1)

TOSFOS DH Asu Umnei v'Yasvei Tutaihu

תוספות ד"ה אתו אומני ויתבי תותייהו

(SUMMARY: Tosfos explains that they sat on their own land.)

בקרקע שלהן היו יושבין ולא בקרקע של רב יוסף מדפריך בתר הכי והא גרמא הוא.

(a)

Explanation: It was their (the bloodletters') land, and not Rav Yosef's land, since we ask below "it is Gerama!"

2)

TOSFOS DH v'Ha Achziku Lehu

תוספות ד"ה והא אחזיקו להו

(SUMMARY: Tosfos explains that they had no claim with the Chazakah.)

פי' ר"י ב"ר מרדכי כיון שלא בא להחזיק בקרקע של חבירו ולומר שלו הוא אלא לתשמיש בעלמא שנהנה ממנה מועלת חזקה שלא בטענה

(a)

Explanation (Rivam): Since he did not come to make a Chazakah in his friend's land, and say that it is his, rather, for a mere use from which he benefits, Chazakah without a claim helps;

דמסתמא לא היו אומרים שמכר להם רב יוסף תשמיש זה

1.

Presumably, they did not say that Rav Yosef sold to them this usage.

והוו כי הנהו דלעיל (דף ו.) דאחזוק להורדי דמועלת חזקה שלא בטענה דמדלא מיחה ג' שנים מחל לו

(b)

Support: This is like those above (6a) who had a Chazakah to rest light beams (on a neighbor's wall). The Chazakah helps without a claim. Since he did not protest for three years, he pardoned this to him.

ואין נראה דאם לא הקנה לו כי החזיק להורדי אמאי החזיק לכשורי

(c)

Rebuttal: If he was not Makneh to him (authorize him to acquire rights), why is a Chazakah for light beams a Chazakah for heavy beams?!

אלא על כרחך התם שטוען שהקנה לו ולהכי אחזיק לכשורי דאין אדם עושה קנין למחצה.

1.

Rather, you are forced to say that there, he claims that he was Makneh to him. Therefore, he has a Chazakah [even] for heavy beams, for one does not make a partial Kinyan.

3)

TOSFOS DH Ein Chazakah li'Nezakin

תוספות ד"ה אין חזקה לנזקין

(SUMMARY: Tosfos concludes that if he was Makneh, Chazakah helps.)

אומר ר"ת דאפי' הקנה יכול לחזור בו דקנין בטעות הוא דסבור היה שיכול לקבל ועכשיו אין יכול לקבל

(a)

Explanation (R. Tam): Even if he was Makneh to him, he can retract, for it was a mistaken Kinyan. He thought that he could bear, and now he cannot bear.

ואין נראה דמדקאמר אין חזקה לנזקין איכא למידק הא ראיה יש

(b)

Rebuttal: This is wrong. Since it says "there is no Chazakah for Nezakin", we can infer that a proof helps;

כדדייקינן בחזקת הבתים (לקמן דף מט:) גבי הא דתנן ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו (הגהה בגליון).

1.

We infer like this below (49a) regarding the Mishnah "and a man has no Chazakah in his wife's property."

4)

TOSFOS DH b'Kutra

תוספות ד"ה בקוטרא

(SUMMARY: Tosfos details what kinds of smoke and privies have no Chazakah.)

נראה לר"י דדוקא בקוטרא דכבשן שהוא גדול ומזיק ביותר אין חזקה

(a)

Explanation (Ri): Only regarding smoke of a furnace, which is great and damages more, it has no Chazakah;

כדאמר במרובה (ב"ק דף פב:) אין עושין כבשונות בירושלים מ"ט משום קוטרא

1.

This is like it says in Bava Kama (82b) "we do not make furnaces in Yerushalayim. What is the reason? It is due to smoke."

ודוקא נמי בית הכסא שלהן שהיה למעלה מן הקרקע והיה מסריח ביותר אבל בשלנו שהוא מכוסה יש חזקה.

2.

Similarly, only regarding their privies, which were above the ground and stank exceedingly (there is no Chazakah), but ours, which are covered, have Chazakah.

5)

TOSFOS DH l'Didi d'Anina Daitai

תוספות ד"ה לדידי דאנינא דעתאי

(SUMMARY: Tosfos explains that he was an Istnis.)

פי' שהיה איסטניס

(a)

Explanation: He was an Istnis (overly sensitive);

כדאמרינן בערבי פסחים (פסחים דף קיג: ושם) שלשה חייהם אינן חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי.

1.

Source -Citation (Pesachim 113b): Three, their lives are not lives (they are always unhappy) -those who are merciful, irritable and overly sensitive. Rav Yosef said, all of these apply to me.

6)

TOSFOS DH k'Kutra v'Beis ha'Kisei Damu

תוספות ד"ה כקוטרא ובית הכסא דמו

(SUMMARY: Tosfos explains why he complained about the ravens.)

והא דקאמר אפיקו קורקור מהכא משמע דמשום עורבים היה אומר

(a)

Implied question: He said "remove the ravens from here", which implies that he said so due to the ravens!

ודאי אם לא היו עורבים היה סובל אף על גב דאנינא דעתיה

(b)

Answer #1: Surely, if there were not ravens, he would bear it, even though he was an Istnis.

אי נמי העורבים היו אוכלים הדם ופורחים ומקנחים בפירות.

(c)

Answer #2: The ravens were eating the blood and flying and cleaning themselves on the Peros.

7)

TOSFOS DH Marchikin ha'Shovech Min ha'Ir Chamishim Amah

תוספות ד"ה מרחיקין השובך מן העיר חמשים אמה

(SUMMARY: Tosfos explains that the concern is for grain drying on roofs.)

מפני התבואה הנשטחת בגגות העיר כדי לייבש

(a)

Explanation: This is due to grain spread on roofs of the city to dry.

אבל לתבואה שבשדות ליכא למיחש בקרוב לעיר

(b)

Implied question: We should be concerned for grain in the fields near the city!

לפי שהשדות רחוקין מן העיר אלף אמה כדתנן (ערכין דף לג:) אין עושין מגרש שדה ולא שדה מגרש.

(c)

Answer: The fields were 1000 Amos away from the city, like the Mishnah says (Erchin 33b) we may not make a Migrash (vacant area) a field, nor a field Migrash.

8)

TOSFOS DH v'Lo Ya'aseh Shovech Toch Shelo

תוספות ד"ה ולא יעשה שובך תוך שלו

(SUMMARY: Tosfos explains why we needed the Reisha and Seifa.)

ברחוק מן העיר בין השדות

(a)

Explanation: [This refers to] far from the city, amidst the fields.

ואצטריך למיתני תרוייהו דאי תנא רישא להרחיק מן העיר התם דוקא מרחיק מפני שתבואות העיר מגולות הן בחצר הן בגג

1.

It needed to teach both of these. Had it taught [only] the Reisha, to distance from the city, one might have thought that only there he must distance, because grain of the city is exposed, both in the Chatzer and on the roof;

אבל תבואה הנזרעת בשדה ומכוסה אין צריך להרחיק

i.

However, grain planted in the field is covered, so one need not distance.

ואי תנא סיפא משום דבשדות שכיחא תבואה אבל בעיר דלא שכיח כולי האי אימא לא.

2.

Had it taught [only] the Seifa, one might have thought that this is because grain is common in the fields, but in the city it is not so common, I would say not (he need not distance).

9)

TOSFOS DH Beis Arba'as Korin k'Malei Sheger haYonah

תוספות ד"ה בית ארבעת כורין כמלא שגר היונה

(SUMMARY: Tosfos explains that they agree what this Shi'ur is.)

ור' יהודה ורבנן לא פליגי בשגר היונה כמה הוי דמודו רבנן דבית ארבעה כורין הוי שגר היונה

(a)

Explanation: R. Yehudah and Rabanan do not argue about how much is Sheger haYonah (how far it flies at once). Rabanan agree that four Korin is Sheger haYonah;

אלא רבנן סברי כיון דבחמשים אמה מליא כריסייהו כדאמרינן בגמ' תו לא מזקי טפי

1.

However, Rabanan hold that since they fill their stomachs in 50 Amos, like we say in the Gemara, they do not damage past this;

ור' יהודה סבר דכמלא שגר מזקי.

2.

R. Yehudah holds that they damage the full amount of Sheger haYonah.

10)

TOSFOS DH Ela Im Ken Hirchik Sheloshim Ris

תוספות ד"ה אלא אם כן הרחיק שלשים ריס

(SUMMARY: Tosfos explains that this is 4 Mil.)

היינו ד' מיל דהמיל ז' ריס ומחצה

(a)

Explanation: This equals four Mil, for a Mil is seven and a half Ris. (A Mil is 2000 Amos, about a kilometer.)

ופעמים שהגמרא נותן שיעור בריסין ופעמים במילין ופעמים בפרסה.

(b)

Sometimes the Gemara gives the Shi'ur in Ris, sometimes in Mil, and sometimes in Parsah (a Parsah is four Mil).

11)

TOSFOS DH veha'Tanya b'Yishuv Afilu Me'ah Mil

תוספות ד"ה והתניא ביישוב אפילו מאה מיל

(SUMMARY: Tosfos explains how the Makshan understood the Beraisa.)

תימה דמאי ס"ד דהוי פי' וביישוב

(a)

Question: What did we think "Yishuv" (a settled area) means?

אי קרי העיר יישוב א"כ אפילו מאה מיל לאו דוקא כמו שמשמע אלא אפילו אלף מיל או יותר

1.

If the city is called Yishuv, if so "even 100 Mil" is not precise, like it connotes, rather, even 1000 Mil or more [is forbidden];

א"כ בשום מקום לא יפרוס אפילו במדבר ורחוק לאין סוף מן העיר

i.

If so, one may not spread anywhere, even in a Midbar, distant without bound from the city!

ואפילו אם נאמר דמאה מיל דוקא

2.

Suggestion: Perhaps 100 Mil is precise.

מכל מקום היאך יפרש את הברייתא

3.

Question: In any case, how will [the Makshan] explain the Beraisa? (The two Beraisos brought in our Gemara are actually the Reisha and Seifa of the following Tosefta.)

דהכי תניא בתוספתא דמרובה אין פורסין נשבין ליונים אא"כ הרחיק מן היישוב שלשים ריס בד"א במדבר אבל ביישוב אפי' מאה מיל לא יפרוס

i.

Citation (Tosefta, Bava Kama 8:9): One may spread traps for doves only if he distanced 30 Ris from the Yishuv. What is the case? This is in a Midbar, but in a Yishuv, one may not spread even for 100 Mil.

כיון דעיר קרי יישוב

ii.

Summation of Question (a): Since [the Makshan thinks that] the city is called Yishuv [how will he explain the Reisha, which forbids only 30 Ris]?

ואי ס"ד דהכי פירושו בד"א במדבר פי' שאין זרעים אבל ביישוב פי' ביישוב זרעים אפילו מאה מיל לא יפרוס

4.

Suggestion: He thought that it means as follows. What is the case? This is in a Midbar, i.e. where there are no crops, but in a Yishuv, i.e. a place settled with crops, one may not spread even for 100 Mil.

אם כן מאי קשיא ליה

5.

Rejection: If so, what was difficult to him?! (We can say that the Yishuv of the Reisha discusses when there are no crops nearby!)

ואומר ריצב"א דודאי ס"ד דאיירי ביישוב זרעים ולהכי פריך ומישט שייטי שלשים ריס ותו לא אפי' ביישוב זרעים

(b)

Answer (Ritzva): Surely, he thought that it discusses Yishuv of crops. Therefore, he asks "does it fly only 30 Ris and no more, even amidst Yishuv of crops?!"

והא מוכח דביישוב זרעים שייטי טובא ואין זה אלא משום אכילה אלמא דלא מליא כריסייהו בחמשים אמה

1.

It is proven [from the Seifa] that amidst Yishuv of crops it flies further (100 Mil). This (added flying distance amidst Yishuv of crops) is due only to eating (during its journey). This shows that they do not fill their stomachs in 50 Amos [rather, even past 30 Ris]!

ומשני דלא איירי ביישוב זרעים אלא ביישוב שובכין ויישוב כרמים

2.

[Rav Yosef and Rava] answer that [the Seifa] does not discuss amidst Yishuv of crops, rather, amidst Yishuv of dovecotes or Yishuv of vineyards;

וקרי מדבר היכא דליכא שובכים וכרמים.

i.

[The Reisha] calls "Midbar" a place without Yishuv of dovecotes or vineyards.

12)

TOSFOS DH Yoresh Tanina

תוספות ד"ה יורש תנינא

(SUMMARY: Tosfos explains what the Makshan and Rav Zevid disagree about.)

וס"ד המקשה דמתני' אשמעינן ביורש וה"ה בלוקח

(a)

Explanation: The Makshan thought that the [other] Mishnah teaches about an heir, and the same applies to a buyer;

ומיהו רב זביד דנקט נמי יורש אמתני' דלקמן סמיך

1.

However, Rav Zevid, who mentioned also an heir, relies on the Mishnah below. (Our Mishnah teaches about a buyer);

אבל מתני' דהכא לא שמעינן מינה יורש מדאיצטריך מתני' דלקמן.

2.

However, we do not learn an heir from our Mishnah here, since we need the Mishnah below.

13)

TOSFOS DH u'Tzerichi

תוספות ד"ה וצריכי

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not teach both regarding an heir.)

וא"ת ביורש נמי ליתני תרתי

(a)

Question: Also regarding an heir, [the Mishnah] should teach both of them (Reshus ha'Rabim and a Chatzer)!

וי"ל דאשמעינן בלוקח וה"ה ביורש.

(b)

Answer: [The Mishnah] taught regarding a buyer, and the same applies to an heir.

14)

TOSFOS DH Achulei Achilu Gabei

תוספות ד"ה אחולי אחילו גביה

(SUMMARY: Tosfos explains how the Rabim can pardon, and why they are prone to do so.)

פי' ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר שהרשות בידם כדאמר פרק בתרא דמגילה (דף כו.)

(a)

Explanation: The seven governors of the city, in the assembly of people of the city [pardoned him], for they have authority [to do whatever they want with city property], like it says in Megilah (26a);

וכיון דליכא לכל חד בדרך אלא פורתא מחלי טפי מיחיד.

1.

Since each owns in the road only a small amount, they pardon more than an individual does.

23b----------------------------------------23b

15)

TOSFOS DH Chutz la'Chamishim Amah Harei Hu Shel Motz'o

תוספות ד"ה חוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו

(SUMMARY: Tosfos explains that all agree that we follow the majority of the world.)

דאזלינן בתר רובא דעלמא

(a)

Explanation: We follow the majority of the world;

ואפי' למ"ד אין הולכין בממון אחר הרוב היינו במקום שהוא מוחזק אבל הכא דליכא חזקה דממונא אזלינן בתר רובא

1.

Even according to the opinion that we do not follow the majority in monetary laws, that is when he (the one whom the minority supports) is Muchzak. Here that there is no Chezkas Mamon, we follow the majority!

וא"ת בפרק אלו מציאות (ב"מ דף כד. ושם) לרבנן דרבי שמעון בן אלעזר דאמרי אפילו בעיר שרובה כותים חייב להכריז בדבר שיש בו סימן

(b)

Question: In Bava Metzi'a (24a), according to Rabanan of R. Shimon ben Elazar, who say that even in a city that is mostly Nochrim, one must announce [a found object] with a Siman [lest a Yisrael lost it]...

ואמאי לא אזלינן בתר רובא כיון דליכא חזקה דממונא

1.

Why don't we follow the majority of the world, since there is no Chezkas Mamon?

וי"ל דתקנת חכמים היא כדי לקיים מצות השבת אבידה כיון דיכול להתברר ע"י הכרזה אם היא של ישראל

(c)

Answer: That is an enactment mid'Rabanan, in order to fulfill the Mitzvah of Hashavas Aveidah, since it can be clarified, through announcing, whether it is of a Yisrael;

וישראל נמי לא מייאש דמסיק אדעתיה דלמא משכח ישראל ויכריז.

1.

Also the Yisrael [who lost it] does not despair, for it crosses his mind that perhaps a Yisrael will find it and announce. (If he would despair, returning it to him would not be the Mitzvah of Hashavas Aveidah. It would be like a mere gift.)

16)

TOSFOS DH Rov v'Karov Halach Acher ha'Rov

תוספות ד"ה רוב וקרוב הלך אחר הרוב

(SUMMARY: Tosfos explains that the Chidush is regarding a closeness that is Muchach.)

וא"ת מאי קא משמע לן מתניתא היא

(a)

Question: What is the Chidush? A Beraisa teaches this!

(כתובות דף טו.) ט' חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה [וכו'] ובנמצא הלך אחר הרוב

1.

Citation (Kesuvos 15a - Beraisa): If there are nine stores [in a city], all of which sell slaughtered meat, and one sells Neveilah... if meat was found [in the street], we follow the majority.

משמע אפי' נמצא קרוב לחנות המוכרת נבילה

i.

This connotes even if it was found near the store that sells Neveilah!

ותירץ ר"י בר מרדכי דאי ממתניתא הוה אמינא כגון דאין דלתות מדינה נעולות דאיכא תרי רובי

(b)

Answer #1 (Rivam): If we learned [only] from that Mishnah, one might have thought that this is when the doors of the city are not locked at night, and there are two majorities [also most of the traffic around the city are Yisre'elim, so even if the meat is from them, we may assume that it is Kosher];

קמ"ל רבי חנינא דאפילו דלתות מדינה נעולות דליכא אלא חד רובא

1.

R. Chanina teaches that this is not so. Even when the doors of the city are locked, and there is only one majority [we rely on it].

ור' זירא דפריך ליה בסמוך אף על גב דר' זירא נמי אית ליה לקמן אפילו דלתות מדינה נעולות

(c)

Implied question: Why did R. Zeira challenge R. Chanina below? Also R. Zeira holds below (24a) that [we follow even a single majority, e.g.] even if the city doors are locked!

היינו בתר דשני ליה דקיבלה מרבי חנינא

(d)

Answer: [R. Zeira said so below] after R. Chanina answered him, and he accepted from him [that this is the Halachah].

ואין נראה לריצב"א דאם כן מאי פריך ליה מקרא תיקשי ליה אמתניתא דתשע חנויות

(e)

Question (Ritzva): If so, why did he (R. Zeira) challenge him from a verse? [If he holds that the verse teaches that we follow the Karov], the Beraisa of nine stores is difficult for him (R. Zeira)!

ואפילו תוקמה כשאין דלתות מדינה נעולות הא טעמא דבעינן תרי רובי אינו אלא מדרבנן משום גזירה כדאמר בסוף פ"ק דכתובות (דף טו.)

1.

Even if you will establish it when the city doors are not locked [so there are two majorities], the reason we require two majorities is only mid'Rabanan, due to a decree, like it says in Kesuvos (15a)! (Mid'Oraisa, we follow even one majority.)

ונראה לר"י דאי ממתני' ה"א בנמצא באמצע

(f)

Answer (Ri): The Mishnah is not difficult. We could say that the meat was found in the middle [it is not closer to either store].

ועוד נראה לר"י דרבי חנינא אתא לאשמועינן דאפילו בקורבא דמוכח דאזלינן בתר רובא

(g)

Answer #2 (to Question (a) - Ri): R. Chanina comes to teach that even when the closeness is Muchach (it is so close that this is like a proof that it came from there), we follow the majority.

וכן משמע בסמוך גבי חבית שצפה בנהר דבעי למימר דרב דאמר כנגד עיר שרובה ישראל מותרת לית ליה דרבי חנינא

(h)

Support: Below, regarding a barrel [of wine] floating the river, we wanted to say that Rav, who permits if it is near a city that is mostly Yisre'elim, holds unlike R. Chanina;

והיכי מתוקמא דהא משמע דמותרת אפילו נמצאת סמוך לבית נכרי וזהו מטעם דאזיל בתר רוב העיר ישראל וכרבי חנינא

1.

Question: How can he establish it? It connotes that it is permitted even if it is found near a Nochri's house, from the reason that we follow the majority of the city, i.e. Yisrael, like R. Chanina!

אלא ודאי לגבי קורבא דביתו של נכרי הוי קורבא דלא מוכח כיון שדרים רוב ישראל באותה העיר ורב אזיל בתר רובא היכא דהקורבא לא מוכחא (הגהת הרש"ש)

2.

Answer: Rather, surely the closeness to the Nochri's house is not Muchach, since mostly Yisre'elim live in that city, and Rav follows the majority when the closeness is not Muchach;

אבל אותה עיר כנגד האי דקירא הוי קורבא דמוכח ולכך אזיל בתרה ודלא כרבי חנינא (הגהת הרש"ש)

3.

However, the city opposite the Dekira is a closeness that is Muchach. Therefore, he follows it, unlike R. Chanina.

וכל ההלכה תתיישב כמו שאפרש ולהכי לא מייתי בכוליה גמרא דרבי חנינא אלא לקמן גבי חצבא דאישתכח בפרדיסא של ערלה

(i)

Explanation: The entire Halachah is resolved like I will explain. Therefore, in the entire Gemara we do not bring [this teaching of] R. Chanina, only below, regarding the barrel found in an orchard of Orlah;

דקורבא דמוכח הוא שנמצא בפרדיסא דערלה גופיה

1.

This is a closeness that is Muchach, that it was found in an orchard of Orlah itself.

ובפ"ק דביצה (דף י:) מייתי ליה נמי גבי הא דתנן זימן שחורים ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים אסורים

(j)

Support: Also in Beitzah (10b), we bring it regarding the Mishnah of one who designated black birds from before Yom Tov, [to eat on Yom Tov], and he found white birds, or [he designated] white and he found black, they are forbidden (Muktzeh, for he did not designate them);

ומפרש בגמ' כגון שזימן שחורים ולבנים ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים

1.

The Gemara explains that the case is, he designated black and white, and he found black in the place of the white, and white in the place the black;

מהו דתימא אינהו נינהו ואיתהפוכי איתהפיך קמ"ל דהנך אזול לעלמא והני אחריני נינהו ומעלמא אתו

2.

One might have thought that they are the same birds, and they switched. The Mishnah teaches that this is not so, that these (the ones he designated) went away, and these [here now] are others, and they came from elsewhere.

ומסיק עלה לימא מסייע ליה לרבי חנינא כו' והתם קורבא דמוכח הוא דהא שחורים ולבנים היו שם ומוכח דאינהו נינהו.

3.

The Gemara concludes "let us say that this supports R. Chanina..." There, it is closeness that is Muchach, for there were black and white, and it is Muchach that these are they.

17)

TOSFOS DH Mesiv R. Zeira v'Hayah ha'Ir ha'Kerovah...

תוספות ד"ה מתיב רבי זירא והיה העיר הקרובה...

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask against the Mishnah.)

אמתניתא דתשע חנויות נמי הוה ליה לאקשויי

(a)

Implied question: He should have asked also against the Beraisa of nine stores!

אלא אמתניתא איכא לשנויי בדליכא

(b)

Answer: For the Beraisa, we could answer there is no [bigger city in the area];

ותו ליכא לאקשויי ניזיל בתר רובא דעלמא דלגבי רובא דעלמא הוה קורבת זו העיר קורבא דמוכח

1.

Then, we could not ask that we should follow the majority of the world, for regarding the majority of the world, the closeness of this city is a closeness that is Muchach.

אבל לר' חנינא דאפילו בקורבא דמוכח הלך אחר הרוב פריך שפיר

2.

However, according to R. Chanina, who follows the majority even regarding a closeness that is Muchach, we ask properly;

דכי נמי משנינן בדליכא אכתי תיקשי ניזל בתר רובא דעלמא.

i.

Even after we answer that there is no [bigger city in the area], still it is difficult. We should follow the majority of the world!

18)

TOSFOS DH bid'Leika

תוספות ד"ה בדליכא

(SUMMARY: Tosfos asks a contradiction between our Sugya and the Gemara in Sotah.)

תימה דהכא משמע דטעמא דהעיר הקרובה מביאה עגלה ערופה משום דמתוך הקורבא מוכח שמשם בא ההורג

(a)

Question: Here it connotes that the reason that the closest city brings Eglah Arufah is because from the closeness, it is Muchach that the murderer came from there;

ובסוטה (דף מה:) תניא מנין שאם נמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין שמניחין אותה שאין בה בית דין והולכין לעיר אחרת שיש בה בית דין

1.

In Sotah (45b), a Beraisa says "what is the source that if he is found near a city without a Beis Din, that we abandon the city without a Beis Din, and go to another city with a Beis Din?

ואמאי והלא מתוך הקורבא נראה שמאותה שאין בה בית דין היה.

2.

What is the reason? From the closeness, it is Muchach that [the murderer] was from the city without a Beis Din (since it is closest)!

i.

Note: Gidulei Shmuel says that we do not follow closeness if this will result in Bitul of the Mitzvah.

19)

TOSFOS DH b'Yosheves Bein ha'Harim

תוספות ד"ה ביושבת בין ההרים

(SUMMARY: Tosfos justifies the need for a verse to exempt Yerushalayim from Eglah Arufah.)

ואם תאמר ואמאי איצטריך קרא בסוף פרק מרובה (ב"ק דף פב:) דאין ירושלים מביאה עגלה ערופה

(a)

Question: Why do we need a verse in Bava Kama (82b) to teach that Yerushalayim does not bring Eglah Arufah?

ואף על גב דכתיב (תהלים קכה) ירושלים הרים סביב לה

1.

Implied question: It says "Yerushalayim Harim Saviv Lah"! (If not for the verse, we would say that Yerushalayim brings Eglah Arufah when a Mes is found between Yerushalayim and the mountains.)

מ"מ כל ישראל היו באין לרגל וגם בשאר ימות השנה להביא נדרים ונדבות וגם אומות העולם היו באין שם בסחורה שקרויה רוכלת עמים

2.

Answer: In any case, all of Yisrael used to go there during the festival, and also the rest of the year, to bring Nedarim and Nedavos, and also Nochrim used to go come to there for business. It was called "peddler of the nations." (Therefore, we would not assume that the murderer was from Yerushalayim.)

וי"ל שהיו מקומות שלא היו רגילים לבא רק בני ירושלים

(b)

Answer #1: There were places where only people (residents) of Yerushalayim used to go.

אי נמי בימי חזקיה שכל ישראל היו שם ולא היו באין לסחורה.

(c)

Answer #2: [The verse is needed] for the days of Chizkiyah (when Sancheriv conquered the rest of Eretz Yisrael, and all of Bnei Yisrael were there, and [Nochrim] did not come for business.

20)

TOSFOS DH Nipul ha'Nimtza b'Soch Chamishim Amah v'Chulei

תוספות ד"ה ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask a contradiction to another Mishnah.)

ואמתניתא דתשע חנויות לא מצי למיפרך

(a)

Implied question: He could have asked also against the Beraisa of nine stores!

דהכא הוי קורבא דמוכח דהוי משובך זה דהוי תוך חמשים והנך דנפישי הוי חוץ לנ'

(b)

Answer: He could not, for here it is closeness that is Muchach that it is from this dovecote, for it is within 50 Amos, and those that are bigger are outside of 50 Amos;

ולעיל אמרינן דכרסייהו בחמשים אמה מליין.

1.

Above (23a), we said that they fill their stomachs in 50 Amos.

i.

Note: Perhaps Tosfos means that therefore, there is no reason for it to go more than 50 Amos from its home.

21)

TOSFOS DH bid'Leika

תוספות ד"ה בדליכא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not suggest following the majority of the world.)

לא מצי למיפרך דניזל בתר רובא דעלמא

(a)

Implied question: Why don't we ask that we should follow the majority of the world?

דמיירי דליכא שום שובך תוך שלשים ריס ואמר לעיל דלא שייטי אלא שלשים ריס ותו לא.

(b)

Answer: We discuss when there is no others dovecote within 30 Ris, and we said above that they fly only 30 Ris, and no further.

22)

TOSFOS DH v'Iy d'Leika Acharini Vadai meha'Hu Nafal

תוספות ד"ה ואי דליכא אחריני ודאי מההוא נפל

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only if there is none with more.)

דבשלמא אי איכא דנפיש מיניה אתי שפיר דהוי של מוצאו כגון דהוי ההוא דנפיש של הפקר או של כותים

(a)

Explanation: Granted, if there is one with more, we understand why it belongs to the finder, e.g. the bigger one is Hefker or of Nochrim;

אבל השתא דליכא ודאי מההוא נפל

1.

However, now that there is none [with more], surely it fell from that one.

ולא מצי לשנויי כגון דליכא דנפיש אלא שוין

(b)

Implied question: Why can't we answer that there is none with more, rather, they are equal?

דמכל מקום אמאי הוי של מוצאו כיון שקרוב לזה

(c)

Answer: In any case, why would it belong to the finder, since it is closer to this one (that a Yisrael owns)?

דהכי משמע דחוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו אף על פי שקרוב לזה מזה

1.

It connotes that outside of 50 Amos it belongs to the finder, even if it is closer to this one (that a Yisrael owns) than to this one (that is Hefker, or of a Nochri).

דהא תנן מצאו בין שני שובכין קרוב לזה שלו דכשהן שוין אזלינן בתר קרוב.

2.

Source: The Mishnah says "if it was found between two dovecotes, if it is closer to this, it is from it." I.e. when they are equal, we follow what is closer!

23)

TOSFOS DH Vadai meha'Hu Nafal

תוספות ד"ה ודאי מההוא נפל

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not attribute it to travelers.)

ואם תאמר ודלמא מעוברי דרכים נפל כדאמרינן לקמן גבי זיקי דחמרא דאישתכחן בי קופאי

(a)

Question: Perhaps it fell from travelers, like we say below (24b) regarding jugs of wine found among vines!

וי"ל דהיכא דודאי נפל ולא ידעינן ממי תלינן בעוברי דרכים

(b)

Answer: When they surely fell, and we do not know from whom, we attribute them to travelers;

אבל הכא דמצי למימר דמשובך בא לית לן למיתלי ולאחזוקי בנפילה דבני אדם נזהרין שלא יפלו מהם היונים.

1.

However, here we can say that they came from a dovecote. We should not attribute and establish them that they fell [from people], since people are careful that doves not fall from them.

24)

TOSFOS DH v'Al Da Afkuhu l'R. Yirmeyah mi'Bei Midrasha

תוספות ד"ה ועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא

(SUMMARY: Tosfos explains why he was expelled.)

אין לפרש משום דבעי מילתא דלא שכיחא כלל דהיכי איתרמי דרגלו אחת תוך חמשים ורגלו אחת חוץ לחמשים בצמצום

(a)

Suggestion: [They expelled him] for asking a matter that is not common at all. How will it occur that one leg is within 50 Amos, and one is outside, precisely?

דהא אשכחנא דמתניתין נמי בכהאי גוונא איירי דקתני מחצה על מחצה יחלוקו

(b)

Rejection: We find that also the Mishnah discusses matters that are not common, e.g. if it is in the middle, they divide!

ונראה לרבינו תם דמשום הכי אפקוהו משום דמדדה אינו מדדה כלל יותר מחמשים אמה אפילו רגלו אחת דכל מדות חכמים כן הוא.

(c)

Answer (R. Tam): They expelled him because a chick that walks does not walk at all more than 50 Amos, even one foot. All Midos of Chachamim are like this. (R. Yirmeyah knew this. He should have accepted that if one foot is outside 50, surely it is not from the nest.)

25)

TOSFOS DH Matz'u Bein Shenei Shovchin

תוספות ד"ה מצאו בין שני שובכין

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask about the Beraisa of nine stores.)

ואף על גב דחד מינייהו נפיש

(a)

Explanation: This is even if one of them has more.

אומר ר"י דהך פירכא הוי מצי למיפרך אמתניתא דתשע חנויות דהאי קורבא דלא מוכח הוא

(b)

Implied question (Ri): [The Makshan] could have asked this question against the Beraisa of nine stores, for this closeness (regarding the found bird) is not Muchach;

דאי הוי תוך חמשים לזה הוי נמי תוך חמשים לזה ואי הוי חוץ חמשים לזה הוי נמי חוץ חמשים לזה אפילו הכי אזלינן בתר קורבא

1.

If it is within 50 of this one, it is also within 50 of this one. If it is outside 50 of this one, it is also outside 50 of this one. Even so, we follow the closer one!

ומיהו מצינן למימר דעיקר לא פריך אלא משום דבעי למיפרך וניזל בתר רובא דעלמא

(c)

Answer: However, we can say that he asked only because he wanted to ask that we should follow the majority of the world.

אבל קשיא לרשב"א דהיכי מצי למימר אף על גב דחד מינייהו נפיש הא קתני מחצה על מחצה שניהם יחלוקו ואי חד מינייהו נפיש ניזל בתר רובא

(d)

Question (Rashba): How could [the Makshan] say that [the Mishnah is] even when one of them has more? It says when it is in the middle, they divide. If one of them has more, we should follow the majority!

ואומר ר"י דהוי מצי למימר וליטעמיך.

(e)

Answer (Ri): We could have said "also according to you (the Makshan, this is difficult)."

26)

TOSFOS DH v'Leizil Basar Ruba d'Alma

תוספות ד"ה וליזיל בתר רובא דעלמא

(SUMMARY: Tosfos discusses other possible answers.)

הוי מצי לשנויי דאין כי אם שני שובכין תוך ל' ריס

(a)

Implied question: We could have answered that there are only two dovecotes within 30 Ris!

אלא בעי לשנויי דומיא דרישא דיש שובכין הרבה

(b)

Answer: We wanted to answer like the Reisha, in which there are many dovecotes.

אף על גב דהשתא דמוקי לה בשביל של כרמים לא הוי דומיא דרישא דהא רישא לא מיירי בשביל של כרמים

(c)

Implied question: Now that we establish it to discuss a path in a vineyard it is unlike the Reisha, for the Reisha does not discuss a path in a vineyard!

בהא לא קפיד במאי דלא הוי דומיא דרישא כיון שאין מזכיר במשנתינו שביל של כרמים בשום מקום

(d)

Answer: Regarding this, he is not particular that it be like the Reisha, since our Mishnah does not mention a path in a vineyard anywhere;

ועוד הוה מצי לשנויי קרוב לזה שלו תוך חמשים אמה ובמדדה.

(e)

Observation: Also, we could have answered that "when it is closer to this one, it is his" is within 50 Amos, regarding a chick that walks.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF