עבודה זרה דף נ' ע"א

אבנים שאין ידוע אם נשרו מהמרקוליס [1] האם אסורות לפירש"י למסקנא?

בתוך ד' אמות [2] ואין גובה מפסיק יש גובה מפסיק, או מחוץ לד' אמות
לר' ישמעאל אסור אפי' אחת שתים מותרות שלוש אסורות [3]
לחכמים אסור אפי' אחת מותרות אפי' שלוש

אבנים שאין ידוע אם נשרו מהמרקוליס בתוך ד' אמות [4], האם אסורות
לפירוש תוס'? [תד"ה במקורבות]

נראות עמו [5] אין נראות ואין גובה אין נראות ויש גובה
לר' ישמעאל אסור אפי' אחת אחת מותר שתים אסור [6] שתים מותרות שלוש אסורות [7]
לחכמים [8] אסור אפי' אחת מותרות אפי' שלוש מותרות אפי' שלוש

עבודה זרה דף נ' ע"א

האם יש ביטול לתקרובת עבודת כוכבים?

בתקרובת כעין פנים בתקרובן שאינה כעין פנים (אבני מרקוליס)
למאן דפריש וכו' אין ביטול אין ביטול
למאן דלא פריש וכו' אין ביטול יש ביטול

עבודה זרה דף נ' ע"ב

האם המלאכות דלהלן מותרות בשביעית או בחול המועד?

להתליע ולזהם לגזם לסוך שמן לגזום
בשביעית לאוקומי אילנא: מותר
לאברויי אילנא: אסור
אסור מותר
בחול המועד אסור [9] אסור מותר

האם באופנים דלהלן יש להתיר להתליע ולזהם במועד? [תד"ה ואין].

בדבר שאינו אבד בדבר האבד
לתי' א' בתוס' אין להתיר יש להתיר
לתי' ב' בתוס' אין להתיר אין להתיר [10]

לרב יהודה אמר רב, עבד ע"ז במקל באופנים דלהלן האם חייב?

כשאין דרך לעובדה במקל כלל הדרך לעובדה בקשקוש במקל הדרך לזרוק לפניה מקל
זרק בפניה מקל פטור פטור חייב
שבר בפניה מקל פטור [11] חייב [12] חייב

-------------------------------------------------

[1] אמנם הידועים לכו"ע אסורים בכל אופן.

[2] כן פירש"י למסקנא, ר"ל דבתחילה סברה הגמ' שהחילוק היא בין תוך אמה או חצי אמה שאסורות לכו"ע לבין תוך ד' אמות שבזה נחלקו ר' ישמעאל ורבנן. ולבסוף סברה שחילוק זה הוא רק כשיש גובה ביניהם, אבל כשאין גובה, כל תוך ד' אמות אסור אפי' באבן אחת - כן פירשו בתד"ה מקורבות לדעת רש"י.

[3] ס"ל שאפי' שלא נפלו ממנו, מ"מ אם הם שלוש אבנים אסורות דדרכן לעשות מרקוליס בצד מרקוליס, וכשעושים אותו בצד מרקוליס אחר אינה מקפידים לתת אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהם, אלא אפי' בשלוש זה ליד זה הם מרקוליס, ורבנן לא חוששים לזה.

[4] אולם מחוץ לד' אמות לא חשוב בצד מרקוליס כלל וגם לר' ישמעאל אין איסור, עד שיהיה מרקוליס ממש של אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהם, אבל ג' זה בצד זה לא.

[5] לכו"ע אסור אפי' באבן אחת, דיש לומר שנפלה מהמרקוליס.

[6] והטעם דכיון שהם תוך ד' אמות ס"ל לר' ישמעאל שאז הם עושים מרקוליס קטן אפי' משתי אבנים. אולם אחת מותר, דאין עושים מרקוליס מאבן אחת. ולאסור משום שמא נפלה מהמרקוליס, זה אין לחוש, כיון שאין נראית עמו.

[7] ס"ל לר' ישמעאל דכיון שיש גובה ביניהם אין עושים מרקוליס קטן של שתים, אבל של שלוש עושים ולכן אסור.

[8] סברת חכמים שאין לחוש למרקוליס בצד מרקוליס, עד שנראה אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהם, ולכך בכל אופן שאין נראות עמו מותרות, ובנראות אסור אפי' אחת בכל אופן שיש לומר שנפלה מהמרקוליס.

[9] דאפי' לאוקומי אילנא אסור, ומשום דבחול המועד אסור אפי' טירחא. והקשה רבה בר ירמיה, דלמה לסוך שמן לגזום מותר, הרי גם זה הוא טירחא ויש לאסור אפי' באוקומי אילנא - ולית נגר ובר נגר דיפרקיניה.

[10] ומשום דהוי טירחא יתירא.

[11] דכיון שעבודה זו לא שייכת בפנים, וגם אין עובדים לע"ז זו במקל כלל, לכך פטור.

[12] דכיון שעובדים אותה מיהא במקל, הגם שלא עובדים ע"י שבירתו, מ"מ יש לחשוב בע"ז כזו את השבירה של המקל דומיא דשחיטת בהמה ששובר מפרקתה.

עוד חומר לימוד על הדף