1)

MOUTAINS AND HILLS IN ERETZ YISRAEL (Yerushalmi Halachah 5 Daf 21b)

אמר רבי עקיבה וכו'. אנן תנינן אובין אית תני אוביל לפניך מאן דמר אובין נבון ומאן דמר אוביל גייבל.

(a)

In the Mishnah (above daf 45-1(d)), R. Akiva said that I will explain {OVIL} the pasuk to you... Some have the text 'Ovin' and some have the text 'Ovil'. Both texts are valid, as "Ovin" comes from the word 'Havanah', meaning understanding; "Ovil" comes from "Hava'ah", meaning to bring/present (before you).

תני רבי בורקי קומי ר' מנא מלמד שלא הניחו הכנענים לא הר ולא גבעה שלא עבדו עליו.

(b)

R. Borki to R. Mana: From R. Akiva's wording ('wherever you find a tall mountain, an elevated hill or flourishing tree, you should know that you will find there an idol') we learn that there was not one mountain or hill that the Canaanites did not worship.

ולא כן סברנן מימר דבר שיש בו רוח חיים אף על פי שאינו אסור להדיוט אסור לגבוה בית הבחירה איכן נבנה

(c)

Question: Just as we say that although a living creature cannot become prohibited to an ordinary person, but it is nevertheless prohibited for Temple use; so too something attached cannot become prohibited as an idol, but it should not be used for Temple use. If so, since the nations certainly worshipped the Mount Moriah, how could the Temple later be built there?

ע"פ נביא ויעל דוד כדבר גד אשר דיבר ביד ה.

(d)

Answer: Despite the rule, it was known through prophecy that it had never been worshipped, as the pasuk states (Divrei Hayamim I 21:19), "And David went up according to the word of Gad that he spoke in the name of Hash-m".

2)

THE IMPURITY OF AN IDOL (Yerushalmi Halachah 6 Daf 21b)

משנה מי שהיה ביתו סמוך לבית עבודה זרה ונפל אסור לבנותו כיצד יעשה כונס לתוך שלו ובונה

(a)

(Mishnah): If a person's house was adjacent to a temple of idolatry and the (shared) wall fell down, he may not rebuild it. What should he do? He should withdraw (four amos) into his own property and built it there.

היה שלו ושל ע"ז ידון מחצה למחצה אבניו ועציו ועפרו מטמאין כשרץ שנאמר שקץ תשקצנו וגו'

(b)

If the wall belonged to him and to the idolatrous temple, it is judged as half and half. Its stones, wood and earth cause impurity like a Sheretz (creeping thing), as the pasuk states (Devarim 7:26), "SHAKETZ TESHAKTZENU - you shall detest it most severely".

רבי עקיבה אומר כנדה שנאמר תזרם כמו דוה צא תאמר לו מה הנידה מטמא במשא אף עבודה זרה מטמא במשא:

(c)

(R. Akiva): An idol causes impurity like a Nidah (menstrual woman), as the pasuk states (Yishaya 30:22), "Scatter them {idols} far like a Nidah.'Go out,' say to it". Just as a Nidah causes impurity to one who carries her, so too an idol causes impurity to one who carries it (even if he did not touch it).

גמרא כתיב תועבה בנידה וכתיב תועבה בשרצים וכתיב תועבה בע"ז בנידה כי כל אשר יעשה מכל התועבות בשרצים לא תאכל כל תועבה בע"ז ולא תביא תועבה אל ביתך אבל איני יודע לאי זו דבר הוקשה

(d)

(Gemara): The pasuk uses the word 'To'evah' - 'an abomination' about Nidah, about Sheratzim (creeping things) and idol worship. About an Nidah, the pasuk states (Vayikra 18:29), "For one who will do from any of these abominations"; about Sheratzim, the pasuk states (Devarim 14:3), "You shall not eat any abomination"; and about idolatry it states (Devarim 7:26), "You shall not bring an abomination into your house". However, I do not know why these things are comparable...?

רבי עקיבה אמר לתועבה דנידה הוקשה מה הנידה מטמא במשא אף ע"ז מטמא במשא. או מה הנידה מטמא על גב אבן מסמא אף ע"ז מטמא באבן מסמא

(e)

(R. Akiva): To compare to the impurity of carrying a Nidah and say even one who carries an idol becomes Tamei. Alternatively, it teaches that just as a Nidah causes impurity through an Even Mesameh, so too an idol causes it. (Even Mesameh means that if a large stone is placed on top of pegs and there are vessels in the airspace under the stone, if a Nidah, a Zav or a Zavah sit on the stone, the vessels become Tamei.)

רבי זריקא בשם רבי חנינה ואית אמר לה בשם רב חסדא מודה רבי עקיבה לחכמים שאין ע"ז מטמא באבן מסמא.

(f)

(R. Zerika citing R. Chaninah/Rav Chisda): R. Akiva agrees to Chachamim that idols do not transmit impurity through an Even Mesameh.

ורבנן אמרו לתועבה שבשרצים הוקשה מה השרץ מטמא בהיסט אף ע"ז מטמא בהיסט

(g)

(Rabbanan): It is compared to Sheratzim - just as a Sheretz transfers impurity through touching (literally Heset - pushing; the Gemara refers to it as Heset, because pushing usually involves touching), so too an idol.

או מה השרץ מטמא בכעדשה יכול אף ע"ז תטמא בכעדשה

(h)

Question: A Sheretz transfers impurity when it is the size of a lentil seed. Do I say the same for an idol?

רבי זעירא רבי יצחק בר נחמן רבי לעזר ר' אבהו בשם רבי יוחנן ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה המת מטמא בכזית אף עבודה זרה תטמא בכזית

(i)

Answer (R. Zeira/ R. Yitzchak bar Nachman/ R. Elazar/ R. Abahu citing R. Yochanan): The pasuk states (Tehillim 106:28), "They became attached to Baal Pe'or and ate sacrifices of the dead." Just as an olive's amount of a corpse transfers impurity, so too an idol of that size.

או מה המת מטמא [דף כב עמוד א] משיכניס ראשי אצבעותיו יכול אף ע"ז משיכניס ראשי אצבעותיו

1.

Or alternatively, just as a corpse brings tumah as soon as the tops of the fingers of a tahor person enter (the same Ohel as the corpse), so too for the idol...?

נתיצה נתיצה גמר מבית המנוגע מה בית המנוגע משיכניס ראשו ורובו אף ע"ז משיכניס ראשו ורובו.

2.

Answer: There is a Gezeirah Shavah using the word 'Netitzah' - 'tearing down', to learn idolatry from the case of a house with Tzora'as. About idolatry it says (Devarim 12:3), "And you shall tear down their altars" and about a plagued house it says (Vayikra 14:45), "He shall tear down the house". Just as in a plagued house, a person is tamei as soon as he puts in his head and most of his body, so too when entering a place of an idol.

אמר ר' חנינה זאת אומרת שאין טומאת עבודה זרה מחוורת דלא כן מקישה לקלים ואינו מקיש לחומרין

(j)

(R. Chaninah): This means that the tumah of idols is Rabbinic, not from the Torah, as if it is from the Torah, why do the Rabbis deduce leniencies in idols (from the case of a corpse, only if the size of an olive; from Sheretz that it only transfers tumah through touching); learn a stringency (from the case of a corpse, that an idol causes tumah through carrying it and learn from Sheretz, that the size for tumah is a lentil seed)?

א"ר מנא מחוורת היא ולמה הוא מקישה למת ולשרץ ללמד ממנה לקלים שבה.

(k)

Rebuttal (R. Mana): The tumah of idols is from the Torah, so why did the Torah compare idols to a corpse and to a Sheretz? To transfer their leniencies to the case of idols.

הדא דאת אמר בע"ז שבורה אבל בע"ז שלימה כל שהוא

(l)

This is true for a broken idol, but any size of a complete idol transfers impurity.

דמר רבי יוסי בי רבי בון רב חמא בר גוריון בשם רב בעל ראש גוייה הוה וכאפון הוה ומה טעם וישימו להם בעל ברית לאלהים.

(m)

(R. Yosi bei R. Bun/ R. Chama bar Gurion citing Rav): The idol of Ba'al is in the shape of the male organ and is the size of a bean (which is less than an olive size). What is the source for this? The pasuk states (Shoftim 8:33), "And they put for them a Ba'al Bris as a god".

מה טעמא דרבי עקיבה

(n)

Question: What is R. Akiva's source (that an idol is compared to a Nidah)?

תעב תתעבנו כנדה

1.

Answer: The pasuk states (Devarim 7:26), "You shall despise it most severely" like (the tumah of) a Nidah".

מה טעמא דרבנן

(o)

Question: What are the Rabbanan's source?

שקץ תשקצנו כשרץ

1.

Answer: The pasuk states (ibid), "You shall detest it most severely" like a Sheretz.

מה מקיימין רבנן טעמא דרבי עקיבה

(p)

Question: How do Rabbanan use the source of R. Akiva?

תעב תתעבנו צאהו ונבליהו.

1.

Answer: "You shall despise it most severely" like excrement and degrade it with you mouth.

[מה מקיים ר' עקיבה טעמון דרבנן

(q)

Question: What does R. Akiva learn from the source of the Rabbanan? (Note: This entry and the next one follow the text of the Yerushalmi Shabbos, as cited by the Pnei Moshe.)

שקץ תשקצנו שקציהו נבליהו]

1.

Answer: "You shall detest it most severely" like excrement and degrade it with your mouth.

מה הן לרבנין נבליהו

(r)

Question: How do Rabbanan learn from "you shall despise it most severely" that you must degrade it with your mouth (rather than just in your heart)?

רבי שמואל רבי אבהו בשם רבי לעזר צא תאמר לו את שקורין אותו פני אלוה קורין פני כלב עין כוס קורין אותה עין קוץ גדייה קורין אותו גלייא.

(s)

Answer (R. Shmuel/ R. Abahu citing R. Elazar): There is a pasuk that teaches that you must give it a degrading nickname (Yishayah 30:22), "'Go out,' say to it" - one that is called Pnei elo'ah should referred to as Pnei Kelev (the dog's face); Ain Kos should be referred to as Ain Kotz (eye of thorn); Gedayah should be referred to as Galaya (exile).

רבי תנחומא (בעי) [בשם] רב הונא כתיב העי אשר עם בית און מקדם לבית אל

(t)

(R. Tanchuma citing Rav Huna): The pasuk states (Yehoshua 7:3), " to Ai, which is beside Beis-Aven, on the east side [MIKEDEM] of Beis-el". Why mention both towns when one would suffice?

מקדם קורין אותו בית אל ועכשיו קורין אותו בית און.

(u)

Answer: Originally [MIKEDEM] they called it Beis-el and now (after Yeravam had put idols there) they called it Beis-Aven.

תני בשם רבי לעזר לא רצה לקרות (עומדה)[עמירה] קורין אותו עמידה וצווחין לדהון של מיטי רגלים עמידה.

(v)

Beraisa (in R. Elazar's name): They did not want to call a certain idol 'Amirah' (meaning, serving it), so they called it Amidah, as people call a bedpan an Amidah.

מה (מקיימין רבנין)[מקיים ר' עקיבה] צא תאמר לו

(w)

Question: What does R. Akiva learn from the pasuk (cited above, Yishayah 30:22), "'Go out,' say to it"?

רבי יוסי בי ר' אבון רב הונא בשם רב יוסף (מנין)[מיכן] שאין אומר לאדם צא עד שיכנס ראשו ורובו.

(x)

Answer (R. Yosi bei R. Avun/ Rav Huna citing Rav Yosef): From here we learn that we do not tell a person to go out (from a room that contains an idol) unless his head and most of his body entered (as entering less than that amount does not cause him tumah).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF