1)

TOSFOS DH Almanah Mocheres she'Lo b'Beis Din

תוספות ד"ה אלמנה מוכרת שלא בב"ד

(SUMMARY: Tosfos explains how he tried to bring a proof from there.)

וא"ת התם משום חינא או משום שלא תתבזה בב"ד כדמפרש באלמנה ניזונת (כתובות דף צז. ושם)

(a)

Question: There, it is due to Chen (encouraging marriage), or lest she be disgraced in Beis Din, like it explains in Kesuvos (97a)! (How can we learn from there to dividing a partnership?)

וי"ל דס"ל כיון דאלמנה מוכרת אף על גב דאינה שלה שלא בב"ד משום חינא ה"נ שותף יטול את שלו שלא בב"ד אף על גב דליכא טעם דחינא.

(b)

Answer: He holds that since the widow sells without Beis Din, even though it is not hers, due to Chen, likewise a partner takes his share without Beis Din, even though there is not the reason of Chen.

2)

TOSFOS DH Beis Din Hedyotos

תוספות ד"ה בית דין הדיוטות

(SUMMARY: Tosfos discusses when one who sells others' property may keep it for himself.)

וא"ת והאמרינן התם (דף צח. ושם) אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום דאמרינן לה מאן שם לך הלא מכרה ע"פ ב"ד הדיוטות

(a)

Question: We say there (Kesuvos 98a) that if a widow estimated [her husband's property] for herself (kept it for her Kesuvah), it has no effect, for we say to her "who estimated for you?" (How can we say so?) She sold according to a Beis Din of Hedyotos!

וי"ל כיון שלוקחת לעצמה נראה לעולם שמעכבת מנכסי יתומים בידה אף על פי שיש ב"ד הדיוטות כיון דליכא מומחין

(b)

Answer: Since she takes for herself, it looks to everyone as if she keeps orphans' property in her hand, even though there is a Beis Din of Hedyotos, since there is not a Beis Din of experts;

אבל כשמוכרת לאחרים אין נראה שמעכבת משלהם שהרי לא עכבה כלום

1.

However, when she sells to others, it does not seem like she keeps from [the orphans], for she does not keep any [land].

וא"ת ומ"ש דאלמנה מוכרת לאחרים שלא בב"ד ובב"ד יכולה לעכב אפי' לעצמה

(c)

Question: Why is it different, that a widow sells to others without Beis Din, and in Beis Din she can keep even for herself?

מדאמרינן התם דא"ל מאן שם לך משמע דבב"ד יכולה לשום

1.

Source: Since we say there that they say to her "who estimated for you?", this implies that in Beis Din, she can take land (through their estimation).

וקאמר נמי התם ההוא גברא דאפקידו גביה כסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בת' זוזי לסוף אייקור כו' אתא לקמיה דרבי אמי (הגהת ב"ש) א"ל מאן שם לך משמע דבב"ד יכול לשום

2.

Also, it says there that they deposited with a man Kista (fodder or wood) of orphans. He evaluated that it is worth 400 Zuz, and took it for himself. It rose in value. R. Ami said to him "who estimated for you?!" (I.e. it is not yours). This implies that in Beis Din, he can estimate!

ולקמן בפרק המפקיד (דף לח.) תנן המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו כו' עושה להם תקנה ומוכרן בב"ד

(d)

Contradiction: A Mishnah below (38a) says that if Reuven deposited Peros with Shimon, and they rotted, he makes a solution for them, and ` in Beis Din;

וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעצמו כיוצא בו גבאי צדקה פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמם

1.

When he sells them, he sells them to others, and does not sell them to himself. Similar, collectors of Tzedakah [who need to convert large coins to small coins], they convert with others, and not with their own money.

דאפילו בב"ד מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמם ושלא בב"ד אין מוכרין אפילו לאחרים

2.

Even in Beis Din, they sell to others, but not to themselves. Outside of Beis Din, they do not sell even to others!

וליכא למימר הא דאמר ומוכר (הגהה במהדורת עוז והדר) לאחרים בב"ד היינו ברשות ב"ד אבל אי ידעי ב"ד השומא יכול לעכב לעצמו

3.

Suggestion: We say "they sell to others in Beis Din", i.e. with permission of Beis Din, but if Beis Din knows the estimation, he can keep it for himself.

דבירושלמי מסיק על ההוא מעשה דרבי יוחנן חקוקאה דמייתי פ"ק דפסחים (דף יג. ושם) א"ל לך ומוכרם בב"ד

4.

Rejection: The Yerushalmi concludes regarding the episode with R. Yochanan Chakuka'ah, brought in Pesachim (13a. He was guarding a deposit of Chametz, and Erev Pesach came. Rebbi) told him to sell it in Beis Din;

אלמא אף על פי שנתן לו רשות היה צריך למוכרם בב"ד

i.

Inference: Even though [Rebbi] gave to him permission, he needed to sell in Beis Din!

וי"ל דמוכרת שלא בב"ד משום חינא

(e)

Answer - part 1: [A widow] sells without Beis Din due to Chen;

וגבי כסתא דיתמי נמי דיכול לעכב לעצמו בב"ד מצינן למימר דהיינו דוקא בדיעבד דמשום חשד לא מהדרינן עובדא

(f)

Answer #1 - part 2: Also regarding the Kista of orphans, that he would be able to keep for himself [had it been estimated] in Beis Din, we can say that this is only b'Di'eved. Due to suspicion, we do not undo what was done.

i.

Note: Perhaps "suspicion" is that he buys it for his own desire, and not to help the orphans.

א"נ דגבי יתמי ב"ד עצמם הם מפקידין ולכך יכול לעכב לעצמו על פיהם

(g)

Answer #2 - part 2: Regarding the orphans, Beis Din themselves deposited. Therefore, he can keep it for himself with their authority;

אבל פקדון של אחרים אינו יכול לעכב לעצמו על פי ב"ד.

1.

However, a deposit of others one may not keep for himself, even through Beis Din.

3)

TOSFOS DH Kaved Es Hash-m mi'Honcha

תוספות ד"ה כבד את ה' מהונך

(SUMMARY: Tosfos explains why we bring a verse from Mishlei.)

הא דנקט קרא דדברי קבלה ולא נקט קרא דאיש אמו ואביו תיראו וכתיב את ה' אלהיך תירא

(a)

Implied question: Why did [the one who answered] bring a verse from Kesuvim, and not [a source from the Chumash? It says] "Ish Imo v'Aviv Tira'u", and it says "Es Hash-m Elokecha Tira"!

משום דניחא ליה לאתויי קרא דכבוד.

(b)

Answer: He prefers to bring a verse of honor.

32b----------------------------------------32b

4)

TOSFOS DH mi'Divrei Sheneihem Nilmad Tza'ar Ba'alei Chayim d'Oraisa

תוספות ד"ה מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos discusses why there is a Heter to be Oker.)

וא"ת א"כ אמאי עוקרים על המלכים ולא מדרכי האמורי (ע"ז דף יא.)

(a)

Question: If so (all agree that it is mid'Oraisa), why are we Oker (cut animals' legs) when the king dies? It says (Avodah Zarah 11a) that this is not forbidden due to 'ways of the Emori.'

וי"ל משום דכבוד מלך ונשיא עדיף כמו בל תשחית דנדחה מפני כבודם דאונקלוס שרף על ר"ג ע' מנה צורי פ"ק דע"ז (שם)

(b)

Answer: Due to honor of the king and Nasi, this overrides [pain to animals], just like Bal Tashchis is overridden due to their honor. Onkelus burned 70 Maneh Tzuri (Kelim worth 7000 Dinarim of pure silver - Avodah Zarah 11a) due to the death of R. Gamliel.

ועוד דכיון דכתיב את סוסיהם תעקר קל לדחות מפני המלך.

(c)

Answer #2: Since it says "Es Suseihem Te'aker", it is easy to override [pain to animals] due to the king. (We find that it is overridden for other reasons, e.g. lest Yisrael take their horses and attribute their military success to them.)

5)

TOSFOS DH Mi Lo Askinan d'Adhachi v'Hachi Batel mi'Shukei

תוספות ד"ה מי לא עסקינן דאדהכי והכי בטיל משוקיה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from loading that has no loss.)

וא"ת מ"מ נדרוש ק"ו מטעינה דלית בה חסרון כיס

(a)

Question: In any case, we should expound a Kal va'Chomer from [a case of] loading that has no loss!

וי"ל כיון דטעינה שיש בה חסרון כיס לא הוי בשכר דמ"ש מפריקה א"כ אף טעינה דלית בה חסרון כיס נמי הוי בחנם ופריקה נכתבה לדרוש שום דרשה אחרת.

(b)

Answer: Since loading which has a loss is not for wages, for it is no different than unloading, also loading that has no loss is for free, and unloading was written for some other Drashah.

6)

TOSFOS DH mi'Chlal d'Tana Kama Savar d'Zakuk Lo

תוספות ד"ה מכלל דת"ק סבר דזקוק לו

(SUMMARY: Tosfos points out that there are two reasons that could obligate unloading.)

המקשה סבור דת"ק נמי ידרוש משאו שהוא יכול לעמוד בו ושאינו יכול לעמוד בו נהי דאין חייב לסייע בחנם משום דלית ביה מצות פריקה מ"מ בשכר חייב לסייעו משום צער בעלי חיים

(a)

Explanation: The Makshan held that also the first Tana expounds "a load that it can bear", and a load that it cannot bear, granted, one need not help for free, for there is no Mitzvah to unload, in any case for wages he must help, due to Tza'ar Ba'alei Chayim.

וא"ת ולרבי יוסי הגלילי דסבר צער בעלי חיים לאו דאורייתא ואית ליה לקמן (דף לג.) דטעינה בשכר מ"ש טעינה מפריקה

(b)

Question: According to R. Yosi ha'Glili, who holds that Tza'ar Ba'alei Chayim Lav mid'Oraisa, and he holds below (33a) that loading is for wages, how is loading unlike unloading?

וי"ל דדריש ק"ו מחסרון כיס דלכתוב טעינה גרידא דיש טעינה שאין בו חסרון כיס וכ"ש פריקה

(c)

Answer: He expounds a Kal va'Chomer from financial loss. The Torah could have written only loading, for there is loading without financial loss, and all the more so [there is a Mitzvah of] unloading!

אלא כתב פריקה לאגמורי דטעינה בשכר וכיון דטעינה שאין בה חסרון כיס הויא בשכר היכא דאית בה חסרון כיס נמי דהיינו היכא דבטיל משוקיה הוי בשכר

1.

Rather, unloading was written to teach that loading is for wages, and since loading without financial loss is for wages, also where there is financial loss, e.g. he will not be able to sell it in the market (if he does not get the load there in time), it is for wages.

דילפי' מטעינה דלית בה חסרון כיס והשתא לא בא להוכיח רק דצער בעלי חיים דאורייתא ולא לקיים שמכח ק"ו יש להוכיח דצער בעלי חיים דאורייתא

2.

We learn from loading without financial loss [which is for wages]. Now, he comes to prove only that Tza'ar Ba'alei Chayim is mid'Oraisa, but not to affirm that from the Kal va'Chomer we can prove that Tza'ar Ba'alei Chayim is mid'Oraisa;

דאפשר שק"ו הוי מחסרון כיס כדפרישית לר' יוסי

i.

Perhaps the Kal va'Chomer is from financial loss, like I explained according to R. Yosi.

וא"ת ודלמא זקוק לו מדרבנן

(d)

Question: Perhaps mid'Rabanan [he must help him]!

וי"ל דכל הסוגיא מוכחת דאי צער בעלי חיים לאו דאורייתא אינו חייב לסייעו אפי' בשכר כדאמרינן בסמוך וכי ליתיה למריה בהדיה ליעבד גביה בשכר ולעולם צער בעלי חיים דאורייתא

(e)

Answer: The entire Sugya proves that if Tza'ar Ba'alei Chayim is not mid'Oraisa, he need not help even for wages, like we say below "if the owner is not with him, he should work with it (unload) for wages", and really Tza'ar Ba'alei Chayim is mid'Oraisa!

אבל אי הוי דרבנן פטור היה אפילו בשכר

1.

However, if it were mid'Rabanan, he would be exempt [from unloading], even for wages.

וכן בתר הכי דקאמר ואי אמרת לאו דאורייתא אמאי מטפל ביה ולישני מדרבנן.

(f)

Support: Also afterwards, it says "if you will say that it is not mid'Oraisa, why does he engage with it?" Why doesn't it say [that Tza'ar Ba'alei Chayim is mid'Rabanan, and he must unload] mid'Rabanan?!

7)

TOSFOS DH v'Iy Lav d'Oraisa Amai Metapel Bah

תוספות ד"ה ואי לאו דאורייתא אמאי מטפל בה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Sifri.)

וא"ת והלא בספרי דורש שונאך אפילו שונא עובד כוכבים

(a)

Question: The Sifri expounds "Son'acha" - even a Nochri whom you hate! (Surely, this is because Tza'ar Ba'alei Chayim is mid'Oraisa.)

וי"ל דאסמכתא בעלמא היא דבערבי פסחים (פסחים דף קיג: ושם) מוקי בשונא ישראל.

(b)

Answer: This is a mere Asmachta, for in Pesachim (113b) we expound the verse to discuss a Yisrael Sonei.

8)

TOSFOS DH u'Lehatinah Yayin Asur Ein Zakuk Lah

תוספות ד"ה ולהטעינה יין אסור אין זקוק לה

(SUMMARY: Tosfos points out that one must help for other matters.)

אבל שאר דברים זקוק ואפילו לטעון משום איבה.

(a)

Distinction: However, for other matters one must [help], and even to load, due to enmity.

9)

TOSFOS DH Amai v'Chadalta

תוספות ד"ה אמאי וחדלת

(SUMMARY: Tosfos rules out a possible answer.)

וא"ת ולישני בחנם אבל בשכר חייב ולעולם צער בעלי חיים דאורייתא

(a)

Question: We should answer that [you may refrain from helping] for free, but for wages you are obligated, and really, Tza'ar Ba'alei Chayim is mid'Oraisa!

וי"ל דוחדלת משמע לגמרי.

(b)

Answer: "V'Chadalta" connotes [that you refrain] totally.

10)

TOSFOS DH v'Iy bi'Te'inah Amai Azov

תוספות ד"ה ואי בטעינה אמאי עזוב

(SUMMARY: Tosfos rules out a possible answer.)

וליכא למימר דבטיל משוקיה

(a)

Implied question: Why can't we say that [he must help] in a case when the owner will not be able to sell [if he cannot load quickly]?

דאם כן רישא נמי.

(b)

Answer: If so, we should say the same in the Reisha.

11)

TOSFOS DH Lakuf Yitzro

תוספות ד"ה לכוף יצרו

(SUMMARY: Tosfos explains why he should overcome his hatred.)

וא"ת כיון דבערבי פסחים (שם) מוקי לה בישראל שמותר לשנאותו כגון שראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו

(a)

Question: Since in Pesachim (113b) we expound the verse to discuss a Yisrael whom one may hate, e.g. he saw him transgress Arayos, why should he overcome his Yetzer Ra?

וי"ל דלא מיירי בשונא דקרא.

(b)

Answer: We do not discuss the Sonei of the verse. (Rather, it is someone whom he hates without justification.)

12)

TOSFOS DH Mah Li Sonei Oved Kochavim

תוספות ד"ה מה לי שונא עובד כוכבים

(SUMMARY: Tosfos offers another answer that we could have given.)

ה"מ לשנויי ישראל בחנם ולעובד כוכבים בשכר.

(a)

Observation: We could have answered that one must help a Yisrael for free, and a Nochri for wages.