BERACHOS 34 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

ברכות דף לד. א

העובר לפני התיבה מה דינו לענין ברכת כהנים, ומדוע? [תוד"ה לא].

מה הדין? מה הטעם?
לענין לענות אמן אחר ברכותיהם לא עונה אמן מפני הטירוף - אבל לא חשיב הפסק [1]
לענין לקרוא
"כהנים"
לר"ת אינו קורא משום דהוי הפסק
ליש רוצים להתיר קורא דהוא חלק מתפלת או"א וכו' [2]

כהן העובר לפני התיבה האם יברך את העם בברכת כהנים?

כשיש שם כהנים אחרים כשאין שם כהן אלא הוא
בסתמא לא ישא את כפיו
כשבטוח הוא שלא יתבלבל לא ישא את כפיו (- ראשונים) נושא את כפיו

טעה בברכות [3] (באופן שלא יכול לחזור אפי' שמזכירים לו) ועמד אחר תחתיו מהיכן מתחיל?

בברכות ראשונות בברכות אמצעיות בברכות אחרונות
לרב הונא חוזר לראש חוזר לאתה חונן חוזר לעבודה
לרב אסי ורב ששת חוזר לראש חוזר לברכה שטעה בה [4] חוזר לעבודה

היכן ישאל אדם צרכיו בתפלה והיכן לא? [תוד"ה אל].

בשלש ראשונות ושלש אחרונות בברכות אמצעיות
בצרכי יחיד לא ישאל ישאל
בצרכי ציבור ישאל [5] ישאל

ברכות דף לד: א

באיזה מקומות צריכים להשתחוות בתפלה?

אדם רגיל כהן גדול מלך
לר' שמעון בן פזי באבות תחלה וסוף
ובהודאה תחלה וסוף
בסוף כל ברכה בתחלת וסוף כל ברכה
לר' יצחק בר נחמני בתחלת וסוף [6] כל ברכה כיון שכרע אינו זוקף

על מה נאמר נבואות כל הנביאים, ועל מה נאמר עין לא ראתה?

נבואות כל הנביאים עין לא ראתה וכו'
בענין ת"ח המשיא בתו לת"ח, עושה פרקמטיא לת"ח, ומהנה ת"ח תלמידי חכמים עצמם
בענין
העתיד
לר' יוחנן לימות המשיח לעולם הבא
לשמואל לעולם הבא [7] -----
בענין בעלי תשובה לר' יוחנן לבעלי תשובה לצדיקים גמורים
לר' אבהו ----- לבעלי תשובה
-------------------------------------------------

[1] וביארו התוס', שעניית אמן הוא צורך תפלה לכן לא הוי הפסק, אולם קריאת "כהנים" - אינו צורך תפלה שלו דיכול אחר לקוראם. פי', דרק לגבי אמן שכל אחד צריך לענות, משום הפסק אין לאסור אלא משום הטירוף שלא ידע להיכן לחזור ולהקריא להם, דהש"ץ צריך להקריא לכהנים כל תיבה מהברכה.

[2] מבואר בתוס', דיש שרוצים לומר שגם לסברת ר"ת שאמירת כהנים הוי הפסק, היינו דוקא בימיהם שלא היו אומרים אלא לתיבת "כהנים" כדי לקרוא לכהנים. אולם בזמן הזה שבין כה אומר בדרך תפלה אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת האמורה וכו', ומזכיר בסוף תיבת "כהנים" אין בזה הפסק דהוא בלשון תפלה - ולא גרע מעניית אמן שלא חשובה הפסק.

[3] פי' בברכות של תפלת י"ח, והביאו התוס' (בד"ה מהיכן) שבטיטי טעה באמצע ברכת יוצר אחר הקדושה ב"אופנים וחיות הקודש" - והורה להם ר' בון בשם ריב"ל להתחיל ממקום שפסק, ולא מתחילת הברכה, והטעם דכיון שאמרו את הקדושה, אחר הקדושה חשוב כתחילת ברכה.

[4] ונחלקו רש"י ותוס' בפירושו, דלרש"י אם שכח ודילג אחת הברכות ונזכר, מסיים את אותה ברכה שהוא בה ואומר את הברכה ששכח וממשיך לומר מהמקום שפסק, דכיון שאין לאמצעיות סדר, יכול לאומרה אף שלא במקומה וממשיך הלאה ממקום שפסק. אולם תוס' (ד"ה אמצעיות) חולקים, וס"ל שאחר שחוזר לומר את הברכה ששכח, ממשיך ממנה והלאה כסדר - עד סוף הברכות.

[5] וכמו שמצינו שאומר זכרינו לחיים בברכות ראשונות, ואומר יעלה ויבוא ובספר חיים בברכות אחרונות. ותדע, דהרי עיקר ברכות אחרונות הם צרכי ציבור, וא"כ ודאי שהותר לו לשאול בהם לצרכי ציבור.

[6] כן מבואר בהגהת הגר"א, ולפנינו אין הגירסא "וסוף".

[7] אבל ימות המשיח עצמם נאמר עדיין עליהם "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" ופירש"י (בשבת סג. ד"ה לא יחדל), וז"ל: לא יחדל. משמע לעולם, אלמא יש עניות ועשירות, שמע מינה נחמות שנתנבאו הנביאים - לא לימות המשיח נתנבאו, שהן מן העולם הזה, דאם כן חדל לך אביון.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף