PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 42 (25 Elul) ג€“ Dedicated in memory of Yechiel Avraham Avigdor ben Eliyahu Glaser z'l, by his brother Yisrael and family. May Avigdor's young children merit to grow in Torah and Yiras Shamayim, and become sources of pride and Nachas to their father in Gan Eden.

ברכות דף מב. א

מה מברכים על פת הבאה בכסנין לבסוף?

כשלא אכל שיעור קביעות סעודה כשאכל שיעור קביעות סעודה אבל לא שבע כשאכל שיעור קביעות סעודה וגם שבע
לרב הונא על המחיה [1] ברכת המזון
לרב נחמן על המחיה ברכת המזון

מה מברכים על פת הבאה בכסנין בתחילה?

בקבע סעודתו עליו בלא קבע סעודתו עליו
לר' מונא משום ר' יהודה המוציא
לרב יהודה המוציא מזונות

אמר הב לן ונבריך או שנטל מים אחרונים, האם יכול לאכול עוד? [תוד"ה תכף].

כשסמוך על שולחן אחרים כשסמוך על שולחנו
לר' זירא אינו יכול לאכול עוד [2]
לרבא יכול לאכול אינו יכול לאכול עוד
לרב פפא ---- כשלא סילק הלחם מהשולחן יכול לאכול
לרב ורב כהנא ---- אם רגיל בשמן כל שלא סח יכול לאכול
לר' חייא בר אשי א"ר ---- אינו יכול לאכול עוד

באופנים דלהלן האם כל אחד מברך לעצמו או אחד מברך לכולם [3]? (שייך לסוף עמוד ב').

בלא אמרו

"נשב במקום פלוני"

באמרו

"נשב במקום פלוני"

ישבו כל אחד מברך לעצמו אחד מברך לכולם
הסבו אחד מברך לכולם אחד מברך לכולם

ברכות דף מב: א

המברך על יין בזמנים דלהלן [4], האם פוטר את היין שאחריו?

לפטור יין שבתוך המזון לפטור יין שלאחר המזון

יין

שלפני המזון

כשקובע סעודתו [5] על היין: פוטר [6]
כשלא קבע על היין: אינו פוטר

יין

שבתוך המזון

----- לרב, רב נחמן: פוטר [7]
לרב כהנא, רב ששת, רב הונא רב יהודה ושאר תלמידי דרב, רבא: אינו פוטר [8]

במה נחלקו בית שמאי על דברי תנא קמא?

לתנא קמא לבית שמאי
לצד הראשון בגמ' - ארישא ברך על הפת פטר את הפרפרת וכ"ש מעשה קדרה ברך על הפת לא פטר את הפרפרת וכ"ש מעשה קדרה שלא פטר
לצד השני בגמ'
- אסיפא
ברך על הפרפרת לא פטר את הפת - אבל מעשה קדרה פטר ברך על הפרפרת לא פטר את הפת
- וה"ה מעשה קדרה שלא פטר
ברך על הפת ברך על הפרפרת
האם פטר פרפרת? האם פטר מעשה קדרה? האם פטר פת? האם פטר מעשה קדרה?
לצד הראשון בגמ'
- ארישא
לת"ק: פטר
לב"ש: לא פטר
לא פטר פטר
לצד השני בגמ'
- אסיפא
פטר לא פטר לת"ק: פטר
לב"ש: לא פטר
-------------------------------------------------

[1] כתב הרשב"א, וז"ל: פי', פת הבאה בכיסנין היה ושלא בסעודה אכל, ולא ברך אחריו - כלומר שלש ברכות - אלא מעין שלש. וכן מתבאר מדברי הרא"ה והריטב"א כאן, וע"ע ברבינו יונה.

[2] ונחלקו רש"י ותוס' בזה, דרש"י (בד"ה אסור מלאכול) פירש עד שיברך ברכת המזון ויחזור ויברך על הבא לפניו, וע' ברא"ה שביאר, דכיון שהוקבע לברכת המזון חייב לברך ברכת המזון תחילה. ומבואר שאפי' שרוצה לברך עתה ברכה ראשונה אסור - עד אחר ברכת המזון. אכן התוס' (בד"ה רבי) הוקשה להם על ר' זירא למה לא בירך ברכה ראשונה, ותירצו שהיה טורח לו וכו'. ומבואר לשיטתם שאם היה רוצה היה יכול לברך ברכה ראשונה ולאכול שוב קודם שיברך ברהמ"ז.

[3] ומיירי בין בברכת המוציא ובין בברכת המזון. - תוד"ה עשרה לקמן בעמוד ב'.

[4] נתבארו בסוגיא ג' זמנים של שתיית היין. וכולם הם בזמן הסעודה, ובאופן זה: "יין שלפני המזון" - היינו יין שלאחר הנטילה קודם שמתחיל לאכול. "יין שבתוך המזון" - היינו היין ששותה תוך כדי אכילתו כדי לשרות אכילה שבמעיו. "יין שלאחר הזמון" - היינו אחר שגמר לאכול, אולם עדיין לא בירך ברכת המזון. אכן כתבו התוס' (בד"ה ורב) שיין שבא אפי' לפני הנטילה - אינו נקרא יין שלפני המזון לענין לפטור יינו שאח"כ, מלבד יין של קידוש והבדלה שבא קודם נטילה שפוטר. וי"א דוקא של קידוש - ד"אין קידוש אלא במקום סעודה" והוי קביעות, אבל של הבדלה אינו פוטר אפי' בהבדיל אחר נטילה.

[5] כגון בשבתות וימים טובים, או בשעה שאדם יוצא מבית המרחץ, או בשעת הקזת דם, (וצדדו התוס' לומר שגם אם קבע עצמו על היין אפי' בימות החול - תוד"ה ורב), בכל האופנים האלה קובע סעודתו על היין, אבל בלא זה צריך לברך על כל כוס וכוס. ואביי, גם ביו"ט היה מברך על כל כוס וכוס, משום שלא קבע את עצמו על היין, וכששתה כוס אחת חשב שלא ישתה יותר, ושוב נמלך לשתות, ולכך היה מברך על כל כוס וכוס.

[6] כתבו התוס', דהגם שבסוגיין מיירי לענין לפטור יין שלאחר המזון, מ"מ כ"ש שפוטר יין שלפני המזון (באופן שקבע עצמו על היין) - ליין שבתוך המזון, דכיון שיין שבתוך הסעודה בא לשרות, כ"ש שיש לו להפטר מיין שלפני הסעודה שבא לשתות שהוא חשוב טפי.

[7] פי', באופן שקבע את עצמו על היין, דאפי' בלאחר המזון שזה לשתות וזה לשתות בעינן לתנאי זה, כ"ש היכא שזה (-שלפני המזון) לשתות וזה (-שבתוך המזון) לשרות.

[8] כתבו התוס' (בד"ה ורב), דכן הלכה. אכן למעשה במנהג דידן אין צריכים לפסק זה, כיון שאין אנחנו מושכים ידינו מהפת כלל, וא"כ אין לנו מציאות של זמן של אחר המזון (-סיום הסעודה וקודם הברכה).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף