עבודה זרה דף ס' ע"א

חבית שנקבה מצידיה, וקפץ עכו"ם וסתמה באצבעו, האם היין נאסר [1]?

היין שבעובי הנקב היין שמעל הנקב היין שתחת הנקב
אליבא דר' יהודה [2] נאסר לל"ק דרב פפא: אינו נאסר
לל"ב דרב פפא: נאסר [3]
אינו נאסר
אליבא דרבנן נאסר נאסר נאסר

ישראל שמוזג יין מחבית לתוך כובא שאוחזה גוי ומצדדה, מה הדין?

בכובא מלאה בכובא חסרה
לל"ק ברש"י אסור דילמא נגע מותר
ללישנא אחרינא ברש"י אסור דילמא נגע אסור כיון דמקרקש

גוי שהיה נושא זיקא או כובא של יין, וישראל הולך אחריו לראות שלא נגע, מה הדן?

במלא בחסר
בזיקא מותר דלא מקרקש לרב פפא: אסור דמקרקש
לרב אשי: מותר דאינו ניסוך
בכובא אסור דילמא נגע מותר דלא נגע

גת הנדרכת בקורה, שדרכה גוי באופנים דלהלן, האם נאסר היין?

בכוחו - כשעלה להכביד הקורה בכח כוחו - שגלגל הגלגל
ללישנא קמא אסור לרב פפי: מותר
לרב שימי בר אשי: אסור
לאיכא דאמרי לרב פפי: מותר
לרב שימי בר אשי: אסור
מותר

עבודה זרה דף ס' ע"ב

חבית שפקקה באופנים הנ"ל ובא עכו"ם וחבקה, מה דינה?

לענין שתיה לענין למכור לעכו"ם
פקעה לאורכה אסור מותר
פקעה לרוחבה מותר מותר

חבית מלאה יין שנתהוו בה סדקים מלמעלה למטה (לארכה) האם מותר לעכו"ם
לתקנה? [תד"ה מעשה].

להדק המגופות בלי לתחוב בהם נעורת לתחוב נעורת בסדקים לסותמם
לרשב"ם מותר [4] אסור [5]
לר"י [6] מותר מותר

עכו"ם שזרק חפץ לתך יין באופנים דלהלן, מה דינו? [תד"ה התם].

זרק סתם זרק מיניה ומיניה
כשזרק בחמתו מותר לרש"י ורשב"ם: אסור בשתיה ומותר בהנאה
לתוס': מותר
כשזרק שלא בחמתו מותר [7] לרש"י ורשב"ם: אסור גם בהנאה
לתוס': אסור בשתיה ומותר בהנאה

-------------------------------------------------

[1] שיטת רש"י כל הנדון הוא לענין לאסור בשתיה אבל בהנאה מותר. ותד"ה אמר חולק וס"ל שהנדון לענין הנאה, אבל לענין שתיה לכו"ע אסור משום יין נסך המעורב בו.

[2] ונחלקו ר' יהודה ורבנן גבי חבית תרומה שנגע בה טבול יום מצידיה האם טהור היין שלא כנגד הנקב, דלר' יהודה טהור ולרבנן טמא הכל. ולכך אמר רב יימר שכל דברי רב פפא הם רק אליבא דר' יהודה אבל לרבנן הכל אסור.

[3] ועי' בתד"ה אמר שפירשו דאף שלר' יהודה אסור רק בעובי של הנקב וכל"ק ולא יותר, מ"מ משום חומרא של יין נסך ס"ל ללישנא השניה להחמיר יותר.

[4] דדוקא כאן שפקעה החבית ורוצים שני חלקי החבית להפרד וע"י חיבוקו תופס את כל היין - אסור בשתיה, אבל כשלא נפקע ורק מהדקם - מותר.

[5] ס"ל לרשב"ם דכיון שנותן העכו"ם מטלית או נעורת ודוחקה לתוך סדקי החבית הרי הוא נוגע ביין ואסור.

[6] ורבינו שמואל מחלק בין נוטף מעט להרבה, שאז חשוב נוגע ביין, ואם נוגע רק ע"י סכין ולא ביד התיר גם בהרבה. וסיימו תוס' שטוב שאת תחילת התיקון יעשה ישראל.

[7] מרש"י ורשב"ם משמע שאם זרקו ממקום קרוב יש לדמות למזיגה ולאוסרו בשתיה.

עוד חומר לימוד על הדף