עבודה זרה דף ס"ה ע"א

השוכר את הפועל למלאכה, ואמר לו להעביר חבית יין נסך, האם שכרו מותר?

כשאמר לו קודם שגמר עבודתו כשאמר לו כשגמר עבודתו (לעיתותי ערב)
שכרו למאה חביות במאה שכרו אסור [1] שכרו מותר [2]
שכרו לחבית חבית בפרוטה שכרו מותר [3] שכרו מותר

כמה מזונות יכולים החמר והשוכר להניח על החמור באופנים דלהלן, בלי לעכב זה על זה?

כשלא שכיח למזבן כששכיח מיום ליום כששכיח למזבן כל שעה
החמר מזונות של כל הדרך מזונות ליום אחד מזונות ליום אחד
השוכר מזונות של כל הדרך מזונות של כל הדרך מזונות ליום אחד

עבודה זרה דף ס"ה ע"ב

האם מותר למוכר היין לשפוך היין לנודות של העכו"ם, ולהעבירם את הנהר?

כשרוצה בקיום הנודות כשלא רוצה בקיום הנודות [4]
כשאינו מעבירם בחינם בנהר בכל עת אסור אסור
כשהנהר שלו ומעבירם בחינם בכל עת [5] אסור מותר

עבודה זרה דף ס"ה ע"ב

מינים דלקמן שנשפך עליהם יין נסך, מה דינם?

בענבים בתנאנים ותמרים [6], וחיטים
שלמים ידיחם ומותרים אסור בנותן טעם [7]
מבוקעים אסור [8] אסור בנותן טעם

כלאים הניכר [9], באופנים דלהלן, מה דינו? [תד"ה הרי].

בבגד רגיל במרדעת חמור
להעלותן עליו אסור מדאורייתא אסור מדרבנן [10]
להציען תחתיו אסור מדרבנן [11] מותר [12]

-------------------------------------------------

[1] עי' בתד"ה טעמא, שהקשו למה לא תירצה הגמ' דמתניתין כרשב"א שאמר ימכר כולו חוץ מדמי יין נסך שבו, וגם כאן כל שכרו מותר חוץ מאותה פרוטה. ובב' תירוצים הראשונים ס"ל לתוס' דאיה"נ לרשב"ג מותר, רק שהעדיף להעמיד כרבנן, או באופן שכל שכרו מותר. ובתי' השלישי כתבו, שבשכר שדרך לקחת מהעכו"ם גם רשב"ג מודה לאיסור.

[2] דכבר נתחייב לו כל שכרו קודם העברת החבית, ועי' בתד"ה הא.

[3] דיש בכל שכרו רק פרטה אחת אסורה, ואת אותה פרוטה יזרוק או לא יקחנה מהגוי.

[4] כגון שהתנה עמהם שגם אם יקרעו נודותיהם לא יתן להם חזרה החביות. או שיש להם עוד כלי לתת את היין אם יקרע הנוד.

[5] דבאופן זה אין הוא טורח בעבורם להעביר להם את הנהר, דתמיד הם עובדים בו בחינם, או ע"י שכבר הקדים לומר לספן כן מעיקרא, או שנותן להם סימנים למסור לו.

[6] תאנים ותמרים הם כמו ענבים מבוקעות, אמנם דוקא בלחים, אבל ביבשים הוי נותן טעם לפגם ומותר - וכמעשה בייתוס וכו'.

[7] דשונה חיטים מענבים, היות שיש להם סדק טבעי, ודרכו נבלע היין.

[8] ועי' לקמן בדף ס"ו ע"א, אם דוקא בנותן טעם.

[9] אולם אם אינו ניכר, אפי' במרדעת לחמור אסור, דשמא יטעה ויקח ממנו תלאי לבגדו.

[10] ואינו אסור מן התורה כיון שהוא קשה ולא מחמם, אולם מדרבנן אסור אפי' להוציא עליה את הזבל.

[11] מדאורייתא מותר, דכתיב לא יעלה עליך, אבל אתה מותר להציעו תחתיך, ורבנן גזרו אפי' בעשר מצעות - שמא תכרך נימא על בשרו.

[12] ובכו"א צריך להזהר שלא יגע בבשרו.

עוד חומר לימוד על הדף