עבודה זרה דף כ' ע"א

על מי נאמרו הפסוקים דלהלן? [תד"ה דאמר].

לא תחנם (חנם חן חנייה) לא תחיה, כי יסיר, לא תתחתן, לא תכרות ברית
בשבעה אומות נאמר נאמרו
בשאר האומות נאמר [1] לא נאמרו [2]

ישראל שיש לו נבלה מה יעשה עמה?

לגר תושב לעכו"ם
לתת אותה מותר לר' יהודה: אסור
לר' מאיר: מותר
למכור אותה לר' יהודה: אסור [3]
לר' מאיר: מותר
מותר

ע"ז דף כ' ע"ב

באיזה בהמות נחלקו ר' יהודה ור' מאיר אם מוכרים להם חי או רק שחוט? [תד"ה בהמה].

פרה שאר בהמות עגלים וסייחים
לרשב"ם לכו"ע מוכרים חי מחלוקת מחלוקת
לרש"י לכו"ע מוכרים חי לכו"ע מוכרים חי [4] מחלוקת

-------------------------------------------------

[1] כתבו התוס', שפסוק לא תחנם שונה משאר הפסוקים, דבו אין טעם לחלק בין ז' עממים לשאר אומות, ונאמר על כולם.

[2] בפסוקים אלו יש לחלק ולומר שלא נאמרו אלא בז' אומות, דודאי שלא תחיה אינו נאמר בשאר אומות דהא עליהם נאמר והיו לך למס, וכן בשאר הפסוקים עי' בתוס'.

[3] ס"ל לר' יהודה דדברים ככתבן - לגר בנתינה ולגוי במכירה, ולא להיפך. ועי' רש"י פסחים דף כ"א ע"ב.

[4] דס"ל דדוקא בעגלים וסייחים שאינם מיועדים לשחיטה בזה לא אמרינן אימור לשחיטה זבנה, ולכך לר' יהודה אם מוכר אותו חי על מנת לשחוט [שמתנה כן בפירוש] מותר, ולר' מאיר דוקא מוכר שחוט. אבל שאר בהמות שפיר אמרינן אימור לשחיטה זבנה, ולכו"ע מותר למכור חי אפי' בלא להתנות עמו בפירוש על מנת לשחוט.

עוד חומר לימוד על הדף