בבא בתרא דף ט"ז ע"ב א

איזה סוגי מחלות היו עד זמן יעקב, ואיזה עד זמן אלישע? [תד"ה שכל]

עד זמן אלישע עד זמן יעקב
חולי שלא היו מתרפאים ממנו רק חולי ממכה תוס'
חולי שלא היו מתרפאים ממנו כל חולי אבל לא חולי של מיתה ר"ת ור"י

האם אפשר לנחם אבל בביצים?

לנחם בביצים
אפשר לטעם אבל אין לו פה
אי אפשר לטעם אבילות מתגלגלת בעולם
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------