מסכת תמורה

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה דין יורש בקרבן אביו, קרבן גוי, אשה, קרבן שותפין לסמיכה ולתמורה לר"מ ולר"י, ומנין? (ב.-:)

ב. מה דין קטן וגוי לתמורה? פרט הצדדים בגמ', והמקרים השונים (בגוי)! (ב:-ג.)

ג. מה דין קרבן גוי למעילה, פיגול נותר וטמא, לנסכים (עם הקרבן ובפנ"ע), וקדשי בדה"ב של גוי, לר"י ולר"ש, ומנין? (ב:-ג.)

ד. מנין שלוקים על שבועת שוא, שבועת שקר, מקלל חבירו בשם, תמורה ומקדים תרומה לבכורים (למ"ד שלוקה)? (ג.-ד.)

ה. שבועת בטוי לשעבר ולעתיד מה דינם למלקות ולקרבן? פרט הדעות הטעמים והמקרים (אכלתי ולא אכלתי, אוכל ולא אוכל). (ג:)

ו. האם מוציא שם שמים לבטלה לוקה משום "ליראה את השם - והפלא", ומדוע? (ג:-ד.)

ז. היו לפניו ב' כלכלות של טבל ואמר מעשר של זו בזו, של זו בזו ושל זו בזו, מעשרותיהם מעשר כלכלה בחברתה, מה דינם ומדוע? (ד.)

ח. מקדים תרומה לבכורים, מי סובר שלוקה ומי סובר שלא לוקה, ומנין? (ד.)

ט. מקדים תרומה לבכורים, מומר, אונס שגרש ונותר מה דינם למלקות, והטעמים? מנין דשורפין הנותר ביום ט"ז? ומה הדין כשחל בשבת? (ד:)

י. אונס שגירש, תורם מן הרעה על היפה, ממין על שאינו מינו, פודה חרמים, בכור ומעשר, מקדים תרומה לבכורים, כהן גדול שקדש אלמנה, מקדיש בע"מ למזבח, תמימים לבדה"ב, לא תגזול, לא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו, לא תכלה פאת שדך, איזה מהם קשה לרבא ואיזה לאביי? (ה.-ו.)

יא. הסבר המחלוקת אם ריבית קצוצה יוצאה בדיינים להו"א ולמסקנה! במה חולקים אביי ורבא למסקנה? (ו.-ו:)

יב. כמה לאוים אפשר לעבור בבע"מ למזבח, ומנין? והאם לוקין עליהם? (ו:-ז:)

יג. מתי "לד'" לרבות, ומתי למעט? האם ובאיזה אופן ניתן להביא שעיר המשתלח בלא הגרלה? (ו:)

יד. מה לומדים מהפס' 'ומעוך וכתות.. לא תקריבו', 'ומיד בן נכר לא תקריבו'? מדוע לוקין על מקדש בעל מום מעיקרו, ולא על מקדיש דיקלא? (ז.)

טו. המקדיש בעלי מומין לדמי נכסים, האם לוקה, ומנין? האם הכהנים ממירים בחטאת ואשם ובכור שקיבלו מישראל, ומדוע? (ז:)

טז. האם בכור תם נמכר, ולמי? פרט! (ז:-ח:)

יז. כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה, מה דין הוולדות? פרט! בכור שבעיר הנדחת, מה דינו, ומדוע? פרט! (ח.)

יח. מה דורשים מן הפסוק "טוב ברע או רע בטוב"? פרט! מה דורשים מהפסוק "לא יחליפנו - ולא ימיר", ומה הצריכותא? (ט.)

יט. האם ממירין א' בב' וב' בא', ומנלן? ומה הדין להמיר ולחזור ולהמיר? איזה הקדש מוסיף חומש בפדיונו ואיזה לא, ומנלן? (ט.-:)

כ. שני גופין וקדושה אחת, שתי קדושות וגוף אחד, שני גופין ושתי קדושות, מה המקרים שעליהם נסתפק ר"א אי ממירין ואי מוסיפין חומש בפדיונו? (ט:)

כא. מקדש ומתכפר, מי מוסיף חומש, ומי עושה תמורה, ומנין? למי טוה"נ של תרומה - התורם משלו על של חבירו, ומנין? (י.)

כב. באר הנ"מ במחלוקת ר"י ובר פדא, אם קדושה חלה על עוברים! (י.-:)

כג. האם קדושת דמים חלה על העוברים? ומה דין קדושת דמים לבכורה ומתנות ולגיזה ועבודה? הוכח! (י:)

כד. מהן האוקימתות להעמיד המחלוקת בשוחט את החטאת ומצא בה בן ד' חי? (3) (יא.) (וע"ע כה:)

כה. באיזה מקרה נחלקו ר"י ובר פדא ומכח מה מגיעה הגמ' למסקנה זאת? (יא.)

כו. מה דין המקדיש אבר לעולה? (בבהמה, בעוף, בקדושת דמים ובקדושת הגוף) הקדיש עורה, מה דין הבהמה בגיזה ועבודה, ומדוע? (יא:)

כז. באיזה חולין שנשחטו בעזרה, וקדשים שנשחטו בחוץ, פטור, ומדוע? (יא:-יב.)

כח. אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון, ואין המחמץ מחמץ אלא לפי חשבון, באר הדין והחולקים! (יב.)

כט. אין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון, באר ב' הדינים התלויים בחשבון, ובאיזה דיברה משנתינו, ומדוע? (יב.-:)

ל. אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר, באר הדין והחולקים וטעמיהם! עד היכן נעשה בית הפרס (2)? (יב:-יג.)

לא. אין תרומה אחר תרומה, באר הדין והחולקים! תמורה וולד, האם עושים תמורה ומנלן? מנין שקדשי בדה"ב וצבור לא עושים תמורה? (יג.)

לב. מהן 'תמורת גופו' ו'תמורת שמו', למה הושוו ולמה לא? מדוע אין ממירין לר"ש בעולה הבאה מן המותרות? ואיזה עוד טעם ניתן לומר? (יג:)

לג. מה הם החילוקים בין קרבנות יחיד לקרבנות ציבור (4)? באר דין נסכים ליקדש וליקרב ביום ובלילה! (יד.-יד:)

לד. מנין דאין להעלות דברים שבעל פה על הכתב, ומתי הותר, ומדוע? (יד:)

לה. על מה קאי הפסוק, "אלה תעשו לד' במועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם ולעולתיכם ולמנחותיכם ולנסכיכם ולשלמיכם"? (יד:)

לו. האם נזירות נידר ונידב? באר הצדדים! (יד.-יד:)

לז. היכן נדר אבשלום נזירות, ולהיכן הלך להקריב קרבנותיו, ומדוע? "מקץ מ' שנה", ממתי? (יד:-טו.)

לח. חטאת ציבור שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה, מה דינה, ומדוע? (טו.)

לט. מה הדין במפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה, לפני כפרה ואחר כפרה? (טו.)

מ. מנין שאין הציבור מתים? על מה הקריבו שבי הגולה קרבנות? (באר כל הצדדים בגמ'). (טו:)

מא. מה נתבטל במיתת יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים? (טו:)

מב. מה נשתכח ליהושע, ומדוע נענש בכך? ומי החזירן? (טז.)

מג. מה שכחו בדין חטאות המתות בימי אבלו של משה, ומה פשטו משם לגבי דין חטאות המתות בציבור? (טז:)

מד. שוגג כמזיד בתמורה, באיזה אופן? (יז.)

מה. מה טעמו של ר"א שכלאים טרפה יוצא דופן טומטום ואנדרגינוס לא קדושים ולא מקדישין? והאם יש חולקין עליו? (יז.-:)

מו. המקדיש את הטריפה, האם ואיך פודין, ומדוע? מנין לומדים ולד ותמורה, ומה הדין בולד ותמורת בעלי מומין? (יז.-:)

מז. מה דורשים מ"רק קדשיך" "תשא ובאת" "ועשית עולותיך הבשר והדם", "אשם הוא"? (יז:-יח.)

מח. מה דין ולד שלמים וולד ולד שלמים (פרט הילפותות, למאי הלכתא, לת"ק ולר"ש לרבה ולריב"ל)? (יז:-יח.)

מט. ממתי עובר על בל תאחר, ומהי עדותו של ר' פפייס? מפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת ונמצאת, את מי יקריב, והאם מביא לחם, ומנלן? (יח:)

נ. מה דין ולד עולה ואשם (במפריש נקבה) ולד תמורת עולה ותמורת אשם? (יח:-יט:)

נא. מה דין מפריש נקבה לפסחו וילדה לפני הפסח ואחר הפסח בהקדישה מעוברת ובהקדישה ונתעברה לר"א ולרבנן? (יט.)

נב. מה דין מפריש נקבה לאשם לרבנן ולר"ש וטעמיהם? (יט:)

נג. מה טעמו של ר"ש במפריש נקבה לפסחו ולעולתו, ומה דעת רבי וטעמו? המקדיש נכסיו, מה דין הבהמות הזכרים והנקבות? נמק! (כ.)

נד. מה הדין בתמורת אשם ואשם שמתו בעליו, ומה הצריכותא? באיזה מקרה אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה דלכו"ע קרב, ולמה קרב, ומדוע? (כ:)

נה. האם מותר להטיל מום בתמורת בכור ומעשר ובתשיעי של מעשר ומדוע? (כא.)

נו. מה דין בכור ומעשר מחו"ל ומדוע בכור ביכורים ומעשר שני בזמן הזה, מה דינם, ומדוע? (כא.-:)

נז. היכן מעשר שני וקדשים קלים נאכלים בשילה ובירושלים, ומנין? (כא:)

נח. מה לומדים התנאים מהיקש בכור למעשר ומהפסוק: "לפני ה' אלוקיך תאכלנו שנה בשנה"? (כא:)

נט. מה דין חטאת שעברה שנתה וכפרו בעלים באחרת, באבדה ובלא אבדה? ומה דין אבדה ונמצאת בע"מ בכפרו הבעלים באחרת, ומה הצריכותא לשני המקרים? ומה הדין בלא כיפרו הבעלים? היכן מצינו דא"צ בדחויין תרתי לריעותא, ומ"ש מאבודין? (כב.)

ס. לפי מי אמר רבא אבידת לילה לא שמה אבידה? ומ"ש מאבידת עברה שנתה וכד' דלא חזיא? (כב.-:)

סא. מה הדין בגנובה וגזולה, מה נקרא אבודה, ובמה ספק? הסבר שאלת רב פפא "אבודה בכוס מהו"! (כב:)

סב. באר מחלוקת רבי ורבנן בשתיהן תמימות אם השניה תמות, לרב הונא ולרבי אבא! (כג.)

סג. המפריש חטאת והרי היא בעלת מום, מה דינה לת"ק ור"א בר"ש, ומדוע?

סד. מה הדין במפריש שני ציבורי מעות לאחריות או שתי חטאות לאחריות לרבנן, ורבי ור"ש? (כג:-כד.)

סה. מדוע אין מרגילין ביו"ט בבכור ובפסוהמ"ק? כיצד מערימין על הבכור בזה"ז ובזמן שביהמ"ק קיים ומדוע דוקא באופנים אלו? (כד.-:)

סו. האם מתני' מיירי בבהמת חולין לבכורה, או בבהמת הקדש? נמק! (כד:)

סז. ולדות קדשים ובכור, ממתי הם קדושים? הוכח! (כה.)

סח. אמר על הבכור עם יציאת רובו יהא עולה, אמר על הלקט עם נשירת רובו יהא הפקר, מה הצדדים, ומה הדין, ומדוע? (כה.)

סט. מה ההבדל בין "הרי זה ולד שלמים" ל"הרי זו שלמים"? (כה.)

ע. מה הדין באומר לשפחתו 'הרי את שפחה וולדך בן חורין', ו'הרי את בת חורין וולדך עבד'? ומדוע? (כה.-כה:)

עא. באר מחלוקת ר"מ ור"י בתמורת עולה תמורת שלמים וטעמיהם! (כו.)

עב. מה הדין בחציה חטאת וחציה עולה, חציה עולה וחציה שלמים (לגבי תמורה), חציה עולה וחציה מעשר חציה תמורה וחציה מעשר, ומדוע? (כו.-:)

עג. מה לומדים מדינו של ר' יוחנן דבהמה של ב' שותפין הקדיש חציה שלו וחזר ולקח חציה אחרת וכו'? (כו.-:)

עד. מתי "תחת" לשון אתפוסי ומתי לשון חילול? פרט! באר את ד' הספיקות, בהיה לפניו בהמות קודש בע"מ ובהמות חולין תמימות וכו'! (כו:- כז.)

עה. באר מחלוקת ר"י ור"ל אם צריך לעשות דמים מה"ת או מדרבנן. (באיזה מקרה נחלקו ומה כל אחד סובר?) (כז.-:)

עו. האם יש ביטול מקח בקרקעות ובהקדשות? ומה יסברו בהקדש שווה מנה שחיללו על שוו"פ? (כז:)

עז. מתי תרי כמאה ומתי תלתא טפי כמאה (ואפי' יותר), ומדוע? (כז:)

עח. הרי זו תחת עולה, מה הדין ומדוע? אמר על בהמה טמאה או נקבה, הרי אלו לעולה, מה הדין? (כז:)

עט. מה החידוש במשניות: כל האסור לגבי מזבח אוסרין בכ"ש וכו' כל הקדשים שנתערבו בחטאות המתות וכו' נתערבו רובע ונרבע ירעו וכו' ואלו אסורין ואוסרין בכ"ש יין נסך וכו'? (כח.)

פ. מנין שרובע ונרבע מוקצה ונעבד אסורין למזבח ומדוע א"א ללמדם מק"ו? (כח.-כח:)

פא. מנין שציפוי ע"ז אסור? ומה ילפינן מ"ואבדתם את שמם"? מנין נתמעט נוגח, חולה זקן ומזוהם ומדוע צריך קרא גם לנוגח וגם לרובע? (כח:)

פב. מה הם ח' דברים שהתירו באותו לילה? (כח:- כט.)

פג. כיצד נאסר מוקצה לע"ז? מנין שנעבד וכו' מותרין באכילה להדיוט? מנין יודעים שטריפה פסולה להקרבה (3)? (כט.)

פד. "נתן לה ואח"כ בא עליה, בא עליה ואח"כ נתן לה אתננה מותר", באר! (כט.-כט:)

פה. מה דין אתנן אשתו נדה, שנתנה היא לו, אתנן פנוי הבא על הפנויה, ואתנן גויה? ומנין? (כט:-ל.)

פו. הילך טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדי, האם ובאיזה אופן הוי אתנן? השותפין שחלקו, א' נטל י, וא' נטל ט' עם הכלב, של מי נאסרים למזבח, ומדוע? (ל.)

פז. המקדש בפרש שור הנסקל או עגלי עבודה זרה, האם מקודשת, ומדוע? מה ילפינן מ"בית ד' אלוקיך"? (2) מה המקרה ומה הדין באתנן המוקדשים? (ל:)

פח. באר מחלוקת ר"א ורבנן בולד הנרבעת ובולד טריפה! (ל:-לא.)

פט. מה הדין באפרוח ביצת טריפה? ומה הדין במלא תרווד רימה מאדם חי שאח"כ מת, האם מטמא, ומדוע? (לא.)

צ. כשרה שינקה מן הטריפה, מה דינה, ומ"ש מאכלה כרשיני ע"ז? (לא.)

צא. ממה משלמין לאומנין בשכרן, ומנלן? באר מחלוקת ר"א ור"י במקדיש נכסיו והיה בהן בהמות ראויות לגבי מזבח! (לא:)

צב. חלב וביצי מוקדשין, האם מועלין בהם? (לא:)

צג. מה דין מקדיש עולה לבד"ה ולחרמי כהנים? מנין למעילה בעולה, חטאת ואשם, שלמים, וחרמים? (לב. -לב:)

צד. מה דין קדשי מזבח וקדשי בד"ה ובע"מ מעיקרו להעמדה והערכה לרבנן ולר"ש לר"י ולר"ל וללוי, ומנין? (לב:-לג.)

צה. מי הם הנקברין ומי הנשרפין, ומה הנ"מ ביניהם? איזה נשרפין אפרן אסור, ומדוע? (לג: - לד.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת תמורה