יבמות דף נד: א

עריות דלהלן האם איסורם הוא בין מהאב ובין מהאם או לא, ומנין?

הדין? מנין?
אחות אביך בין מהאב ובין מן האם [1] דכתיב "ערות אחות אביך לא תגלה"
אחות אמך בין מהאב ובין מן האם דכתיב "ערות אחות אמך לא תגלה" [2]
אחותו בין מהאב ובין מן האם דכתיב "בת אביך או בת אמך"
דודתו דוקא על אשת אחי אביו מהאב [3] ילפינן גז"ש מגאולה שדוקא במשפחת אב
-------------------------------------------------

[1] כלומר, בין שהיא אחות אביך מאביו, ובין שהיא אחות אביך מאמו - חייב עליה.

[2] ודרשינן בשניהם מדכתב "לא תגלה" בסתמא משמע בין מהאב ובין מהאם. וצריך שני פסוקים בין על אחות אביו ובין על אחות אמו, וכדפירש ר' אבהו דאי כתב רחמנא באחות אב שכן יש לה חייס (דמשפחת אב קרויה משפחה), אבל אחות אם לא. ואי כתב רחמנא באחות אם שכן ודאית אבל אחות אב - שמא ח"ו אין זה אביו, ולא חייב הכתוב אלא הודאים, קמ"ל שבכל ענין חייב.

[3] וחייב רק על אשת אחי אביו - שהוא אחיו מהאב, אבל לא על אשת אחי אביו מהאם.

-------------------------------------------------