מסכת תמיד

חלק א' - שאלות מסכמות

א. היכן היו הכהנים שומרים, ואיזה כהנים? איזה כהנים ישנו על רצפה ואיזה באצטבאות? (כה:)

ב. מנין שהכהנים שומרים בשלושה מקומות ולמעלה, והלויים בכ"א מקומות ולמטה? (כו.-כז.)

ג. מדוע לא היו ב' שומרים לב' פתחי בית המוקד? (כו:)

ד. מדוע שמרו בהר הבית מבפנים, ובעזרה מבחוץ? כמה שערים היו לעזרה, והאם היו בכולם שומרים? (כז.)

ה. מדוע אין לישון כשהוא לבוש בבגדי כהונה, ומה הדין תחת ראשו, ומן הצד? מה הדין לישון בתפילין תחת ראשו, ומן הצד, ומדוע? (כז.)

ו. מה הצדדים שאין איסור כלאים בבגדי כהונה תחת ראשו? מהי קדושת המחילות? פרט: דעזרה ודהר הבית! (כז:)

ז. מה היה עונש בן לוי שישן על משמרתו? מהי דרך ישרה שיבור לו האדם (2)? והאם זו הדרך היחידה? (כח.)

ח. ממה היו עשויין האצטבאות שבעזרה, ומדוע? (כח:)

ט. היכן דברו בל' הבאי (תורה, נביאים וחכמים)? (כט.)

י. מדוע אין מדליקין המערכה בעצי זית וגפן, והנ"מ בין הטעמים? (כט:)

יא. מדוע חזית המערכה גדולה היה לצד מזרח? (ל.)

יב. מה קודם, דישון מזבח הפנימי או שחיטת התמיד, לעבודה ולפייס, ומדוע? מדוע פייסו על שהשחיטה והדישון, הרי אינם עבודה תמה? (ל.)

יג. מה היו שומעין מיריחו (9)? ומה היו מריחין שם? באר סדר הטבת והדלקת הנרות! (ל:)

יד. באיזו טבעת היה שוחט את התמיד של שחר ושל בין הערביים, ומדוע? (ל:)

טו. מדוע לא היו כופתין את הטלה? כמה שולחנות היו במקדש, ולמה שימשו? היכן לא חשו לאין עניות במקום עשירות, ומדוע? (לא:)

טז. מה הם י' דברים ששאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, ומה השיבוהו? (לב.)

יז. מה יעצוהו בשביל לילך למדינת אפריקי ומה אמרו לו במחוזזא דכולהו נשי? (לב.)

יח. מתי הגולגולת הכבידה יורת מכל כסף וזהב ומתי לא, ומדוע? מדוע הממונה אמר להם לברך רק ברכה אחת? ומה אמרו אחר הברכה? (לב:)

יט. למה היתה משמשת קול זריקת המגריפה? מתי הכהנים פורשין מבין האולם למזבח? (לג.)

כ. מהם ההבדלים בין ברכה הכהנים שבמקדש לשבמדינה? (לג:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת תמיד