ברכות דף מח. א

האם אפשר לזמן בעשרה כשחלק מהמסובים אכלו רק ירק?

תשעה / שמונה / שבעה אכלו דגן והשאר ירק ששה אכלו דגן והשאר ירק
לר' זירא מזמנים ספק [1]
לר' ירמיה מזמנים מזמנים [2]

האם יש חילוק בהנ"ל בין זימון עשרה לזימון שלשה? [תוד"ה תשעה].

תשעה אכלו דגן ואחד ירק שנים אכלו דגן ואחד ירק
לר"י מזמנים מזמנים
להשר מקוצי מזמנים אין מזמנים [3]

מי שאכל ירק או שתה כוס יין, מה דינו לצירוף לזימון ומה דינו לזמן בעצמו לאחרים?

להצטרף לזימון לזמן ולהוציא אחרים
לשמעון בן שטח (דעת יחיד) מצטרף מוציא
לר' יוחנן, לרשב"ג, לרבא מצטרף אינו מוציא

מי שמחויב בברכה רק מדרבנן, האם מוציא ידי חובה? [תוד"ה עד].

להוציא גדול ששבע - דאורייתא להוציא גדול שלא שבע - דרבנן
גדול המברך ואכל רק כזית
(שיעורא - דרבנן)
לרש"י [4] ותוס' [5]: מוציא
לבה"ג [6]: אינו מוציא
מוציא
קטן המברך אינו מוציא מוציא

ברכות דף מח: א

בשבת, היכן מזכיר קדושת היום בברכת המזון?

היכן מזכיר לכתחילה לא הזכיר בנחמה בדיעבד מה הדין
לתנא קמא בבונה ירושלים (-נחמה) יצא
לר' אליעזר או בבונה ירושלים(-נחמה),
או בברכת הארץ, או בהטוב והמטיב
יצא
לחכמים בבונה ירושלים (-נחמה) לא יצא

מנין אנו לומדים שצריך לברך הברכות דלהלן?

לתנא קמא לרבי
ברכה ראשונה קל וחומר אֲשֶׁר נָתַן לָךְ [7]
ברכת הזימון אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ [8] גַּדְּלוּ לַה' אִתִּי
ברכת הזן וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ
ברכת הארץ עַל הָאָרֶץ
בונה ירושלים הַטֹּבָה
הטוב והמטיב אֲשֶׁר נָתַן לָךְ ביבנה תקנוה
-------------------------------------------------

[1] לפירש"י (ואיהו סבר) מבואר שהיה ר' זירא קובל על עצמו שלא שאל לרב יהודה מה הדין בששה אכלו ירק, דאולי לא היה מתיר, ומשום דבעינן שיהיה רוב הניכר של אלו שאכלו דגן.

[2] ר' ירמיה ס"ל שאין חילוק בדבר, דכיון שיש רוב שאכלו דגן יכולים לזמן.

[3] ומוקים לה לדין הירושלמי (שמשמע ממנו שמזמנים) במחלוקת תנאים רשב"ג ורבנן, דאליבא דרשב"ג מזמנים ואליבא דרבנן - והכי הלכתא לדידיה, אין מזמנים.

[4] רש"י (בד"ה עד שיאכל כזית דגן) כתב, שהטעם שמוציא, דכיון שחייב מדרבנן - מחויב בדבר קרינן ליה ומוציא את הרבים ידי חובתן. ולא דמי לקטן שלא נקרא מחויב בדבר כלל, דאפי' משום חינוך אינו חייב - אלא אביו חייב לחנכו, ולכן הקטן אינו מוציא רק היכא שלא שבע הגדול, שאז הגדול אינו מחויב אלא מדרבנן.

[5] התוס' הקשו על פירש"י דמ"מ כיון שאם לא אכל רק כזית אינו מחויב מדאורייתא - א"כ איך יוציא ידי חובה. ועוד הקשו, דקטן שהגיע לחינוך - דוחק לומר שלא נקרא שהוא מחויב מדרבנן. ותירצו הם, דגדול נקרא מחויב מדאורייתא מדין ערבות, ומה שצריך שיאכל כזית דגן, הוא כדי שיאכל לומר "שאכלנו משלו". אולם קטן, אפי' אם אכל כדי שביעה אינו נקרא מחויב בדבר כלל, דאינו בדין ערבות.

[6] ס"ל לבה"ג דאה"נ מי שאכל רק כזית אינו מוציא רק למי שחייב רק מדרבנן, ולא למי ששבע. ותמהו רש"י ותוס' על פירושו מסוגיין, שמבואר שאם היה שמעון בן שטח אוכל כזית דגן היה מוציא לינאי וחבריו אף שלא שבע, והם ודאי ששבעו - דעל שולחן המלך ישבו ואכלו.

[7] משעה שנתן לך, והיינו כבר מאז צריך לברך עליו. ויש עוד לימודים בגמ'.

[8] יש נוסחאות שהופכות את הסדר, דממקרא זה ילפינן לברכת הזן, ומקרא ד"ואכלת" וגו', ילפינן ברכת הזימון.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף