מסכת יבמות

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מהיכן ילפינן איסורי עריות של חמותו ואם חמותו, בתו ובתו מאנוסתו, ואשת אחיו מאמו? (ב.)

ב. "וכולן אם מתו או מיאנו...", איך שייך מיאון בבתו? (ב:)

ג. מנין לומדים את איסור ועונש בתו מאנוסתו? (ג.)

ד. לפי מה נקטו את סדר המשנה? (ג.)

ה. מדוע תני פוטרות ומדוע כתוב מן החליצה ואח"כ מן היבום? (ג.)

ו. מנינא דרישא וסיפא למעוטי מאי? פרט! (ג:)

ז. מנ"ל דערוה, צרתה וצ"צ פטורות, מן היבום ונענשים ע"ז - באחות אשה, ושאר עריות? ומנ"ל דלא מרבים ו' עריות חמורות? (ג:)

ח. מנ"ל דדרשינן סמוכין? מי אינו דורש סמוכין ומנ"ל? היכן הוא דורש? ומדוע במקומות הנ"ל הוא דורש? (ד.-:)

ט. מנין דמכשפה בסקילה (2)? (ד.)

י. מה דרשינן מהפסוק "לא יגלה כנף אביו" (2)? (ד.)

יא. מה ילפינן מהפסוק, "לא תלבש שעטנז" "צמר ופשתים" "לא יעלה עליך"? (ד:)

יב. בגד צמר ופשתים ושאר סוגים, האם חייבים בציצית, ואיזה מין פוטרם? (ד:)

יג. מהם העשה והל"ת שיש בפסוקים ד"ראשו" (ב' ברייתות) "זקנו", ובנזיר? ומדוע לא ילפינן מהתם דעשה דוחה ל"ת? (ה.)

יד. מה ילפינן מ"גדילים" "צמר ופשתים" "יחדיו" "שעטנז"? (ה:)

טו. מדוע לא ילפינן ממילה פסח ותמיד דעדל"ת שיש בו כרת? פרט! (ה:)

טז. מה רצו ללמוד לענין עדל"ת ועדל"ת שיש בו כרת מכיבוד אב ובנין ביהמ"ק, ומדוע לא ילפינן? (ה:-ו.)

יז. מה לומדים מהפסוק "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו" (2)? (ו.-:)

יח. מה ילפינן מ"לא תבערו אש" ומ"בכל מושבותיכם"? (ו:)

יט. באר השקו"ט בברייתא דר"י, להו"א ולמסקנא! (ו:-ז.)

כ. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו', דבר שה"ב ויצא לידון בדבר החדש, כיצד? אשת אח באיזה כלל הוא, ומדוע? (ז.-:)

כא. היכן מצינו המושג דהואיל אישתרי אישתרי? והאם שייך המושג הנ"ל באשת אח, ומדוע? (ז:-ח.)

כב. למסקנא מדוע צריך עליה (3)? (ח.)

כג. מדוע מקישים את כל העריות לאחות אשה ולא לאשת אח? (ח.)

כד. צרה במקום מצוה ושלא במקום מצוה וערוה שלא במקום מצוה, האם מותרים לינשא ומנ"ל? ומנ"ל דעליה לאיסורא ולא להיתרא? (ח:)

כה. מה לומדים רבנן ורבי מהפסוקים: "ולקח ולקחה" "ויבם ויבמה" "עליה" "תורה אחת וכו'"? (ח:-ט.)

כו. מה הם הקרבנות של יחיד, נשיא, משיח וב"ד, בכל המצוות ובעבודת כוכבים? (ט.)

כז. מהו דבר שחייבין על זדונו כרת בעבודת כוכבים, ומנין דרק באלו מביא בשגגתו חטאת? (ט.)

כח. עיר הנדחת שעבדו ע"ז בשוגג, איזה קרבן יביאו, להו"א ולמסקנה? (ט:)

כט. מדוע לא הזכירה המשנה אמו אנוסת אביו (3)? (ט.-:)

ל. במה אני קורא האסורה לזה מותרת לזה? (4) (ט:-י.)

לא. החולץ ליבמתו וחזר וקדשה, מה דינו ודין אחיו על החלוצה והצרה, ומדוע? ואמאי לא הביא דין זה תנא דמתני' (2)? (י:)

לב. באר ברייתא דחולץ ליבמתו וכו' לר"י ולר"ל! (י:-יא.)

לג. הבא על היבמה ובא א' מן האחין על צרתה, האם דינו בכרת או בעשה, ומדוע? (יא.)

לד. צרת סוטה דאו' ודרבנן, ודאי וספק, האם מותרת ליבם, ומנין? (יא.-:)

לה. מחזיר גרושתו משניסת ומת, מה דין היא וצרתה, ומנ"ל? (יא:)

לו. ממאנת מבעל ומיבם וצרתה, מה דינה לאחים, לדידיה ולאביו? (יב.)

לז. צרת אילונית מה דינה, פרט! ולהלכתא? (יב.-:)

לח. מי הן ג' נשים שמשמשות במוך, ומדוע? (יב:)

לט. מדוע אי אתה מוצא חמותו ממאנת, להו"א ולרבה בר שמואל? (יב:)

מ. מה הנפק"מ אם בנים הרי הם כסימנים או דעדיפי מסימנים? (יב:)

מא. מדוע אין בודקין אם היו סימנים (לרב זביד)? (יג.)

מב. מנ"ל פטור דצרת צרה? (יג.)

מג. במה תלוי הפלוגתא דכנס ואח"כ גירש אם פוטרת צרתה? וכמי סובר תנא דמתני' דג' אחין? (יג.)

מד. מדוע לא שייך למאן לאחר מיתת הבעל בשביל שצרתה תוכל להתייבם? (2) (יג.)

מה. מי הן ה-ו' העריות החמורות? (יג.)

מו. מה נחלקו ב"ש וב"ה בדין הצרות (3), ומה טעם המח' (2)? (יג:)

מז. האם עשו ב"ש כדבריהם, קודם ואחר בת קול, ומדוע? (יד.)

מח. מדוע אין איסור של לא תתגודדו במחלוקות של: עשיית מלאכה בער"פ, ב"ש וב"ה דיבמות, כריתת עצים לעשות פחמים בשבת, ובבשר עוף בחלב? (יג:-יד.)

מט. מדוע לא נמנעו ב"ש וב"ה לישא נשים זה מזה? והאם בכל גווני? (יד:)

נ. "מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וכו'", מי מודה למי? (יד:)

נא. מה רצה ריב"ז לתקן, ומדוע לא תיקן, ומהי טענת רשב"ג? (טו.)

נב. מה היה המעשה דר"ג, ובמה נחלקו ת"ק ואחרים? (3) (טו.)

נג. מה היה המקרה שבו ר"ע הסתפק לגבי מעשרותיו של האתרוג, והאם יש ראיה לנידון אם עשו ב"ש כדבריהם, ומדוע? (טו.)

נד. מהי הראיה ממעשה דכלתו של שמאי, וממעשה דשוקת יהוא, לנידון אם עשו ב"ש כדבריהם, ומהי הדחיה? (טו.-:)

נה. חבית של זיתים מגולגלים, האם הוכשרו לקבל טומאה, מדוע ר"י החורני החמיר, והאם יש ראי' לנידון אם עשו ב"ש כדבריהם? (טו:)

נו. מה שאלו את ר' יהושע לגבי צרת הבת, ומה השיב להם, ומדוע? והאם יש ראיה לנידון אם עשו ב"ש כדבריהם? (טו:)

נז. מה רצו לעשות בימי ר' דוסא בן הרכינס, ומה הוכיחה הגמ' מזה? היאך הודיעו לו? (טז.)

נח. איזה ג' דינים אמר להם ר' דוסא בן הרכינס שפסק חגי הנביא? (טז.)

נט. האם מקבלים גרים מקרתויים, מקרדויים ומתרמודים, ומ"ט? (טז.-:)

ס. עכו"ם שקידש בזה"ז ישראלית, מה דין קידושיו ובניו, ומדוע? (טז:-יז.)

סא. מי אמר הפסוק נער הייתי? מיהו ה"פרש צר", מיהו "סביביו צריו"? מהו הרפניא? ומדוע היא עמוקה משאול? (טז:-יז.)

פרק שני - כיצד

סב. מאן דתני ראשונה לא משתבש ומאן דתני שניה לא משתבש, באר! (יז.-:)

סג. מנ"ל איסור יבום דאש"א שלא היה בעולמו? (יז:)

סד. מנ"ל דרק אחים מהאב מייבמים (2), ומהי הצריכותא? ומדוע לא ילפינן מעריות ולוט? (יז:)

סה. האם יש זיקה בחד ובתרי לר' הונא ור' יהודה, ומדוע לא נח' בהדיא בנידון אי יש זיקה? (יז:-יח.)

סו. למ"ד יש זיקה, אמאי מתני' דאשת אחיו שלא היה בעולמו מיירי דווקא בעבד בה מאמר ומת? (יח.)

סז. ד' אחין וב' מהן נשואין ב' אחיות ומתו, אמאי אין מתייבמות (2)? ולאיזה מ"ד מותר לייבם? (יח.)

סח. האיך מוכח ששיטת שמואל דיש זיקה (ודשיטת רב דאין זיקה)? (יח:)

סט. לר"ש שמתיר א"א של"ה בעולמו, מה הדין בנולד ולבסוף ייבם? באיזה מקרים לכו"ע מודה ר"ש שא"א שלא היה בעולמו אסורה (3)? (ציין גם מקרה שמודה לכו"ע בנתייבמה) (יח:-יט.)

ע. ג' אחין וב' מהן נשואין ב' אחיות או אשה ובתה וכו' ור"ש פוטר, באר שיטת ר"ש להו"א ולמסקנא! (3) (יט.)

עא. מאמר על כרחה, האם קונה, ומדוע? (יט:)

עב. ר"ש אומר ביאתה או חליצתה של אחת מהם פוטרת צרתה, מתי? (יט:)

עג. מה טעמם של רבנן דיבם ולבסוף נולד אסור, ומאידך כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר? (יט:-כ.)

עד. מה טעמו של ר"ש שהתיר ביבם ולבסוף נולד, ומ"ש מאחותו מאמו שנשאת לאחיו מאביו ואח"כ נולד? (כ.)

עה. "כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה", מה לומדים מזה לענין צרת איילונית? (כ.)

עו. מי נקראת איסור מצוה, ומי איסור קדושה (2)? ומה הטעם? (כ.)

עז. מה הטעם דאלמנה מן הנשואין אין מתייבמת? ומה הטעם דחולצת? (תוס') ומה הטעם באלמנה מן האירוסין? להו"א (3) ולמסקנה (2) (כ.-:)

עח. האם מה דאפשר לחלוץ נחשב אפשר לקיים שניהם, ומדוע? (כ:-כא.)

עט. מהו הרמז לשניות מן התורה (4)? (כא.)

פ. במה חמור מידות מעריות ולהיפך? (כא.)

פא. מה הם 16 (17) שניות? ובאיזה מהם יש הפסק (4), ובאיזה ספק? (כא.-כב.)

פב. על מה נאמר הכלל "כל שבנקבה ערוה בזכר גזרו על אשתו", ועל מה לא, ומדוע? (כא:)

פג. האם גזרו שניות בגרים, ומדוע? (כב.)

פד. גרים - אחין מן האב או מן האם, האם מעידין, ומדוע? (כב.)

פה. איזה אח ובן - זוקק ופוטר מן הייבום? מה החידוש ומה המקור? (כב.-:)

פו. באיזה אופן ממזר המכה את אביו חייב? (כב:)

פז. הבא על אחותו שהיא בת אשת אביו, כמה חייב? (כב:)

פח. מה המקור דחייב על אחותו מן האב ומן האם? (כב:)

פט. מה המקור שאחותו מן השפחה ומן הנכרית פטור עליה? (2) (כב:-כג.)

צ. מניין שחייב על אחותו מן האונסין מחייבי לאוין ומחיי"כ? (כב:-כג.)

צא. באיזה אופן מדברת המשנה דקידש א' מב' אחיות, ומה החידוש? (כג.)

צב. מה החי' באופן דב' שקידשו ב' אחיות, ומדוע חולץ ברישא? (כג:)

צג. מה החי' בסיפא דלזה ב' אחין ולזה ב' אחין, ומה החילוק בין דין זה לדין ב' אחיות מב' אחין שנפלו לפני ב' אחין לייבום? (כג:-כד.)

צד. קדמו וכנסו, האם מוציאין מידם (כהנים וישראלים), ומדוע? (כד.)

צה. מה המקור שמצוה בגדול לייבם? ומנין שאף האחרים יכולים לייבם (גם כשיש בכור)? ומדוע התורה קראתו בכור? (כד.-:)

צו. מנין דאילונית ואשת סריס נתמעטו מפ' יבום? (כד.)

צז. אשה המתגיירת לשם איש, האם הוי גירות? (כד:)

צח. הנטען על השפחה ונשתחררה או על העובדת כוכבים ונתגיירה, האם מותר לו לשאתה, ומדוע? (כד:)

צט. הנטען על א"א וכו' ואח"כ כנס מהו שיוציא? (פרט: בעדים, יש לה בנים) (כד:-כה.)

ק. מה הם המקרים דאמר רבי דהואיל ומכוער הדבר תצא (3)? (כד:-כה.)

קא. מה נתחשב קלא דלא פסיק? (כה.)

קב. המוציא אשתו משום ש"ר וכנס מהו שיוציא? ומ"ש מנטען על א"א (2)? (כה.)

קג. באיזה ב' מקרים רואים חילוק בין שליח הגט לעד על מיתת הבעל? (מה החילוק בין המקרים הנ"ל) (כה.)

קד. באר מח' רבנן ור' יהודה בהרגתיו אם תנשא אשתו, לר' יוסף ולר' מנשה! (כה.-:)

קה. מה החילוק בין הרגתיו להרגנוהו? (כה:)

קו. איזה יחיד יכול להתיר את הנדר? (כה:)

קז. "ישאנה מפני שהוא ב"ד", מה בא להשמיענו בזה? (כה:)

קח. "כנס מהו שיוציא", על מה השאלה, מה הוכרע, ומ"ש מנטען על א"א? (כה:-כו.)

קט. וכולן שהיו להם נשים ומתו או נתגרשו, מה הדין ומדוע? (כו.)

קי. האם מותר באמה ואחותה, ומה דינה באביו ובבנו, ומדוע? (כו.)

פרק שלישי - ארבעה אחין

קיא. ה' אחין, ב' נשואין לב' אחיות ומתו, האם מותר לייבמם (2)? (כו.-:)

קיב. ג' אחיות שנפלו לפני ב' אחין, מה הדין לרב ולשמואל, בבת אחת ובזא"ז? (למ"ד יש זיקה ולמ"ד אין זיקה) (כו:-כז.)

קיג. "אמר שמואל חלץ לאחיות ל"נ צרות לצרות נפטרו אחיות" באר היטב! והאם זה למ"ד יש זיקה או אין זיקה? ואיך מתבארת הברייתא דחלץ לאחיות וכו'? (2) (כז.)

קיד. בעלת הגט ובעלת מאמר, מי קודמת? הוכח! (כז:)

קטו. ב' אחיות שנפלו לפני יבם א', ומתה א' מהן, מה דין אחותה (2) ומדוע? (כז:)

קטז. בהנ"ל, כשנפלו לפני ב' יבמין מה הדין בחלץ לא' מהן א' מן האחין, ומדוע? (כז:-כח.)

קיז. היתה א' מהן אסורה על האחד איסור ערוה (כגון חמותו).. והשני אסור בשתיהן, האם יש אופן שיהיה מותר לו לייבם? (כח.)

קיח. סכם מח' ב"ש וב"ה בקדמו וכנסו! (כח.)

קיט. היתה א' מהן אסורה על הא' איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה, מה החידוש, הרי כבר כ' זאת בפ"ב דאחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת? (כח.)

קכ. איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת, מה החידוש, הרי זה כ' במשנה הנ"ל דרק חולצת? (כח:)

קכא. איך משכח"ל האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה באשת אחיו של"ה בעולמו, ואיך משכח"ל צרה וצרת צרה? (כח:)

קכב. לר"ש, מדוע בב"א שנפלו לפני יבם א"ח ואין מתייבמות? ומה הדין כשא' מהן איסור מצוה, ומדוע? (כח:-כט.)

קכג. היכן אמרו "אוי לו על אשתו אוי לו על אשת אחיו" (2)? (כט.)

קכד. לב"ש, אמאי ל"א שזה יעשה מאמר ויקנה או וידחה וכו'? (כט.-:)

קכה. לב"ש, האם המאמר (דהיתירא ודאיסורא) דוחה דחיה גמורה, או דוחה ומשייר? (כט:)

קכו. מה הנ"מ אם מאמר לב"ש עושה אירוסין או נישואין (2)? (כט:)

קכז. האם היבם יורש את בעלת המאמר ומטמא לה, ומדוע? (כט:)

קכח. האם יבם יכול להפר נדרי היבמה (3)? פרט האוקימתא! (כט:)

קכט. איזה מקרה יותר מחודש, כשמת א' מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית או להיפך? (ל.)

קל. מה החי' בדין דר"י א"ר דכל יבמה שא"א קורא בה וכו'? (ל.)

קלא. האם יש ראיה ממתני' ל. דיש זיקה או דאין זיקה? ומה בא למעט "זו היא שאמרו וכולן שמתו וכו'"? (ל.-:)

קלב. באיזה ספק אשת המת בעיא חליצה (4)? (ל:-לא:)

קלג. האם בתו"ת אזלינן בתר החזקה? (לא.-:)

קלד. מדוע ל"ת זמן בקידושין (3)? (לא:)

קלה. מה הטעם לאסור במי שעליה זיקת ב' יבמין? (לא:-לב.)

קלו. נתן גט למאמרו, מה דינה ודין צרתה? (לב.)

קלז. נשא חי ואח"כ נשא מת, על מה חייב? (לב.)

קלח. נשא מת ואח"כ נשא חי, על מה חייב? ומדוע אין מתייבמת? (לב.)

קלט. חמותו ונעשית א"א, מדוע חייב משום חמותו, והא הויא איסור מוסיף? (רש"י) (לב:)

קמ. האם ר' יוסי מחייב תרתי באיסור כולל? להו"א ולמסקנה! (לב:-לג.)

קמא. במה נח' ר"ח ובר קפרא (3)? ואיך יעמיד כ"א את דברי חבירו ששמע מרבי? (לב:-לג:)

קמב. איך שייך איסור בת אחת, בזר ששימש בשבת ובע"מ ששימש בטומאה? (לג.)

קמג. האם יש חיוב חטאת בזר ששימש בשבת? (לג:)

קמד. מנין הוכח דמתני' מיירי בהוחלפו ולא בהחליפו? (לג:)

קמה. ב' שקידשו ב' אחיות ופירסו נידה, באר איך הוי איסור כולל ומוסיף ובת אחת? ציין מקרה נוסף שמצאנו כן. ואיך נעמיד המקרה דב' אחיות באיסור ב"א? (לד.)

קמו. טעה בדבר מצוה, מה דינו? ומדוע אצלינו אי"ז טעה בדבר מצוה? (לד.)

קמז. האם אשה מתעברת בביאה ראשונה, ואיך מיירי במתני'? (לד.)

קמח. איך שימשו ער ואונן? והאיך נתעברה תמר בביאה ראשונה? (לד:)

קמט. כלה ששימשה, האם צריכה טבילה, ומדוע? (לד:)

קנ. העראה ושלא כדרכה, האם צריכה טבילה, ומנין? (לד:)

קנא. אשה ששהתה אחר בעלה, אחר כמה שנים אינה יולדת? ומתי בכ"ז יולדת? (לד:)

קנב. האם קטנה בת ישראל צריכה ג"ח הבחנה, בגט, במיאון, בזנות ובחילוף? (לד:-לה.)

קנג. האם גיורת ומשוחררת (גדולה וקטנה) צריכה ג"ח הבחנה, ומדוע? (לה.)

קנד. אשת ישראל שנאנסה, האם כשרה לבעלה ולכהונה? וכשהיא כהנת, האם חוזרת לתרומה דבי נשא? (לה.)

פרק רביעי - החולץ

קנה. חליצת וביאת מעוברת מה דינה ומנ"ל? לאיזו שיטה והיאך רצתה הגמ' להוכיח מרישא וסיפא דמתני', והיאך נדחו הראיות? (לה:)

קנו. מהי שיטת אביי ורבא בפלוגתא דר"י ור"ל? במה תניא כרבא? ומדוע לא קשה מברייתא זו על ר"ל? (לה:-לו.)

קנז. היאך רצו להוכיח כר"ל, מהמשנה דהאשה שהלך בעלה וצרתה וכו' והיאך נדחה (2)? (לו:)

קנח. מה הם התלת דהלכתא כר"ל? (לו.-:)

קנט. "ר"מ ור"א אמרו דבר אחד", מה אמר כל א'? והיאך דחתה הגמ' שהם ב' דברים? (לו:)

קס. מת בתוך ל' יום ועמדה ונתקדשה, נשא מעוברת ומינקת חבירו, מה דינם באשת כהן וישראל? (לו:-לז.)

קסא. קידשה בתוך ג' חדשי הבחנה וברח, מה דינו? (לז.)

קסב. מתי הוי ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון, ומתי לא הוי ספק, ומדוע? (לז.)

קסג. "שני ממזר מספק ראב"י אומר אין ממזר מספק" מאי קאמר (2)? מדוע כ"א הסביר אחרת את מחלוקתם? (לז.-:)

קסד. היאך מתפרש לראב"י הפסוק "ומלאה הארץ זמה"? (2) (לז:)

קסה. איך היו רבנן נושאין נשים בעיר אחרת, ולא חששו שאח ישא את אחותו, ולדם חימוד? (2) (לז:)

קסו. ספק ויבם שבא לחלוק בנכסי מיתנא, מה הדין, ומדוע? (לז:)

קסז. ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא, מה הדין, ומדוע? (לז:)

קסח. ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם, קודם ולאחר שפלג בנכסי המת, מה הדין, ומדוע? (לז:-לח.)

קסט. מי שהלך למדה"י ואבדה דרך שדהו, מתי נח' אדמון ורבנן, מתי לא, ומדוע? (לז:)

קע. ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא, מה הדין ומדוע? (לח.)

קעא. ספק ובני יבם שבאו לחלק בנכסי סבא, מה הצדדים, ומה הדין, ומדוע? (לח.)

קעב. שומרת יבם שנפלו לה נכסים וכו' ובמתה, מ"ש רישא מסיפא (4)? כמו מי מדויק מהמשנה ומה קשה עליו? (לח.-לט.)

קעג. מהם המשניות שסוברים שם ב"ש דשטר העומד ליגבות כגבוי? והאיך אפשר לפרש המשניות הללו באופן אחר? (לח:)

קעד. לפי ב"ש, האם יחלוקו בכתובתה, ומדוע? (לח:)

קעה. כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר, למאי הלכתא, ומה החידוש? (לט.)

קעו. כנסה, ממי גובה כתובתה, ומדוע? (לט.)

קעז. ביאת קטן וחליצת גדול, חליצת קטן וגדול, הי מינייהו עדיף? מדוע מחזירין על כל האחין? ומדוע תלה בקטן עד שיגדיל אין שומעין לו? (לט.-:)

קעח. יבום וחליצה, איזה מצוה קודמת (בראשונה, עכשיו, חזרו לומר) ומ"ט? (לט:)

קעט. אשתמודעינהו, ע"י מי, ומדוע? (לט:)

קפ. מי הם השנים שהיו בכלל היתר נאסרו וחזרו והותרו? והיאך מתפרש הברייתא לריב"א ולרבא? (לט:-מ.)

קפא. האם אכילה גסה הוי אכילה, ומנין? (מ.)

קפב. האם חלוט יש לו דין מצה, ולאיזה ענין? (מ.)

קפג. מי זוכה בנכסי האח המת ביבום ובחליצה? (מ.)

קפד. מי נאסר על קרובות החלוצה ועד איזה קירבה נאסרים? (מ.-:)

קפה. מה דין קרובת צרת חלוצתו וצרת קרובת חלוצתו, ומדוע? (מ:)

קפו. מה דין הולד בבא על צרת חלוצה, ומדוע? (מ:)

קפז. שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, מה יעשו? (מא.)

קפח. מה הדין במתה אשתו? ומ"ש מהמשנה דג' אחין נשואין וכו' דיבמתה חולצת ולא מתייבמת? (מא.)

קפט. "יבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד ג' חדשים" מדוע (בארוסה, נשואה, אלמנה וגרושה)? ומ"ש מספק שקידש אחת מב' אחיות? (מא:)

קצ. יבמה, האם וממי יש לה מזונות, פרט! (מא:)

קצא. חלוצה ומגורשת, מאימתי מנינן ג' חדשים? (מב.)

קצב. שאר כל הנשים מ"ט צריכים לחכות ג"ח? מדוע לא מספיק חדשיים וחצי? ומדוע אינה נישאת ויבדקו אח"כ? (מב.)

קצג. מדוע קיי"ל דמעוברת לא תנשא? (מב.-:)

קצד. מה דין ארוסה ליארס ולהנשא מיד? כמאן הלכתא? והאם בזה הלכה כסתם משנה? (מב:)

קצה. כשיש סתם ומחלוקת, מתי הלכה כסתם, ומתי לא, ומדוע? (מב:-מג.)

קצו. מסרק של פשתן ושל צמר, במה נטהר? (מג.)

קצז. מסרק של פשתן, מדוע אינה משנה להו"א? היאך נדחו סברות אלו? ומדוע אינה משנה למסקנא? (מג.)

קצח. האם מותר ליארס תוך ג' או ביום תשעים? ומה הדין בכ"ד חודש דמינקת חבירו? (מג.)

קצט. מה קו' ר"ח ורבא על דינא דר' יוסי? לתי' הגמ' (על רבא) בתחילה, איזה ג' דעות יש במשנה? היאך פרכה הגמ' תי' זה? ומה תי' הגמ' למסקנא? (מג.-:)

ר. איזה עצה הוגנת מיעצים הב"ד ליבם? ועד כמה נשים ישא, ומדוע? (מד.)

רא. מי שהיה נשוי לב' נשים וכו', מדוע אין חולץ ומייבם לשניהם, מדוע לא עושה לא' חליצה ולא' יבום, ומדוע לא נימא שפטור לגמרי? (מד.)

רב. המחזיר גרושתו, הנושא חלוצתו וקרובתה, מה דין הוולד לישראל ולכהונה, ומדוע? (מד.-:)

רג. הבא על חייבי כריתות מה דין הולד לכהונה? (מד:)

רד. עבד ועכו"ם הבא על בת ישראל, מה דין הולד לישראל ולכהונה, ומנ"ל? (מד:-מה.)

רה. עבד, וחציו עבד וחב"ח, הבא על בת ישראל אש"א ופנויה, מה דינו לר' יהודה, ומדוע? ומה ההלכה? (מה.-:)

רו. איזה מינוי מינה רבא את ר' מרי בר רחל, ומדוע? (מה:)

רז. עובדת כוכבים שטבלה לשם טבילת נדה, מה דינה ודין בתה, ומדוע? (מה:)

רח. הלוקח עבד מן העכו"ם ומן העכו"ם גופיה האם ובאיזה אופן יכולים לצאת לחרות? ומהי הצורה שמטבילין אותו לשם עבדות? (מה:-מו.)

רט. הני דבי פפא בר אבא שנתנו עבורם מס גולגלתם ונשתעבדו בהם, האם צריכים גט שחרור כדי להיות יהודים, ומדוע? (מו.)

רי. איזה ג' דברים ראה רחב"א בגבלא? מה אמר לו ר"י לעשות, ומדוע? (מו.)

ריא. באיזה דברים יש בהם משום בישולי עכו"ם (2)? (מו.)

ריב. גר שטבל ולא מל, מל ולא טבל, מה דינו, ומדוע, וכמאן הלכתא? (מו.-:)

ריג. מה דין טבילת גר בשבת ובלילה? (מו:)

ריד. האם גירות צריכה ג', ומומחין, ומנין? (מו:)

רטו. האם נאמן אדם לומר שהתגייר בארץ ובחו"ל? (מו:-מז.)

רטז. מהי ההו"א דלא נקבל לגרים בא"י? (מז.)

ריז. האם נאמן לומר שהתגייר בינו לבין עצמו כשיש לו בנים או בני בנים? (מז.)

ריח. איזה ד' דברים מודיעים לגר כשבא להתגייר? ומדוע מודיעים ב' הדברים הראשונים? (מז.-:)

ריט. מדוע אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו, ומדוע מלין אותו מיד? (מז:)

רכ. כמה עומדים על גביו? ולמאי הלכתא שהרי הוא כישראל? (מז:)

רכא. האם ואיזה עבד משוחרר צריך קבלת מצוות? (מז:-מח.)

רכב. מה דורשים מהפסוק "וכל עבד איש"? (מח:)

רכג. מהי עשית צפרניים, ומנין? (מח.)

רכד. מי הם "אביה ואמה"? ומהו "ירח ימים"? (מח.-:)

רכה. מיהו "בן אמתך" ומיהו "והגר"? (מח:)

רכו. לר"ע, אימתי שרי לקיים עבד שלא נימול? (3), ואיזה עבד שלא נימול אסור להשהות כלל? (2) (מח:)

רכז. מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהם? (4) (מח:)

רכח. ממי הוולד ממזר? (5) ומדוע? (מט.)

רכט. ממי אין הוולד ממזר לכו"ע? (2) ובמה אביי נסתפק? (מט.-:)

רל. מה הישוב על ג' הסתירות ששאל מנשה מדברי משה רבינו על נבואת ישעיה הנביא? (מט:-נ.)

רלא. מפני מה נענש ישעיה הנביא לנסורי פומיה? (מט:)

רלב. על מה אמר ר' יוסף כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה, ומדוע? (נ.)

פרק חמישי - רבן גמליאל

רלג. מדוע גט ומאמר מהני ביבמה? (נ:)

רלד. מ"ט ביאה פסולה יש אחריה כלום, וחליצה פסולה אין אחריה כלום? (נ:)

רלה. במה נח' ר"ג ורבנן אם יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר? (2) ומהי שיטת בן עזאי? (2) (נא.-:)

רלו. במה ביאה פסולה עדיפא ממאמר? ובמה גריעא ממאמר? (נא.)

רלז. איך יבאר שמואל דס"ל חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה, את שיטת ר"ג דחולץ לראשונה? (נא.)

רלח. איך יבאר רבה בר' הונא א"ר דס"ל דחליצה פסולה צריכה לחזור אחר האחין, את שיטת ר"ג ורבנן דס"ל דסגי בחליצת א' מהן? (נא:)

רלט. מי הם הסוברים שמאמר קונה קנין גמור? באר! (נא:)

רמ. את מי היה רב מלקה? (8) (נב.)

רמא. האם ניתן לעשות מאמר בשטר? ומהו "כיצד בשטר"? (נב.)

רמב. איזה לשון בגט פוסלה לכהונה ומהני ביבמה, ומדוע? ומדוע נייר בעלמא ל"מ? (נב.)

רמג. האם יכול לצוות לסופר לכתוב גט ליבמתו לפני שיכנסנה, ומה הצדדים? (נב.-:)

רמד. האם אפשר ליתן לבעלת מאמר גט לזיקתו בלבד או למאמרו בלבד? (נב:)

רמה. חלץ ועשה מאמר - אין אחר חליצה כולם, מדוע ל"מ לתפוס בה קידושין? ובמה נח' רבי וחכמים אם מהני בקידשה לשם יבמות? (6) (נב:-נג.)

רמו. חליצה וביאה, האם יש אחריהן כלום - בתחילה באמצע ובסוף, ומדוע? (נג:)

פרק שישי - הבא על יבמתו

רמז. מהו אנוס דמתני', ומהו שניהם אנוסים דבי ר' חייא? (נג:-נד.)

רמח. האם ישן קנה, ומדוע? (נד.)

רמט. נפל מן הגג ונתקע במה חייב, והאם קנה את יבמתו, ומדוע? (נד.)

רנ. מנין להעראה מן התורה, להו"א ולמסקנה? ומה המקור להעראה בזכור ובבהמה? (נד.-:)

רנא. אחותו, אחות אב ואחות אם, דודתו, אחות אשתו, אשת אחיו - האם רק מן האב או גם מן האם, ומה המקור? (נד:-נה.)

רנב. מדוע צריך פסוק לאסור אשת אח שיש לה בנים, ובחיי הבעל? (נד:-נה.)

רנג. מדוע כ' כרת באחותו, וערירים בדודתו? (נה.)

רנד. מה המקור להעראה בחיי"ל ובחיי"ע וביבמה? ובמי ל"מ העראה? מהי העראה, ומהי גמר ביאה? (נה.-:)

רנה. מה נתמעט משכבת זרע דאשת איש, ושכבת זרע דסוטה? (נה:)

רנו. המייבם בלא כוונה, לענין מה קנה, ומדוע? ובמה יפה כח היבם מכח הבעל? (נו.)

רנז. נישואי חרש, האם מאכילין בתרומה? ומה הדין כשנולד להם בן? (נו.)

רנח. אשת ישראל שנאנסה, מה דינה לבעלה על כהונה? והאם יש לכך ראי' ממתני'? (נו:)

רנט. אשת כהן שנאנסה, מפני מה אסורה לבעלה? (נו:)

רס. אלמנה (בת כהן או בת ישראל) שנתקדשה לכה"ג האם מותרת בתרומה, ומדוע? ומה הדין בפצוע דכא כהן שקידש בת ישראל, ומדוע? (נו:-נז.)

רסא. פצו"ד כהן שקידש בת גרים, מה דינה ומדוע? (נז.)

רסב. במי לכו"ע אין חופה, ומדוע? (נז:)

רסג. האם מח' רב ושמואל אם יש חופה לפסולות תלוי' במח' ר"מ ור"א ור"ש? (נז:-נח.)

רסד. מדוע א"א להשביע את הארוסה ואת השומרת יבם? (2) ובאיזה אופן כן משביעים? (3) (נח.-:)

רסה. העושה מאמר ביבמתו ויש לו אח כהן, או חלל, מה דינה בתרומה, ומדוע? ומה הדין בנתן גט ליבמתו, ומדוע? (נח:)

רסו. כה"ג שקידש קטנה ובגרה, האם מותר בה (לר"מ)? ומה הדין בכהן שקידש אלמנה ונתמנה לכה"ג? (נח:-נט.) ומה הדין ביבמה, ומדוע? (לקמן סא.)

רסז. אלמנה מן האירוסין מה דינה בכה"ג, מנין, ומה החידוש? (נט.)

רסח. מה דין בוגרת ושנבעלה שלא כדרכה לכה"ג, ומנין? (נט.)

רסט. מדוע פסל רב הנבעלת של"כ משום בעולה (ולא משום זונה)? (נט:)

רע. נבעלה לבהמה (שלא כדרכה) מה דינה לכהן ולכה"ג, ומנין? (נט:)

רעא. לגבי מה אמרינן בכה"ג שנשא מפותת עצמו, דאם נשא נשוי? (2) (נט:-ס.)

רעב. מפותת חבירו שנשא כה"ג, מה דין הוולד, ומדוע? (ס.)

רעג. האם כהן נטמא לאחותו ארוסה, ארוסה שנתגרשה, אנוסה, מוכת עץ, ובוגרת ומדוע? (3) (ס.-:)

רעד. מה הדין בגיורת פחותה מב"ג לכהונה, ומהו המקור? (ס:)

רעה. איך בדקו את בנות מדין ובנות יבש גלעד, ומדוע? (ס:)

רעו. קברי עכו"ם, האם מטמאין באוהל, והאם מטמא במגע ומשא? (סא.)

רעז. האם אילונית מותרת לכהן, ומדוע? (סא.-:)

רעח. מדוע אסר ר"א כהן בקטנה? (2)? הבא סיבות נוספות (2) (סא:)

רעט. מי נקראת זונה? (6) (סא:)

רפ. בכמה ילדים הוא נפטר מפו"ר (4) ומדוע? ומאי נפק"מ, הרי אסור לעמוד בלא אשה? (סא:-סב.)

רפא. מה הם ג' דברים שעשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום? (סב.)

רפב. האם גר שנתגייר כקטן שנולד, ומה הנפק"מ? (2) (סב.)

רפג. האם יש לעכו"ם ועבד חייס, ומה המקור? (2) (סב.)

רפד. היו לו בנים ומתו, האם קיים פו"ר? (סב.-:)

רפה. בני בנים ה"ה כבנים מנין, האם דווקא בנים, והאם מב' ילדיו? (סב:)

רפו. מה לומדים מהפסוק "בבוקר... ולערב אל תנח ידיך"? (2) (סב:)

רפז. השרוי בלא אשה שרוי בלא... (6) (סב:)

רפח. מה החידוש בחיוב לפוקדה ביוצא לדרך? (סב:)

רפט. מי אינו אדם? (2) (סג.)

רצ. "עזר כנגדו", מהי הדרשה? (במה עוזרת לאדם? (2) (סג.)

רצא. "ונברכו בך, כל משפחות האדמה", "כל גויי הארץ", מהם הדרשות? (סג.)

רצב. מהי האומנות הפחותה ביותר, ומנין? (סג.)

רצג. זרע ולא תזבון, זבין ולא תיזול, באר ונמק! (סג.)

רצד. טום ולא תשפיץ שפוץ ולא תבני, באר ונמק! (סג.)

רצה. מה נאמר דגמ' לנושא אשה? (2) (סג.)

רצו. איך ב' הפסוקים מתיישבים באשת ר' יהודה? (סג:)

רצז. היכי דמי אשה רעה? (סג:)

רצח. "מצא או מוצא" באר! (סג:)

רצט. מה נמשל לאשה טובה ומה לאשה רעה? (סג:)

ש. "נתנני ד' בפני לא אוכל קום", מהו? (3) (סג:)

שא. "בגוי נבל אכעיסם", מהו? (4) (סג:)

שב. על מה חברי גזרו, ומפני מה? (3) (סג:)

שג. מתי בן דוד בא? (סג.)

שד. מה נאמר על מי שאינו עוסק בפו"ר? (5) (סג:)

שה. מדוע מי שאינו עוסק בפו"ר גורם לשכינה שתסתלק מישראל? (2) (סד.)

שו. נשא אשה ושהה עמה י' שנים האם יגרשנה, והאם יתן כתובה? והאם בדורות אלו השתנה הדין, ומנ"ל? (סד.-:)

שז. מנין ילפינן זכר לדבר לי' שנים? מדוע לא ילפינן מיצחק? (סד.)

שח. מפני מה היו אבותינו עקורים? ובאיזה אופן, ומנין? (סד.-:)

שט. מי וכמה נעקרו מפרקיה דר' הונא, ומי ניצול? (סד:)

שי. באלו דברים דנה הגמ' דין חזקה? (5) בכמה פעמים הוי חזקה, לרבי, לרשב"ג ולהלכתא? (סד:-סה.)

שיא. נישאת לשלישי ולא היו לה בנים מה דין כתובתה מכל הג'? ומה דין בנישאת אח"כ לד' ונולדו לה בנים? (סה.)

שיב. הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה, הוא אמר אפלת והוא אמרה לא, הוא אמר תרי והיא אמרה תלת, מי נאמן ומדוע? (סה.-:)

שיג. האם יכול לישא אשה נוספת כדי להוכיח שהעקרות ממנה, ומדוע? (סה.)

שיד. האם מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, או חובה ומנין? (סה:)

שטו. האם מותר לשנות מפני השלום, או מצוה, ומנין? (סה:)

שטז. האם אשה מצווה על פריה ורביה? מנ"ל? כמאן הלכתא? (סה:)

שיז. כשאין לה ילדים, האם יוציא ויתן כתובה, ומדוע? (2) (סה:)

פרק שביעי - אלמנה לכהן גדול

שיח. אלו הן עבדי צאן ברזל ואלו הן עבדי מלוג? (סו.)

שיט. אלמנה לכה"ג, מה דין אכילת תרומה לעבדי מלוג? מדוע אי"ז כקנינו שקנה קנין? (3) (סו.)

שכ. מה הנידון במכנסת שום לבעלה? באר סברת החולקים וראיותיהם? כמאן הלכתא ומדוע? (סו:)

שכא. באיזה אופן מודה ר' יהודה שלא תקבל החפץ, ומדוע? (סו:-סז.)

שכב. לר' יהודה מה הדין בנתייקרו הכלים, האם יכולה לקבלם תמורת דמים? (סז.)

שכג. ב"י שנישאת לכהן ומת והניחה מעוברת, מה דעת ר"י לענין העבדים בתרומה? באר סברתו (2) והנפק"מ? מה דעת חכמים? וכמי ס"ל לשמואל? (סז:)

שכד. הניח בנים והניחה מעוברת האם אוכלים העבדים בתרומה? (סז:)

שכה. במה נח' ר' יוסי ור"ש האם זכרים יאכילו וכשיש עובר? (2) (סז.-:)

שכו. ר' ישמעאל בר"י אומר הבת מאכלת והבן אינו מאכיל, באר דבריו (להו"א ולמסקנה)! (סז:)

שכז. העובר היבם הארוסין והחרש ובן ט' שנים פוסלים ולא מאכילין, במאי איירי? ומדוע דינם כך? (סז:-סח.)

שכח. איזה פסולין פוסלין אשה בביאתם (3), ומנין למדו זאת? (סח., סט.)

שכט. מנין לומדים שבת כהן שנישאת לישראל אין אוכלת בתרומה, ומנין ילפינן איסור לאו? (סח.-:)

של. האם אונן אוכל בתרומה, ומנין? (סח:)

שלא. מנין לומדים דבת כהן חוזרת לתרומה ולא לחזה ושוק? (סח:)

שלב. "ובת כהן כי תהיה לאיש זר וכו'" מנ"ל דגם בלויה וישראלית? ומנין דנפסלת לכהונה? (סח:)

שלג. מי נקרא בפסוק זה איש זר, ומדוע? (סח:-סט.)

שלד. מנ"ל לפסול בעבד עכו"ם וחלל? ומנ"ל דמחזיר גרושתו אינו פוסל? (סח:-סט.)

שלה. כיצד אונס, עבד, ממזר (ומנ"ל (ע.)), וכה"ג פוסלים באכילת תרומה? (סט.-:)

שלו. מתי חיישינן מספק לעיברה, ומתי לא? (סט:)

שלז. הבא על ארוסתו בבית חמיו, במה נחלקו רב ושמואל? מה אמר רבא ומנ"ל? ומה דחה אותו אביי? (2) (סט:-ע.)

פרק שמיני - הערל

שלח. ערל, טמא ופצו"ד, האם הן נשיהן ועבדיהן אוכלין בתרומה? (ע.)

שלט. מנין לומדים דערל אינו אוכל בתרומה (2)? (ע.)

שמ. מה היא הג"ש של תרומה לפסח? היכן והאם היא מופנית? (ע.-:)

שמא. ערל, אונן ומילת זכריו, מה מקישים ומה לא מקישים לפסח? מדוע (ומה ראית)? (ע:)

שמב. מה נתמעט "ומלתה אותו אז יאכל בו", "כל בן נכר לא יאכל בו", "כל ערל לא יאכל בו"? (ע:-עא.)

שמג. מדוע א"א ללמוד ערל מבן נכר, ולהיפך? (עא.)

שמד. מה לומדים ר"ע ור"א מאיש איש? (עא.)

שמה. מה לומד ר"ע מתושב ושכיר דכ' בפסח? ומדוע ר"א אינו צריך את הפסוק לדרשה זו? (עא.)

שמו. האם קטן (תוך ח') ערל מותר לסוכו בשמן של תרומה, ומנין רצו להוכיח זאת? (עא.)

שמז. מי הם זכריו שאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו בשעת עבודה (6)? (עא.-:)

שמח. מנ"ל דערל מקבל הזאה? (עא:)

שמט. האם ניתנה פריעה לאאע"ה, ומנין? (עא:)

שנ. מדוע לא מלו בנ"י במדבר (2), ומדוע לא נשבה רוח צפונית (2)? (עא:-עב.)

שנא. משוך, האם אוכל בתרומה? פרט! (עב:)

שנב. טומטום האם אוכל ומאכיל (ולמי) בתרומה? (עב.)

שנג. קטן שעבר זמנו ומשוך, מתי נימולים, ומנ"ל? (עב.-:)

שנד. מתי שורפין נותר בזמנו ושלא בזמנו, ומנין? (עב:)

שנה. ערל שהזה, טומטום ואנדרוגינוס שקידשו, מה דין הזאתם וקידושם, ומדוע? (עב:)

שנו. מדוע ערל פטור מן הראיה? (עב:)

שנז. מה לומדים מהפסוק "ולקחו לטמא... ונתן עליו וכו'"? (2) (עב:)

שנח. מנין שטבול יום כשר בפרה? (עג.)

שנט. מה הם החומרות של תרומה ובכורים על מעשר, ושל מעשר ובכורים על תרומה, הנזכרות בברייתא והמשויירות? (עג.-עד.)

שס. במה נחלקו ת"ק ור"ש באיסור אונן וחיוב ביעור בביכורים, ומנ"ל? (עג.-:)

שסא. מנ"ל דהאוכל מעשר וביכורים בטומאת הגוף ועצמן לוקה? (עג:)

שסב. מה דין ביעור תרומה וקודש בטומאה, ומנ"ל? (עג:-עד.)

שסג. האוכל תרומה בטומאה, האם לוקח או עובר איסור, ומנין? (עג:)

שסד. מה דין מעשר דגן (פרט השיטות), מעשר ראשון ומעשר בהמה גבי ערל, ומנ"ל? (עד.)

שסה. מה ילפינן מתלתא ממנו הכתובים בפסח ובמעשר? (עד.)

שסו. "והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר", באיזה מצורע וזב מדובר? ומה הכוונה עד אשר יטהר? (עד:-עה.)

שסז. מנ"ל דטבל ועלה אוכל במעשר, הער"ש אוכל בתרומה, הביא כפרה אוכל בקדשים? ומנ"ל דבתרומה היכא בעי כפרה יכול לאכול לפני שהביא כפרה? (עד:)

שסח. איזה פסוקים בפ' יולדת מדברים על תרומה? (2) (עד:-עה.)

שסט. מה הם ג' קראי דתרומה, ומדוע צריך את כולם? (עה.)

שע. לתנא דפליג עליה דתנא דבי ר"י, תרי קראי במחוסר כפרה למ"ל? (עה.)

שעא. מנין לומדים איסור נגיעה בטומאה בתרומה? (עה.)

שעב. מהי משתמרת לביאה פסולה, והאם אוכלת בתרומה? פרט! (עה.)

שעג. באיזה אופן נאמר ההיתר משום שכבר אכלה ובאיזה אופן לא? (עה.)

שעד. מהו פצוע דכא? מה דינו ביד"ש? מהו "בכולם"? (עה.-:)

שעה. מנ"ל דפצו"ד וכרות שפכה הוא באותו מקום? (עה:)

שעו. נשתייר מעטרה אפי' כחוט השערה כשר, היאך? (עה:)

שעז. נחתך הגיד כקולמוס וכמרזב, למטה או למעלה מהעטרה, מה הדין ומדוע? (עה:)

שעח. ניקב, היכי עבדינן להכשירו? בנסתם, מה דינו, והיכי עבדינן לבודקו? (עו.)

שעט. מטיל מים מב' מקומות, מה דינו? (עו.)

שפ. נשים המסוללות זו בזו, מה דינן לכהונה, ומדוע? (עו.)

שפא. פצוע דכא כהן, האם מותר בגיורת ומשוחררת, ומדוע? (עו.)

שפב. פצוע דכא ישראל, מדוע מותר בנתינה? (עו.)

שפג. מתי יש איסור לא תתחתן עם ז' אומות? (עו.)

שפד. האם מצרי נאסר בימי שלמה? הוכח! (עו:)

שפה. האם שלמה אכן נשא את בת פרעה? (עו:)

שפו. מדוע אבנר אמר שלא יודע מי הנער - דוד? ומדוע נקרא עלם? (עו:)

שפז. מדוע עמונית ומואבית מותרות בקהל, וממזרת ומצרית אסורים בקהל? (עז.)

שפח. מהו "פתחת למוסרי"? ומהו "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"? (עז.)

שפט. בת גר עמוני כשרה לכהונה, האם אזלא לכו"ע? מאי קמ"ל? מה הסברא? מי ובמה חולק על דין זה, ומה סברתו? (עז.-:)

שצ. בת מצרי שני מנ"ל דכשרה לכהונה? (עז:)

שצא. מצרית, מדוע ס"ל לר"ש דכשרה לבא בקהל? ומדוע רבנן חולקים? (עז:)

שצב. מדוע צריך לכתוב במצרי בנים, דורות, אשר יולדו, להם, ומדוע צריך לו גבי ממזר? (עח.)

שצג. מצרי שני שנשא מצרית ראשונה מה דין הולד? מה הקושיא והישוב מיכולים ממזרים ליטהר, ומה הקושיא והישוב מהפריש חטאת מעוברת? (עח.)

שצד. נכרית מעוברת שנתגיירה, האם בנה צריך טבילה, ומדוע (2)? (עח.-:)

שצה. מתי אזלינן בתר הזכר, בתר האם? ומתי מח'? ומתי בתר הפגום שבשניהם? (עח.-:)

שצו. ממזרת לאחר י' דורות, מה דינה ומדוע? והאם הם חיים עד אז? (עח:)

שצז. במה תלה דוד את הרעה בג' שנים הראשונות, ומדוע? (עח:)

שצח. מה נאמר לדוד באורים ותומים על מה נגזר הרעב, ומדוע אי"ב סתירה? (עח:)

שצט. איך חמל דוד על מפיבושת? (עט.)

ת. אלו ב' דברים נעשו כדי שלא יתחלל ש"ש בפרהסיא? (עט.)

תא. מי גזר על הנתינים? והאם אפשר להתירם, ומדוע? (עח:-עט:)

תב. באיזה סריס חולץ וחולצין לאשתו, ובאיזה לא? (2) (עט:)

תג. לר"ע, אמאי חולצין בפצו"ד, הא חייבי לאוין כחיי"כ? (3) (עט:)

תד. מהו סריס חמה, כיצד בודקין זאת, מחמת מה נעשה סריס חמה, והאם חיישינן שמא הבריא? (פ.)

תה. סריס ואילונית, באיזה גיל נעשים גדולים, והאם ישנו שלב של נערות? (פ.)

תו. מהי כוונת ר' אליעזר בדבריו "הזכר כדברי ב"ה והנקיבה כדברי ב"ש"? (פ.)

תז. מי הם הדעות דתלינן דאישתהויי הוא דאשתהי? (פ:)

תח. מה הם סימני סריס ואילונית, והאם צריך את כולם? ובאיזה אופן לכו"ע צריך את כולם? (פ:)

תט. אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל, במה מאכילה, ומדוע? (פא.)

תי. לר"ל ולר"י - מה הטעם שעיגול בעיגולים עולה, דחתיכת חטאת טמאה בחתיכות טהורות תעלה לת"ק, בהנ"ל דלא תעלה לר' יהודה, דחתיכת חטאת טהורה בחתיכות חולין לכו"ע לא תעלה? (פא.-פב.)

תיא. בב' קופות וכו' האם צריך רוב חולין, ומדוע? (פב.-:)

תיב. האם תרומה בזה"ז דרבנן או דאורי', ומדוע? (פב:)

תיג. במה נח' ת"ק ור' אליעזר גבי אנדרוגינוס - לר"י ולר"ל? ומה הכרעת רב ושמואל באנדרוגינוס, ומדוע? (פב:-פג.)

תיד. מה הנידון בהרכבה, קושי וקידוש? כמי ההלכה - לרב ולשמואל? (פג.-:)

תטו. האם טומטום הוי סריס ודאי או ספק? (פג:)

תטז. באנדרוגינוס - האם חייבים מב' מקומות, ומדוע? (פג:)

תיז. במה מודה ר"א דאנדרוגינוס אינו כזכר, (פרט) ומדוע? (פג:-פד.)

פרק תשיעי - יש מותרות

תיח. מדוע כ' במשנה כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כה"ג, ול"כ "קידש" או "בתולה"? (פד.-:)

תיט. איך שייך גבי מצרי - מותרות לבעלה או ליבמה או לשניהם או אסורות לשניהם? ומדוע ל"כ במתני'? (פד:)

תכ. במה האשה מוזהרת כמו האיש, ובמה לא? (2) ומדוע צריך ב' פסוקים להשוות אשה לאיש? (פד:-פה.)

תכא. מדוע לכ' במשנה דו"פ י' יוחסין דכהנת מורת לחלל? (פה:)

תכב. שניה לבעל ולא שניה ליבם, האם יש לה כתובה מיבם? ובאיזה אופן מקבלת כתובת מן היבם ולא מן הבעל? (פה.)

תכג. האם אלמנה לכה"ג יש לה כתובה ומזונות, ומדוע? (פה.)

תכד. מהו טעם החילוק בין אלמנה לכה"ג לשניות לענין כתובה? (3) ומה הנפק"מ? (5) (פה.-:)

תכה. האם מעשר ראשון אסור לזרים, האם חייבין עליו מיתה וחומש, והאם טובל, ומדוע? (פה:-פו.)

תכו. לגבי מה בת כהן ללוי אינה במעשר? (פו.)

תכז. מי מקבל מעשר ראשון, ומי מקבלו אחר הקנס, ומדוע קנסו? (פו.-:)

תכח. מה המקור דאינה חוזרת לחזה ושוק? (5) ואיזה חוזרת אף לחזה ושוק? (פז.)

תכט. מה המקור דמעוברת מישראל או דיש לה זרע מישראל אין אוכלת בתרומה, ומהי הצריכותא? (פז.-:)

תל. מה המקור דמתים כחיים לענין יבום ולא לתרומה? ומה המקור דוולד מן הראשון כמן השני לתרומה ולא לייבום? (פז:)

פרק עשירי - האשה רבה

תלא. באיזה דברים מצאנו דאחד נאמן? (4) (פז:-פח.)

תלב. ניסת ע"פ ב' עדים לא תצא, פרט באיזה אופן מדובר? (3) (פח.-:)

תלג. אם מכחשתו לא תצא, פרט באיזה אופן מדובר? (2) (פח:)

תלד. מדוע בנישאת לאחר צריכה הימנו גט וכשנתקדשה לאחר א"צ ממנו גט? (פח:-פט.)

תלה. התורם מן הטמא על הטהור, בשוגג או במזיד, מה דינו? ובקישות ונמצאת מרה, בשוגג או במזיד, מה הדין, ומהו החילוק? (פט.)

תלו. מה הדין בתורם משאינו נקוב על הנקוב ומן הנקוב על שאינו נקוב, ומדוע? (פט.-:)

תלז. "הולד ממזר מזה ומזה", האם ומי מותר וממזרת? (פט:)

תלח. אמאי יורש אדם את אשתו קטנה, ומטמא לה, ואוכלת בגינו תרומה? (פט:-צ.)

תלט. אכל תרומה טמאה, האם יכול לשלם חולין טמאין, ומדוע? (צ.)

תמ. אכל תרומה טהורה ושילם בשוגג או במזיד חולין טמאין, מה הדין? (צ.)

תמא. דם שנטמא ונזרק במזיד, לענין מה לא הורצה? (צ.)

תמב. באלו ב' גדרים, ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה? (צ:)

תמג. האם יכול לבטל את הגט ששלח ביד השליח, ומדוע? (צ:)

תמד. לא זה וזה מטמאין לה, מדוע? (צ:)

תמה. לא זה וזה זכאין במציאתה ומעשה ידיה ובהפרת נדריה, מדוע? (צ:)

תמו. בת כהן ובת לוי, ממה נפסלות, ומדוע? (צא.)

תמז. אחיו של זה ואחיו של זה חולצין, האם זה מדאוריי'? (צא.)

תמח. ר' יוסי ר' אלעזר ור' שמעון דהקלו במתני', האם מודים זל"ז, ומדוע? (צא.)

תמט. ואם נישאת שלא ברשות מותרת לחזור לו, מי סובר כך, ומה ההלכה? (צא.)

תנ. "עשו ב"ד בהוראתן כזדון איש באשה, ע"פ עדים כשגגת איש באשה" באר! (4) (צא.-:)

תנא. היכן תי' הגמ' דתצא מזה ומזה משום דאיבעי לה לאקרויי גיטא, (4) והיכן תי' משום דאיבעי לה לאמתוני (2)? (צא:)

תנב. אמר ר' אשי ולקלא לא חיישינן, מה בא לחדש? (צא:-צב.)

תנג. כשב"ד התירוה לינשא ע"פ ע"א, ובא בעלה, האם הוי הוראה או טעות, ומה ההוכחות? (צב.)

תנד. מדוע לר' אליעזר מביאה קרבן חטאת אף בנשאת בע"א ע"פ ב"ד? (2) (צב.)

תנה. הוריה ב"ד.. והלכה וקלקלה - מהו קלקלה? (צב.)

תנו. האם קידושין תופסין ביבמה? והאם הוי ממזר מיבמה - לר"ע? (צב.-:)

תנז. האם יש נישואין ביבמה, ולמאי נ"מ? (צב:)

תנח. מה הטעם דלר"ע האומר קונם שאני עושה לפיך צריך להפר? (2) (צג.)

תנט. המוכר פירות דקל האם יכול לחזור בו, קודם ואחר שבאו לעולם? (צג.)

תס. מתי הקרו לר' ינאי בחלומו - קנה רצוץ, ומדוע? (צג:)

תסא. על מה נאמר הפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו - לרבי? (צג:)

תסב. היכן ר' מאיר אמר דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם? (צג:)

תסג. עד אחד ביבמה מהו, ומה הראיה? והאם היא עצמה נאמנת בכך? (צג:)

תסד. עד אחד להתירה לשוק מהו, והיא עצמה להתירה לשוק מהו? באר היטב! (צג:-צד.)

תסה. באיזה אופנים מצאנו דעריות צריכות גט? (3) באר היטב! (צד:)

תסו. מהו מח' ר"ע ור' ישמעאל גבי חמותו? (2) (צד:)

תסז. אלו עריות פוסלות את אשתו, לב"ש וב"ה? ומה המקור? (צה.)

תסח. מהו "איסור קל"? (5) (צה.-:)

תסט. במה חולק ר' יוסי על ת"ק? (2) (צה:)

תע. באר מח' רב ושמואל אם יבמה כאשת איש? (3) והאיך ישתלבו דברי שמואל עם פסקו כר' יוסי? (צה:-צו.)

תעא. האם ומתי ביאת בן ט' פוסלת על האחין - גדולים או קטנים, ועל עצמו? (צו.-:)

תעב. האם יש לקטן מאמר וגט? ומה תוקפו? פרט! (צו.)

תעג. האם איסור זיקת ב' יבמין הוא גם במקום דליכא צרה? הוכח! והאם הצרה גם נאסרת? (צו:)

תעד. מדוע הקפיד ר' יוחנן, ובמה נתפייס? (צו:-צז.)

תעה. מי שלא הביא ב' שערות, באיזה גיל נעשה גדול (2)? (צז.)

פרק אחד עשר - נושאין על האנוסה

תעו. האם מותר לישא בת אנוסתו? מדאו' ומדרבנן (פרט), ומנ"ל? (פז.)

תעז. האם מותר לישא אנוסת אביו (2) ומנ"ל? (צז.)

תעח. בכמה לאוין עובר הבא על שומרת יבם של אביו? (צז.)

תעט. מה הם ששה המשלות שרגילים בנ"א לאומרם? ובמי הם מתקיימים? (צז:)

תפ. ב' אחים שנתגיירו, האם מותר לא' לישא בת אחיו, מדאו' ומדרבנן? פרט! והאם אפשר להוכיח דין זה ממתני'? (צז:-צח.)

תפא. מדוע אין אב למצרי, הוכח ממתני'? מה הם ב' הדברים שאמר ר"ע? האם מוכח מדבריו לנידון הנ"ל? והיאך היה נאמן בן יאסיין בעדותו (3)? (צח.)

תפב. גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה, איזה שאירות יש לו? מה דין אחות האב והאם? פרט! מה דין אשת אחיו מאמו? ומדוע? (צח.-:)

תפג. גר שמתה אשתו, מה דינו בחמותו (2), ומדוע? (צח:)

תפד. ה' נשים שנתערבו וכו' מה דינן? האם דברי המשנה הם בדוקא, ומדוע? מי אינן מייבמין, ומדוע? (צח:)

תפה. יש חולץ לאמו, לאחותו, לבתו, מספק, כיצד? (צט.)

תפו. איש ואשה פעמים שמולידין ה' אומות, כיצד? ומאי קמ"ל? (צט.)

תפז. מוכר את אביו להגבות את כתובה, כיצד? ומאי קמ"ל? (צט.)

תפח. האשה שנתערב ולדה בולד כלתה וכו', מה דין במתו הספיקות או הוודאין? (צט.)

תפט. כהנת שנתערב וכו', בלא הגדילו ושחררו זא"ז, מתי נותנים להם תרומה (2)? (צט:)

תצ. מי הם הי' שאין חולקין להם תרומה בבית הגרנות, ומדוע? למי אין משגרין לביתו, ומדוע? (צט:-ק.)

תצא. מעשר עני, היכן ולמי מתחלק, ומדוע? (ק.)

תצב. ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים, מה בא ללמדנו? (ק.)

תצג. מה עושים עם המנחה שמביא ספק כהן ספק ישראל, ומדוע? (2) (ק.)

תצד. מנחת חוטא של כהנים, האם נקמצת, ומה דין השיריים (2)? (ק.)

תצה. בספק מי האב, מתי משתקין אותו מדין כהונה ומתי לא, מדאו' ומדרבנן? כיצד רצתה הגמ' להוכיח ממתני'? והאיך דחתה זאת הגמ'? (ק:)

תצו. איזו אשה ממאנת אחר שילדה? (ק:)

תצז. ספק שהכה זה וחזר והכה זה, מה דינו, ומדוע? (קא.)

תצח. ספק, מדוע עולה במשמרו? ובאיזה אופן נוטל חלק א'? (קא.)

פרק שנים עשר - מצות חליצה

תצט. מצות חליצה בכמה ובמי, ומנ"ל? כמי ההלכה, ומדוע? (קא.-:)

תק. מה ילפינן מהפסוקים: "לעיני", "בישראל (2)", "וקראו", "ודברו", "השערה"? (קא.-:)

תקא. מיאון, בכמה ובמי? האם נפסק להלכה, ומ"ש מחליצה? (קא:)

תקב. האם גר יכול לדון את חבירו ואת ישראל? והאם יכול להצטרף לב"ד דחליצה, ומנין? (קב.)

תקג. מה דין מנעל וסנדל לחליצה, לכתחילה ובדיעבד, ומדוע? פרט! (קב.)

תקד. מאימתי נחשב חליצה, ומה הדין אם קרעה או שרפה? (קב:)

תקה. ב' מנעלין זעג"ז, מה דין לחליצה? פרט! (קב.-:)

תקו. יבמה שהגדילה בין האחין וחזינן שחלצה סנדל, מה דינה? (קב:)

תקז. מה הם ב' האפשרויות לפרש "חליצה", ומדוע ביבמה הכוונה היא שליפת הנעל? (קב:)

תקח. סנדל התפור בפשתן, תרסיותיו או כולו שער, אנפיליא (פרט), מנעל הנפרם וסנדל הנפחת, האם חליצתה כשירה? (קיב:-קג.)

תקט. חליצה בקב הקיטע, מה דינה, ומדוע? (קב:-קג.)

תקי. אילו ב' דינים חידש אמימר בחליצה? (קג.)

תקיא. מה רצה ר"פ להוכיח מהדין של מהארכובה ולמטה, וכיצד נדחה? (קג.)

תקיב. מה הם קושיות הגמ' על מה שכ' שמהארכובה ולמעלה אי"ז רגל, ומה התי' (4) (קג.)

תקיג. היכן מצינו שכל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים? (קג.-:)

תקיד. מה דין חליצה בסנדל: שאינו שלו, של שמאל, של עץ, המוסגר, המוחלט, של עכו"ם, של תקרובת עכו"ם, זקן העשוי לכבודו, לכתחילה ובדיעבד? (קג:-קד.)

תקטו. בית מוסגר ומוחלט, האיך מטמא, ומדוע אינו נחשב כנתוץ? (קג:)

תקטז. טלית שיש בה ג' על ג' שיש בה נגע, באיזה אופן מטמאה כשנכנסה לבית (2)? (קג:)

תקיז. מה דין חליצה בלילה ובשמאל, ומנ"ל? (קד.)

תקיח. מה עשה רבה בר חייא קטוספאה? מה אמר ע"ז שמואל? ומאי קשיא? (קד.)

תקיט. בהחסירה חליצה או רקיקה, או קריאה, מה דין חליצתה, ומדוע? (קד.-:)

תקכ. מה חידש רבא באילם ואילמת, להו"א למסקנא? (קד:)

תקכא. יבמה שרקקה, האם נפסלה מהאחין או לא (לר"ע, לר"א ולרבי)? (קד:-קה.)

תקכב. הקדים רקיקה לחליצה, מה הדין? (קה.)

תקכג. מה שאלו בני קרייתא את לוי (3)? ומה התשובה לשאלות הנ"ל? (קה.)

תקכד. באיזה גיל היו מתים בני משפחת עלי? במה מתכפר להם? מי היה ממשפחת בני עלי וחי 40 או 60 שנה, ומדוע? (קה.)

תקכה. מתי יחיד יכול לקרוע את הגז"ד, ומתי רק ציבור? (קה.)

תקכו. להיכן יתן המתפלל עיניו וליבו, ומנין? (קה:)

תקכז. מה דין חליצת קטן, וקטנה שחלצה (פרט גיל הקטנה להלכתא)? (קה:)

תקכח. מה דין חליצה בינו לבינה, והאיך ידעו זאת? (קה:)

תקכט. חליצה מוטעת, איזו כשירה ואיזו פסולה? (קו.)

תקל. גט מוטעה, חליצה וגט מעושים, מה דינם? (קו.)

תקלא. מה דין חליצה ומיאון כשאין ב"ד או העדים שראו מכירים אותם? (קו.)

תקלב. עד היכן מקרין פרשת חליצה? (קו:)

תקלג. האם צריך לומר "לא חפצתי לקחתה" או "לא אבה יבמי" ללא הפסק? (קו:)

תקלד. מה ילפינן מהפסוק "לעיני הזקנים וירקה בפניו" (3)? (קו:)

תקלה. מי צריך לומר "חלוץ הנעל"? (קו:)

פרק שלשה עשר - בית שמאי

תקלו. מה ה' הפלוגתות של ב"ש וב"ה במשנה? (קז.)

תקלז. במה נחלקו אם ממאנין נשואות (4)? (קז.)

תקלח. האם ממאנת לזיקתו, בחד ובב' יבמין, ומדוע? (קז.-:)

תקלט. מיאנה בבעל או ביבם, האם מותרת לאביו, ומדוע? (קז:)

תקמ. מיאנה באח א' מה דין שאר האחין, ומדוע? (קז:)

תקמא. לדעת ב"ש, האם צריך מיאון כשתגדיל? (2) (קז:)

תקמב. איזו קטנה א"צ למאן? (2) (קז:)

תקמג. מה הם ג' המקרים שחידש ר' יהודה דהוי מיאון, ומהו החידוש בהם? (קח.)

תקמד. קטנה שלא מיאנה ועמדה ונישאת או נתקדשה, כשהיתה נשואה או מקודשת לראשון? (קח.)

תקמה. מה הם זכויותיו של הבעל באשתו קטנה? (קח.)

תקמו. מהו עכבה שהיא מן האיש ועכבה שאינה מן האיש? (2) (קח.)

תקמז. האם מיאון דידיה מבטל גט דידיה? (2) והאם מיאון דחבריה מבטל גיטא דידיה? ומהו החילוק? (קח.-:)

תקמח. מה שאלו את ר"ע בבית האסורין וריב"ב בנציבין ואסרו? (2) (קח:)

תקמט. המגרש את האשה והחזירה, מה דינה ליבם? (2) ומדוע ר' אלעזר הצריכה חליצה? (3) ומה דין צרתה? (קט.)

תקנ. שני אחין הנשואין ב' אחיות גדולה וקטנה ומת בעלה של גדולה, מה הדין? (3) ומה ההלכה? (קט.-קי.)

תקנא. באלו ג' דברים ידבק האדם, ובאלו ג' דברים יתרחק? באר ונמק! (קט.-:)

תקנב. על מי תבוא רעה אחר רעה? ומהו התוקע עצמו לדבר הלכה (3)? (קט:)

תקנג. האם לר"ג קידושי הקטנה גדלים עמה בלא ביאה או שצריך שיבוא עליה? והאם צריך שיתכוון להדיא לשם קידושין? (קט:-קי.)

תקנד. בעובדא דנרש, מדוע לא הצריכוה גט מבתרא? (קי.)

תקנה. האם ישנו אופן שאפשר לחלוץ חליצה כשירה לחרשת? הבא הוכחה! (קי.-:)

תקנו. האם אפשר לגרש חרשת או שוטה, ומדוע? (קי:)

תקנז. קטנה וחרשת הנשואות לחרש או לפיקח ונפלו ליבום, מה דינן? ומדוע? (קי:)

תקנח. הבא הוכחות דחרשת קנויה ומשוירת, וקטנה קנויה ואינה קנויה! (קי:-קיא.)

תקנט. מדוע שמואל הוצרך לפסוק ב' פעמים כר' אלעזר שמלמדין את הקטנה שתמאן? (קיא:)

תקס. קטן וקטנה לר"מ אמאי אין חולצין ואין מייבמין? והאם יש בזה איסור דאורי', ומדוע? (2) (קיא:)

תקסא. עד מתי יכול לטעון טענת בתולים, ועד מתי יכולה היבמה לטעון לא נבעלתי? (קיא:-קיב.)

תקסב. מדוע כופין את היבם לחלוץ ליבמה שאמרה בתוך ל' לא נבעלתי, נכפנו לייבם? ובאר לפי"ז הברייתא דכ' צריך גט וחליצה? (קיב.)

תקסג. יבמה שכנסה ואמרה לא נבעלתי, מה דין הצרה, ומדוע? (קיב.)

תקסד. מי הן ג' נשים שבראשונה היו יוצאות ונוטלות כתובה, ומה חזרו לומר? (קיב.)

תקסה. מה דין האומרת נטולה אני מן היהודים ליבם, ליבום ולכפית חליצה? (עי' גם תוס') (קיב.-:)

פרק ארבעה עשר - חרש שנשא

תקסו. מדוע תיקנו נישואין לחרש, חרשת וקטנה, ולא לשוטֶה, שוטָה וקטן? (קיב:)

תקסז. ציין ובאר ג' חילוקים בין נישואי קטנה לנישואי חרשת! (קיב:-קיג.)

תקסח. האם חייבין אשם תלוי על אשת חרש, ומדוע? (2) (קיג.)

תקסט. מה הדין של תרומת חרש? (קיג.)

תקע. באר הספק בהגדרת דעתו של החרש! (קיג.-:)

תקעא. האם מדאורייתא אפשר לגרש אשה שוטה? (2) (קיג:)

תקעב. האם חרש יכול לגרש, לר' יוחנן בן נורי? (קיג:)

תקעג. מי שאמר לאשתו בשעת גירושין כנסי שט"ח זה, האם מגורשת? (קיג:)

תקעד. באיזה אופן אין ב"ד מצווין להפריש את הקטן? (2) ובאיזה אופן מחוייבים? (3) (קיד.-:)

תקעה. מדוע אבא שאול התיר לינק מבהמה טהורה ביו"ט ולא בשבת? (קיד.)

פרק חמשה עשר - האשה שלום

תקעו. מדוע אין האשה נאמנת במלחמה? ומה הדין ברעבון? והאם יש הבדל בין רעבון למלחמה? (קיד:)

תקעז. מפולת, שילוח נחשים ועקרבים, דבר, האם הם כמלחמה, ומדוע? (קיד:)

תקעח. החזיקה היא מלחמה בעולם, מה הצדדים בזה? ובאיזה אופנים הדין ברור, ומדוע? (קיד:- קטו.)

תקעט. עד אחד במלחמה, מה הצדדים, והאם נפשט? (קטו.)

תקפ. מדוע אמר נחמיה איש בית דלי שהמדינה משובשת בגיסות? (2) (קטו.)

תקפא. מדוע השיא רבי את נשותיהן של ג' ת"ח שהעידו נשים על טביעתם? (קטו.-:)

תקפב. באר מח' ר' יוסי ורבנן במצא כלי וכתוב עליו תרומה? ולפי"ז האם חיישינן שמא פינן? (קטו:)

תקפג. מדוע פסק ר' יהודה נשיאה דתבדק נרדעא כולה (2)? (קטו:)

תקפד. מדוע גבה רבה בר אבוה בשטרות דהוציאו חבי בר ננאי? (2) (קטו:-קטז.)

תקפה. מהו החילוק בין מעשה דיצחק ריש גלותא למעשה דענן בר חייא? (קטז.)

תקפו. מהו קטטה בינו לבינה? (קטז.)

תקפז. מה הטעם דאין נאמנת כשקטטה בינו לבינה, ומה הנפק"מ? ומה הדין בע"א בקטטה? (קטז.-:)

תקפח. מהו החילוק בין מח' ב"ש וב"ה גבי נאמנות האשה שמת בעלה, למח' ר' חנניא ב"ע ורבנן גבי אפר חטאת? (קטז:)

תקפט. האם בכל אופן היא נאמנת ליטול כתובתה? ומה דין האחין לירש, ומה דין היבם לירש? (קיז.)

תקצ. מי הם ה' נשים דאין נאמנות להעידה, ומדוע? (קיז.)

תקצא. מה הטעם דאשת אב והכלה אין נאמנות? (2) (קיז.)

תקצב. חמותה הבאה לאחר מיכנס האם נאמנת? ומה הדין כשכבר נצטערה תחתיה? (קיז.-:)

תקצג. עד א' מול עד א', מתי שריא לנשא? (קיז:)

תקצד. מה הדין בעד א' כשר מול ב' פסולים? (2) (קיז:)

תקצה. אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת, או שותקת, מה דינן ומדוע? (קיז:-קיח.)

תקצו. אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג, מה דינן ומדוע? (קיז:)

תקצז. אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת, מה הדין לפי ר"מ? (קיח.)

תקצח. אשה שאמרה מת בעלה, מה דין צרתה בתרומה? (קיח.)

תקצט. באיזה מקרים נח' ר"ט ור"ע, לת"ק ולרשב"א? ומדוע? ומשנתינו כמאן? (קיח:)

תר. המזכה גט לאשתו במקום יבם ובמקום קטטה, מה הדין ומדוע? (קיח:)

פרק ששה עשר - האשה בתרא

תרא. האם לרבנן אזלינן בתר רובא דליתא קמן? הוכח! (קיט.)

תרב. מה החילוק במתני' בין צרתה דחוששת לחמותה דאין חוששת? (2) (קיט.-:)

תרג. מתי חיישינן שנמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה (2)? (קיט:)

תרד. שתי יבמות שכל אחת אומרת מת בעלי, באיזה אופן שתיהן מותרות, שתיהן אסורות, אחת מותרת? נמק! (קיט:)

תרה. מהו טעמו של ר' אלעזר דהואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם? (2) מה הנפק"מ? (2) (קיט:-קכ.)

תרו. ללישנא דסמנים דאורייתא, מ"ש שומא (2), וסימנים דבגופו (1) ובכליו (2)? (קכ.-:)

תרז. ללישנא דסימנים דרבנן, מ"ש שומא? (קכ.-:)

תרח. האם מגויד יכול לחיות? באיזה אופן לכו"ע ימות, ובאיזה אופן לכו"ע יחיה? (קכ:)

תרט. שחט בו שנים או רוב שנים, האם מעידין עליו, האם יכול לרמוז על נתינת גט, והאם גולה על ידו, ומדוע? (קכ:-קכא.)

תרי. מהי תכונת המים, בנוגע לעגונות? (קכא.)

תריא. מה הדין בנפל למים שאל"ס? מה הדין בדיעבד? ומה הדין בצורבא מרבנן? (קכא.)

תריב. מה הם מים שאל"ס? ובמה טעה רב שילא? (קכא.)

תריג. נפל לגוב האריות, לחפירה מלאה נחשים ועקרבים, לכבשן האש, ליורה מלאה יין או שמן, האם מעידין עליו, ומדוע? (קכא.-:)

תריד. במעשה שנפל לבור הגדול, האם זהו מעשה ניסים? נמק! (קכא:)

תרטו. בנו ובתו של ר' נחוניא חופר שיחין, מי ניצל ומי לא, וממה? (קכא:)

תרטז. באיזה אופן סומך על מה ששמע מן הקטנים? (קכא:)

תריז. באיזה אופן עובד כוכבים נאמן? (קכא:)

תריח. במעשה דא"ל קטיל אספסתא ושדי לחיואי בשבתא וא"ל קטלינא לך כדקטילנא לפלוני וכו', האם ומה פשט ר' יוסף? (קכב.)

תריט. האם משיאין ע"פ בת קול? ומהו בת קול? (קכב.)

תרכ. בפונדקית, אמאי הוי מסל"ת? (קכב:)

תרכא. האם צריך דו"ח בעדות אשה, ומדוע? (קכב:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת יבמות