FOR ENGLISH


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
 
 
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
ראש הכולל: רב מרדכי קורנפלד
 

 
מסכת יומא

הורד עיון פרק ראשון (ב. - כא:)
הורד עיון פרק שני (כב. - כח.)
הורד עיון פרק שלישי (כח. - לט.)
הורד עיון פרק רביעי (לט. - מו:)
הורד עיון פרק חמישי (מז. - סב.)
הורד עיון פרק ששי (סב. - סח:)
הורד עיון פרק שביעי (סח: - עג:)
הורד עיון פרק שמיני (עג: - פח.)

קבצי ההורדה כוללים גלי מסכתא לבבלי בוורד
ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.KIH Logo
(דף הבית של כולל עיון הדף (ע"ר

תרומות והקדשות  •  תגובות מקוראים
 הזמן דואר אלקטרוני  •  חומר עזר באנגלית  •  הגש שאלה
  רשימת קישורים  •  לוח הדף היומי
חומר עזר בעברית