1)

TOSFOS DH Eifuch Ana

תוספות ד"ה איפוך אנא

(SUMMARY: Tosfos explains the Hava Amina.)

- פי' דנימא פלגא קמייתא דיומא מצלו ובעו רחמי ואידך פלגא מעייני במילי דמתא

(a)

Explanation: We should say the first half of the day they pray and request mercy, and the other half they investigate matters of the city;

ומשני לא ס"ד.

1.

The Gemara answers that this cannot be...

2)

TOSFOS DH Amar Rav Chisda Kol she'Hu Mishum Avel Kegon Tish'ah b'Av Asur Afilu b'Tzonen v'Avel Asur Afilu Bein b'Chamin Bein b'Tzonen v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רב חסדא כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב אסור אפילו בצונן ואבל אסור בין בחמין בין בצונן וכו'

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi's Heterim to clean the eyes on Tish'ah b'Av and Yom Kipur.)

- ירושלמי יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי בתשעה באב וביוה"כ מרחיץ ידיו ומקנח במפה ומעבירה על גבי עיניו

(a)

Citation (Yerushalmi): On Tish'ah b'Av and Yom Kipur, Yosef brei d'R. Yehoshua ben Levi would wash his hands, clean them on a cloth and pass it over his eyes;

רבי יונה תרי סמרטוטי ויהיב תותי כריה (הגהת הרש"ש) פי' היה מניח סמרטוט תחת הכר כדי לנגבו (הגהת הרש"ש) ומעבירו על גבי עיניו.

(b)

Citation (ibid.): R. Yonah soaked a rag and put it under Kar'ei, i.e. he put a rag under his pillow in order to dry it, and passed it over his eyes.

3)

TOSFOS DH v'Chol she'Hu Mishum Ta'anug v'Chulei

תוספות ד"ה וכל שהוא משום תענוג וכו'

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether this is the Halachah nowadays.)

- ועכשיו שאין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב מותרין אפילו בחמין אפילו י"ז בתמוז וצום גדליה כך פסק ראבי"ה

(a)

Opinion #1 (Avi ha'Ezri): Now that there is no Ta'anis Tzibur in Bavel except for Tish'ah b'Av, it is permitted even in warm water, even the 17th of Tamuz and Tzom Gedalyah;

ור' יואל אביו אסר לרחוץ בחמין.

(b)

Opinion #2 (R. Yo'el): R. Yo'el, his father, forbade bathing in warm water.

4)

TOSFOS DH v'No'alin ha'Merchatza'os

תוספות ד"ה ונועלין המרחצאות

(SUMMARY: Tosfos explains that these are hot bathhouses.)

פי' שהן חמין.

(a)

Explanation: They are [bathhouses] of hot water.

5)

TOSFOS DH Atu Sochrin Naharos v'Chulei

תוספות ד"ה אטו סוכרין נהרות כו'

(SUMMARY: Tosfos explains Abaye's objection.)

- כלומר אי הוה אסור בצונן מי איכא למיתני סוכרים נהרות פשיטא דלא מצי למסכר

(a)

Explanation: I.e. if it were forbidden in cold water, would we teach that we dam the rivers?! Obviously we cannot!

כלומר כמו כן לא תידוק מהא דקתני ונועלין המרחצאות.

1.

I.e. similarly, do not infer from here that it taught that we lock the bathhouses [that it is forbidden only in hot water].

6)

TOSFOS DH Tevilah b'Chamin Mi Ika

תוספות ד"ה טבילה בחמין מי איכא

(SUMMARY: Tosfos explains that a Mikveh cannot be totally from Mayim She'uvim.)

הא שאובים נינהו

(a)

Explanation: They are Mayim She'uvim (water that was in a Kli, which is Pasul for a Mikveh.)

מדלא קאמר משכחת לה טבילה דכשירה בחמין כגון שהוחמו והומשכו לבריכה אלא שאמר בחמי טבריא

(b)

Observation: We did not say that we find Tevilah Kosher in hot water, e.g. they were heated and Humshach (poured onto the ground in order to flow) into a pond. We said that we discuss hot springs of Teverya;

יש להוכיח דכולו שאוב אפילו ע"י המשכה לא מהניא טבילה

(c)

Inference: All She'uvim, even through Hamshachah, do not help for Tevilah.

והא דאמר דהמשכה כולה כשירה

(d)

Implied question: We say that totally [through] Hamshachah is Kosher (Temurah 12b)!

ר"ל לענין שאינה פסולת את המקוה כשאר מים שאובים אבל טבילה ודאי אינו עולה בהם.

(e)

Answer: This means that it does not disqualify a Mikveh like other Mayim She'uvim. However, surely one may not immerse [if the entire Mikveh was through Hamshachah].

7)

TOSFOS DH v'Chen Atah Motzei bi'Menudah v'Avel Mai Lav a'Kulhu

תוספות ד"ה וכן אתה מוצא במנודה ואבל מאי לאו אכולהו

(SUMMARY: Tosfos explains the question and answer.)

פי' אהא דקאמרינן ובצונן מותר דאבל נמי מותר בצונן וקשיא לרב חסדא דאמר אבל אסור בין בחמין בין בצונן

(a)

Explanation: We say that [bathing] is permitted in cold water. [We suggested that] also an Avel is permitted in cold water. This is difficult for Rav Chisda, who forbids an Avel in hot and cold water;

ומשני אשארא כלומר אשאר דינין אנעילה וסיכה אבל לא קאי אהא דבצונן.

1.

We answer that this refers to other laws, i.e. wearing shoes and anointing. It does not apply to cold water.

8)

TOSFOS DH Hichbid Sa'aro Mekil b'Ta'ar

תוספות ד"ה הכביד שערו מיקל בתער

(SUMMARY: Tosfos explains that he may use a razor in the way of cutting.)

- פי' דרך חתיכה אבל לא כדרכו דרך גילוח

(a)

Explanation: [He may lighten his hair with a razor] in the way of cutting, but not in the normal way, i.e. shaving;

מדקאמר מיקל ולא קאמר מגלח.

(b)

Proof: It says that he may lighten his hair, but it did not say that he may shave.

13b----------------------------------------13b

9)

TOSFOS DH Ein ha'Bogeres Resha'ah Lenavel Atzmah

תוספות ד"ה אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה

(SUMMARY: Tosfos explains Resha'ah to mean "obligated".)

אומר ר"י דהא רשאה לאו דוקא אלא ה"ק אין הבוגרת חייבת

(a)

Explanation (Ri): This does not literally mean "she is not permitted", rather, she is not obligated;

הא נערה חייבת.

(b)

Inference: A Na'arah is obligated.

10)

TOSFOS DH Ela b'Tzonen

תוספות ד"ה אלא בצונן

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult for Rava.)

- וקאמר נערה רשאה כלומר דאסורה ואת אמרת דבצונן מותר

(a)

Explanation: It says that a Na'arah is Resh'ah (obligated to make herself repulsive,) i.e. forbidden [to bathe]. How can you say that cold water is permitted?!

וקשה לרבא דאמר דבצונן מותר ומשני כי קתני אכיחול ואפירכוס.

1.

This is difficult for Rava, who permits in cold water. We answer that the Beraisa teaches about painting eyes and braiding hair.

11)

TOSFOS DH Tana v'Shiyer

תוספות ד"ה תנא ושייר

(SUMMARY: Tosfos explains what was omitted.)

- פי' תנא עשיית מלאכה ושייר כ"ד ברכות

(a)

Explanation: The Tana taught about doing Melachah, and omitted 24 Berachos;

פי' כ"ד ברכות שבתעניתא היו מוסיפין ו' ברכות כדמפרש לקמן ברפ"ב (דף טו.).

1.

I.e. on a Ta'anis there are 24 Berachos, for they add six Berachos to Shemoneh Esre, like it says below (15a).

12)

TOSFOS DH Mai Shiyer d'Hai Shiyer v'Chulei

תוספות ד"ה מאי שייר דהאי שייר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that "Ein Bein" denotes that there is no other difference, and answers a question against this.)

- פי' דמשום חדא מילתא לא הוי לתנא לשייר

(a)

Explanation: If there is only one matter omitted, the Tana should not have omitted it.

וא"ת הכא קאמר דלא תנא ושייר דהא אין בין קאמר דמשמע דאין בין זה לזה אלא אלו בלבד

(b)

Question: Here we say that the Tana did not omit things, for it says "Ein Bein" (the only differences between...). This implies that these are the only differences;

וקשה דהא במגילה (דף ח.) קתני אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב באחריותן

1.

In Megilah (8a), it was taught "Ein Bein Nedarim and Nedavos, except that one has Acharayus for Nedarim (he must bring another Korban if the one he separated became lost, stolen or blemished), but there is no Acharayus for Nedavos";

ואנו יודעין דיש חילוק אחר דנדרים אינן באים אלא מן החולין דכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין

2.

We know that there are other differences! Nedarim may be brought only from Chulin (but not from Ma'aser), for any Chiyuv comes only from Chulin!

ונדבות באות מן המעשר כדאמר (דברים כז) וזבחת שלמים ואכלת דכתיב גבי מעשר

i.

Nedavos come from Ma'aser, like it says "v'Zavachta Shelamim v'Achalta", which is written regarding Ma'aser.

ii.

Note: The Rashash (Megilah 8a Tosfos DH Ein) points out that the verse does not discuss Ma'aser. It discusses Har Eval! However, we learn a Gezeirah Shavah between Shelamim and Ma'aser (Menachos 82a). The Gemara there says that Ma'aser is called Shelamim. Rashi Kesav Yad says that we learn from the Gezerah Shavah.

וי"ל דהתם נמי דזה וזה שוה והני מילי גבי שלמים יש חילוק והא דקתני אין בין מיירי בעולות דאין בין עולות דנדרים לעולות דנדבה אלא שהנדרים חייב באחריותן מה שאין כן בנדבה

(c)

Answer: Also there, both are the same. [Only] regarding Shelamim there is a difference. "Ein Bein" was taught regarding Olos. The only difference between Olos Nedarim and Olos Nedavos is that one has Acharayus for Nedarim, but not for Nedavos;

דהא אין בין עולות דנדרים לעולות דנדבות אלא חילוק זה דהא כל עולות אינן באין אלא מן החולין.

1.

This is the only difference between Olos Nedarim and Olos Nedavos. All Olos are only from Chulin!

13)

TOSFOS DH v'Tisbera v'Ha Shiyer Teivah

תוספות ד"ה ותסברא והא שייר תיבה

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

- פי' מפרש לקמן (דף טו:) שמוציאין התיבה ברחוב העיר (באמצעיות) באחרונות

(a)

Explanation: We explain below (15b) that we take the Teivah to the city square in the last fasts;

ותסברא דהא שייר תיבה

1.

[The Gemara asks] "do you really think [that there are no other differences between the middle fasts and the last ones]? Also the Teivah was omitted!

פי' וליכא למימר דבאיסורא קמיירי דהא דמתריעין ונועלין מאי איסור איכא.

2.

Explanation: You cannot say that the Tana discusses only Isur, for [he mentions] blowing the Shofar and locking stores. They do not entail any Isur!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF