יומא דף סט. א

מה דין כלאי בגדים בלבישה ובהצעה תחתיו?

לבישה והעלאה הצעה תחתיו
ברכים אסור מה"ת אסור מדרבנן [1]
בקשים לרש"י מותר [2] מותר
לתוס' אסור מדרבנן מותר

יומא דף סט: א

מה ביאור בתיבת "הַגָּדוֹל" שבפסוק (נחמיה ו:ח) "וַיְבָרֶךְ עֶזְרָא אֶת ה' הָאֱלֹהִים הַגָּדוֹל"?

מה הוא הביאור בתיבת "הַגָּדוֹל"?
ללישנא
קמא
לרב יוסף אמר רב שגידלו בשם המפורש [3]
לרב גידל שתיקן לומר על כל ברכה במקדש "ברוך ה' אלהי ישראל" וגו'.
למתנו
במערבא
לרב גידל שגידלו בשם המפורש
לרב מתנא שהחזיר עטרה ליושנה לומר "האל הגדול הגבור והנורא"

כמה מותר לדלג בתורה או בנביא?

בתורה בנביא
אם פוסק המתורגמן אין מדלגים כלל
אם לא פוסק המתורגמן בענין אחד מותר מותר
בשני ענינים אסור מותר [4]
-------------------------------------------------

[1] ואמר ריב"ל בשם רבי בשם קהלא קדישא דירושלים, שאפי' עשר מצעות זו על גב זו וכלאים תחתיהן אסור לישון עליהם.

[2] כן משמע מפשטות לשונו בסוגיין שפירש: קשים הם. ואינן מחממין לפיכך אין בהן משום כלאים, עכ"ל. ומבואר שאפי' בלבישה ובהעלאה מותר. וכן הבינו התוס' (בד"ה קשין) בדעתו. אכן ע' ברש"י ביצה (דף טו. ד"ה בקשין), ששם התיר רק לשבת עליהם, וה"ה כאן רק לשכב עליהם - אבל לא ללובשם. וע' בתוס' שם.

[3] דהיינו שבירך את השם ואמר בברכתו את השם המפורש.

[4] אכן אין מדגלים מנביא לנביא, ובנביא לנביא בתרי עשר מדלגין, ובלבד שלא ידלג לאחור אפי' מעט רק קדימה יכול לדלג.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף