בבא מציעא דף לה. א

מה דין שומא של ב"ד - האם היא חוזרת?

שומא בטעות שומא לבע"ח - וחזר ופרע
לרב נחמן חוזרת לעולם (אין ראיה)
לנהרדעי חוזרת לעולם חוזרת עד י"ב חודש
לאמימר חוזרת לעולם חוזרת לעולם

גבה בשומא של ב"ד, והעבירם למישהו אחר, האם שומא חוזרת?

העביר לבעל חובו מכרה נתנה הורישה היתה אשה ונתחתנה
האם שומא חוזרת? שומא חוזרת [1] אינה חוזרת [2] אינה חוזרת [3]

בבא מציעא דף לה: א

לווה שהגבה מדעתו למלוה קרקע - האם שומא חוזרת?

מה הדין? ומה הטעם?
לרב אחא
ורבינא
חד אמר שומא חוזרת דמה שהגבה לו הוא מבושה
וחד אמר אינה חוזרת דהוא כמו מכירה רגילה [4]

השוכר פרה מחברו והשאילה לאחר או לבעלים ומתה כדרכה, מה הדין?

השאילה לאחר השאילה לבעלים כמה פעמים [5]
לתנא
קמא
ישבע השוכר שמתה כדרכה
והשואל ישלם לשוכר
לר' זירא
ורבינא
הבעלים משלמים פרות על כל שאלה,
ופרות על כל שכירות [6]
לר'
יוסי
השואל משלם לבעלים לרב אחא
ולמר בר רב אשי
הבעלים משלמים חדא דשאלה
וחדא דשכירות - ולא יותר
-------------------------------------------------

[1] דכמו שהבע"ח הראשון יש לו דין של "ועשית והישר והטוב" כך לשני, ואינו עדיף ממי שבא מחמתו.

[2] דכיון שהם ירדו על דעת הקרקע ולא על דעת לקבל דמים, משא"כ בעל חוב, שמתחילה הוא ירד כדי לקבל דמים בחובו ולא קרקע, ולכן אף שנתנו לו קרקע לבסוף - אמרינן דשומא הדר.

[3] דבעל בנכסי אשתו הוי כמו לוקח, כמו שהתקינו באושא, ולכן גם הוא לא ירד אדעתא דדמים אלא אדעתא דקרקע, ולא מוציאים ממנו.

[4] דכיון שמצד עצמו הגבה את זה, ולא הוזקקו ב"ד להגבותו בעל כרחו, ש"מ שמדעתו מכר לו אותה בחובו, ורק עכשיו חוזר בו, ולא אמרינן בזה שומא הדרה.

[5] כגון ראובן ששכר פרה משמעון למאה יום, וחזר שמעון ושאלה ממנו לתשעים יום, ושוב שכר ראובן משמעון לשמונים יום, ושוב חזר ושאלה ממנו שמעון לשבעים יום.

[6] ובמקרה שלנו, משלמים שתי פרות כנגד שתי השאלות, ועוד צריכים להעמיד שתי פרות לשכירות. ואפי' שזה אותה פרה, כיון שאינה כבר בחיים, המחייב זה השאלות והשכירויות.

-------------------------------------------------