1)

TOSFOS DH v'Beis Hillel Hani Mili Tam v'Chulei

תוספות ד"ה ובית הלל ה''מ תם כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses when a Kal v'Chomer overrides other Drashos.)

אף על גב דהאי קרא מיירי נמי בבעל מום בין לרב בין לדבי רב דלעיל בריש עד כמה (דף כח.) ובין לרבי ישמעאל בין לרבי עקיבא דפ' איזהו מקומן בסופו (זבחים דף נז.) ובין לרבי ישמעאל ובין לרבי יוסי הגלילי דבריש ב''ש (שם דף לז.)

(a)

Implied question: This verse discusses also a Ba'al Mum, both according to Rav and d'Vei Rav above (28a), and both according to R. Yishmael and R. Akiva in Zevachim (57a), and both according to R. Yishmael and R. Yosi ha'Gelili in Zevachim (37a)...

או מבשרם דמשמע אחד תם ואחד בעל מום

1.

Source #1: We learn from "Besaram", which connotes both of a Tam, and of a Ba'al Mum.

או מיהיה (לו) [צ"ל לך - צאן קדשים, הרש"ש] דדריש לימד על הבכור בעל מום שנותנו לכהן

2.

Source #2: [We learn] from "Yihyeh Lecha." [The Tana] expounds this to teach about a Bechor Ba'al Mum, that one gives it to a Kohen.

מ''מ אתי קל וחומר ומפיק מהיקשא ונאכל לזרים מאחר דמתוקמא היקשא דכחזה התנופה בתם

(b)

Answer: In any case, the Kal v'Chomer overrides the Hekesh, and Zarim may eat it, since we establish the Hekesh "k'Chazeh ha'Tenufah" to discuss a Tam.

ובכי האי גונא אשכחן בפ''ק דזבחים (דף י:) גבי אשם שנכנס דמו [צ"ל לפנים - שיטה מקובצת, צאן קדשים]

(c)

Support #1: We find like this in Zevachim (10b) regarding an Asham whose blood entered inside [the Heichal];

פסול לא מצית אמרת קל וחומר מעולה אף על גב דרבנן אית להו היקישא (דחטאת) [צ"ל דכחטאת - שיטה מקובצת] כאשם למלתא אחריתי כדמוכח סוגיא התם

1.

You cannot say that it is Pasul, for a Kal v'Chomer from Olah [is Machshir], even though Rabanan have the Hekesh "ka'Chatas ka'Asham" for something else, like is proven in the Sugya there.

ובפ''ק דקדושין (דף יד.) אתי קל וחומר (ומפקא מגזירה שוה בגמרא ובמיתת היבם גבי וכל היכא דכתיב חוקה עיכובא) [צ"ל ומפקה מעיכובא במיתת היבם גבי וכל היכא דכתיב חוקה - חק נתן] לא דרשינן ק''ו

(d)

Support #2: And in Kidushin (14a) a Kal v'Chomer uproots an Ikuv (regarding Chalitzah it says Kachah, and even so a Yevamah is permitted also) through death of the Yavam, in [the Sugya of] wherever it is written Chukah, we do not expound a Kal v'Chomer.

ובשמעתין דמצות עשה שהזמן גרמא גבי טפלים חייבין נשים לא כל שכן [צ"ל אתי קל וחומר ומפקא מג"ש - חק נתן]

(e)

Support #3: And in the Sugya of Mitzvas Aseh sheha'Zman Gerama (Kidushin 34b) regarding "children are obligated [in Hakhel]. All the more so women are obligated", a Kal v'Chomer overrides a Gezeirah Shavah (Re'iyah-Re'iyah from Aliyah l'Regel, which would exempt women).

והא דלקמן דריש פ' ט' (דף נג:) דדרשינן מהיקשא דעשר תעשר מקיש [צ"ל מעשר - שיטה מקובצת כתב יד] בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן מן החדש על הישן לא

(f)

Implied question: Below, at the beginning of the ninth Perek (53b) we expound from a Hekesh "Aser Ta'aser." It equates Ma'aser Behemah to Ma'aser of grain. Just like one may not tithe new grain (of this year) on old...

ומפקא מק''ו דכבשים ועזים שהם כלאים זה בזה מתעשרים מזה על זה חדש וישן כו'

1.

This overrides a Kal v'Chomer of sheep and goats, which are Kil'ayim with each other, one may tithe them on each other - new and old (which are not Kil'ayim, all the more so one should be able to tithe them on each other)!

התם לא מיתוקמא היקשא אי אתית למידן ק''ו

(g)

Answer: There, we cannot establish the Hekesh [to teach anything] if we will learn from the Kal v'Chomer.

ואע''ג דלרבי יוסי בר' יהודה צריכי היקשא לכדאמר בההוא פירקא דמה מעשר ניטל באומד ובמחשבה וכו'

(h)

Implied question: We need the Hekesh according to R. Yosi b'Ribi Yehudah, like he says there (59a), just like Ma'aser [of grain] is taken by estimation and through mere intent [also Ma'aser Behemah]!

וצריכא נמי לכדדרשי' בזבחים בסוף פ' בית שמאי (דף מה.) קדשי עובדי כוכבים אין (חייבין) [צ"ל עושין תמורה - בארות המים]

1.

Strengthening of question: And it is needed also for what we expound in Zevachim (45a), that Kodshei Nochrim do not make Temurah!

מ''מ עיקר (אתיא היקש) [צ"ל היקשא לא אתיא אלא - צאן קדשים] לשנה שנה

(i)

Answer: Even so, the Hekesh comes primarily only for Shanah-Shanah (each year must be tithed by itself).

והא דבכל הבשר (חולין דף קטז.) איכא מ''ד דבשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה מגזירה שוה דקדש קדש ואיכא למאן דאסר אף בהנאה מק''ו

(j)

Implied question: In Chulin (116a) there is an opinion that meat and milk is forbidden to eat, but one may benefit from it, from a Gezeirah Shavah "Kodesh-Kodesh", and there is an opinion that forbids Hana'ah due to a Kal v'Chomer!

לא קשיא מידי אההיא דקדושין (דף נו) כדפרשינן )בקדושין) [צ"ל בחולין - חק נתן]

(k)

Answer: This is not difficult for the Gemara in Kidushin (34b, in which all agree that a Kal v'Chomer overrides a Gezeirah Shavah), like I explained in Chulin (116a DH Mah).

2)

TOSFOS DH Chad liched'R. Yitzchak v'R. Oshaya

תוספות ד"ה חד לכדרבי יצחק ור' אושעיא

(SUMMARY: Tosfos explains that it teaches about Kil'ayim of Pesulei ha'Mukdashim.)

פי' בקונטרס דלא אתפרש

(a)

Opinion #1 (Rashi): It was not explained (what they expounded).

ורבינו חננאל מפרש דהיינו ההיא דפ''ב דמכות (דף כב.) המרביע שור פסולי המוקדשין והמנהיג שור פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד הן ועשאן הכתוב שני גופין

(b)

Opinion #2 (R. Chananel): It is what is brought in Makos (22a), that one who mates an ox of Pesulei ha'Mukdashim, or conducts (makes it lead a wagon) is lashed. It is one body, and the Torah made it two bodies.

פירוש שהשור בפני עצמו נחשב כצבי וכאיל דהיינו שני מינין

1.

Explanation: The ox itself is considered like Tzvi va'Ayal, i.e. two species.

ולא כמו שרגילין לפרש שם שקצת הוא כקדשים וקצת הוא כחולין אלא מצבי ואיל נפקא כדקאמר הכא

2.

Remark: This is unlike people usually explain there, that it is somewhat like Kodshim, and somewhat like Chulin. Rather, we learn from Tzvi va'Ayal, like it says here.

3)

TOSFOS DH Ein Ma'achilin Oso l'Nidos

תוספות ד"ה אין מאכילין אותו לנדות

(SUMMARY: Tosfos explains that the same applies to Tum'os like Nidah.)

ה''ה לבעל קרי דלא שרו רק לטומאה שהותרה בפסח כדמוכח בסמוך:

(a)

Explanation: The same applies to a Ba'al Keri. It is permitted only to a Tum'ah permitted for Pesach (when the majority of the Tzibur is Tamei), like is proven below.

4)

TOSFOS DH d'Tanya Hayu Lefanav Shtei Chata'os v'Chulei

תוספות ד"ה דתניא היו לפניו שתי חטאות כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Beraisa is unlike the Mishnah.)

ברייתא בתמורה בפ' ולד חטאת (דף כד.) ומיירי כשהפריש שתי חטאות לאחריות והרי עתה אחת תמימה ואחת בעלת מום

(a)

Reference: This is a Beraisa in Temurah (24a). It discusses when he separated two Chata'os for Achrayus, and now one is Tam and one is a Ba'al Mum.

(שבמשנה קרבה שניה עד שלא נשחטה ראשונה תמות שכבר כפרו בעליה - צאן קדשים, חק נתן מחקוהו מכאן וגורסים אותו למטה) ויש לתמוה דבברייתא אסרי רבנן בעלת מום כשנשחטה לאחר זריקת דם של תמימה ובמשנה שרי

(b)

Question: In the Beraisa, Rabanan forbid a Ba'al Mum when it was slaughtered after Zerikas Dam of the Tam, and in the Mishnah it is permitted...

ורבי אלעזר בר' שמעון אסר בברייתא בכל ענין ובמשנה [צ"ל דוקא אם קרבה שניה עד שלא נשחטה ראשונה תמות שכבר כפרו בעלים - צאן קדשים, חק נתן]

1.

And R. Elazar b'Ribi Shimon forbids in the Beraisa in every case, and in the Mishnah, only if the second was offered before the first was slaughtered, [the first] dies, for the owner already atoned;

אבל (כשנשחטה לאחר זריקת דם של תמימה ובמשנה שרי ורבי אלעזר בר' שמעון אסר בברייתא בכל ענין ובשנה שרי - צאן קדשים, חק נתן מחקוהו) כשנשחטה קודם לכן [צ"ל שרי - צאן קדשים, חק נתן]

2.

However, if [the first] was slaughtered beforehand, it is permitted!

ואומר ר' דבמשנה מיירי (שהפריש פרה בעלת) [צ"ל שפדה הבעלת - שיטה מקובצת כתב יד] מום וחיללה על התמימה שכל קדושה של בעלת מום נכנסה בתמימה ותפסה קדושתה

(c)

Answer (Ri): The Mishnah discusses when he redeemed the Ba'al Mum and profaned it on the Tam. All the Kedushah of the Ba'al Mum entered the Tam, and its Kedushah takes hold on it;

ולכך מותרת הבעלת מום לרבנן בכל ענין דלא דמיא לחטאת שכיפרו בעליה

1.

Therefore the Ba'al Mum is permitted according to Rabanan in every case. It is unlike a Chatas whose owner atoned.

ורבי אלעזר ברבי שמעון מחלק בין נשחטה קודם זריקה לנשחטה לאחר זריקה

2.

And R. Elazar b'Ribi Shimon distinguishes between when [the Ba'al Mum] was slaughtered before Zerikah, and when it was slaughtered after Zerikah.

אבל הכא מיירי שהתמימה באה ע''י קדושת עצמה ולא חילל הבעלת מום עליה כי אם על דמים ואין נראה כאילו פקע קדושה שלה כיון דאין התמימה באה מכחה

(d)

Distinction: However, here we discuss when the Tam comes through its own Kedushah, and he did not redeem the Ba'al Mum on it, rather, on money, and it does not look as if its Kedushah vanished, since the Tam does not come due to [the Ba'al Mum's] power;

הלכך לרבנן נזרק דמה לפני שחיטה הבעלת מום אסורה דדמיא לחטאת שכפרו בעליה

1.

Therefore, according to Rabanan, if the blood was thrown before Shechitah of the Ba'al Mum, it is forbidden, for it is like a Chatas whose owner atoned;

ולרבי אלעזר ברבי שמעון אסורה בכל ענין דדמיא לחטאת שכפרו בעליה:

2.

And according to R. Elazar b'Ribi Shimon it is forbidden in every case, for it is like a Chatas whose owner atoned.

33b----------------------------------------33b

5)

TOSFOS DH Bechor she'Achzo Dam v'Chulei

תוספות ד"ה בכור שאחזו דם כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the argument below.)

(נזקק) [צ"ל בגמרא נדקדק - שיטה מקובצת] במאי פליגי

(a)

Reference: In the Gemara (34a DH Ileima) we will be precise about their argument.

6)

TOSFOS DH Lehavi Nosek Achar Kores

תוספות ד"ה להביא נותק אחר כורת

(SUMMARY: Tosfos questions Rashi's Perush here.)

פי' בקונטרס דאם כרת האחד את הביצים ועדיין הם בכיס ובא חבירו ונתקן מן הכיס והשליכן שניהם חייבים

(a)

Explanation #1 (Rashi): If one cuts off the testicles, and they are still in the sac (Kores), and another came and uprooted them from the sac and cast them (Nosek), both of them are liable.

וקשיא לרבי דלקמן בפרק על אלו מומין (דף לט:) משמע דנתוק וכרות איתנהו לביצים [צ"ל בכיס - שיטה מקובצת] בסוף גמרא דחוטין החיצוניות שנפגמו דקאמר נתוק וכרות לא הוי מומין דהא איתנהו

(b)

Objection (Tosfos' Rebbi): Below (39b), it connotes that Nasuk and Karus, the testicles are in the sac, at the end of the Gemara of the outer Chutin (gums or teeth) that were chipped or cracked. It says that Nasuk and Karus are not Mumim, because [the Beitzim] are intact!

ובההיא שמעתא פי' רש''י נתוק ביד לגמרי אלא שעדיין תלוין בכיס כרות בסכין ועדיין תלוין בכיס ומעורין קצת דכרות הוי בציר מנתוק כדאמר בפירקין דלעיל להביא נותק אחר כורת עכ''ל

(c)

Explanation #2 (Rashi below): Nasuk is by hand. They are totally [cut off], but they are still hanging in the sac. Karus is through a knife, and they are still hanging in the sac and slightly connected, for Karus is less than Nasuk, like it says above "to include Nosek after Kores." Until here (Explanation #2) is from Rashi (there).

7)

TOSFOS DH Ba'al Mum Me'ikaro Peshita Dikla b'Alma Hu

תוספות ד"ה בעל מום מעיקרו פשיטא דיקלא בעלמא הוא

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have answered differently.)

תימה לימא דלבכור איצטריך שיש בו קדושת הגוף ואין לו פדיון

(a)

Question: He should say that [R. Meir] needs ["Tamim Yihyeh l'Ratzon" to forbid blemishing] Bechor, which has Kedushas ha'Guf, and it has no redemption!

וי''ל דניחא לאשכוחי דאיצטריך לכל הקדשים

(b)

Answer: He prefers to find that it is needed for all Kodshim.

דהכי נמי מצי למימר דאיצטריך לזמן הזה דלא עבר משום מטיל מום אפי' בתם

(c)

Support: Likewise, he could have said that it is needed for nowadays, that one does not transgress even for blemishing a Tam;

ואפילו למאן דמחייב למטיל מום בבעל מום בזמן הזה גרע כדקאמר בפ''ק דע''ז (דף יג:) ולא לדמיה חזי

1.

And even the one who obligates one who blemishes a Tam nowadays, it is worse (less severe than blemishing a Ba'al Mum at the time of the Mikdash), like it says in Avodah Zarah (13b, that nowadays) it is not proper for its value;

אלא משכח שפיר דאיצטריך אפי' בזמן בית המקדש

i.

However, it is properly found that [the verse] is needed even at the time of the Mikdash.

ומיהו אף על גב דפרישית דבזמן הזה גרע ממטיל מום בבעל מום אין לתמוה מהא דפסקינן לקמן הלכה כר''ש דברייתא דשרי להטיל מום בבעל מום

(d)

Implied question: I explained that nowadays, [blemishing a Tam] is worse (less severe) than blemishing a Ba'al Mum (at the time of the Mikdash). Why do we rule below (34a) that the Halachah follows R. Shimon in the Beraisa, who permits blemishing a Ba'al Mum?

והתם במס' ע''ז (גז''ש) אסר רבא לקדשים בזמן הזה לנשר פרסותיה משום דנראה כמטיל מום בקדשים

1.

And there in Avodah Zarah, Rava forbids cutting off the feet of Kodshim nowadays, for it looks like blemishing Kodshim!

דאע''ג דמטיל מום בבעל מום שרי מדאורייתא מ''מ מדרבנן מיהא אסור ולא שרינן הכא אלא משום הקזה:

(e)

Answer: Even though the Torah permits blemishing a Ba'al Mum, in any case mid'Rabanan it is forbidden. Here we permit only to let blood.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF