1) TOSFOS DH Ileima Leme'utei She'ar Nechasim

תוספות ד"ה אילימא למעוטי שאר נכסים

(SUMMARY: Tosfos discusses regarding what we exclude other property.)

בפ' האשה שנפלו (כתובות דף פא.) גבי הרוצה למכור בנכסי אחיו פ"ה דהא דתנן בהניזקין (גיטין דף נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל

(a) Explanation: In Kesuvos (81), regarding [a Yavam] who wants to sell his brother's property [there is a lien on it for the Yevamah's Kesuvah], Rashi explained that the Mishnah in Gitin (55b) about one who bought from a man, and later bought from his wife, the sale is Batel;

הא אוקמינן בג' שדות

1. We establish this to discuss [one of the] three fields.

והקשה ה"ר שמואל דכ"ש בשאר נכסים איירי כדמשמע הכא

(b) Question (R. Shmuel): All the more so it discusses other property, like it connotes here!

לכך נראה לר"י לפרש מקחו בטל משעת טריפה וג' שדות לאו למעוטי שאר נכסים ואפילו בג' שדות מקחו קיים עד שעת טריפה

(c) Answer (Ri): His sale is Batel from when she collects the property. The three fields do not exclude other property. Even regarding the three fields, his sale stands until they are collected.

ויש ליישב פ"ה דמקחו בטל משמע בטל לאלתר וה"פ למעוטי מאי דלא מציא אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי

(d) Defense (of Rashi): "His sale is Batel" connotes immediately. We ask what this excludes, that [for other property] she cannot say "I did so only to please my husband";

אילימא למעוטי שאר נכסים דלא תטרוף לגמרי כ"ש דהויא לה איבה

1. [We ask] if it excludes other property, that she cannot collect from it at all, [and answer that] all the more so [she can say that she agreed only to please her husband, for had she refused,] she will have enmity!

והא דלא קאמר למעוטי שאר נכסים דאין מקחו בטל לאלתר

(e) Implied question: Why didn't he say that it excludes other property, that the sale is not Batel immediately?

דמשום הא לא הוה צריך למימר לא נצרכה אלא לאותן ג' שדות דפשיטא הוא דאין מקח בטל אלא באותן ג' שדות דהא כל אדם מוכר קרקע המשועבדת

(f) Answer: For this, there was no need to say "this is only for the three fields." Obviously, the sale is Batel only for the three fields, for everyone sells land with a lien [for his wife's Kesuvah]!

אלא ודאי לא איצטריך לאוקומי באותן שלש שדות אלא למעוטי שאר נכסים דלא טרפה כלל

1. Rather, surely we need to establish it to discuss the three fields only to exclude other property. She cannot collect it at all.

אבל קשיא לרשב"א דהיכי מצית למימר דפשיטא ליה דבשאר נכסים אין מקחו בטל לאלתר

(g) Question (Rashba): How can you say that obviously, for other property the sale is not Batel immediately?

הא מקמי דמוקי לה הכא באותן ג' שדות הוה ס"ד דמיירי בשאר נכסים ואף על גב דקתני מקחו בטל.

1. Before we establish it here for the three fields, we thought that we discuss other property, even though it teaches "his sale is Batel"!

2) TOSFOS DH ha'Mocher Avdo Al Menas she'Yeshamshenu Lamed Yom

תוספות ד"ה המוכר עבדו ע"מ שישמשנו ל' יום

(SUMMARY: Tosfos explains why it didn't discuss one who sells his slave for Peros.)

הא דלא נקט המוכר עבדו לפירות כדנקט בהשולח (גיטין דף מז:) המוכר שדהו לפירות

(a) Implied question: Why didn't it discuss one who sells his slave for Peros, like it says in Gitin (47b), one who sells his field for Peros?

משום דאין דרך למכור עבד כענין זה אלא משכיר אותו לעשות מלאכה.

(b) Answer: It is not normal to sell a slave like this. Rather, he rents him to do Melachah.

3) TOSFOS DH Yeshno b'Din Yom Oh Yomayim

תוספות ד"ה ישנו בדין יום או יומים

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to me'Es la'Es.)

אין להקשות השתא בעמידת יום לא יוקם כ"ש ביומים

(a) Implied question: If [the Torah teaches that] we do not kill [one who struck his slave, if the slave] survives a day, all the more so [if he survives] two days!

דרש"י פי' בפרשת ואלה המשפטים איזהו יום שהוא כיומים הוי אומר מעת לעת.

(b) Answer (Rashi on Shemos 21:21): What is a day that is like two days? It is me'Es la'Es (24 hours).

4) TOSFOS DH ka'Savar Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf Dami

תוספות ד"ה קסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי

(SUMMARY: Tosfos discusses how Kinyan Peros affects the laws of slaves.)

דאי משום דדריש תחתיו

(a) Implied question: (Perhaps he does not hold that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf.) Rather, he expounds "Tachtav" (and now, the slave works for the seller)!

ה"נ כתיב כספו ומנא ליה דתחתיו דוקא טפי מכספו אלא משום דסבירא ליה קנין פירות כקנין הגוף דמי

(b) Answer: It says also "Kaspo" (and the slave belongs to the buyer). What would be [R. Meir's] source to say that the Torah is particular about "Tachtav" more than "Kaspo"? Rather, it is because he holds that Kinyan Peros is like Kinyan ha'Guf.

וא"ת א"כ הוה ליה למימר שניהם אינן בדין יום או יומים כדאשכחן בהחובל (ב"ק דף פט: ושם)

(c) Question: If so, he should have said that the law of Yom Oh Yomayim does not apply to either master, like we find in Bava Kama (89b)!

דתני חדא עבדי מלוג יוצאין בשן ועין לאשה אבל לא לאיש

1. Citation (89b - Beraisa #1): If Leah brought a slave into her marriage to be Melug property, if she destroys a tooth or eye (or a limb that will not recover), the slave goes free, but not if her husband destroys a tooth or eye.

ותניא אידך לא לאיש ולא לאשה

2. Citation (cont. - Beraisa #2): He does not go free whether she or her husband destroys a tooth or eye.

ומסיק דכ"ע ליה להו תקנת אושא ובקנין פירות כקנין הגוף דמי קמיפלגי מר סבר כקנין הגוף דמי ומר סבר לאו כקנין הגוף דמי

3. We conclude that both Tana'im disagree with Takanas Usha (if a wife sold her Melug property and died, her husband takes it back from the buyers). They argue about whether Kinyan Peros (her husband has rights to use her property) is like Kinyan ha'Guf. Tana #2 holds that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf, and Tana #1 holds that Kinyan Peros Lav k'Kinyan ha'Guf;

אלמא הא דחשיב קנין פירות כקנין הגוף דמי לא מהני שיצא לאיש אלא לענין שלא יצא לאשה

4. Inference: Considering Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf does not help so that the slave goes free due to the husband, rather, so that he does not go free due to the wife!

ור"י בר ברוך ל"ג ובקנין פירות כקנין הגוף דמי קמיפלגי אלא ה"ג דכ"ע לית להו תקנה ובפלוגתא דהני תנאי כו'

(d) Answer #1 (Ri bar Baruch): The text [there] does not say "they argue about whether Kinyan Peros is like Kinyan ha'Guf", rather, "all disagree with the Takanah. They argue like the following Tana'im";

והא דקתני לאשה אבל לא לאיש כר' יהודה

1. The Beraisa (#1) that says that [he goes free] due to her, but not due to him, is like R. Yehudah;

וההיא דקתני לא לאיש ולא לאשה כר' אלעזר דאמר שניהם אינן בדין יום או יומים ואפילו שניהם יחד אין יכולין לשחרר

2. The Beraisa (#2) that says that [he does not go free,] not due to him and not due to her, is like R. Elazar, who says that neither has the law of Yom Oh Yomayim. Even both of them together cannot free him.

ומשום הכי לית להו תקנת אושא

(e) Support: This is why they disagree with Takanas Usha. (The Gemara previously said that Tana #1 holds that there was no enactment, therefore he is considered to be her slave);

דלר' אלעזר אין מכירתו כלום הלכך לא שייך לר' אלעזר תקנת אושא דתקנו שהבעל מוציא מיד הלקוחות ולדידיה אין כאן מכירה כלל

1. According to R. Elazar, her sale has no effect. Therefore, according to R. Elazar Takanas Usha cannot apply, that they enacted that the husband takes from the buyer. According to him, there is no sale at all!

ויש לתרץ בדוחק גירסת הספרים דהתם סברא הוא שלא יועיל קנין פירות להיות כקנין הגוף אלא לענין שלא יצא בשן ועין לאשה

(f) Answer #2: With difficulty, we can answer for the text in Seforim. There, it is reasonable that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf helps only so that he does not go free due to a tooth or eye that the wife destroyed;

אבל לענין שיצא לאיש לא דלא אלים להפקיע קנין פירותיו את קנין גוף דאשה שיצאו לו לחרות

1. However, that he should go free due to the husband, it does not help, for his Kinyan Peros is not strong enough to uproot her k'Kinyan ha'Guf, through freeing the slave.

אי נמי דלא דמי קנין פירות דבעל שלא (מכאן מעמוד ב) היה לו בגוף כלום מעולם לקנין פירות דמוכר עבדו ע"מ שישמשנו שלשים יום

(g) Answer #3: Kinyan Peros of the husband, who never owned anything in the Guf (permanent rights to the slave), is unlike Kinyan Peros of one who sold his slave on condition that he will [still] serve the seller for 30 days;

50b----------------------------------------50b

שתחלה היה הכל שלו ועדיין לא יצא מתחת ידו שהפירות שלו

1. Initially he owned everything, and he still did not leave him, for the Peros are his.

וכעין זה מחלקין גבי בהמת ארנונא בפ"ק דפסחים (דף ו.)

(h) Support: [Tosfos] distinguishes like this regarding an animal of Arnona [the tithe that the king takes] in Pesachim (6a DH Hasam);

ומה שהיה קשה עליה מבכורות שם מפורש

1. What is difficult from Bechoros is explained there.

וכן צ"ל דאין לומר כלל דלר"מ דסבר הכא קנין פירות כקנין הגוף דמי וסבר שם לאיש אבל לא לאשה

(i) Support: We must say so. We cannot say at all that R. Meir holds that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf, and there he holds [that the slave goes free] due to the man, but not due to the wife...

דהא ביבמות בפרק אלמנה (דף סו. ושם) פליגי במכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטל בכתובתי והוא המגרש אומר דמים אני נותן לך

1. In Yevamos (66a) [Amora'im] argue about one who enters appraised property to her husband. She says "I will take back my Kelim for my Kesuvah", and he, who divorces her, says "I will [keep them, and] give to you money";

ר' אמי אמר הדין עמו רב יהודה אמר הדין עמה

2. Citation (66a): R. Ami says that the law is with him (he has the option). Rav Yehudah says that the law is with her;

ואמרינן תניא כותיה דר' אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה

3. Citation (cont.): A Beraisa supports R. Ami. Slaves of Tzon Barzel go free due to a tooth or eye due to the man, but not due to the wife.

ומאי קושיא לרב יהודה דלמא אף על גב דהדין עמה יוצאין לאיש ולא לאשה דקסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי ואפילו בנכסי מלוג נמי הוי דינא הכי לרבי מאיר

4. Question: What is difficult for Rav Yehudah? Perhaps even though the law is with her, they go free due him, but not due to her, because he holds that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf! R. Meir holds like this even regarding Nichsei Melug!

אלא ודאי לא מהני כלל קנין פירות להיות כקנין הגוף לצאת לאיש כדפרישית.

5. Answer: Rather, surely Kinyan Peros does not help at all to be like Kinyan ha'Guf so that they should go free due him, like I explained.

5) TOSFOS DH Kinyan Peros Lav k'Kinyan ha'Guf Dami v'Chulei

תוספות ד"ה קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Sugya in Gitin.)

קשה דבסוף השולח (גיטין דף מח. ושם) מסיק אפלוגתא דרבי יהודה ור"ש דכ"ע קנין פירות כקנין הגוף דמי

(a) Question: In Gitin (48a) we conclude regarding the argument of R. Yehudah and R. Shimon that all agree that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf!

וי"ל דהתם לא קאמר אלא דמהכא ליכא למילף מינה

(b) Answer: There, it says only that we cannot learn from here (we could say that both agree that Kinyan Peros k'Kinyan ha'Guf).

ובערכין (דף כו:) גרס לעולם אימא לך לרבי שמעון כקנין הגוף ול"ג דכ"ע

1. In Erchin (26b) the text says "I could say that R. Shimon holds that [Kinyan Peros] k'Kinyan ha'Guf. The text does not say "all agree that."

והא דלא מייתי בהשולח הך דהכא

(c) Implied question: Why don't we bring [the Beraisa] here in Gitin (48a)?

משום דניחא ליה לאיתויי תנאי היא דפליגי בשדה דומיא דפלוגתא דרבי יוחנן ור"ל דהתם.

(d) Answer: We prefer to bring that Tana'im argue about a field, similar to the argument of R. Yochanan and Reish Lakish there.

6) TOSFOS DH v'Safek Nefashos Lehakel

תוספות ד"ה וספק נפשות להקל

(SUMMARY: Tosfos discusses why we are lenient about Safek Nefashos.)

פי' בקונטרס משום דכתיב ושפטו העדה והצילו העדה

(a) Explanation #1 (Rashbam): [We are lenient about Safek Nefashos] because it says "v'Shaftu ha'Edah v'Hitzilu ha'Edah."

ואין נראה דבלאו הכי נמי לא קטלי מספיקא דאפילו ממונא לא מפקינן מספיקא.

(b) Rebuttal (and Explanation #2): Even without this [verse], we do not kill due to Safek. Even money we do not take [from a Muchzak] amidst Safek!

7) TOSFOS DH R. Eliezer Omer Sheneihem Einam b'Din Yom Oh Yomayim

תוספות ד"ה רבי אלעזר אומר שניהם אינן בדין יום או יומים

(SUMMARY: Tosfos discusses when Yom Oh Yomayim and a sale apply to a slave of partners.)

הקשה ריב"א דהיכי מדמי אמימר מכירה לדין יום או יומים דא"כ שותפים לא יוכלו למכור לעולם

(a) Question (Riva): How does Ameimar compare the law of a sale to the law of Yom Oh Yomayim? If so, partners can never sell!

דהא אמר בהחובל (ב"ק דף צ. ושם) מאן תנא להא דתנו רבנן מי שחציו עבד וחציו בן חורין וכן עבד של שני שותפין אין יוצאין בראשי אברים כמאן כר' אלעזר

1. Citation (Bava Kama 90a): Who is the Tana of the following Beraisa? One who is half-slave and half-free, or the slave of two partners, does not go free due to outermost limbs. This is like R. Elazar;

וא"כ הכא נמי דעבד של שני שותפין אין יכולים למכרו

2. If so, also here, the slave of two partners, they cannot sell him!

וי"ל דהתם מיירי בשני שותפין שלזה גוף ולזה פירות דומיא דמוכר עבדו ע"מ שישמשנו שלשים יום

(b) Answer: There we discuss two partners, one of whom owns the Guf, and the other owns the Peros, similar to one who sells his slave on condition that he will [still] serve the seller for 30 days;

וחציו עבד וחציו בן חורין כגון שנתן כל דמיו ואינו מעוכב אלא גט שחרור להיות מותר בבת חורין דאין לו בגופו כלום

1. A half-slave, half-free man refers to one who gave all his [redemption] money, and he is lacking only a Get Shichrur (document of freedom) to permit him to marry a free woman. [His master] does not own anything in his body;

אבל אם מקצת גוף של זה ומקצת של זה אז היה יוצא בראשי אברים והיה מפסיד חלקו אם הפיל את שינו או סימא את עינו כמו שיכול למכרו

2. However, if part of his body belongs to this [master], and part belongs to this, he goes out due to outermost limbs. [A master] would lose his share if he knocked out his tooth or blinded his eye, just like he can sell [his share].

והא דקאמר התם לאו א"ר אלעזר כספו המיוחד לו ה"נ עבדו המיוחד לו

(c) Implied question: It says there "didn't R. Elazar say that he must be his exclusive Kaspo (property)? Also here, he must be his exclusive slave!"

לאו מקרא יליף דבלאו קרא יליף לראשי אברים מדין יום או יומים כי היכי דילפינן לענין מכירה

(d) Answer: We do not learn from the verse. Even without a verse, we learn outermost limbs from the law of Yom Oh Yomayim, just like we learn regarding a sale;

אלא גמרא דתלמודא קאמר כלומר בעינן שיהא עבדו המיוחד לו.

1. Rather, the Gemara says so. I.e. we require his exclusive slave.

8) TOSFOS DH b'Man Ileima b'Acher veha'Amar Rav Ein Machazikin v'Chulei

תוספות ד"ה במאן אילימא באחר והאמר רב אין מחזיקין כו'

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

תימה לרשב"א דמאי קשיא נימא לעולם באחר והא דקאמר צריכה (הגהה בגליון) למחות כשכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם שאין לבעל פירות

(a) Question (Rashba): What is difficult? We should say that really, [she must protest against] another man. This that we said that she must protest is when [her husband] wrote to her "I have no Din u'Devarim in your property and their Peros";

ולכך צריכה למחות שאינה סומכת עליו

1. Then, she must protest, for she does not rely on him!

ונראה לו דמ"מ סומכת עליו כיון שאם מתה יורשה

(b) Answer (Rashba): In any case, she relies on him, since if she dies, he inherits her;

דאפילו כתב לה בחייך ובמותך קיימא לן כרשב"ג דאם מתה יורשה בפרק הכותב (כתובות דף פג:).

1. Even if he wrote "in your life and in your death", we hold like R. Shimon ben Gamliel, that if she died, he inherits her, in Kesuvos (83b).

9) TOSFOS DH Kegon she'Achlah Miktzas Chazakah...

תוספות ד"ה כגון שאכלה מקצת חזקה...

(SUMMARY: Tosfos explains that he must eat three full years after he died.)

אבל מקצת בחיי הבעל ומקצת לאחר מיתת הבעל לא

(a) Inference: However, if he ate part in the husband's lifetime, and part after the husband died, no. (She need not protest, for in any case he has no Chazakah.)

ולא דמי לאכלה בפני האב שנה ובפני הבן שתים (לעיל דף מב.)

(b) Implied question: Why is this different than one who ate one year in front of the father, and two years in front of the son (above, 42a)?

דהתם אם היה אוכל שלש שנים בחיי האב היתה חזקה.

(c) Answer: There, had he eaten three years in the father's lifetime, it would be a Chazakah.

10) TOSFOS DH Migo d'Iy Ba'i Amar Minach Zevintah v'Chulei

תוספות ד"ה מיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה כו'

(SUMMARY: Tosfos asks why we needed to discuss this case.)

תימה ואמאי נקט כי האי גוונא דזבינתיה ניהליה וזבנה ניהלי הול"ל דנאמן לומר דמינך זבינתיה

(a) Question: Why does it discuss such a case, that she sold it to him, and he sold it to me? It should have said that he is believed to say "I bought it from you"!

דאי מילתא דפשיטא היא דמהימן א"כ השתא נמי מילתא דפשיטא היא דמהימן במיגו.

1. If it is obvious that he is believed, if so also now it is obvious that he is believed through a Migo.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF