BERACHOS 24 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

ברכות דף כד. א

שנים ערומים הישנים במטה אחת ובשרם נוגע זה בזה, האם יכולים לקרוא ק"ש?

בחברו באשתו בבניו הקטנים
לשמואל מחזיר פניו וקורא [1]
לרב יוסף אסור אא"כ טלית מפסקת ביניהם [2] מחזיר פניו וקורא [3]
לברייתא השניה אסור אא"כ טלית מפסקת ביניהם מחזיר פניו וקורא [4]

עד איזה גיל חשובים קטנים?

בתינוקת בתינוק
לרב חסדא - שיגיעו לזמן שראוים לביאה עד ג' שנים עד ט' שנים
לאיכא דאמרי - שיגיעו לשדים נכונו ושערך צימח עד י"א שנים עד י"ב שנים

האם מותר לתלות תפילין באופנים דלהלן?

לתלות ברצועה לתלות בקציצה לתלותם בכיסם
לתירוץ ראשון אסור מותר מותר
לאיבעית אימא אסור אסור מותר

ברכות דף כד: א

המגהק המפהק המתעטש הרק, באיזה אופנים מותר ובאיזה אסור?

לגהק לפהק להתעטש לרוק
האופנים שמותר לאונסו מלמעלה - וסימן יפה לו נזדמן לו רוק ומבליעו בטליתו
האופנים שאסור לרצונו מלמטה - וסימן רע לו
וי"א ניכר שהוא מכוער
לרוק לפניו [5]

ברכות דף כד: א

האם רשאי להשמיע קולו בתפלתו או להגביה קולו בתפלתו?

להשמיע קולו להגביה קולו
ללא צורך כוונה אסור - והוא מקטני אמנה אסור - והוא מנביאי השקר
לצורך
כוונה
ביחיד מותר [6]
בצבור אסור - דאתי למיטרד ציבורא

היה ישן ערום ואינו יכול להוציא ראשו מהשמיכה מחמת צינה, היכן צריך לחצוץ?

חוצץ בטליתו על צוארו חוצץ בטליתו על לבו
לת"ק - לבו רואה את הערוה מותר צריך אינו צריך
לי"א - לבו רואה את הערוה אסור אינו צריך צריך

מה הדין לקרוא ק"ש או להרהר בדברי תורה במבואות המטונפות?

בהליכה - ונתינת ידו על פיו בעמידה
לרב הונא, ר' יוחנן, ריב"ל מותר אסור
לרב חסדא, ר' אבהו אסור - ואפי' היה קורא פוסק

למאן דס"ל דצריך לפסוק בק"ש במבואות המטונפות, להיכן חוזר? [תוד"ה אמר].

בשהה לגמור את כולה בלא שהה לגמור את כולה
לר' יוחנן למקום שפסק [7]
לר' אבהו חוזר לראש חוזר למקום שפסק
-------------------------------------------------

[1] פירש"י שבלא החזרת פנים איכא הרהור משום נגיעת אברי תשמיש. אולם כשמתהפכים הגם שיש נגיעת עגבות (-אחוריים) - "אין בעגבות משום ערוה ומותר. וס"ל לשמואל דבאשתו מותר וכ"ש חברו שמותר.

[2] וסגי בהפסקת טלית ממתניהם ולמטה.

[3] רב יוסף ס"ל שיש להקל דוקא באשתו ומשום ש"אשתו כגופו" - דהיות שרגיל בה וגס בה אין לו בה הרהור, אבל בחברו לא מהני אפי' חזרת פנים.

[4] ואינו צריך הפסק טלית (שו"ע או"ח סימן ע"ג סעיף ג').

[5] אולם לאחריו היכא שהוא איסטניס ולא יכול להבליע בטליתו או בצעיפו מותר.

[6] והגם שנזכר בגמ' רק לגבי משמיע קולו, מ"מ לשון השו"ע (או"ח סימן ק"א סעיף ב') ואם אינו יכול לכוון בלחש מותר להגביה קולו, ממשמע ששניהם מותר משום הכוונה. ובמ"ב (ס"ק ט') כתב: דההיתר להגביה מיירי באופן שלא סגי לכוונתו בהשמעה לבד, והוצרך להגביה.

[7] בגמ' לכאורה מבואר שאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, ואם לאו חוזר למקום שפסק. אולם כתבו תוס' דכל זה לשיטת ר' אבהו, אבל ר' יוחנן עצמו ס"ל שאפי' שהה לגמור את כולה חוזר לראש. וע' בשו"ע (או"ח סימן פ"ה סעיף א').

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף