)

TOSFOS DH Talis Zu b'Chamesh Sela'im Hekdesho Paduy

תוספות ד"ה טלית זו בחמש סלעים הקדשו פדוי

(SUMMARY: Tosfos explains why Hekdesh has the upper hand only in the Reisha.)

הכא לא גרסינן יד הקדש על העליונה דכיון שנתכוון לחלל הקדש אפילו שוה הרבה על דבר מועט מחולל כדקאמר שמואל לקמן

(a)

Assertion: Here the text does not say "Hekdesh has the upper hand", for since he intended to redeem Hekdesh, even [Hekdesh] worth much on a small amount, it is redeemed, like Shmuel taught below;

אבל ברישא שלא הזכיר שום שוה לא היה בדעתו לקנות ההקדש אלא לחללו שוה בשוה לכך ישלים

1.

However, the Reisha did not mention any value. He did not intend to buy Hekdesh [for a particular price], rather, to redeem it for its value. Therefore, he completes (pays the excess value of the Hekdesh over what he gave to redeem it);

ואם הותיר יד הקדש על העליונה ולכך לא עירב לשנות הבבות יחד.

2.

If [what he gave to redeem it] exceeded [the value of the Hekdesh], Hekdesh has the upper hand. This is why he did not teach the clauses together.

6)

TOSFOS DH v'Tana Didan Mai Taima Lo Tani Yeshivas ha'Dayanim

תוספות ד"ה ותנא דידן מאי טעמא לא תני ישיבת הדיינין

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not answer that he holds like Rav Ketina.)

תימה לישני דאית ליה דרב קטינא דנזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה

(a)

Question: We should answer that he holds like Rav Ketina, that we take a case even for less than Shaveh Perutah!

דבסמוך אמר דלוי דתני ישיבת הדיינין לא איצטריך אלא לאפוקי דרב קטינא

1.

Below, it says that Levi, who taught sitting of judges, needed only to teach unlike Rav Ketina!

וי"ל דמסקינן דבתחילת דין מודה רב קטינא דבעינן שוה פרוטה

(b)

Answer: We conclude that Rav Ketina agrees that at the beginning of judgment, we require [that the case is for at least] Shaveh Perutah;

להכי פריך ותנא דידן ליתני ישיבת הדיינין דמשמע תחילת ישיבה

1.

Therefore, we ask that our Tana should teach sitting of judges, which connotes beginning the case;

וכי משני אלוי לאפוקי דרב קטינא סבר דמשמע ישיבת הדיינין אפילו בגמר דין (הגהה בגליון).

2.

When we answer for Levi [that he needed] to teach unlike Rav Ketina, [the Tartzan] holds that "sitting of judges" connotes even the end of the case.

55b----------------------------------------55b

7)

TOSFOS DH k'Man d'Amar Ein b'Chumsho (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה כמאן דאמר אין בחומשו (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos points out that this is another difficulty for the other opinion.)

ולמ"ד אין בו קשה וכן נמי איתותב לעיל.

(a)

Explanation: This is difficult for the opinion that there is not in [the Ma'aser] a Perutah. Similarly, he was refuted above (53b).

1.

Note: Also there, the Gemara said "it is difficult. It did not say "Teyuvta" (he is refuted).

8)

TOSFOS DH v'Chi Asu Divreihem k'Shel Torah

תוספות ד"ה וכי עשו דבריהם כשל תורה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult.)

אף על גב דבכמה מקומות עשו אפי' יותר משל תורה

(a)

Implied question: In several places, [Chachamim] made their words even stronger than Torah law!

היינו היכא דשייך לקנוס כדי לעשות סייג

(b)

Answer: That is when it is applicable to fine to make a fence;

אבל הכא אפילו בתרומת מעשר ודאי לא הוה שייך למקנס חומש אם לא שאמרה תורה ולכך לא היה לקנוס בשל דמאי

1.

However, here, even Vadai Terumas Ma'aser it would not be applicable to fine a Chomesh had the Torah not said so. Therefore, we should not fine regarding Demai.

ומשני דה"נ עשו הולד ממזר אף על פי שאין סברא אלא משום דבאשת איש הולד ממזר.

2.

We answer that indeed, they made the child a Mamzer even though there is no reason, only because from a married woman the child is a Mamzer.

9)

TOSFOS DH v'Lo Amar Befanai Nichtav v'Nechtam

תוספות ד"ה ולא אמר בפני נכתב ונחתם

(SUMMARY: Tosfos explains that this is unlike R. Meir.)

נכתב לא נקט אלא משום רבנן

(a)

Explanation: It mentions that it was written [in front of the Shali'ach] only due to Rabanan (R. Elazar, who holds that a Get must be written Lishmah);

דלר"מ אין צריך לומר נכתב דא"ר יהודה אומר היה ר"מ אפי' מצאו באשפה כשר.

1.

According to R. Meir, he need not say "it was written", for Rav Yehudah said that R. Meir used to say that even if he found [a Get] in the wasteheap, (if witnesses sign it for him,) it is Kosher.

10)

TOSFOS DH v'Chachamim Omerim Ein ha'Vlad Mamzer

תוספות ד"ה וחכמים אומרים אין הולד ממזר

(SUMMARY: Tosfos infers that she may not remain with him.)

מדלא קאמרי רבנן לא תצא דעדיפא טפי מכלל דסבירא להו דתצא אף על גב דאין הולד ממזר.

(a)

Inference: Since Chachamim did not say "she need not leave him", which is better [than saying that the child is not a Mamzer], this implies that they hold that she must leave, even though the child is not a Mamzer.

11)

TOSFOS DH Keitzad Ya'aseh

תוספות ד"ה כיצד יעשה

(SUMMARY: Tosfos discusses when it is possible to fix the Get.)

פירוש לרבנן כיצד יעשה אם ניסת שלא יצטרך להוציא

(a)

Explanation #1: According to Rabanan, what should [the Shali'ach] do if she married, so [her husband] will not need to divorce her?

אי נמי לר"מ כיצד יעשה קודם שניסת ולא יצטרך גט אחר

(b)

Explanation #2: According to R. Meir, what should [the Shali'ach] do before she marries, so she will not need another Get?

אבל אחר שניסת אין נראה לר"מ שיהיה שום תקנה.

1.

However, after she married, it seems that according to R. Meir there is no solution.

12)

TOSFOS DH Yitleno Heimenah

תוספות ד"ה יטלנו הימנה

(SUMMARY: Tosfos explains why he must take it back.)

וא"ת ויאמר בפני נכתב ונחתם בעודנו בידה

(a)

Question: He should be able to say Befanai Nichtav v'Nechtam when it is in her hand!

וכי תימא צריך לומר קודם נתינה

1.

Suggestion: He must say it before giving it.

האמר בפרק קמא דגיטין (דף ה. ושם) כגון שנתנו לה ולא הספיק לומר עד שנתחרש

2.

Rejection: It says in Gitin (5a) "the case is, he gave it to her and did not suffice to say [Befanai Nichtav u'Befanai Nechtam] before he became deaf." (This implies that if he were still healthy, he could say so even after giving it!)

ויש לומר דצריך לומר אחר נתינה מיד שנתגרשה בעודם עסוקים באותו ענין.

(b)

Answer: He must say it [before giving it, or] immediately after giving it, once she was divorced, while they are still engaged in the matter.

13)

TOSFOS DH Kesef Al Nechoshes

תוספות ד"ה כסף על נחשת

(SUMMARY: Tosfos explains why this was taught.)

וא"ת כיון דתנא דמחללים כסף על כסף אף על גב דאסור בודאי אפילו מדוחק כ"ש כסף על נחשת דשרי

(a)

Question: Since the Tana taught that we redeem silver [coins of Ma'aser Sheni of Demai] on silver, even though it is forbidden with Vadai [Ma'aser] even in pressed circumstances, all the more so silver on copper is permitted;

דאפי' בודאי מדוחק שרי כדאמר בסמוך

1.

Even with Vadai [Ma'aser, silver on copper] is permitted in pressed circumstances, like it says below!

וי"ל איידי דתנא נחשת על פירות דפליגי בה רבי מאיר ורבנן תנא נמי כסף על נחשת דהוי נמי טבעא אפירא.

(b)

Answer: Since it taught copper on Peros, which R. Meir and Rabanan argue about, for parallel structure it taught also silver on copper, which is also currency on Peros.

14)

TOSFOS DH v'Yachzor v'Yifdeh

תוספות ד"ה ויחזור ויפדה

(SUMMARY: Tosfos concludes that he may redeem, unlike Rashi.)

פרש"י כן צריך לעשות דבעינן וצרת הכסף בידך וחכמים אומרים אם ירצה יעלה הפירות עצמן

(a)

Explanation #1 (Rashi): [R. Meir holds that] one must [redeem them], for we require "V'Tzarta ha'Kesef b'Yadecha.". Chachamim say, if he wants, he can take the Peros themselves up [to Yerushalayim].

ופריך דבודאי אסור כסף על נחשת שלא מדוחק והכא גבי דמאי שרי

1.

We ask that surely silver on copper is forbidden not in pressed circumstances, and here, regarding Demai, [R. Meir] permits [l'Chatchilah]!

וקשה לפירושו דמכמה מקומות ה"מ לאתויי דמצינו דמאי קל מודאי

(b)

Question #1: We could have brought from several places that we find that Demai is more lenient than Vadai!

דבמסכת דמאי (פ"א מ"ב) תנן הדמאי אין לו חומש ואין לו ביעור

1.

Citation (Demai 1:2 - Mishnah): Chomesh and Bi'ur do not apply to Demai.

ובמתני' תנן נמי מעשר שני מוסיף חומש ולא קתני של דמאי כדקתני גבי האוכל תרומת מעשר ועל חנם הביא מתני' דדמאי ודמעשר שני

(c)

Strengthening of Question #1: Also our Mishnah teaches that one adds a Chomesh to Ma'aser Sheni, but it did not teach that one adds a Chomesh to [Ma'aser Sheni of] Demai, like it taught regarding one who eats Terumas Ma'aser (even of Demai, he adds a Chomesh). There was no need to bring the Mishnayos in Demai and Ma'aser Sheni!

ותו מדקאמר מדוחק אין שלא מדוחק לא משמע דשאר המשנה אתיא ליה שפיר

(d)

Question #2: Since it says "only in pressed circumstances, but not in pressed circumstances, no" connotes that the rest of the Mishnah is fine;

והלא עדיפא ה"מ למפרך דכסף על כסף אסור בודאי אפי' מדוחק מדלא מתנה על אחד מן הסלעין ובדמאי שרי

1.

We could have asked stronger. One may not [redeem] silver on silver even in pressed circumstances, since he does not stipulate about one of the Sela'im (that if it is the Chulin, the Ma'aser is redeemed on it)! Regarding Demai, this (silver on silver) is permitted!

ותו מה שפירש דלפדות הפירות עדיף מלעלות אפכא משמע בכמה דוכתי בפ"ג דמעשר שני (מ"י) גבי לקוח בכסף מעשר שני שנטמא כו'

(e)

Question #3: [Rashi] explained that it is better to redeem the Peros than to bring them up [to Yerushalayim]. In several places it connotes oppositely, e.g. in Ma'aser Sheni (3:10) regarding something bought with Kesef Ma'aser Sheni that became Tamei...

אמר להם לא אם אמרתם כו' תאמר בלקוח שאינו נפדה טהור ברחוק מקום

1.

Citation (3:10 - R. Yehudah (to Chachamim)): No. If you said [regarding Ma'aser Sheni itself], for it is redeemed when it is Tahor when it is far [from Yerushalayim], will you say about something bought [with Kesef Ma'aser], which is not redeemed when it is Tahor when it is far?!

אלמא לקוח צריך להעלותו וכן בכמה דוכתי

2.

Inference: Something bought, one must bring it up. Also in several places [it connotes like this].

לכן נראה לפרש דלר"מ אם ירצה יחזור ויפדה הפירות וחכ"א דצריך להעלותו

(f)

Explanation #2: According to R. Meir, if he wants, he returns and redeems the Peros. Chachamim say, he must bring [them] up.

ופריך אמאי דשני שמואל דר"מ מחמיר בדמאי יותר מחכמים והכא מיקל טפי מחכמים

1.

We challenge Shmuel's answer that R. Meir is more stringent about Demai than Chachamim, for here R. Meir is more lenient than Chachamim.

אבל הא לא קשיא ליה אמאי מוסיף חומש בתרומת מעשר של דמאי כודאי ובפדיון לא מחמיר

(g)

Implied question: Why didn't he ask why he adds a Chomesh to Terumas Ma'aser of Demai, like Vadai, but he is not stringent about Pidyon [of Ma'aser Sheni of Demai, to add a Chomesh]?

דדוקא באכילה שעושה עבירה מחמיר בדמאי כמו בודאי אבל בפדיון שאינו עושה עבירה לא החמירו

(h)

Answer: Only regarding eating, in which he transgresses, he is stringent about Demai like for Vadai, but Pidyon, in which he does not transgress, they were not stringent.

והוצרך להביא מתניתין דמחללין כסף על נחשת מדוחק דלא תימא כמו כן מיקל ר"מ בודאי וא"כ משוה הוא דמאי לודאי כמו בתרומת מעשר

1.

He needed to bring our Mishnah that we redeem silver on copper in pressed circumstances, lest you say that similarly, R. Meir is lenient about Vadai, and if so, he equates Demai to Vadai, just like for Terumas Ma'aser;

לכך מייתי דגבי ודאי אין מחללין כסף על נחשת שלא מדוחק וא"כ קשה דהא מיקל בדמאי לגבי ודאי יותר מחכמים

2.

Therefore he brings that for Vadai, we do not redeem silver on copper not in pressed circumstances. If so, this is difficult, for he is lenient about Demai in contrast to Vadai more than Chachamim are.

ואביי ס"ל בסמוך דשמא ר"מ מחמיר גבי מיתה בדמאי כודאי יותר מחכמים וגבי לאו לא מחמיר כמו בודאי

(i)

Answer (cont.): Below, Abaye holds that perhaps regarding Misah R. Meir is stringent about Demai like for Vadai more than Chachamim are, and regarding a Lav, he is not stringent [for Demai] like for Vadai;

ורבנן אף על גב דמחמרי גבי לאו גבי מיתה דתרומת מעשר של דמאי אין נראה להם לקנוס חומש כדפ"ל דאפילו בודאי לא היה לקנוס אם לא שצותה תורה

1.

Rabanan, even though they are stringent about a Lav, regarding Terumas Ma'aser, for which [for Vadai] there is Misah, they did not deem proper to fine a Chomesh, like I explained above (DH v'Chi), for even regarding Vadai, they would not have fined had the Torah not commanded.

ומיהו קשה דגרסינן במשנה במלתיה דר"מ ובלבד שיפדה הפירות

(j)

Question: In the text of the Mishnah, R. Meir says "as long as he redeems the Peros"!

וי"ל כך מחללין כסף על כסף אפילו לחזור ולפדות אותו הכסף על דבר אחר וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירשנו (הגהת ב"ש) כסף על כסף

(k)

Answer: So we redeem silver on silver even to return and redeem that silver on something else, and similarly copper on Peros, like we explained silver on silver;

ובלבד שיפדה פירוש בלבד שיהא דעתו מתחילה כשחלל נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר

1.

"As long as he redeems" means as long as he intended from the beginning, when he redeemed the copper on Peros, to redeem the Peros again. Then it is permitted;

אבל אם היה אז דעתו להעלותם ונמלך לפדותן צריך להעלותן.

2.

However, if then he intended to bring them up, and [later] he reconsidered to redeem them, he must bring them up.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF