1) TOSFOS DH Milveh Al Peh...

תוספות ד"ה מלוה על פה...

(SUMMARY: Tosfos explains why a document affects ability to collect from orphans.)

לא איצטריך אלא משום יורשין דלקוחות תנינא בהדיא וקסבר שעבודא לאו דאורייתא ומלוה בשטר שהוא גובה היינו שלא תנעול דלת בפני לוין

(a) Explanation: This is needed only for heirs, for buyers were explicitly taught. He holds that Shibud is not mid'Oraisa, and a loan with a document, which is collected [from heirs] is due to Ne'ilas Delet in front of borrowers (people will refrain from lending);

ומכר נמי משום תקנת השוק

1. Also a sale (if a creditor took a field that the borrower sold, the buyer may collect from property that the seller sold afterwards) is due to Takanas ha'Shuk (lest people be afraid to buy).

ואע"ג דביורשין לא שייך לחלק בין מלוה על פה למלוה בשטר

(b) Implied question: Regarding heirs, there is no reason to distinguish a Milveh Al Peh from a loan with a document! (Only regarding buyers, we can say that he should not lose if he could not have found out about the loan, for it had no publicity.)

מ"מ כל היכא דגבי לקוחות חיישינן משום נעילת דלת כמו מלוה בשטר

(c) Answer: In any case, whenever we are concerned for Ne'ilas Delet regarding buyers, e.g. a loan with a document (i.e. we let creditors collect from property that the borrower sold, lest people refrain from lending)...

או מלוה הכתובה בתורה למ"ד (קדושין כט:) ככתובה בשטר דמי או כשעמד בדין או עשה עבדו אפותיקי גבי נמי מיתמי

1. Or a loan (obligation) written in the Torah, according to the opinion that it is like [a loan] written in a document, or after he stood in judgment, or if he made his slave an Apotiki (he stipulated that the loan will be paid from him, in all these cases the debt) may be collected also from orphans.

אבל מלוה על פה כיון דלא חשש לעשות שטר לגבות מלקוחות כי לא גבי נמי מיתמי ליכא נעילת דלת

(d) Distinction: However, a Milveh Al Peh, since he was not concerned to make a document to collect from buyers, also now that he cannot collect from heirs, there is no Ne'ilas Delet.

והא דאמרי' בפ"ק דבבא קמא (דף יא:) גבי הלכה גובין מן העבדים אמר רב נחמן לעולא אמר ר"א אפילו מיתמי לא מיניה

(e) Reference: It says in Bava Kama (11b) regarding the Halachah [that Ula said in the name of R. Elazar] that we collect from slaves, Rav Nachman said to Ula "did R. Elazar say even from orphans?!" [He answered] no, from him (the borrower himself);

מיניה ואפילו מגלימא דעל כתפיה שם מפורש.

1. [He asked] "from him, he collects even from the shirt on his back!" There, it is explained.

2) TOSFOS DH Bifnei ha'Av Shanah v'Chulei

תוספות ד"ה בפני האב שנה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses when one may make a Chazakah against an heir.)

והא דאמרינן בפרק שני דכתובות (דף יז: ושם ד"ה ואחת) אמר רב הונא אין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל

(a) Citation (Kesuvos 17b - Rav Huna): One may not make a Chazakah in a minor's property, even if he matured.

לא כמו שיש מפרש שם דיתום אפילו גדול במילי דאבוה קטן הוא ואין מועלת חזקה לגביה אפילו שהיה גדול כשמת אביו

(b) Explanation #1: One opinion explains that an orphan, even if he is an adult, is called a minor regarding his father's property. Chazakah does not help against him, even if he was an adult when his father died.

דהא הכא אמר בהדיא דהוי חזקה כשאכל בפני הבן והאב שני חזקה

(c) Rebuttal: Here, it says explicitly that it is a Chazakah when he ate in front of the son and the father the years of Chazakah!

אלא דוקא שהיה קטן כשמת אביו אינה חזקה אע"פ שאחרי כן הגדיל, ר"י.

(d) Explanation #2: Rather, only if he was a minor when his father died, it is not a Chazakah, even if afterwards he matured. The Ri said so.

3) TOSFOS DH v'Iy Salka Daitach Loke'ach Eis Lei Kala...

תוספות ד"ה ואי סלקא דעתך לוקח אית ליה קלא...

(SUMMARY: Tosfos points out another answer that we could have given.)

אור"י דהוי מצי לשנויי כאן בשטר כאן בלא שטר דאין מצטרפין אלא בשטר כדאמרינן לעיל

(a) Implied question (Ri): We could have answered that here, there is a document [of sale, which is considered a Mach'ah], and here, there is no document [of sale], so they join [to make a Chazakah] only if there is a document!

אלא שמא דעדיפא מיניה קא משני.

(b) Answer: Perhaps the answer given [that the document did not specify the field] is better.

42b----------------------------------------42b

4) TOSFOS DH Aval Shutaf Yesh Lo Chazakah

תוספות ד"ה אבל שותף יש לו חזקה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not always true.)

יש ענין לשותף דאין לו חזקה כדמפרש לקמן

(a) Observation: [Even Shmuel agrees that] there is a case in which a partner has no Chazakah, like it explains below.

וא"ת א"כ ליתני במתני' שותף אין לו חזקה אע"פ שיש שותף שיש לו חזקה כי היכי דתני אריס אע"פ ששאר אריס שאינו אריסי בתי אבות יש להן חזקה

(b) Question: If so, the Mishnah should teach that a partner has no Chazakah, even though in some cases a partner has a Chazakah, just like it taught a sharecropper, even though other sharecroppers, who are not of Batei Avos (families that have been sharecropping the field), have a Chazakah!

ויש לחלק.

(c) Answer: We can distinguish these. (Every partner can get a Chazakah, either in half or the entire field. Some sharecroppers cannot make a Chazakah at all.)

5) TOSFOS DH Shutaf k'Yored bi'Reshus Lav Lemeimra d'Ein Lo Chazakah

תוספות ד"ה שותף כיורד ברשות דמי לאו למימרא דאין לו חזקה

(SUMMARY: Tosfos questions this inference.)

וא"ת מנא ליה דילמא לענין שנוטל בשבח המגיע לכתפים כדאמר בסמוך

(a) Question: What is his source? Perhaps [he is like one who entered the field with permission] regarding that he gets Shevach that is Magi'a l'Kesafim (came through exertion, or Peros that are ready to harvest), like it says below!

וכ"ת דמשמע ליה דבכל ענין מדמי ליה לאריס

1. Suggestion: The Makshan holds that in every case, he compares him to a sharecropper.

דלמא כשאר אריסים קאמר שיש להן חזקה ולא כאריסי בתי אבות.

2. Rejection: Perhaps he compares him to others sharecroppers, who can make a Chazakah, and not to sharecroppers of Batei Avos!

6) TOSFOS DH Shevach ha'Magi'a l'Kesafim

תוספות ד"ה שבח המגיע לכתפים

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

מפרש רש"י בכמה מקומות וכן רבינו שמואל דמגיע לכתפים כגון ענבים הראויין ליבצר

(a) Explanation #1 (Rashi in several places, and the Rashbam): "Magi'a l'Kesafim" is like grapes that are ready to harvest.

וקשה דאמרי' בפ"ק דב"מ (דף טו:) והא מעשים בכל יום וקא מגבי שמואל לבעל חוב בשבח המגיע לכתפים

(b) Question: It says in Bava Metzi'a (15b) that cases occur constantly, and Shmuel collects for a creditor from Shevach ha'Magi'a l'Kesafim;

ואי ס"ד היינו ענבים הראויין ליבצר א"כ בעל חוב לא גבי מינייהו כדאמר בכתובות פ' נערה (דף נ:)

1. If this is grapes ready to be harvested, a creditor does not collect from them, like it says in Kesuvos (50b)!

אמר ליה זיל הב לה (הגהת הרש"ש) מתמרי דעל בודיא

2. Citation (50b - Rav Yosef): Give [food] to her (an orphaned daughter) from dates on mattresses.

אמר ליה לא יהא אלא בעל חוב דחזו לבודיא קאמינא

3. [Abaye] asked about she is no better than a creditor [who does not collect from Metaltelim of heirs. Rav Yosef answered] "I meant dates ready to be put on mattresses (they are ready to be harvested)."

סוף סוף כל העומד ליגדר כגדור דמי דצריכי לדקלא קאמינא

4. [Abaye] asked that still, what is ready to be harvested is considered to be harvested (i.e. Metaltelim! Rav Yosef answered) "I meant dates that must remain on the tree a little longer."

אלמא לא גבי מאותם העומדים ליגדר

5. Inference: A creditor does not collect from those that are ready to be harvested!

ולאו פירכא היא דהא רש"י נמי לא בעי למימר מאותן העומדים ליבצר מיד אלא כלומר כל דבר שסופו ליתלש כגון פגין או בוסר

(c) Answer: This is not difficult. Also Rashi does not mean those ready to be harvested immediately. Rather, it is anything that will ultimately be detached, e.g. unripe figs or grapes.

ור"ת מפרש מגיע לכתפים היינו דבר שבא ע"י טורח

(d) Explanation #2 (R. Tam): Magi'a l'Kesafim is something that came through exertion.

ומייתי ראיה מהא דתנן בסוף יש נוחלין (לקמן דף קלד.) האומר זה אחי אינו נאמן ויטול עמו בחלקו

(e) Proof: It says below (134a) that if [Reuven] says "[Ploni] is my brother", he is not believed [to detract from the shares that Reuven's known brothers inherit], and Ploni divides with Reuven the share that Reuven gets;

מת יחזירו נכסים למקומם נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו

1. If Ploni died, the property [that he took from Reuven's share] returns to its place (Reuven). If Ploni received money from elsewhere [and then died, Reuven's] brothers share it with him (Reuven).

ובעי רבא (שם קלה:) שבח ששבחו נכסים מאליהם מהו

(f) Question (Rava): What is the law of Shevach that the property improved by itself?

בשבח המגיע לכתפים לא תבעי לך דכי נפלו ממקום אחר דמי

1. There is no question about Shevach ha'Magi'a l'Kesafim. It is as if it fell from elsewhere.

כי תיבעי לך בשבח שאינו מגיע לכתפים כגון דקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון

2. The question is about Shevach she'Eino Magi'a l'Kesafim, e.g. a date tree that became stronger, or land on which a river deposited soil.

משמע שבח שאינו מגיע לכתפים היינו בא מאליו

3. Inference: Shevach she'Eino Magi'a l'Kesafim is what comes automatically.

ולר' אלחנן נראה דאדרבה משם קשה לר"ת דלמה שינה בלשון דמעיקרא קאמר נכסים ששבחו מאליהם מהו

(g) Question #1 (R. Elchanan): Just the contrary, that Gemara is difficult for R. Tam! Why did it change from the initial expression "property that improved by itself, what is the law?"

ובתר הכי קאמר כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים דמעיקרא נמי הוה ליה למימר שבח שאין מגיע לכתפים

1. Afterwards, it says "the question is about Shevach she'Ein Magi'a l'Kesafim." Also initially, it should have said Shevach she'Ein Magi'a l'Kesafim!

אלא משמע דשבח המגיע לכתפים נמי הוי נכסים ששבחו מאליהם

2. Conclusion: This connotes that also Shevach ha'Magi'a l'Kesafim is property that improved by itself!

וע"ק לר"ת אמאי קאמר כגון דקלא ואלים ה"ל למימר כגון פירות הבאות מאליהם

(h) Question #2 (against R. Tam): Why does it say "such as a date tree that became stronger"? It should have said "Peros that grew by themselves"!

ואומר רשב"א דאין תימה לפי' רש"י דשבח המגיע לכתפים היינו פירות אמאי חשיב להו כנכסים שנפלו לו ממקום אחר ויטלו אחיו עמו

(i) Implied question (against Explanation #1 - Rashba): According to Rashi, that Shevach ha'Magi'a l'Kesafim is Peros, why are they considered property that came from elsewhere, and [Reuven's] brothers share with him?

הלא גם להם יש פירות בארצם שהיתה כנגד זו

1. Also they (his brothers) have Peros in their lands, corresponding to this (what grew on Ploni's trees! Reuven should get back the land and Peros. This should not be considered more than he gave to Ploni.)

דהא מבעי ליה בדקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון אי חשיב כנפלו לו נכסים ממקום אחר

(j) Answer: We asked about a date tree that became stronger, or land on which a river deposited soil, if this is like property that came from elsewhere;

כ"ש פירות דאית לן לאחשובינהו טפי כנפלו לו ממקום אחר כדמוכח גבי בכור (לקמן דף קכד.)

1. All the more so, we should consider Peros like property that came from elsewhere, like is proven regarding a Bechor (below 124a);

דפליגי רבי ורבנן בחפורה (כן צריך להגיה) והוו שיבלי שלפופי (הגהה בגליון) והוו תמרי אי בכור נוטל פי שנים אי לא

2. Rebbi and Rabanan argue about fodder (immature grain) that became sheaves, or date trees that produced dates, whether or not a Bechor gets a double portion in them;

ואפ"ה מודו בדקלא ואלים וארעא ומסקא שרטון דשקיל

3. Even so, they agree about a date tree that became stronger, and land on which a river deposited soil, that he receives [a double portion].

אלמא חשבינן פירות טפי כנפלו (הגהת בארות המים) לאחר מכן מדקלא ואלים

i. Inference: We consider Peros more like property that came afterwards, than a date tree that became stronger;

ומצינן למימר שפיר שיטלו אחיו בפירות ואע"פ שגם לקחו נגדם בחלקם דהם טרחו והם אכלו

ii. We can properly say that his brothers receive a share in Peros, even though also they took corresponding to them in their portion, for they toiled and they consumed;

אבל מה שהמת טרח למה לא יקחו בטורח המת כמותו וכתלושים חשיבי

iii. What the deceased (Ploni) toiled, why shouldn't they receive from his toil, just like [Reuven]? It is as if [the Peros] were detached;

ואי תלשם ואח"כ מת זה דבר פשוט שיטלו עמו

iv. If he detached them and afterwards died, obviously [the brothers] receive with [Reuven]!

ומיהו קשה לפי' הקונט' למה הוצרך כאן להאריך ולומר בשבח המגיע לכתפים דהיינו פירות שבכל שנה ושנה כדין אריס

(k) Question (against Rashi): Why did [Rav Nachman] need to elaborate and say [also] "Shevach ha'Magi'a l'Kesafim", i.e. Peros of every year, like the law of a sharecropper?

לא היה לו לומר אלא שנוטל בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע דהיינו כדין אריס

1. He should have said only [his final words] that he receives in a field not normally planted, like in a field normally planted. This is like the law of a sharecropper!

דיורד שלא ברשות שקיל בשדה העשויה ליטע כדין אריס כדאמר בהשואל (ב"מ דף קא.) היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות כו'

2. One who descended [to another's field and planed in it] without permission receives in a field normally planted like the law of a sharecropper, like it says in Bava Metzi'a (101a) one who descended to his friend's field without permission...

ומסיק דבשדה העשויה ליטע אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו ולנוטעה ופרש"י דהיינו כדין אריסי העיר

3. We conclude that in a field normally planted, we estimate how much one would pay for someone to plant this field. Rashi explained that this is like the rate of sharecroppers of the city!

אבל לפר"ת אתי שפיר דה"פ שנוטל דוקא בשבח המגיע לכתפים דהיינו בא ע"י טורח בשדה שאין עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע כדין אריס

(l) Observation: This is fine for R. Tam. It means that he receives only Shevach ha'Magi'a l'Kesafim, i.e. that came through toil, in a field not normally planted, like in a field normally planted, like the law of a sharecropper;

אבל באין מגיע לכתפים לא יטול כדין אריס

1. However, what is not Magi'a l'Kesafim, he does not receive like the law of a sharecropper.

ואף על גב דאריס (הגהה בגליון) נוטל בשבח דאתי מעלמא ממילא כדמשמע בפ' מי שאחזו (גיטין דף עד:)

(m) Implied question: A sharecropper receives Shevach that comes automatically from elsewhere, like it connotes in Gitin (74b)!

הכא שיורד שלא ברשות סבר גמרא דאין לו ליטול בשבח הבא מאליו כדין אריס

(n) Answer: Here that he entered without permission, the Gemara holds that he does not get Shevach that comes automatically, like a sharecropper would get.

ומ"מ קשה דבכל מקום גרס ובשדה שאין עשויה ליטע (הגהה בגליון) בוי"ו ולפירוש זה הוה ליה למימר בשדה בלא וי"ו כיון דחדא מילתא היא

(o) Question: Still, it is difficult, for everywhere (all texts) the text says "and in a field not normally planted", with a Vov. According to [R. Tam's] Perush, it should have said "in a field", without a Vov, since this is one matter!

ויש ליישב פ"ה ונפרש ההיא דהשואל כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו ולנוטעה דלאו היינו כדין אריס

(p) Answer (to Question (k), for Rashi): In Bava Metzi'a (101a), it says how much one would pay for someone to plant this field. This is not like a sharecropper;

דלאריס נותנין יותר למחצה ולשליש כי עוסק בה לתקנה כמה צרכים

1. One gives more to a sharecropper, [up to] half or a third [of the Peros], because he constantly engages in it to fix several needs.

אלא ה"פ כמה אדם רוצה ליתן לקבלן ליטע שדה זו ולא ירד בה לאריסות אלא מיד נוטל שכרו

2. Rather, it means how much one would pay a Kablan (someone paid a flat fee for a task) to plant this field, and not descend to work [constantly] in it for sharecropping. Rather, he receives his wage immediately;

ונוטל יותר משכיר יום כי שכיר יום אין עליו לתקן אם יתקלקל

i. He receives more than a day laborer, for a day laborer need not fix matters if they get ruined. (This Dibur continues on the coming Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF