YEVAMOS 89 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

1)

TOSFOS DH Amrei Kidushei Ta'os

תוספות ד"ה אמרי קידושי טעות

(SUMMARY: Tosfos explains why the Kidushin is mistaken.)

פי' בקונטרס כגון ע"מ שאני כהן ונמצא לוי

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is like "[you are Mekudeshes to me] on condition that I am a Kohen", and he was found to be a Levi.

וקשה דאם כן היכי פריך רישא נמי נשואי טעות הא אמרי' לקמן דאין תנאי בנשואין

(b)

Question: If so, how can we ask that also the Reisha is Nisu'ei Ta'os? We say below that there is no Tenai in Nisu'in!

ואר"י דקידושי טעות היינו שסבורה שמת בעלה ולא מת כמו שהוא אמת

(c)

Explanation #2 (Ri): Kidushei Ta'os is that she thought that her husband died, but really he did not die; like is actually true;

והשתא פריך שפיר רישא נמי נשואי טעות

1.

According to this, the Gemara properly asked that also the Reisha is Nisu'ei Ta'os. (Also there, she thought that her husband died!)

וא"ת ולימא טעמא דסיפא משום קדושי טעות דכהן ונמצא לוי ולא יוכל להקשות מרישא דאין תנאי בנישואין

(d)

Question: Why don't we say that Kidushei Ta'os in the Reisha is [on condition that he is] a Kohen, and he was found to be a Levi, therefore we cannot ask from the Reisha, because there is no Tenai in Nisu'in!

ואר"י דקידושי טעות לא שכיחי דלא חיישינן לשמא יתלו בקידושי טעות

(e)

Answer (Ri): Kidushei Ta'os is not common. We are not concerned lest people attribute [her second marriage] to Kidushei Ta'os;

ורבי עקיבא לחודיה הוא דחייש להכי לקמן בפרקין (דף צד:) גבי רבי עקיבא מוסיף אף אשת אח ואחות אשה אבל רבנן לא חיישי.

1.

Only R. Akiva is concern for it below (94b), regarding "R. Akiva adds even Eshes Ach and Achos Ishah." Rabanan are not concerned.

2)

TOSFOS DH Mai Taima Takinu Lah Rabanan Kesuvah v'Chulei

תוספות ד"ה מאי טעמא תקינו לה רבנן כתובה כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the ruling that Kesuvah is mid'Oraisa.)

אע"ג דקי"ל כתובה דאורייתא שכותבין בכתובות כסף זוזי מאתן דחזו ליכי מדאורייתא הכא

(a)

Implied question: We hold that Kesuvah is mid'Oraisa! We write in Kesuvos "200 Zuz that are proper for you mid'Oraisa"!

אמר ר"י דה"פ מ"ט תקינו לה רבנן לאלמנה כתובה שהיא דרבנן לד"ה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה

(b)

Answer (Ri): The Gemara means "why did Chachamim enact a Kesuvah for a widow?" All agree that [her Kesuvah] is only mid'Rabanan. It was so that it should not be light in his eyes to divorce her;

הכי נמי אפי' בתולה שיש לה כתובה מן התורה קנסוה בכתובה כדי שתהא קלה בעיניו להוציאה

1.

Also here, even a Besulah, who has a Kesuvah mid'Oraisa, we fined her [to forfeit her Kesuvah], so it will be light in his eyes to divorce her!

וכענין זה אשכחן לקמן (דף צ:) גבי הפרת נדרים

(c)

Support: We find like this below (90b) regarding annulling vows;

דאית ספרים דגרסי מ"ט אמור רבנן דבעל מיפר אע"ג דבעל מיפר מן התורה

1.

Some texts say "why did Chachamim say that a husband can annul his wife's vows", even though mid'Oraisa he can annul her vows!

אלא ה"ק מאי טעמא אמור רבנן בעל מיפר היכא דאין מיפר מן התורה כי ההיא דפ' ד' אחין (לעיל כט: ושם) גבי שומרת יבם

2.

Rather, it means that "why did Chachamim say that a husband can annul in cases that mid'Oraisa he cannot", like the case above (29b) of a Shomeres Yavam;

דאמר כדרב פנחס כל הנודרת על דעת בעלה נודרת משום שלא תתגנה

i.

It says [there] that it is like Rav Pinchas taught, that every [wife] vows with intent for her husband (it should be a vow only if he approves), so she will not be repulsive to him;

וכיון דאיכא טעמא דתתגנה אם כן אפילו בדאורייתא כמו הכא אמרו חכמים שלא יפר כדי שתתגנה.

ii.

Since there is the reason of being repulsive to him, if so, even when mid'Oraisa [he can annul], like here, Chachamim said that he cannot annul, so she will be repulsive to him!

3)

TOSFOS DH Ein Tormin Min ha'Tamei Al ha'Tahor

תוספות ד"ה אין תורמין מן הטמא על הטהור

(SUMMARY: Tosfos gives explanations why this is forbidden.)

ריב"ן פירש משום דכתיב (דברים יח) תתן לו ולא לאורו

(a)

Explanation #1 (Rivan): This is because it says "Titen Lo" (give to the Kohen something he may eat), and not [something permitted only] for his fire.

ואי אפשר לומר כן דבפרק כל שעה (פסחים לג. ושם) פריך עלה ואם תרם בשוגג תרומתו תרומה

(b)

Rebuttal: This cannot be! In Pesachim (33a), it asks on this teaching "if he tithed [Tamei on Tahor] b'Shogeg, it is Terumah;

ואמאי לימא לו ולא לאורו

1.

Citation (33a) Question: What is the reason? We should say "Lo", and not for his fire!

ומשני התם שהיתה לו שעת הכושר

2.

Citation (cont.) Answer: B'Shogeg it is Terumah if it once was Kosher;

ותתן לו ולא לאורו בשלא היתה לו שעת הכושר כגון דאחמיץ במחובר או שתלשה טמא ומשקה טופח עליה

i.

'"Titen Lo", and not for his fire' applies to if it was never Kosher, e.g. it became Chametz while attached, or a Tamei person detached it while there was liquid Tofe'ach (enough to wet something else) on it. (It was Huchshar and became Tamei the moment it was detached.)

והתם אפי' בדיעבד אין תרומתו תרומה

3.

Summation of question: There, even b'Di'eved it is not Terumah!

והכא היינו טעם דלכתחלה אין תרומה משום הפסד כהן כדפי' בקונטרס

(c)

Explanation #2: Here, l'Chatchilah it is not Terumah due to a loss to the Kohen, like Rashi explained.

אי נמי היכא שהיתה לו שעת הכושר גזרו דלכתחלה לא יתרום אטו היכא דלא היתה לו שעת הכושר

(d)

Explanation #3: When it once was Kosher, Chachamim decreed l'Chatchilah not to make it Terumah, due to when it was never Kosher;

ועוד אר"י משום מכל חלבו צריך לתרום מן היפה ומן הטמא על הטהור הוי מן הרעה על היפה

(e)

Explanation #4 (Ri): Due to "Kol Chelbo", one must separate Terumah from what is good. Tamei on Tahor is from the bad on the good.

ואע"ג דבמן הרעה על היפה אפילו במזיד תרומתו תרומה ואין צריך לחזור ולתרום

(f)

Implied question: If one separated from the bad on the good, even b'Mezid, it is Terumah, and he need not tithe again!

כדתנן במסכת תרומות (פ"ב מ"ו) מן הרעה על היפה תרומתו תרומה ולא קתני ויחזור ויתרום

1.

A Mishnah (Terumos 2:6) says that [if one separated] from the bad on the good, it is Terumah. It does not teach that he must tithe again!

בטמא החמירו טפי משום דלא חזי לאכילה כלל אבל רעה חזיא קצת

(g)

Answer: Chachamim were more stringent about Tamei, for it cannot be eaten at all. Bad produce is somewhat edible.

והיינו טעמא דקישות ונמצאת מרה דצריך לחזור ולתרום משום דלא חזיא לאכול כמו שאר רעה

(h)

Support: This is why if one separated a gourd for Terumah and it was found to be bitter, he must tithe again, for it is not proper to eat. This is unlike other cases of bad [Terumah];

כדמוכח בירושלמי דקרי לה ספק אוכלין.

1.

This is clear from the Yerushalmi, which calls it Safek food.

4)

TOSFOS DH Kishus v'Nimtzeis Marah

תוספות ד"ה קישות ונמצאת מרה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike wine that was found to be vinegar.)

בשוגג איירי כדמוכח בשמעתין

(a)

Explanation: We discuss when he was Shogeg. This is clear from our Sugya.

וא"ת דבתורם יין על יין ונמצא חומץ אין תרומתו תרומה לפי שלא נתכוין לעשות חומץ תרומה

(b)

Question: When one tithes wine on wine, and it is found to be vinegar, it is not Terumah because he did not intend to make vinegar Terumah;

כדתנן במסכת תרומות בפ' התורם קישות התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ אם ידוע שהיתה של חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה

1.

Citation (Terumos 3:1 - Mishnah): If one separated a barrel of wine to be Terumah, and it was found to be vinegar, if it is known that it was vinegar before he tithed, it is not Terumah.

וגבי קישות נמי אמאי הויא תרומה כיון שאין חפץ לעשות תרומה גרועה כל כך

2.

Also regarding [bitter] gourds, why is it Terumah? He did not want to make such bad Terumah!

ואין לומר דהתם כרבי דאמר יין וחומץ שני מינין בהמוכר את הספינה (ב"ב דף פד: ושם)

3.

Suggestion: That Mishnah is like Rebbi, who says that wine and vinegar are two [different] species (Bava Basra 84b).

דא"כ אפילו במתכוין לתרום מן החומץ על היין או מן היין על החומץ לא תהא תרומה

4.

Rejection: If so, even if he intended to tithe vinegar on wine, or wine on vinegar, it would not be Terumah!

כדתנן במסכת תרומות (פ"ב מ"ד) אין תורמין ממין על שאין מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה

5.

Source - Citation (Terumos 2:4 - Mishnah): One may not tithe from a species on another species. If he did, it is not Terumah.

ואפילו מן היפה על הרעה כדקתני התם

i.

This is even if he tithed good on bad, like it says there.

ואר"י דיין וחומץ אע"פ שהם מין אחד מכל מקום שני שמות הן זה יין וזה חומץ ולכך הוי טעות טפי ולא הויא תרומה

(c)

Answer (Ri): Wine and vinegar, even though they are one species, they are two different names. This is wine, and this is vinegar. Therefore, this is a big mistake, and it is not Terumah;

אבל קישות ונמצאת מרה לא הוי טעות כל כך דלקישות נתכוין והרי היא קישות

1.

However, a gourd that was found to be bitter is not such a big mistake. He intended for a gourd, and it is a gourd!

וכן מן הטמא על הטהור בשוגג תרומתו תרומה דתרם אותו שם שנתכוין לו

2.

Similarly, from Tamei on Tahor, b'Shogeg it is Terumah. He tithed that [species] which he intended for.

מיהו בתוספתא משמע דההיא חומץ על יין דלא הויא תרומה כרבי אתיא

(d)

Implied question: The Tosefta connotes that the case of vinegar on wine is not Terumah is like Rebbi!

דמסיים בה בהדיא דברי רבי שרבי אומר יין וחומץ שני מינין וחכמים אומרים מין אחד

1.

It concludes explicitly "these are Rebbi's words, for Rebbi says that wine and vinegar are two species. Chachamim say that they are one species.

ואפשר דלרבנן דאמרי מין אחד במתכוין לתרום מן יין ונמצא חומץ הוי תרומה ויחזור ויתרום כמו בתורם קישות ונמצאת מרה

(e)

Answer: Perhaps according to Chachamim, who say that they are one species, when in the east intends to tithe wine, and it is found to be vinegar, it is Terumah and he must tithe again, just like one who separated a gourd, and it was found to be bitter.

ואפי' לרבי אם במתכוין תורם מן החומץ על היין הויא תרומה דמדאורייתא הוי מין אחד

1.

Even according to Rebbi, if he intentionally tithed from vinegar on wine, it is Terumah, for mid'Oraisa they are one species.

וכן משמע בהדיא בירושלמי ספ"ב דתרומות דפליג רבי אר' ישמעאל בר' יוסי שאמר משום אביו תורמין מיין על חומץ ורבי אומר דאין תורמין

(f)

Support: The Yerushalmi in Terumos (2) connotes like this. Rebbi argues with R. Yishmael b'Rebbi Yosi, who said in the name of his father that we may tithe wine on vinegar. Rebbi said that we do not tithe;

וקאמר ר' יהושע בן לוי מסתברא יודה רבי לדברי תורה ומאי טעמא דרבי שאם אתה אומר שמותר לתרום מיין על חומץ אף הוא סבר שמותר לתרום חומץ על יין

1.

R. Yehoshua ben Levi said, presumably Rebbi agrees about Torah law. Rebbi holds that if you permit to tithe wine on vinegar, he (one who heard this) will think that one may tithe vinegar on wine.

אע"ג דלא גזר בעלמא מן היפה על הרעה אטו דלמא אתי לתרום מן הרעה על היפה

(g)

Implied question: Generally, we do not decree not to tithe from good on bad, lest people come to tithe from bad on good!

גבי חומץ איכא למיגזר טפי משום דאיכא דניחא ליה בחלא טפי מבחמרא כדאמר בהמוכר את הספינה (ג"ז שם)

(h)

Answer: There is more concern regarding vinegar, for some people prefer vinegar to wine, like it says there in Bava Basra.

ושני מינין דקאמר רבי

(i)

Implied question: Why did Rebbi say that they are two species? (He agrees that it is one species, just Chachamim decreed!)

היינו שעשאוהו חכמים כשני מינין ולא הויא תרומה היכא דטעה שהיה מתכוין ליין ונמצא חומץ.

(j)

Answer: He means that Chachmah made them like two species, and it is not Terumah when he erred, i.e. he intended for wine and it was found to be vinegar.

5)

TOSFOS DH Mezid Avid Isura

תוספות ד"ה מזיד עבד איסורא

(SUMMARY: Tosfos explains the reason to distinguish Shogeg from Mezid.)

ולכך שויוה רבנן כאילו לא תרם כלל והדר ההוא גריוא לטיבלא

(a)

Explanation: Therefore, Chachamim made it as if he did not tithe at all. The measure [that he declared to be Terumah] reverts to be Tevel;

דאי אמרת תרומה הוא אתי למיפשע דהא שוי נפשיה רשע

1.

If you would say that it is Terumah, he will come to transgress, for he acted like a Rasha.

שוגג לא עבד איסורא מדעת הלכך לא חשיד דלמא פשע כן פי' ריב"ן

2.

When he was Shogeg, he did not intentionally do an Isur. He is not suspected to transgress. Rivan explained like this.

אבל אין לפרש דשוגג לא עבד איסורא לא קנסוה אבל מזיד קנסו

(b)

Explanation #2: When he was Shogeg, he did not do an Isur, so [Chachamim] did not fine him. When he was Mezid, they fined him.

דאין זה קנס דהדר לטיבלה דטפי דמי קנס הא דאמר דיחזור ויתרום שצריך להפריש שתי תרומות.

(c)

Rejection: This is not a fine that it reverts to be Tevel. It seems more like a fine if we said that [it is Terumah and] he must tithe again, that he must tithe [and give away] two Terumos.

6)

TOSFOS DH Iba'i Lei Lemit'amei

תוספות ד"ה איבעי ליה למיטעמיה

(SUMMARY: Tosfos explains that he tithes a tiny amount and then tastes it.)

כלומר יפריש על מה שהוא מיניה וביה כדי שיטעום ותו לא.

(a)

Explanation: He should separate on a tiny amount from it itself, in order to taste it, but no more. (He should not separate to exempt more than a tiny amount until tasting it.)

7)

TOSFOS DH l'Rav Noson b'Ribi Oshaya

תוספות ד"ה לרב נתן בר' אושעיא

(SUMMARY: Tosfos explains the question against Rav Noson.)

דאמר לא עשה ולא כלום לתקן את השירים אבל תרומה הוי ומיתקן ההוא גריוא

(a)

Explanation: He says that his separation has no effect to permit the remainder, but it is Terumah, and it fixes the measures he separated. (It is Terumah.)

מאי שנא מהא דתנן מן הנקוב על שאינו נקוב כו'

1.

[The Gemara asks] why is this different than the Mishnah of [tithing produce that grew in a flowerpot] with a hole on [what grew in a flowerpot] without a hole...?

דההוא גריוא גופיה לא מיתקן משום דמדאורייתא לא הוי תרומה

2.

In the latter case, the measure itself is not fixed, for mid'Oraisa it is not Terumah;

הכי נמי מן הטמא על הטהור כיון דמדאורייתא לא הוי מתוקן כדסלקא דעתך השתא אמאי משוי ליה מתוקן מדרבנן להפקיע איסור מדאורייתא

3.

Also here, from Tamei on Tahor, since mid'Oraisa it is not fixed, like we are thinking now, why mid'Rabanan do we make it fixed, to uproot the Torah Isur?

אבל לרב חסדא דמשוי ליה טבל ניחא

(b)

Explanation (cont.): However, according to Rav Chisda, who says that it is Tevel, it is fine (this is like with a hole on without a hole).

והאי דבשוגג תרומתו תרומה

(c)

Implied question: B'Shogeg, why is it Terumah?

היינו משום דלא קפיד קרא אלא אמזיד כדכתיב ולא תשאו עליו חטא (במדבר יח) דמשמע מזיד (מכאן מעמוד ב) דאיכא נשיאות חטא

(d)

Answer: This is because the verse is particular only about one who was Mezid, like it says "v'Lo Sisa Alav Chet", which connotes Mezid, in which he bears sin;

89b----------------------------------------89b

אבל בשוגג הוי תרומה

1.

If he was Shogeg, it is Terumah.

וא"ת ומאי נפקא לן מינה במן הטמא על הטהור במאי דהוי תרומה ואין צריך לחזור ולתקן ההיא גריוא והא בכל ענין אסור באכילה

(e)

Question: When he separates Tamei on Tahor, what difference does it make that it is Terumah and he need not tithe again the measure? In any case one may not eat it!

וי"ל דנפקא לן מינה לענין הסקה דמותר להסיק בתרומה טמאה ואין מדליקין בטבל טמא כדאמרינן בפרק במה מדליקין (שבת דף כו. ושם).

(f)

Answer: This is relevant to burning it. One may burn Tamei Terumah, but one may not burn Tamei Tevel, like it says in Shabbos (26a).

8)

TOSFOS DH v'Lo Tochal v'Chulei

תוספות ד"ה ולא תאכל כו'

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether it is forbidden to Zarim.)

פירש ריב"ן דלא הוי תרומה אלא לענין שיתנה לכהן ולא לדבר אחר שאינה אסורה לזרים

(a)

Explanation (Rivan): It is Terumah only regarding that one must give it to a Kohen, but not for anything else. It is not forbidden to Zarim.

ואין נראה לר"י דכיון דפוטרת שאין נקוב דחייב בתרומה מדרבנן הכי נמי תרומה מדרבנן כמו במן שאין נקוב על שאינו נקוב.

(b)

Rebuttal (and Explanation #2 - Ri): Since it exempts [what grew in a pot] without a hole, which is obligated mid'Rabanan, it is Terumah mid'Rabanan, just [one who tithed what grew in a pot] without a hole on without a hole!

9)

TOSFOS DH mi'Makom Acher

תוספות ד"ה ממקום אחר

(SUMMARY: Tosfos explains why he must separate its tithes from elsewhere.)

אמר ר"י דמיניה וביה לא משום דלא ליתי למיכל השירים לזרים

(a)

Explanation (Ri): He cannot separate from it itself, lest a Zar come to eat the remainder. (This is like the Ri explained in the previous Tosfos, that it is forbidden to Zarim.)

כיון שיקרא עליו שם מעשר לא יזהרו עליו לשומרו בתורת תרומה

1.

Since he called it Ma'aser, people will not be careful to guard it like Terumah.

וכולה גריוא מדרבנן תרומה דהא מיתקין ביה דשאין נקוב.

2.

Mid'Rabanan, the entire measure is Terumah, for it fixes the pot without a hole.

10)

TOSFOS DH b'Komasah

תוספות ד"ה בקומתה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when she looks a bit big.)

פי' בקונטרס שתגיע לפירקה בשנים ובהבאת שערות

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is when she reaches adulthood through years and bringing two hairs.

ואין הלשון משמע כן דאם כן ה"ל למימר משתגדיל

(b)

Rebuttal: The words connote unlike this. If so, it should have said "when she matures"!

אלא אר"י משתעמוד בקומתה היינו שנראית גדולה קצת אע"פ שעדיין לא הגיעה לפירקה לפי שנראית כאשתו

(c)

Explanation #2 (Ri): Rather, "when she stands in her height" means that she looks a bit big, even though she did not reach adulthood, since she looks like his wife;

אבל כל זמן שנראית קטנה היו נראים דברי חכמים כמו חוכא ואיטלולא אם היה יורשה.

1.

However, as long as she looks small, Chachamim's words would look ludicrous if he inherited her.

11)

TOSFOS DH d'Lo Nichnesah l'Chupah

תוספות ד"ה דלא נכנסה לחופה

(SUMMARY: Tosfos explains the source for this Hava Amina.)

דקס"ד דכי היכי דב"ה לא בעו עמידת קומה דב"ש הכי נמי לא בעו בית שמאי שתכנס לחופה דבית הלל.

(a)

Explanation: We are thinking that just like Beis Hillel do not require that she look a bit big, which Beis Shamai require, also Beis Shamai do not require that she enter Chupah, which Beis Hillel require.

12)

TOSFOS DH mi'she'Ta'amod b'Komasah v'Tikanes l'Chupah

תוספות ד"ה משתעמוד בקומתה ותכנס לחופה

(SUMMARY: Tosfos explains that the Chupah can be before she gets big.)

והוא הדין אם נכנסה לחופה ואח"כ עמדה בקומתה דמהניא חופה שבקטנות

(a)

Explanation: The same applies if she entered Chupah and afterwards she [grew and] looks big. The Chupah from when she was small helps;

דמ"ש מקידושין דמהנו כשהיו בקטנות ואחר כך עמדה בקומתה.

1.

Rhetorical question: Why should this be different than Kidushin? Kidushin from when she was small helps for after she gets big!

13)

TOSFOS DH mi'she'Tagdil v'Tiba'el

תוספות ד"ה משתגדיל ותבעל

(SUMMARY: Tosfos explains why Chupah before adulthood helps.)

וא"ת אכתי כיון דאין מעשה קטן כלום היכי מהניא חופה שהיתה בקטנות

(a)

Question: Still, since a minor's actions have no effect, how does the Chupah she did when she was a minor help?

וי"ל דכיון שהיא בביתו של בעל הויא כמסירה לחופה וכשבועל בגדלות לשם קידושין

(b)

Answer #1: Since she is in her husband's house, this is like Mesirah (being handed over) for Chupah, when she will have Bi'ah in adulthood for the sake of Kidushin;

ואפילו את"ל דביאה אירוסין עושה חשובה מיד כנשואה מידי דהוה אהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין

1.

Even if you will say that Bi'ah makes only Eirusin [but not also Chupah], she is immediately considered a Nesu'ah, just like one who owned a Chatzer on the road, and she entered with him for the sake of Nisu'in.

אי נמי כיון שהקידושין בגדלות וארוסה אוכלת בתרומה דבר תורה מהניא הכא חופה שהיתה בקטנות

(c)

Answer #2: Since the Kidushin is in her adulthood, and mid'Oraisa an Arusah may eat Terumah, here the Chupah that was when she was a minor helps;

דליכא למיחש לסימפון ולא לדעולא כיון שהיא בבית בעלה

1.

There is no concern for Simpon (a blemish that invalidates Kidushin) or Ula's concern (lest she feed Terumah to her siblings), since she is in her husband's house.

וטעמא דיורשה משום דהוי הפקר ב"ד דהיה הפקר.

(d)

Explanation: He inherits her because Hefker of Beis Din is Hefker.

14)

TOSFOS DH she'Hefker Beis Din Hayah Hefker

תוספות ד"ה שהפקר ב"ד היה הפקר

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not use this above to explain why it is not Terumah.)

אבל מן הטמא על הטהור ליכא למימר דאפקוה מרשותיה בשעת הפרשה

(a)

Implied question: Regarding Tamei [separated to be Terumah] on Tahor, why can't we say that Chachamim removed it from the owner's Reshus at the time of separation? (What forced Rav Chisda to say that Chachamim uprooted a Torah law?)

כיון דבתר הכי נמי שלו הוא ועליו לתקנו.

(b)

Answer: We cannot say so, for afterwards it is still his and he needs to tithe it.

15)

TOSFOS DH Kivan d'Lo Yaris Lah Kari v'Lo Anu

תוספות ד"ה כיון דלא ירתי לה קרי ולא ענו לה

(SUMMARY: Tosfos proves that she is not a real Mes Mitzvah.)

משמע דכל היכא דירית לה מטמא לה דהוי מטמא למת מצוה

(a)

Inference: Whenever he inherits her, he becomes Tamei for her, for she is a Mes Mitzvah.

ולפי זה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט לא ירית לה מדאמר (לקמן דף צ:) ואין מטמא לאשתו פסולה

(b)

Consequence: A widow to a Kohen Gadol, or a divorcee or Chalutzah to a Kohen Hedyot, he does not inherit her, for we say below (90b) that one does not become Tamei for a Pasul wife.

דאי הוה ירית לה הוה מטמא לה כמו למת מצוה

1.

If he inherited her, he would become Tamei for her, just like for a Mes Mitzvah!

ומיהו על כרחך לאו הא בהא תליא

(c)

Retraction: You are forced to say that one does not depend on the other!

דהא נשאת על פי ב"ד ואח"כ בא בעלה אמרי' דאין מטמא אע"ג דבעלה הראשון יורשה דלדידיה לא קנסו

(d)

Proof #1: If one was married through Beis Din (based on one witness), and afterwards her husband came, we say that he (either husband) is not Metamei for her, even though her first husband inherits her. Chachamim did not fine him!

ואע"ג דאין זכאי במציאתה ובמעשה ידיה

1.

Implied question: He (her first husband) does not receive her Metzi'os (Hefker things she finds) or earnings!

היינו משום קנס דידה אבל ירושה אמאי ליפסיד בעל

2.

Answer: This is because we fined her (like we explain below, 90b). However, why should her husband lose his inheritance?!

ועוד דא"כ כהן גדול ונזיר יטמאו לקרוביהם ולכל מורישיהם כשאין יורש אלא הם וכן לנשיהם

(e)

Proof #2: If so, a Kohen Gadol or Nazir would be permitted to become Tamei for their relatives and all whom they inherit when they are the only heir, and similarly for their wives! (A husband is always the sole heir of his wife, either mid'Oraisa or mid'Rabanan.)

ועוד למ"ד (כתובות דף פג.) ירושה דבעל דאורייתא אמאי איצטריך קרא שהבעל מטמא לאשתו פשיטא דמת מצוה היא

(f)

Proof #3: According to the opinion (Kesuvos 83a) that a husband inherits his wife mid'Oraisa, why do we need a verse to teach that a husband becomes Tamei for his wife? This is obvious, for she is a Mes Mitzvah!

ונראה לר"י דמשום דירית לה לא הויא מת מצוה

(g)

Explanation (Ri): Inheriting her does not make her a Mes Mitzvah;

אלא משום דיש כח ביד חכמים לעקור דבר שהוא מן התורה בדבר הדומה כדפירשתי לעיל

1.

Rather, it is because Chachamim have the power to uproot a matter from the Torah in a matter that seems [not to uproot], like I explained above (88a DH mi'Toch);

דכיון דלא ירתי לה דומה למת מצוה ומיהו אינה מת מצוה גמור

i.

Since (her family) do not inherit her, she resembles a Mes Mitzvah. However, she is not a real Mes Mitzvah.

וכן נראה דאי משום דהויא מת מצוה גמור מטמא לה אם כן היאך יטמא לה במקום שיש ישראל

(h)

Support: If he becomes Tamei for her because she is a real Mes Mitzvah, how could he become Tamei for her where there are Yisre'elim [willing to bury her]?

דהא במת מצוה אם יש ישראל וכהן אמרינן בנזיר (דף מז.) יטמא ישראל ואל יטמא כהן

1.

Regarding a Mes Mitzvah, if there are a Kohen and Yisrael there, we say (Nazir 47a) that the Yisrael becomes Tamei, and not the Kohen!

ובנישואי קטנה דהוו דרבנן משמע דמטמא כשאר בעל שמיטמא לאשתו דאורייתא אם יש שם כמה ישראל

2.

Regarding a minor married mid'Rabanan, it connotes that he becomes Tamei for her like a [standard] husband who becomes Tamei for his wife mid'Oraisa, [even] if there are many Yisre'elim there.

ומדאמר לקמן (דף צ:) נמי ולא זה וזה מיפר נדריה משום דתתגנה ותתגנה אין להוכיח דאין מיפר לאשתו פסולה כגון אלמנה (מכאן מדף הבא) לכהן גדול

(i)

Suggestion: From what we say below (90b) that neither husband annuls her vows, so she should become repulsive, we can prove that one cannot annul vows of his Pasul wife, e.g. a widow to a Kohen Gadol!